Kisalföld, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYES ÜLJETEK t ÍjRA; 80 PIT rft» II ÉVFOLYAM 178 SZÁM. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA >vör, 1957. augusztus X, csütörtök. Ellenforradalmi papi csoport leleplezése Termelőszövetkezeti híradó Egy soproni kisfiú szerencséje BANDI BÁCSI O Szerdán délután nagygyűlést g tartottak a budapesti Láng Gép- O gyár udvarán. Sokszáz munkás, »mérnök svűlt össze, hogy meg­hallgassák Marosán György poli­­■ tikai beszámolóját az időszerű kérdésekről. Forró szeretettel kö­szöntötték a szónokot, aki több mint kétórás beszédben ismer­tette az országos pártértekezlet határozatait, beszélt az időszerű belpolitikai és gazdasági kérdé­sekről. — A párt most következetesen keresi az utat a munkásosztály szívéhez, eszéhez — kezdte beszé­dét Marosán György, az MSZMP g Politikai Bizottságának tagja, a § Budapesti Pártbizottság első tit­­ó kára — azt az utat, amelyet a X több mint százéves magyar mun­­* kásmozgalom mindig megtalált a »OÖÖ<><>ö<X>6ö66öö<><X><><XX><XX><X><>6<>t>ö6<X><XXX>ÖOÖ<>0<X>O dolgozók széles tömegeihez. Elmondotta, hogy mostanában sokat foglalkozott a nőmozgalom, a szakszervezetek és az ifjúság kérdéseivel. így jutott el a múlt szombaton este a textiles nők nagygyűlésére is. Marosán György beszéde egy budapesti xnunkásgyűlésen Árvízvédelmi helyzetkép — Aggodalomra nincsen ok — jelentik a Győri Vízügyi Igazga­tóságról. A Kis-Duna és a Rába apad. Kedden a víz magassaga ötszáz­­ötvenöt centiméter volt. Szerdán reggel hat centimétert apadt. A Duna vize Dunaremeténél szerdán négy centimétert emelkedett. Ez a második árhullám, amelyet né­hány nappal ezelőtt az árvízvé­delmi bizottság jelzett. A víz ma­gassága azonban még így is hu­szonegy centiméterrel alacso­nyabb, mint vasárnap volt. A vi­zeken ezután lassú apadás, majd megin kisebb emelkedés várható. Szigetköz egyes részein, ahol vízfakadás van, továbbra is mű­ködnek a szivattyúk. A medvei híd közelében kétezerhélszázötven folyóméteren megkezdték a töltés magasítását. Az abdai híd Győr felőli részén, a Rábca jobb partján jelenleg a támasztó padkát építik. Ezeket a munkákat jelentősen megkönnyítik és meggyorsítják az útban lévő gépek. A Győri Vízügyi Igazgatóság értesülése szerint még ma három kotrógép, négy talaj­egyengető és negyven teherautó érkezik. A nőgyűlés előadója nagyon szé­pen beszélt a nőmozgalom ered­ményeiről, s a dolgozó nőit kíván­ságairól. És én ünneprontóvá vál­tam akkor este. Nem vertek ugyan meg az asszonyok, de tudomásul vették, hogy nem tartozom a jó­modorú emberek közé (derültség). Miről volt szó tulajdonképpen? Igaz-e, hogy a magyar munkás­­mozgalom száz esztendeig harcolt, többek között a nők egyenjogúsá­gáért, a dolgozó nők felszabadítá-. sáért, az egyenlő munkáért, az egyenlő bér megvalósításáért, a nők választójogaiért? Igaz. A felszabadulás óta mindezt el­értük. Kivívtuk a nők számára. Es nemcsak erről van szó. Nézzék meg ezt a várost, kérdezzék meg az idősebbeket, a magamfajta ősz­­hajúakat: mikor öltözködtek asz­­szanyalnk, leányaink olyan szé­pen, jól, mint most? Mikor volt olyan gy ermekkul t usz ebben az országban, mint napjainkban? So­ha ennyi jóltáplált, jólöltöztetett gyermek nem volt a fővárosban. Ehhez kevés az anyai szív és az apai szeretet, ehhez -guba« is keli (derültség), ebben van az elmúlt tizenkét esztendő jelentősége, sú­lya és egyben eredménye is. (Nagy taps.) Ez megmutatkozik abban is. hogy azon a bizonyos nőgyűlésen egy — a helyzettel nem ismerős — külföldi nehezen tudta volna megmondani, hogy koneert-terem­­ben, színházi előadáson van-e. olyan elegánsak voltak a mi mun­kásasszonyaink. Büszkék vagy unt. rájuk, hiszen szeretjük, ha asszo­nyaink jól öltözködnek, asszo nyaink is rendes ruhában szeret­nek bennünket látni. Miért nem tudtuk ezt megcsinálni a Hortby­­fasizmus éveiben és miért tudjuk ma? Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést a munkásasszonyoknak illetve egy részüknek: miért vagytok közömbösek a ma harcai­ban, miért mai-adtok távol a pírt harcától, a jobb életért, a továb­bi előrehaladásért vívott harctól? Megkérdeztem a gyűlés résztve­(Folytatás a harmadik oldalon.) Találkozók, ünnepségek, pompás cirkusz kavalkád a VIT negyedik napián Ügyészséghez került a széthordott termelőszövetkezeti vagyon ugye A Soproni Járási Tanács mező­gazdasági osztálya már több eset­ben felszólította Bencs Gergely Kovács Gyula és ifjú Kovács Mi­hály ágfalvai lakosokat, hogy a feloszlott Bástya Termelőszövet­kezettől az október-novemberi el­lenforradalom hatására erőszak­kal széjjelhordott, náluk lévő ter­melőszövetkezeti vagyontárgyak, különböző szerszámok, valamint a termelőszövetkezet tulajdonát ké­pező állatok ellenértékét fizessék meg. Nevezettek nem tettek eleget a Járási Tanács felszólításának. Semmi hajlandóságot nem mutat­tak aziránt, hogy megtérítik a volt Bástya Termelőszövetkezetből el­hurcolt vagyon értékét. Maguk győződhettek meg a jóindulatú várakozásról. De a türelemnek most már vége.. Ha eddig nem akarták tudomásul venni, hogy a Fernandel balesete Pá izs. Fernandelt, a világhírű francia filmszínészt könnyebb autóbaleset érte. Marseilletől mintegy húsz kilométernyire ko­csija az országúton összeütközőt! egy másik autóval. Fernandel ve­séjére kapott ütést, de az ijedtsé­gen kívül komolyabb baja nem történt. termelőszövetkezeti vagyon nem Csáky-szalmája, most meg kell ta­­nulniok. A Járási Tanács feljelen­tette őket a járási ügyészségen, ahová rövidesen „meghívják'' Bencs Gergelyt, Kovács Gyulát és ifjú Kovács Mihályt. De most már tárgyalásra, amely számukra majd nem jól végződik. A VI. világifjúsági és diáktalál­kozó szerdai, negyedik napja sem maradt el színekben, emlékezetes eseményekben az előzőktől. Az óriási városban szinte a nap egyetlen percében sem áll meg az élet. Szerte a ragyogóan feldíszített körutakon, tereken, parkokban, reggeltől hajnalig lüktet az élet, a soktucatnyi ország fiatalsága is­merkedik, barátkozik egymással, s a közszeretetnek örvendő házi­gazdákkal, a moszkvaiakkal. A szerdai találkozók Az ismerkedés természetesen számos klubban, kulturális ott­honban és palotában, szakintéz­ményben szervezett formát is ölt. így például — a szakmai találko­zók mind szélesebb kibonatkozó programjában — e napon nyitót-Kimagasló eredmények a Gyári Textil müvek VlT-versenyeben Már két hónappal ezelőtt ver­senyt indítottak a VIT tiszteletére a Győri Textilművek KISZ fiatal jai Azóta elérték, hogy a szövődé 96—98 százalék helyett naponta 100 százalék felett teljesíti tervét összesen 270 egyéni versenyző és 52 ifjúsági brigád vetélkedik egymással, miközben a mozgalom lelkes kezdeményezője, Mezei Margit kiváló szövőnő, Moszkvá­ban képviseli a Győri Textilmű­vek ifjú dolgozóit. A VIT megnyi­tásával csak fokozódott a lendület és minden eddigit felülmúló ered ményeket érnék el a szövődében úgyhogy naponta 40—50 nevet kell kifüggeszteni a dicsőségtáb­lára. A négygépes sima szövők közű! július 30-án Németh Erzsébet vit­te el az elsőségei 232 ezer vetés­számmal. A négygépes zsebkendő­szövőknél Bedő Hona, a hatgépe seknél Kéringei Margit, a nyolc­gépes szövőknél, a picanol auto­mata gépeknél pedig Szombat­­helyi Kató érte el a legjobb ered­ményt, ami nemcsak a magas ve­tésszámban, hanem a minőségi áruban is megmutatkozik. A versenyt augusztus 20-án ér­tékelik majd, amikor jutalmakat is osztanak Kerékpárt, különféle textilárukat és más jutalmakat kapnak a győztesek. A legjobb brigád tagjai kétnapos budapesti kiránduláson vesznek részt, ták meg az ifjú vasúti dolgozók nemzetk ’ összejövetelét, míg a fiatal parasztok és bányászok, bőr­ipari munkások és a nyomdászok folytatták tan hozásukat. Szer­dán is számtalan, az egyes nem­zeti küldöttségek között rendezett baráti találkozót bonyolítottak le Folytatódtak a különféle diákta­lálkozók is, így többek között megkezdődött a kémiaszakos egyetemi hallgatók összejövetele. A muzsikáló fesztivál A VIT másik fő jellemvonása kétségkívül a dal, muzsika és a tánc, amellyel lépten nyomon ta­lálkozunk. Szerdán az argentin, a jugoszláv, a koreai, a lengyel és a nyugatnémet küldöttségnek volt módja, hogy a szovjet főváros egy-egy színházában, díszhangver­senyén adjon képet hazája kultú­rájáról. Külön színfoltjai a muzsikáló fesztiválnak azok a szabadtéri színpadok, amelyeken naponta más más nemzet fiataljai tanítják saját dalaikra, táncaikra a küldöt­teket és a moszkvai ifjúságot. Szerdán például chilei, ukrán, svájci és szovjet népdalokat, népi táncokat és játékokat tanulhattak az érdeklődők. A nemzetközi művészeti verse­nyek során szerda a zongoristák, a vonós és fúvóshangszer művé­szek, a harmonikások, az ének­szólisták, s a keleti táncosok nap­ja volt. Moszkva színházainak egyrésze ezekben a hetekben is naponta tart előadásokat, amelyek igen sok érdeklődőt vonzanak. Egy-egy este olyan attrakciók között lehet válogatni mint a Hattyúk tava, a Romeo és Júlia, a nagy színház­ban az Igor herceg, vagy éppen a Hamlet kitűnő előadása. Szerda este a zenekedvelőknek különösen élményt nyújtott az az ünnepi est, amelyet Glinka, a nagy orosz ze­neszerző halálának századik év­fordulója alkalmából rendeztek a konzervatórium nagytermében. Pompás cirkusz-kavalkád Szerdán délután isimét magasra szökött a fesztivál-láz a szovjet fővárosban. Óriási érdeklődéssel várták a moszkvaiak és a VIT résztvevői a nemzetközi cirkusz­­kavalkádot. A cirkusz művészei­nek felvonulása mintegy tizenkét kilométeres útvonalon haladt vé­gig. Helyszíni közvetítést adott a nemzetközi cirkusz kavalkádról a moszkvai televízió is. Az igen érdekes menet élén ki ­lenc kékruhás motorkerékpáros emelte magasra a VIT zászlaját Őket teherautókon, lovaskocsikon követték a szovjet, a lengyel, a kínai, a mongol, a román, a cseh­szlovák, a magyar cirkuszművé­szek. A színpompás cirkusz kaval­­kad több órán át vonult végig a hosszú útvonalon. Este kilenc óra­kor a Dinamo Stadionban csak­nem százezer néző élvezte végig a cirkuszxnűvészek nagy nemzet­közi bemutatóját. Mint ismeretes, a moszkvai VIT-en rendeznek először nagy­szabású nemzetközi filmfesztivált :s. Erről nyilatkozott A. M. Rrou­­sil professzor, a világszerte ismert kiváló csehszlovák filmesztéta, a bírálóbizottság tagja, aki hasonló tisztet töltött be a Karlovy Vary-i valamint a Cannes-i és velencei filmfesztiválokon. Elmondotta, hogy a százhúszat is meghaladja a versenybe bene­vezett filmek száma.' Ezeknek csaknem a fele játékfilm, míg a másik csoportban rövidfilmek, tu­dományos filmalkotások szerepel­nek. (Folytatás a ‘.nőntx&k cátíttksr»

Next

/
Thumbnails
Contents