Kisalföld, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Győr, 1959. január 1, csütörtök. A ma étetbeiépS éntmőkkentém 320 millió forintos meg takariéamt b4xio#ét a lakosságnak Dobi István kitüntetése Az MSZMP Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-paraszt kormány javaslatára a Népköztár­saság Elnöki Tanácsa Dot» István elvtársnak, az Elnöki Tanács elnö­kének 60. születésnapja alkalmá­ból az állami és társadalmi élet vezető posztjain szerzett kiemel­kedő érdemei elismeréséül a Ma­gyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Kiss Károly, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja szerdán délben 12 órakor az Országház Munkácsy-termében nyújtotta át. A kitüntetés átadásánál jelen voltak: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első tit­kára, áJLammániszter, dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke. Dobi István elvtárs tiszteletére 60. születésnapja alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága szűkkörű ba­ráti ebédet adott. Az ebéden Ká­dár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára köszön­tötte Dobi Istvánt, majd Dobi István elvtárs válaszolt a pohár­­köszöntőre. I Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás­­paraszt kormányának Üdvözlete Dobi István elvtárstioz 60. születésnapja alkalmából Kedves Dobi elvtársi A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradal­mi munkás-paraszt kormánya őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntik önt 60. születésnapján, mint a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét, a dol­gozó parasztság hű fiát és népünk kiváló képviselőjét — a kommu­nisták hűséges harcostársát. Az ön életének dolgos és har­cos évtizedeire a megbecsülés és tisztelet érzésével tekint népünk minden igaz fia. Ez a harcos élet szocialista építő munkánk egyik legfontosabb alapjának igazát pél­dázza: a harcot veze' munkás­­jsztály és a vele szövetséges dol­gozó parasztság összeforrottságái A magyar dolgozók a nép fel­­szabadulásának és felemelkedésé nek ügyéért tántonthatatlanul. > üzdö igaz embert ismertek meg inben, aki életét kora ifjúságától kezdve a nép szolgálatának szén 'ette. Nemcsak szegényparasztt származása, nemcsak a nehéz munkában töltött élete, hanem tu­datos politikai tevékenysége is el­­szakíthatatlanul a dolgozó pa­rasztsághoz, s annak egyetlen igaz barátjához, a munkásosztályhoz fűzi. Már 21 éves1 korában a ma­gyar vörös hadsereg soraiban har­colt, s egész életére elkötelezte magát annak az eszmének, amely­nek diadalra juttatása a dolgoz* milliók számára a szabadságot, az emberhez méltó életet, a boldog ságot biztosítja. A Horthy-rendszer brutalitásai ellenére, fenyegetés és üldöztetés közepette tanította a szegénypa rasztságot, szervezte a szegénypa­rasztok háborúellenes fellépését. A fasizmus embertelen évtizedei­ben kereste és megtalálta a jó utat: a kapcsolatot a munkásosz­tályhoz és forradalmi pártjához. A felszabadulás után változat­lan odaadással folytatta azt a munkát, amelyet élete céljául vá­lasztott. Egyre magasabb — s ez­zel egyre nagyobb felelősséggel járó — posztokon vette ki részét a közügyek intézéséből, munkálko­dott a nép javán. Korunk nagy és győzelmes eszméjének, a szocialis­ta építésnek fáradtságot nem is­merő szolgálata vívta ki az ön számára népünk megbecsülését, amely a legmagasabb közjogi mél­tóságba, az Elnöki Tanács elnöki tisztjébe emelte. Amikor 1956 őszén veszélyben volt a néphatalom, az imperialis­ták által szított és a belső reakció által kirobbantott ellenforradalom dúlása idején ön. kedves Dobi elv­társ, nagyszerű és példamutató magatartást tanúsított: megingat­hatatlanul őrt állt a munkás-pa­raszt hatalom, a kivívott népsza­badság és népjogok, a szocialista évité$ védelmében. Hivatali elfoglaltsága ellenére ön ma is gyakori vendég a fal­vakban. a termelőszövetkezetek­ben, parasztemberek megbeszélé­sein és otthonában Meggyőződés­sel hirdeti a felismert és a ma­gyar falvakban egyre szélesebb körben terjedő igazságot: dolgozó parasztságunk felemelkedésének, gazdag és kultúrált élete megte­remtésének egyedüli célhoz vezető útja a szövetkezés, a nagyüzemi közös gazdálkodás. Ma. 60. születésnapján megérde­melten irányul ön felé az egész dolgozó nép szeretete és ragaszko­dása, a kommunisták teljes testvéri bizalma és mély megbecsülése Engedje meg, kedves barátunk és harcostársunk, hogy születésnap­ján a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a Ma­gyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya vala­mint egész dolgozó népünk neve­­ben szívből köszöntsük önt. Kí­vánjuk, hogy sok-sok éven át jó egészségben, változatlanul töret­len lelkesedéssel végezze egész né­pünk javát szolgáló munkáját. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság for­radalmi munkás-paraszt kormá­nya. Budapest, 1958. december 31. OjEVI KÖSZÖNTŐ MEQYÉNK DOLQOZÓIHOZ ... M egyénk dolgozói! Kedves Elvtársak! Ismét egy esztendő végére értünk. Előttünk az új év küszöbe. Ilyenkor szokásos a szám­vetés és a jókívánság tolmácsolása a jövő fel­adatainak sikeres elvégzéséhez. Pillantsunk hát vissza, ha röviden is. Joggal állapíthatjuk meg, hogy az üzemek, a földek, az irodák és az üzletek dolgozói jó munkát végeztek. Gyá­raink munkásai becsületes helytállással telje­sítették az éves tervet, sőt nem egy üzemünk a minőség fokozott javításával, az önköltség lelkiismeretes csökkentésével a tervet túl is teljesítette. Az Állami Gazdaságok és a termelőszövet­kezetek beigazolták, hogy az igazi jólétnek nem a szétforgácsoltság, hanem a nagy föld közös művelése a forrása. Dolgozó parasztsá­gunk becsülettel végezte a munkáját. ^ z iskolák és laboratóriumok dolgozói is megtették a magukét. A műveltség nö­velésével, a technika fejlesztésével hozzájárul­tak népi demokratikus hazánk erősítéséhez. A mérleg egyik serpenyője sem üres. A nép állama, a forradalmi munkás-paraszt kormány méltányolta az eredményes munkát. Tovább javult a közellátás. Üj lakóházakat adtak át. Rendeződött a pedagógusok fizetése. Felemel­ték a nyugdíjakat. A fények mellett árnyékok is mutatkoznak. Erről se feledkezzünk meg. Még nem minde­nütt közügy a nép vagyonának védelme. Akadnak vezetők, akiknek körében ismét kezd burjánzani az önteltség. Az üzemi terme­lés szervezettségét és az egészséges munka­versenyt ugyancsak szükséges fejleszteni. A falu szocialista fejlődése beigazolta fölényét, de ami a térhódítás ütemét illeti, azzal bizony nem lehetünk megelégedve. A szocialista kul­túra fejlesztésében a feladatok nagyobbik ré­szét ugyancsak a jövőben kell elvégezni. Van tehát cselekednivaló. Van, amit szerényen, be­csülettel az új esztendőben kell elvégeznünk. E munkában, mint a múltban, járjanak az élen a kommunisták. Okos szóval, jó példával lelkesítsék a város és a falu dolgozó népét. Ne feledjük, hogy a sikerek a dolgos hétköz­napi tettekből sarjadnak. Megyénk dolgozói! Kedves Elvtársak! JT engedjék meg, hogy minden dolgos, ^ békét és szocializmust akaró polgárnak egészségben, jó munkában és sikerekben gaz­dag új esztendőt kívánjunk. A Magyar Szocialista Munkáspárt Győr—Sopron megyei Bizottsága Mi újság? Mi újság? — A Soproni Ruhagyárban, a Soproni Épnlefasztfafotipari Vállalatnál, a MOFÉM-ben, a Mosonmagyaróvári Foghefegyárbau a Beledi Cementárui pari Vállalatnál és a Fertőszentmikiósi Vadgazdasági Vállalatnál — Érdeklődésünkre minden üzem­ben azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a tervet teljesítették, s most folyik a leltározás. A Soproni Ruhagyár főmérnö­kétől megtudtuk, hogy 1958-ban 300 ezer női ruhát szállított kül­földre a vállalat. A gyár által ké­szített csinos nőj ruhák szinte a világ minden tájára elkerültek, öregbítve a magyar ipar hírnevét. Hogy csak néhány országot sorol­junk fel: a Szovjetunióban. Svéd­országban, Dániában, Angliában igen sok nő pompázik a gyár Ízlé­ses ruháiban Ezenkívül természe­tesen a belkereskedelem igényeit is kielégítette a gyár. Az év utolsó hónapjaiban már a nyári idényre készült fel a válla­lat, hogy a belkereskedelem idő­ben elláthassa asszonyainkat, leá­nyainkat a legújabb divatú köny­­nyű ruhákkal A főmérnök elv­társtól ígéretet kaptunk, hogy ha­marosan a lapunkban is bemu­tathatunk néhány új nyári mo­­iellt A Soproni Asztalosárugyárból örömmel jelentették, hogy az új évnegyedet zavartalanul kezdhe­tik el A tervüket megemelték, munka tehát lesz bőven, most már a munkaerő biztosítása okoz gon­dot a vállalatnak De ez már a Kisebbik gond # A Mosonmagyaróvári Fémfel­dolgozó Vállalatnál már 29-én teljesítették a tervet Az utolsó napokban készült el a vállalat új gyártmányának, az elektromos fejőgépnek a prototípusa A fel­találók már megnézték, meg is indították. Jónak találták. A ME- | ZÖSZÖV 500 darabot igényel az | új gépből ebben az évben. Hama- | rosan hozzá is kezdenek a soro­zatgyártáshoz, csak még az Ag-I rartudományi Egyetem jóváha­gyására van szükség. A napokban a gépet gyakorlati próbára kivi­szik az egyik gazdaságba. * A Mosonmagyaróvári Fogkefe­gyárban december 8-án teljesítet­ték a pénzügyi tervet, tegnap pe­dig a szállítási tervet Az idei terv nyolc százalékkal magasabb az 1958-asnál. Ez azt jelenti, hogy negyedévenként 350 ezer fogkefét és ugyanannyi ping-ponglabdát kell gyártania az üzemnek. A fog­kefe nagy részét és a ping-pong­­labdából 300 ezret exportra gyár­tanak. # A Beledi Cementáruipari Válla­lat több mint 200 ezer forinttal túlteljesítette éves tervét. Nemrég megkezdték a műmárvány soro­zatgyártását. A műmárvány 15x15 és 20x20 centiméteres nagyságban készül Nagyrészt a TÜZÉP veszi át, de igen nagy az érdeklődés iránta a Belkereskedelmi Minisz­térium építőrészlegénél, mert ki­A textilipar fejlesztésének se­gítéséért a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 1959-re három pályázatot hirdet Az első pályázat tárgya a műszerezettség fokozása a textilipar valamelyik ágában. Ennek tartalmazni kell a gyártási folyamatok műszeres el­lenőrzését, automatikus szabályo­zását. Kidolgozható egy egész iparágra, de korlátozódhat egy üzemi. Életve egyetlen technoló­giai folyamat műszerezettségének tervezésére is. A második pályázat tárgya a válóan alkalmas vendéglátó üze­mek díszítésére. A műmárvány több színben készül, legnagyobb az érdeklődés a fehér alapú, zöld erezésű és a fehér alapú, fekete erezésű iránt. * A Fertői Nádgazdasági Vállalat­tól jó és rossz hírt is kaptunk. Rossz számukra az, hogy az idő jó. (Nekünk, egyszerű földi ha­landóknak viszont ez a jó.) Ugyanis a vállalatnak már teljes erővel hozzá kellett volna látnia a nádaratáshoz, de ehhez fagyra, pontosabban jégre lenne szüksé­gük, hogy könnyebben megköze­líthessék a nádast. így csak arat­­gatnak, ahogy tudnak az ingová­nyos talajon. Jó hír: a napokban új villany stukatúrszövőgépet kapott a vál­lalat. Eddig csak 5 kézi stukát úr szövőgépe volt, s ezzel nem tud­ták kielégíteni az igényeket. Az új gép alkalmazásával lényegesen megnövekedik a termelés a nád­üzemben. korszerű gyártási szervezet terve­zése, mégpedig úgy, hogy az a termelés gazdaságosságát, a gyárt­mányok minőségének javítását szolgálja. Mindkét pályázatnál első díj­ként 6000, második díjként 4000, harmadik díjként 2000 forintot tűztek ki Külön pályázaton vehetnek részt a 30. életévüket még be nem töl­tött mérnökök és technikusok, akik megírhatják a szmté+iku* fonalak feldolgozásánál nyert 6a­­pasztalataäkaL Három pályázatot hirdet a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület fHAfi P80UBTARJAI EGYESÜLJ ETTE*! ARA: 60 FILLÉR

Next

/
Thumbnails
Contents