Kisalföld, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

vmmt&mu EGYEsüuBfEES Ifjúsági élet A MÉSZÖV megyei küldöttértekezletéről Humor — Vasórnap sportja „Kísérletezzenek New York lelett" Újabo éiesfeangú írancia kommentárok az atom- és hidrogénbombákkal megrakott amerikai repülőgépek ügyében A francia baloldali és liberális sajtóban továbbra is éleshangú kommentárok foglalkoznak az an­gol alsóházban elhangzott beje­lentéssel, amely szerint atom- és hidrogénbombákkal megrakott amerikai repülőgépek köröznek ál­landóan Nyugat-Európa felett. A Combat „Bombás ég" círrui cikkében megállapítja az angolok most megtudták, hogy az amerika hadsereg Anglia földjén atom­bombákat tartalékol, ráadásul pe­dig ezek a bombák időről-időre sétára indulnak Egész sor ame­rikai bombázó köróz brit égen és nukleáris fegyvereket visz fedél­zetén. Nyilvánvalóan elegendő len­ne egy kis motorhiba, hogy nag> balesetet idézzen elő. Ez a példa — folytatja a Com­bat — eléggé illusztrálja, milyen fordulatot vesz századunk. Egy feltételezett háborútól való félel­münkben szörnyű veszélynek tesz­­szük ki magunkat. A halállal ját­szunk és ez nem egészen ész­szerű dolog. Valószínű, hogy há­ború már nem is szükséges ahhoz. hogy az emberiségnek nagy esé­lye legyen az elpusztulásra. Né* nány másodperces emberi kihagyás elég ahhoz, hogy vasúti katasztró­fákat okozzon. Akik a bombákkal Dánnak, nem kevésbé csalhatatla­nabbak, mint mások. Egy nap szükségszerűen fel kell, hogy mondják a szolgálatot és azon a napon. Az Humanitében Andre Wurmser idézi az Associated Press jelenté­sét, amely szerint, ha a nyugati égbolton egy távolból irányítható szovjet lövedék jelenne meg, ak kor a bombázók hidrogénbomba­­terhükke! negyedórán belül a Szovjetunió ellen fordulnának Wurmser megkérdezi: ki fogja észrevenni ezeket a távolból irá­nyítható lövedékeket a horizonton és ki adhat parancsot háborúra? A francia kommunista újságíró Dulles szavaival válaszol: Az at­lanti erők parancsnokai Wurmser megállapítja, hogy az atlanti had erők egy amerikai tábornok pa rancsnoksága alatt vannak. így te­hát egy távolból irányítható löve­déknek a láthatáron történő meg­jelenése esetén egy negyedóra ele­gendő lenne árra, hogy egy idegen katona döntése következtében Franciaország háborúba sodródjék, anélkül, hogy parlamentjét előbb megkérdezték volna. Wurmser a továbbiakban kije­lenti, hiába biztosítják, hogy ezen a bizonyos negyedórán belül a francia kormány elnökét értesítik. S vajon Dulles egyáltalában szá­ntót vet-e Gaülard véleményével. Vajon a Franciaországból elinduló amerikai repülőgépeknek kiad­nák-e a parancsot: „Gyertek vtsz­­sza, Gaülard nem ért egyet ve­lünk.” A cikkíró végül megismétli azt az aggodalmát: mi történnék, ha ilyen atom- és hidrogénbombákat szállító repülőgép lezuhanna, vagy tüzet fogna? „Megnyugtatásul azt mondják, hogy nem kell félni rob­banástól. De előbb kísérletezzenek New-York felett, hogy lássuk, igaz-e ez” — fejezi be az Huma­­nité cikkírója. „Ölökké éí9 akinek emlékét egy egész nép őrzi” A csornai Hunyadi Jáuu* Gimnázium kétfős ünnepe Az iskola környéke szombaton reggel éiérakebb volt a szokottnál. Nemcsak diákok, felnőtték is igyekeztek befelé a kapun, hogy részt vegyenek a gimnázium ket­tős ünnepségén: fennállásának 10. évfordulóját ünnepli és nagy név­adója. Hunyadi János emlékeze tének áldozott az iskola. A nap első ünnepi eseménye a gimnázium kapuja alatti emlék tábla leleplezése. Diákok állnak őrt előtte, fáklyákkal a kezükben Molnár Ernő tanár, a nagy pél dakép: Hunyadi János hazafisá gát, igaz emberségét példaképü állítja beszédében a diáitok elé Aztán lehull a lepel a fehér már ványtábláróL rajta a felira’ •-örökké él, akinek emlékét eav egész nép őrzi.« Közben a gimnázium tízéves fejlődését bemutató kiállításbar gyönyörködik a látogatók egy ré sze. A kiállítás bemutatja az is kola tízéves fejlődését, a látogató elé tárja a Hunyadiról összegyűj tött gazdag dokumentumokat, va Lamint a Rá balt öz híres népmű vészetét. A tornateremben egymás utár telnek meg a széksorok. Sok szülő, sok régi diák. az iskola sok barátja iött el az ünnepségre A pártbizottság, a tanács, a nevelők képviselői nemcsak az egész já­rásból, de az egész megyéből résztvesznek az ünnepségen. A himnusz hangjai után Né­meth Károly igazgató üdvözli a megjelenteket. Lelkes, szép be­szédében egyaránt szólt a hall gatóság értelméhez és szívéhez Vázolta a gimnázium első küz­delmes éveit, majd arra buzdí' hogy amire Hunyadi nagy neve kötelez, azt soha ne felejtsék e a diákok: legyenek jó hazafiak 'szeressék a tudást és a népet. Hegedűs Géza egyetemi tanai nagy érdeklődéssel kísért előadá sában Hunyadit, az embert állt ‘otta a hallgatóság elé Rámuta tott arra. hogy a népből való had sereg megteremtése a világon elő szőr Hunyadi műve Ez az égési tadvezetés de az egész külpoli­tika forrada'masítását is jelen­­'ette meri bebizonyította hogy a közös veszély Idején, amely ak kor a török veszély volt. képesek összefogni a népek az uralkodó "sztálv ellenére is. A szünet után egymás után ke rült sor a szebbnél-szebb műsor számokra Hunyadiról szóló kői temények hangzottak el, az iskola énekkara a szabadság nagy esz méjét dicsőítő dalokat énekel* Hunyadi János harcát dicsősége1 nándorfehérvári győzelmét és ha álét Hegedűs Géza rádiójátéké bői dolgozták át színpadra és ad ták elő a diákok. Ezután dr. Jóború Magda nevé­ben Gál Mária szakfelügyelő avatta fel és adta át a diákoknak az iskola Hunyadi-címeres, gyö­nyörű zászlaját, amelyet örömmel vett át az ifjúság azzal a foga­dalommal hogy soha nem felejti el mire kötelez ez a zászló. Schlügerl Mátyásné a szülői mun­kaközösség nevében szólt a fia­talokhoz. Egy volt diák az isko­lában töltött kedves diákévedre emlékezett, majd újra énekszá­mok következtek. Az iskola tánc­csoportja kapuvári és szanyi tán­cokkal gyönyörködtette a vendé­geket. A közös ebéd után este 7 órai kezdettel jólsikerült bál volt az iskolában. * Ez az ünnepnap rövid króni­­tája. Ami belőle a legmaradan ióbb' nemcsak külsőségeiben vo> magas színvonalú, gondosa’­­megrendezett változatos az ün "lepségsorozat. de tartalmában if •zép. felemelő volt Hozzásegítette i tanulóifjúságot, hogy a nagy ’évadó példája nyomán az ő em­­ékét ápolva még szilárdabb lé­­’ésekkel haladjon azon az úton ímely a 1ó tanulmányi eredmé nyekkel, diákhoz méltó magatar ‘ássál bizonyítja hogy megértet­te. mire tanítja a ma fiatalságé’ Hunyadi János életműve. # Rövidesen befeje­zést nyer a mosonma­gyaróvári tanácsház tatarozása. Jiz épület nemsokára már meg­szépültén, új köntös­ben várja az ügyfele­ket. (Rigó János felvé­tele.) * Ankét a műszaki tájékoztatásról a Győri Vagongyárban A Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár műszaki dolgozói ankétori beszélték meg, hogyan hasznosít­hatják munkájukhoz a belföldi és külföldi műszaki irodalmat. A felszólalásokból kitűnt, hogy a vállalaton belüli műszaki tájé­koztatással, amit a Műszak) Könyvtál' lát el, meg vannak elé­gedve. Felmerültek azonban olyan kívánságok és panaszok, amelyek túlnőnek a helyi lehetőségeken Felhozták például, a magyar mű­szaki könyvkiadás elmaradottsá­gát, hogy kevés használható mű­szaki könyv jelenik meg Kifogá­solták, hogy túl drágák a köny­vek, az idegen nyelvű szakfolyó­iratok és könyvek beszerzése plé­dig nagyon bonyolult, a vállala­toknak kevés költségvetési keret ál erre a célra rendelkezésre. Fel­vetették azt a kívánságot is, hogy rendezzenek kimondottan műszaki nyelvtanfolyamokat elsősorban az . orosz, a német és angol nyelvből Az ankéton ismertették a SZOT mérnök és technikus tanácsa ré­széről készített előterjesztést az országos műszaki tájékoztatás megszervezéséről. Erről áz a véle­mény alakult ki, hogy a határo­zat nem veszi figyelembe a már kialakult gyakorlatokat, mert igenis vannak országszerte szer­vek, melyek jól ellátják a mű­szaki tájékoztatást. Az Országos Műszaki Könyvtár, a tudományos intézetek, a vállalatok műszaki könyvtárai ez idő szerint is rendel­kezésére bocsátják az érdekeltek­nek a szükséges belföldi és kül­földi műszaki irodalmat. A tájé­koztatást tehát nem ezek figyel­men kívül hagyásával, hanem ezek figyelembevételével kell meg­szervezni Lesz citrom, narancs9 füge, datolya még ebben az évben Nagyobb mennyiségű gyarmatáru érkezik még az idén Még az év végéig 1770 tonna citrom, 40 tonna bors, 130 tonna tea, 1200 tonna narancs, 5 tonna leókuszdió, 25 tonna datolya, 20 íonna banán, 25 tonna mogyoró, 153 tonna kakaópor és 200 tonna füge érkezik. Az első narancsszál­­’Mmány már a jövő héten ideér, íz ünnepi Italácsba lesz mazsola is, amelyből 150 tonrát vásárol­tunk és fahéj is, amelyből 50 ton­nát hozunk forgalomba. Teából, kávéból és kakaóbabból a követ­kező negyedévre szükséges meny­­nyiséget is lekötöttük. Ebben az évben Icétszerannyi citromot ho­zunk be, mint amennyi 1935—1938 átlagában Magyarországra érke­zett. Lambe tengernagy úszitó beszéde Lambe, a NATO földközi-tengeri tőinek főparancsnoka pénteker ■'utazott Anita rábök Az angol tengernagy elutazása előtt sajtóértekezletet tartott amelyen kijelentette, hogy „na­gyon meg kel! erősíteni a tenger­­szorosok védelmét, hogy elszige­teljék a Szovjetunió fekete-tenger flottáját” „Ez — hangsúlyozta i tengernagy — fő célja a NATO- nakj” kSAt m EEXSS II. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM, A MFP.Y Fl T4 KArts ( A Pl A Győr, 1957. december 1, vasárnap.

Next

/
Thumbnails
Contents