Kisalföld, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

Népbirák búcsúztatása a Megyei Bíróságon Szombaton délelőtt baráti ün­nepségen búcsúztak a népbi'róság tagjai a Megyei Bíróságon. A kis ünnepségen Gyepes Ist­ván elvtárs, a Megyei Bíróság el­nöke emlékezett meg a népbirák egy esztendős, eredményes mun­kásságáról. Hangsúlyozta, hogy a népbíróság felállítását annakide­jén az ellenség kényszerítette ránk. S most azért szűnhet meg, mert betöltötte feladatát, működé­sével méltó választ adott a provo­kációkra. Az ünnepségen megjelt Lombos Ferenc elvtárs, az MSZMP me­gyei pártbizottságának titkára is Felszólalásában kiemelte, hogy a népbíróság tagjai döntő területen állták meg helyüket. Népünk to­vábbra is azt kívánja tőlük, hogy új munkaterületen is a proletár­hatalom élharcosai legyenek. Ez­után Maár Ferenc elvtárs köszön­te meg a népbíróság tagjainak munkáját az igazságügyi pártszer­vezet nevében. A népbirák nevé­ben Lovas József elvtárs szólalt fel, s arra kérte a bíróság tagjait, hogy a társadalmi tulajdon ellen vétőket ugyanolyan szigorral ítél­jék el, mint ők tették eddig. Megfutalmctefák a legfőbb újítókat cs Wilhelm Píeek gyárban A Wűfoeten Pieck Vagon- és Gépgyárban. 4000 forint értékű tárgyjutalmat osztottak ki azok között a dolgozok között, aikik a Legeredményesebben vettek részt az újítómozgalorniban. Összesen húszán kaptak értékes ajándék­­tárgyat. Kormos János művezető a vagon-gyáregységnél nyerte el az első díjat: Orion rádiókészülé­ket. Kormos egy hónap alatt 12 Újítási javaslatot nyújtott be, fő­ként a hulladék felhasználásara, amyaigtakarékosságra. Megjutal­maztak két brigádot is, amelyek újításaikkal a Diesel-motor gyár­tás gazdaságosabbá tételét segí­tették elő. Egyik a Diesel Rudolf újítóbrigád, másik a KISZ Április 4. brigád. A jutalmakat.. Maróti bajos főmérnök adta át az újítóik­nak. N. Többéves munkával rendbehozzák a soproni parkokat Evek során eléggé elhanyagol­tak voltak Sopron parkjai. A ta­nácsok szabadabb pénzügyi gaz­dálkodása, a városfej lestzósi ter­vek önálló megvalósítása most már megengedi, hogy a tanács fo­kozatosan helyreállíthassa a város parkjait. Ebben az évben elvégzik a Széchenyi tér parkosítását, ame­lyet már meg is kezdtek. Sőt né­hány utcában a sorfa-hiányokat is pótolták. A jövő évben megkezdik a Sztálin tér rendezését. A Fran­­kenburgi út kiépítése után zöld övezettel összekapcsolják a Sztá­­ün teret az Erzsébetkerttel. így a város közepén hosszú zöldsáv vezet keresztül. A városfejlesztési terv a követ­kező évek feladatává teszi az Er­­zsébetkert további rendezését is. Van olyan elgondolás, hogy az Erzsébetkert alsó részein tavat lé­tesítenek az ott folyó Rák patak vizének felhasználásával. A következő évek feladata lesz, hogy a városban lévő kisebb par­kokat egymás után újrarendezzék, a városképbe beilleszkedő formá­ban újítsák feL Az egyes külső területek fásítására is sor kerül. A parkosítási és fásítási terv azonban célul tűzi ki azt is, hogy rövid időn belül fásítsák a volt Vásárteret, a Kurucdomb tetejét, a Szélmalom-laktanya előtti tér­séget, a Kőművesrétet, az Anger­­rétet. Az utcák fásítására is nagyobb gondot fordítanak a jövőben. Ed­dig a város 77 utcájában van fa­sor, de a fafajtákban nagyon ke­vés a változatosság. Főként juhar-, akác- és hársfákat ültettek. A külterjes parkokra is nagyobb gondot fordítanak. A Városi erdő­ben vágási tilalmat rendelnek el, a Városligetet pedig arborétummá fogják kifejleszteni. (—di.) Csaknem 6 millió tojást tartósított a Győri Baromfafeldolgozó Válla­lat. 500 000-reJ, többet, mint az elmúlt évben. A vállalat felkészült a baromfi­idényre. Igen nagy forgalomra számítanak. Egyrészt olyan jelek vannak, hogy ebben az évben több lesz a felvásárolható baromfi, másrészt 400 000 szerződéses na­poscsibét adott ki a vállalat. Há­rom hónap után a 25 százalékát kell a gazdáknak visszaadnia!:, legalább 90 dekás súlyban. Kö­rülbelül egy hónap múlva kezdő­dik meg a szerződéses baromfi beadása. A Komárom megyeiek azonban frissek voltak. Máris le­szállítottak 300-at, s mindegyik több volt egy kilónál. Természe­tesen ezért több pénzt is kaptak. Háromnegyedes nylonkesztyüt gyárt a Győri Kötöttkesztyügyár. Az első tételt, 300 párat már le is szállította a Budapesti Kötszövő Mintaboltnak. A nylonkesztyű megyei hívei ne szisszenjenek fel, mert ezeket egyenesen a fenti bolt megrendelésére készítette az üzem. A harmadik negyedévben már több készül az újfajta nylonkesz­tyűből, jut a Divatáru Nagykeres­kedelmi Vállalatnak is. Egyébként fehér színben készülnek. Igen jól illenek nyári kisestélyi ruhához Jelentések a franciaországi válságról Beszámoló a pedagógusnapról Érdekes emberek — érdekes dolgok ^ ' ' ' '----- "~r.......-----------------­Kitüntették a ssebehási R oha itt brigád Term eiösmövetkesetet Értékelték a termelőszövetkezetek versenyét A termelőszövetkezeti tanár» és a földművelésügyi miniszter elő­terjesztése alapján a kormány határozatot hozott az országos termelési versenyben rósztvett legjobb eredményt elért termelő­szövetkezetek kitüntetósérőiL Az 1956/57. gazdasági év példa­mutató eredményei alapján há­rom táj-csoport szerint az elsősé­get a solti Szikra, a raksá Üj Élet és a békéscsabai Május 1. Termelőszövetkezeteknek ítélték. Második helyezést nyertek a nagy­­ecsedi Vörös Csillag, a kisbéri Dó­zsa és a koppánmanostori Dózsa Termelőszövetkezetek. A három harmadik helyet a verpeléti Dó­zsa, a zsebe házi Roham-brigád és a besnyői Sallai Termeüőszöv étke­zőtek szerezték meg. HRUSCSOV Bulgáriába utazóit Moszkva (TASZSZ) A Szovjet­unió Kommunista Pártjának kül­döttsége Moszkvából repülőgépen elindult Szófiába, hogy részt ve­gyen a Bolgár Kommunista Párt VII. kongresszusán. A küldöttség vezetője N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának el­ső titkára. Megkezdődön o MUOSZ küldöttközgyűlése Szombaton megkezdődött a Magyar Újságírók Országos Szö­vetségének küldött közgyűlése az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. A küldöttközgyűlésen részvett Kállai Gyula, az MSZMP politikai bizottságának tagja, Ne­mes Dezső, az MSZMP politikai bizottságának póttagja, Szármái István, az MSZMP központi bizott­ságának tagja, Gyáros László, a kormány tájékoztatási hivatalá­nak elnöke. Jelen voltak a küldöttközgyűlé­sen a küldföldi sajtó képviselői is. A referátumok elhangzása utón megkezdődött a vita, amely va­sárnap folytatódik. * Fogadás a MUOSZ küldöttköz­gyűlése alkalmából. A magyar forradalmi tmrnkós­­paraszt kormány tájékoztatási hi­vatalának elnöke szombaton esté fogadást adott a Magyar Újság­írók Országos Szövetségének kül­döttközgyűlése alkalmából a MUOSZ-ban. A küldötteket és a vendégeket Gyáros László, a kor­mány tájékoztatási hivatalának elnöke fogadta. A fogadás meleg, szívélyes légkörben zajlott le. A verseny nyertesei vándorziász- Lót, „kiváló termelőszövetkezeti gazdaság“ címet és pénzjutalmat kapnak. A legnagyobb összeget, százezer forintot az első csoport Moszkva. (TASZSZ) Moszkvá­ban szombaton megnyílt az 1958-as országos ipari kiállítás. Huszonegy pavilonban, hatvan­ezer kiállítási tárgy látható. Tíz­ezerrel több mint tavaly. A kiállítás megnyitása alkalmá­ból nagygyűlést tartottak. A megnyitó ünnepségen beszé­det. mondott Nyikita Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára és a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke. Beszé­dében kijelentette: A magyar forradalmi munkás­­paraszt kormány elrendelte, hogy az élelmezésügyi miniszter a fel­vásárlásból — az érdekelt mi­niszter, illetőleg a SZŐ VOSZ el­nökének meghallgatásával — ki­zárhatja az olyan állami vállala­tot, vagy szövetkezeteit, amely mezőgazdasági terményt, termé­ket vagy állatot a felvásárlásra vonatkozó jogszabályok rendelke­zéseinek megszegésével, illetőleg a jogszabályban megállapított fel­vásárlási árnál vagy a felvásárló vállalatok és szövetkezetek által megfürdetett helyi árnál maga­sabb áron vásárol, feltéve, hogy a kérdéses mezőgazdasági termék felvásárlása nem tartozik az ál­lami vállalat, illetőleg a szövet­kezet fő tevékenységi körébe. A kizárás tartama három hónaptól egy éviig terjedhet. * A magyar forradalmi miunikás­­paraszt kormány rendeletét adott ki az állami felvásárlás érdekeit sértő egyes cselekményeknek sza­bálysértéssé nyilvánításáról. A rendelet kimondja többek között, hogy szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbír­sággal sújtható az állami vállalat­nak vagy szövetkezetnek az a dol­gozója, illetve tagja, aki a válla­lat vagy szövetkezet részére me­zőgazdasági terményt, terméket, vagy állatot a megállapított fel­­vásárlási árinál vagy az állami felvásárló vállalatok (szövetkeze­tek) által meghirdetett helyi ár­nál — zöldség és gyümölcs eseté­ben pedig a SZÖVOSZ illetékes szrerve által központilag megálla­éiső helyezettje, a scáti Szikra TSZ tagsága kapja. A kitüntetésieket és a velejáró pénzjutalmat június 8-án, a. trak­­tarosnap alkalmából rendezett ün­nepségeken adják át. — Meggyőződésünk, hogy mi győzünk az Amerikai Egyesült Államokkal vívott gazdasági ver­senyben, mert a szocialista. rend­szer a munka mérhetetlenül ma­gasabb termelékenységét biztosít­ja, mint a tőkés rendszer. Hruscsov rámutatott a szovjet gazdaság legfontosabb eredmé­nyeire és kijelentette, hogy a föld­kerekség minden becsületes em­berét lelkesítik azok a sikerek, amelyeket a szovjet nép a békés építésben aratott. az is, ha a vállalat (szövetkezet) telephelyén kívül, vagy a megál­lapított körzeten kívül taksáról, valamint, ha a vásárlásnál a jog­szabályban előirt minőségi ás egyéb átvételi feltételeket meg­szegi. Ugyancsak szabálysértést köve' el és 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az. aki az élelmezésügyi mimezter által ren­deletben meghatározott mennyi­séget meg nem haladó mezőgaz­dasági termékeket a tiltó rendel­kezés ellenére vásárol; e mérté­ken felül a cselekmény bűntett­nek minősül. A szabálysértési eljárást az el­len a dolgozó, illetőleg szövetke­zeti tag ellen is meg kell indítáni, aki a szabálytalan cselekmény el­követésére utasítást adott, vagy a cselekmény elkövetését tűrte. Június 8.-án avatják fel a megyaszói román hősi emlékművet Hazánk szabadságáért — a Bor­sod megyei Megyaszó község hatá­rában több mint másfélezer ro­mán katona áldozta életét. A helyi Hazafias Népfront és a Koromu-. nista Ifjúsági Szövetség kezdemé­nyezésére a hősöknek most méltó emléket állítottak. A két méter magas emlékművet — a Rotnáa Népköztársasághói érkezett vörös­márványból készítették. A hősi emlékmű avató ünnepsé­gét június 8-án tartják meg é* azon részi, vesznek a Román Nép­­köztársaság magyarországi nagy­követségének tagjai is* pííobt árnál — magasabb áron vá­sárol. Szabálysértésnek minőéül Moszkvában megnyílt az országos ipari kiállítás — Hruscsov beszéde Két fontos kormányrendelet m.£& MbCSUSílSJAJ ESSTSSÖLJEíTSSŰ? atiirna A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT E§ A MEGVET TANÁCS T. APJA Gyér, 1958. jüahss h UL ÉVFOLYAM, 128. SZÁM.

Next

/
Thumbnails
Contents