Kisalföld, 1957. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-02 / 152. szám

VILÁG FEOLEXAEJAJ EGYESÜLTETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA n. ÉVFOLYAM 152. SZÁM Győr, 1957. július 2, kedd. Kinek előnyös a szovjet-magyar gazdasági egy üt tmű k ödés ? Elítélték a mih álri ellen forralta!inárcr Munkaverseny a hédervári Rózsa Ferenc Termelőszövetkezetben Á Győri Dózsa és a Győr röplabdacsapata bekerült ' Moszkvai tudósítónk jelenti: Milyen kiállítások nyílnak a VIT-en? Már csak néhány hét választ el bennünket a moszkvai VI. Világ­ifjúsági Találkozótól. A fesztivál­iroda Krepetkin utcai központjá­ban teljes gőzzel halad a munka, hogy július 28-ra, a VIT megnyi­tójának napjára minden készen álljon... A fesztivál nagyszabású prog­ramjában jelentős helyet foglal­nak el a világ minden részéről összesereglett fiatalok különböző kiállításai. Milyen kiállítások nyílnak a VI. VIT napjaiban? Első helyen kell megemlíteni a képző- és iparművészeti kiállítást, amely a Gorkij Kultúr­­park négy pavilonjában nyílik majd meg. Máris érdekes hírek ér­keznek arról, hogyan készülnek erre az eseményre a különböző országok fiatal művészei. Nemré­giben nyílt meg Londonban az an­gol festőifjúság kiállítása. A leg­jobbakat díjjal tüntették ki és műveiket elküldik Moszkvába, a fesztivál-kiállításra. Hasonló elő­készületekről érkeznek hírek Bel­giumból, Olaszországból, Kínából és más országokból. A kiállításon iparművészeti tár­gyakat is mutatnak be: festett üveget, porcelánokat, plaketteket. Már egyes darabok meg is érkez­tek Moszkvába. Köztük van egy nagyszerű érzékkel, tehetséggel fa­ragott sakktábla és felszerelés is, a magyar Joncsikics János mun­kája. A képzőművészeti kiállítás kö­zelében műtermeket rendeznek majd be a fesztiválra érkező fes­tők és szobrászok számára, akik egyenesen itt örökíthetik meg és állíthatják ki a Világifjúsági Ta­lálkozó idején készülő műveiket. A Kuznyecki-Moszton, a moszk­vai antikváriusok utcájában nyílik majd meg a VIT napjaiban a világ fiatal fényképészeinek kiállítása. Már megérkeztek a fényképező­gép, indiai, olasz, sziriai, csehszlo­vák, finn és szovjet mestereinek művei és ezekben a napokban várják a gyűjtemények érkezését a Német Demokratikus Köztársa­ságból, Kínából és Lengyelország­ból. Egészen páratlan és egyedülálló lesz a moszkvai fesztiválon a bélyegkiállítás amelyen nemcsak egyéni gyűjtők, hanem az egyes országok postái is résztvesznek. Ezt a kiállítást a világ legnagyobb könyvtárának, a moszkvai Lenin-könyvtárnak a helyiségeiben rendezik majd meg. Részvételüket eddig a következő országok postái jelentették be: Finnország, Albánia, Belgium, Csehszlovákia, a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársasáig. Ma­gyarország, Lengyelország, Romá­nia, Izrael, Bulgária és Afganisz­tán. Az Amei'ikai Egyesült Államok­ból harminc ismert fiatal gyűjtő tematikus kollekciókat küld a ki­állításra. A clevelandi (USA) Fila­­telista Társaság nemzetközi bizott­sága díjat tűzött ki a kiállításon résztvevő legkiválóbb szovjet gyűjtő részére. A kiállítás zsűrijében világhírű művészek és szakemberek vesznek majd részt.Elegendő talán néhány nevet megemlíteni. Pél­dául a képzőművészeti kiállításon bemutatásra kerülő műveket el­bíráló bizottságban ott lesz Rena­te Guttuze, az olasz neoreali iskola világhírű mestere, Paji Panajotov Bulgáriából, Pan csín. a Kínai Központi Művé és Grafikai Intézet alelnöl mások. A bélyegkiállításon vevő neves gyűjtők közű' mes megemlíteni Mirko (Jugoszlávia), Dilettit szág), Schrenk Lajost F szág). La’ Az ősszel új állor • Ha minden Igaz, november 7 hetnek a győri új állomás iinnet Ezt az is bizonyítja, hogy lása. A csúnya téglafal fokoza' színű nemes vakolat kerül. A építők. Hozzáfogtak a kazár előtt az úgynevezett félper< kezdték. Az állomás előtti járat mögött a hatalmas ! Milyen mi a kisipf A Könnyürp' rendeletet adót iparban foglal’ gőzök béré’ rendelet é’ iparos a nulók ’ bértét fiz* h A szovjet hadsereg tökéletesen ko Iran Gosnjak hadseregtábornok, jugoszláv nemzetvédelmi államtitkár nyilatkoz szovjetnnióbeli látogatásáról Ivan Gosnjak had sere gtábor nők, jugoszláv nemzetvédelmi állam­titkár szovjetunióbeli látogatásá­ról a Narodna Annija című lap szerkesztőjének adott nyilatkoza­tában többi között a következőket mondotta: Mint ismeretes, Zsukov marsall Gosnjak ezután elmondotta, hogy óriási változások mentek végbe a Szovjetunióban a húsz évvel ezelőtti tapasztalataival ösz­­szehasonlítva, amikor utoljára ott járt. Az emberek ruházata — mondotta — sakkal jobb, mint húsz évvel ezelőtt volt, sokkal vi-Arra t keli ' V gosz1 Iva ez flA. SS

Next

/
Thumbnails
Contents