Kisalföld, 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-01 / 100. szám

4G PBOLEIAKJAI EGYESÜLJETEK! AHA; 50 FILLfcfi, MÁJUSI KÖSZÖNTŐ Köszöntünk téged, vidám és harcos munkásünnep, május el­seje! Köszöntünk illatos virággal, zászlók fényes selymével, boldog munkásdallal, szent, acélnál ke­ményebb fogadalommal. Köszön­tünk ifjak mosolyával, leányok kacajával, férfiak dobbanó léptei­vel, drága édesanyák szerető sze­mének könny-gyémántjaival. Köszöntünk, ahogy még soha nem köszöntöttünk. Tán kevesebb szóval, egyszerűbben, de melegebb szívvel, csordultig teli érzések ki­buggyanó áradatával. . . Május elsejei Tavaszi ünnep, reménység, felemelkedés, újjászü­letés ünnepe. Magyar munkások., parasztok köszöntének téged és benned a mi reménységeinket, a mi felemelkedésünket, a rni újjá­születésünket, ahová elérkeztünk a mögöttünk lévő ősz és tél zord és kegyetlen szakadékéból. Még fülünkben a kuvikok rémítő, ha­lált és pusztulást sejtető hangja, még látjuk a gyűlöletet és gyászt ígérő sátáni szemeket, még hall­juk a rekedt és eszelős szónoko­kat, akik gyors győzelmi tort ül­tek, mert már azt hitték, vége a munkáshatalomnak Magyarorszá­gon. £s most mégis ünnepelünk, pro­le tár ünnepet, kom.múrdsia ünne­pet köszöntünk. Mi tartjuk ma a magasba a megcsúfolt háromszinű, szent nemzeti zászlót, a nép zász­laját, együtt a meggyalázott, mág­lyára vetett, de elpusztíthatallan vörös lobogóval. Köszöntünk, május elseje! Hadd szálljon ünnepi üdvözletünk első szava azoknak, akiknek elsősor­ban köszönhetjük, hogy a magyar nép ma szabad májust ünnepel­het. Köszöntjük a szovjet népet, hős harcosait, akik másodszor sem kímélték vérüket mi érettünk és gyermekeink jövőjéért. Köszönt­jük a szocialista országok népeit, akik a Csendesóceán partjától az Elbáig mellénk álltak legnehe­zebb napjainkban és igaz proletár­­testvér ként segítettek, hogy ma is­mét vidám és bizakodó legyen a mi májusi ünnepünk. És köszönt­jük a tőkés világ proletárjait is. Köszöntünk, május elseje és fo­gadalmat teszünk, hogy hívebben őrizzük nagy és tiszta eszményei­det, mint eddig tettük. Végül hadd köszöntsük saját népünk minden hú fiát és leányát, a munkás- és parasztmilliókat, szocialista jö­vőnk megvalósítóit. Es amikor ma magyar dolgozók tiz- és százezrei vonulnak az utcára, hadd lássa or­szág világ: Magyarországon mun­­káshatakhri van 'és az is marad!' Magyar dolgozók! Szervezett munkások! Elvtársak! Szaktársak! Köszöntünk benneteket a mun­ka és a nemzetközi munkásszoli­daritás nagy ünnepe alkalmából! Május 1-én a világ minden or­szágában harci seregszemlét tar­tanak a munkásak. A felszabadult százmilliók é6 a még imperialista elnyomás alatt sínylődök keze el­­téphetetlenül összefonódik ezen a napon, hogy kifejezésre juttassák a nemzetközi proletariátus egy­ségét és érdekeinek azonosságát. Az imperialista és gyarmati orszá­gok népei reménykedve néznek a Szovjetunió vezette szocialista tá­bor nagy családjára, mert a szo­cialista országokban látják saját jövőjüket. Sikereink, amelyeket a szocializmus építésében elérünk, segítik harcunkat a békéért, a ki­zsákmányolás ellen. Május elsején minden munkás szívében ott ég a jelszó: »Világ proletárjai egyesüljetekA mun­kások nemzetközi összefogása, egysége az az erő, amely biztosít­ja a békét és győzelemre viszi a szocializmus világot átformáló ma­gasztos eszméit. Mi, magyar dol­gozók tudjuk, hogy mit jelent a proletárszolidaritás. Mindenkinél jobban meggyőződhettünk arról az elmúlt hónapok során. A vi­lág dolgozói megmozdultak né­pünk segítésére, a sebek gyógyítá­sára. A szovjet katonák immár másodszor hullatták vérüket né­pünk szabadságáért. Mellénk áll­tak a testvéri népi demokráciád és a kapitalista országok munká­sai. A nemzetközi munkásosztály jelentős anyagi támogatásban ré­szesítette szocializmust é'pítő ha­zánkat, de ennél sokkal becsesebb szolidaritása, morális támogatása, amely felbecsülhetetlen erőt, biz­tonságot nyújt számunkra. Minden magyar munkás becsü­letbeli ügye, a szocializmus és a nemzetközi munkásosztály iránti kötelessége, hogy minden téren megszilárdítsa a munkáshatalom győzelmét az ellenforradalom fe­lett. Hazánk gazdasági helyzete nem könnyű és problémáinkat senki sem oldhatja meg helyet­tünk. Váljék legfontosabb fel­adatunkká az október előtti ter­melési és műszaki színvonal hely­reállítása és túlszárnyalása. Dol­gozzon minden munkás fegyelme­zetten és szorgalmasan! A munka Tegnap este vidám fiatalok éne­kétől lettek hangosak a győri ut­cák. Este fél nyolc tájban már nagy számban gyülekeztek az üze­mek KISZ-szervezeteinek tagjai a To’buchin sétányon, wnajd besöté­­tedés után megindult a lampio­­nos, fáklyás felvonulás a város utcáin át, a Széchenyi tér felé, ahol vidám hangulatú utcabaj vette kezdetét. Ezalatt a Rábán és a Kis Cu-Aprilis 29-én délután számos meghívott vendég és a szovjet hadsereg képviselőinek részvételé­vel tartotta meg a Magyar-Szov­jet Társaság alakuló ülését. Hajós Vilmos elvtárs bevezetőjében rá­mutatott a szovjetellenes rágal­mak elleni harc fontosságára Hangsúlyozta, hogy az MSZT-nek ünnepén övezze a társadalom megbecsülése azokat, akik a leg­többet teszik hazánk felvirágozta­tásáért: jutalmazzák meg, tüntes­sék ki a legjobb dolgozókat! Május l-én. amikor hálával gondolunk a segítségünkre siető országok munkásosztályaira — mindenekelőtt a hatalmas szovjet népre — az ünnepségek közéjjel ­­le se fe’edkezzünk meg feladata­inkról. Tegyünk meg mindent a proletárdiktatúra megszilárdítá­sáért, a magyar nép gazdasági felemelkedéséért, a szocializmiis sikeres építéséért! Magyar Szabad Szakszerve­zetek Országos Szövetségének elnöksége. nán színes, hangulatos víziünnep­ségre került sor. A feldíszített és kivilágított csónakok felvonulása szép látványt nyújtott, amit még élvezetesebbé tett a határőrség KISZ-fiataljainak tűzijátéka. A győri KISZ tagjainak egy másik csoportja az éjszakai órák­ban sorra kereste fel az idős. il­legális kommunista harcosok la­kását és éjjeli zenével tisztelték meg őket. ki kell javítani a múltban elkö­vetett hibákat. Frázisok és szö­­cséplés nélkül komoly e& aktív munkához kell látni, hogy a szov­jet-magyar barátság valóban szi­lárd és őszinte alapokon álljon a jövőben. A lelkes hangú felszóla­lások után az egybegyűltek meg­választották a? MSZT elnökségét A Szaktanács május I-i felhívása Mai számunk tartalmából: DULLES — LEMOND? (2. oldal) ★ JELENTÉSÜNK A GYŐRI CSALÁDI DRÁMÁRÓL (4. oldal) ★ ÉLŐ MAJüSFA (4. oldal) ★ PROLETÁRON NÉP (5. oldal) ★ HOVA TŰNTEK MUSSOLINI KINCSEI? (5. oldal) ★ MÁJUSI ÜDVÖZLETEK (6.-7. oldal) „Életünk árán is megvédj ük’1■ .. * — Csapatzászlót adott a Vagongyár a karhatalomnak — Néhány napja már hírt adtunk farról, hogy a Vagongyár dolgozói ^csapatzászlót ajándékoznak a győ­­>ri karhatalmistáknak. Tegnap dél­­>után bensőséges ünnepség színhe­lye volt a győri karhatalmi lak- Hanya. Lakatos Albert, a Vagori- Sgyár igazgatója átadta a csapat­­} zászlót a karhatalmistáknak. A yár dolgozói nevében köszönetét ^fejezte ki a karhatalmistáknak ^kemény és bátor helytállásukért >az ellenforradalom elleni harcban. A karhatalmisták nevében Bo­­>hár János főhadnagy — a győri <karhatalmi zászlóalj parancsnoka /— mondott köszönetét a csapat­­zászlóért. -Ha kell, életünk árún Ms megvédjük a csapatzászlót« -­­< mondotta. — A parancsnok beosz­tottjai nevében ígéretet tett. hogv ^ta jövőben is szilárd támaszai ^lesznek a munkáshatalomnak. A beszédek elhangzása után a ^felsorakozott karhatalmista szó­­szádok díszmenetben vonultak el a £ csapatzászló előtt. Fiatal gyerek­­<arcú és idős őszhajú katonák me­­: neleltek egymás mellett. Az el­lenforradalom elleni harcban ki­tűnően vizsgáztak. S most ap. ün­nepségen, a kemény katonás moz­gásból is megszerezték az ötöst. Szívből kívánjuk, hogy az új csapatzászló alatt új sillereket ér­jenek el továbbra is a munkás­hatalom védelmében. R Megyei In'.ézö Bizottság kibővített ülése Az MSZMP Győr-Sopron Me­gyei Intéző Bizottsága 1957. ápri­lis 30-án kibővített ülést tartott A Megyei Intéző Bizottság nevé­ben. Sárost János elvtárs mondoti beszájnolót a megye iparának és mezőgazdaságának helyzetéről valamint a pártszervezés és az in téző bizottság féléves munkájá­nak tapasztalatairól. Az ülésen a/ MSZMP Központi Bizottsága kép­viseletében resztvettek Somogyi Miklós és Sándor József elvtár­­sak. A beszámolót élénk és alapos vita követte. en május I, a proletár internacionalizmus nagy ünnepe! II. évfolyam 100. szám Győr, 1951. május 1, szerda Vidám, ünneplő fiatalok Újra működik az MSZT győri szervezete

Next

/
Thumbnails
Contents