Kisalföld, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

hue nwuruMi nmounti / AMJ*, Ól) ÍTLLLS Győr, 1959, március 1, vaaáraap, mmma——— i'. ■ ""'"egg m tWKJOTAM, 51, SZÁM B 957. március 2-án szerve­­*- zödtek az első munkásőr stakulaxok. A mindössze kétéves távlat is indokolttá teszi a meg­emlékezést. Az 1956 októberi el­lenforradalom igyekezett a mun­káshatalmat szétverni. Nagy Imre és külföldi cimborái feladatuk végrehajtása céljából a legfonto­sabbnak a népi demokráciához hű embereknek a lefegyverzését tar­tották. A vérzivataros októberi és novemberi napokban polgárjogot nyert, hogy a kommunistáknak és o népi demokráciához hű polgá­roknak nem volt szabad a hata­lomra törőkre lőniük, de Nagy Imre, Maiéter és a többi hazaáru­ló zsoldosainak szabad volt a kommunistákat és más hazafiakat gyilkolni. Ám a magyar nép legjobbjai felismerték történelmi hivatásu­kat. A munkások, parasztok, ér­telmiségiek igaz hazafiak sürgeté­sére megalakították a forradalmi munkás-paraszt kormányt. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt leni­ni politikája vezérelte forradalmi munkás-paraszt kormány, a test­véri Szovjetunió segítségével kemény fegyveres harcban szét­zúzta a börtönökből kiszabadított gyilkosok, betörők és kémek, va­lamint a nyugati országokból visszaszivárgott csendőrökből áUó ellenforradalmi bandita csoporto­kat. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a forradalmi munkás­paraszt kormány a testvéri Szov­jetunió, Kína és a többi népi de mokratikus országok segítségével politikailag és gazdaságilag is ren­det teremtett. Megindult az élet a gyárakban, földeken, az iskolák­ban, a hivatalokban és viszonylag rövid idő alatt egészséges fejlődés kezdődött. Megszilárdult a mun­kás-paraszt szövetség, növekedett a párt iránti bizalom, emelkedett az életszínvonal. Jk r ellenforradalmárok elleni harcot és a konszolidáció első lépései közepette a tanulságo­kat is le kellett vonni. A párt és a kormány egyformán megállapí­totta: az. 1956 előtt elkövetett hi­bák egyike az volt, hogy a mun­kásosztály legjobbjaiból nem ala­kították ki az önkéntes, a prole­tár hatalom megvédésére mindig kész fegyveres alakulatot. A part és a kcmsuiíty e hebát te Hjavébot­­fe A őrség MpMNMÉse mellett szólott a népi demokrati­kus országok tapasztalatai is. A fiatal testvéri népi 'demokratikus állomokban a munkásosztály fel­fegyverzésének, a proletár rend védelmében máris rendkívül gaz­dag tapasztalataik vannak. A magyar munkásőrség létreho­zása melletti döntés helyességét népszerűsége igazolja a legjob­ban. Az üzemek és földek legbe­csületesebb dolgozói, kommunista veteránok, ifjúmunkások, lányok és asszonyok kérték az önkéntes fegyveres, a munkáshatalmat vé­dő milíciákba a felvételüket. Két évvel ezelőtt a Győr—Sop­ron megyei városokban és falvak­ban is új színfoltok jelentkeztek: a munkás egyenruhás, fegyveres milicisták. Két év alatt a magyar munkásőr alakulatok is beigazol­ták életrehivatottságukat. A város és a falu Lakossága egyformán magáénak tekinti a munkásőrsé­get, tagjaira büszkén tekint. Ez természetes, hiszen a munkásőr­ség tagjai éppen azok, akik eddig is a legtöbbet tettek a proletárha­talom megszilárdításáért, bélcés életünk biztosításáért. II őst, amikor a munkásőrség " megalakulásának második évfordulóját tartjuk, megyénkben nagy átalakulás történik. A város után a faluban is lerakjuk a szo­cializmus alapjait. Az üzemi munkások után a földek szorgos népe is felépíti a boldog társadal­mat. a magasabb jólétet biztosító szocializmust. 4 falu nagy átalakulása forrá­sai a Magyar Szocialista Munkás­párt lenini politikáját a dolgozó parasztság tisztánlátásának, kiala­kítását. a hatalom védelmével a munkásőrség is segítette. 4 mun­kásőrség azért tud részesévé válni a szocializmus építésének minden sikerének, mert híven követi a Magyar Szocialista Munkáspárt politikáját. A kétéves évfordulón is azt szükséges hangsúlyozni, hogy a munkásőrség tagjaitól to­vábbra is áldozatkész, a nemzet­közi munkásmozgalom érdekeinek megfelelő becsületes munkát vá­runk, Ezt a megtisztelő feladatot a nagy célkitűzésekért, a szocializ­musért, békéért, munkásör elvtar­­saink szolgálják lenini módon hét­köznapi tettekkel, egyszerűen, see­­•énuy&n. \ SZÁZHATVANKILENC "Uegyíte? 4 legújabb. JanmAr l, óta a ibS. és 169. tsz* köm ég* Kiibarál, Nagy barát Tegnap ismét két községből érkezett hír, hogy befejeződött a mezogazdasag atalúotáss Tér* melőszövetkezeti község lett Kisb arát és Nagybarat. Mindkettő a győri járás községe. Velük együtt százhatvankiiencre emelkedett a január 1. óta alakult termelőszövetkezeti községek szama, a tavalyiak’ kai együtt szazhetvenkettöre. A százhetvenkét község, város a megye összes helységeinek 97,2 százaléka, összesen öt községben, illetve városban tart még az átalakulás; Győrött, Szanyban, Csornán, Kajárpécets, Sokoropátkan, 4 G}őri Riehards~gy árban osztottak először ny ereseg részesedést az országban Csaknem kileocizaiézev forintot kapnak a* üzen* dcilgcsdi, százhúszat! már szombaton átvették a részesedést Nyereségrészesedést oszto ün­nepségre gyűltek össze a győri Richards-gyár dolgozói tegnap délután negyed háromkor az üzem kultúrtermében. Pénteken az üzem dolgozzói még , nem is gondolták, hogy másnap már kézhez kapják a nyereségrészesedést tartalmazó borítékot. Mintegy háromszázét ven dolgo­zó jelenlétében Ligeti Imre igaz­gató szólt a megjelentekhez. El­mondotta, hogy a gyapjüipar 21 vállalata közül az országban két üzem fizet az 1958. évi termelés alapján nyereségrészesedést. — Örömhírként jelentette be azt is Ligeti Imre igazgató, hogy az or­szág könnyűipari üzemei közül a győri Richards-gyárban fizetnek először nyereségrészesedést. Az üzem dolgozói tavaly 97,7 száza­lékban gyártottak elsőosztályü árut. Az ellenkező híresztelések ellenére, ez évben is fizet nyare­­ségrészesedest a vállalat. 4 nye­reségrészesedés összege S87 000 fo­rint. Egy-egy dolgozó kilenc mun­kanapjának értékét kapja- A nye­reségrészesedést korpótlók és hű­ségjutalom egészíti ki Hogy ebben az évben is van az üzemben nyereségrészesedés, az elsősorban a jó minőségű gyárt­mányok iák és a takarékosságnak köszönhető. Tavaly egyáltalán nem fizetett az üzem minőségi kötbért. Ligeti Imre ezután arról szólt, hogy a nyereségrészesedés valódi összegét akkor kapják meg, ha a most kiosztandó pénzösszeghez hozzászámítják, hogy tavaly a ss= gyedik negyedévben a nyereség* részesedésből fizetésrendezést haj­tottak végre az üzemben. Ezáltal 267 000 forinttal jutott több a dol­gozók pénztárcájába. A dolgozók helyesléssel fogad­ták az igazgató szavait. Majd Li­geti Imre kedves, közvetlen sza­vak kíséretében mintegy százhúsz dolgozónak a helyszínen átadta a nyereségrészesedés összegét. Első­nek idős Kövecses János vette át a borítékot. Senke Tibor után az­tán egymás utón vették át a ju­talmat az üzem dolgozói A .Richards-gyár többi dolgozója hétfőn és kedden veszi át a nye­reségrészesedést. Az ünnepség az Internackmalé eléneklésével fejeződött be. tegnapi szamunkban mar hírül adtuk, hogy Dobi István elvlars, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke pénteken látogatást tett megyénk két termelőszövetkezeti községében; Győrsze­­mezén es Gyórsfeaoiyer.. Dote el rtars szteetyosee elbeszélgetett » »yówámotei asszonyokkal és iea- S^aädcai ü 3bbS totest» léte teápásto. 4 magvak szocialista mcnkaspabi £ s A MEGVET T A Mrs I APJA A noakásbafatom vÉdeínje Írés. LOMBOS FEKE\C

Next

/
Thumbnails
Contents