Kisalföld, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-20 / 17. szám

Nyomolvasók megbízatása A­­KISZ megalakulásának 10 évfordulója alkalmából remte­gen­dő ünnepségsorozatok ré­szeként kiállításokat is ren­deznek a bizottságok, és köny­vecskék készülnek. A KISZ szervezetek megalakulásának életének dokumentumai elen­gedhetetlenül szükségesek: fényképek, filmek, írásos nyomtatott anyagok. A gyón úttörők legügyesebb nyom­ol­­vasói megbízást kapnak­, fel-­­ keresik a KISZ alapító tagja­­i­­t, vezetőit Az egyéni kü­lde- t ményekből, az úttörő nyomol­­­­vasók, gyűjtéséből és a rendel­­­kezésre álló dokumentumokból­­ bizonyára méltó, kiállítással, | kiadvánnyal közönthető a je­­­­len­tős évforduló. A „Szegénylegények”1 kapta a brit filmkritikusok díját A Brit Filmkritikusok Szö­vetsége a Szegénylegények­­nek ítélte oda 1966 legjobb külföldi filmjéért járó díját — jelentették szerdán a késő esti órákban az angol hírügynök­ségek, a legjobb angol film címét az „Al­ié” című alkotás nyerte. A magyar filmművészetet ért elismerésről nyilatkozott az MTI munka­ársának Jen­csó Miklós, a film rendezője­. Öröm és meglepetés, így lehetne összefoglalni azt, amit a hír hallatán éreztem. Véle­ményem szerint ez a siker nemcsak egy rendező, egy al­kotó kollektíva, hanem az egész mai magyar filmművé­szet előrelépését jelenti A díj további munkáimnak is magasabb mércét emel. Stá­bunk a Szovjetunióban, Moszk­vától 400 kilométernyire üti fel hamarosan tanyáját: a szovjet—magyar koprodukció­ban készülő film magyar in­ternacionalisták 1918—19-es harcainak állít majd emléket. Biró Yvett filmesztéta: — A brit filmkritikusok dí­ját először kapta meg szocia­lista ország alkotóközössége. Ezt a díjat olyan rendezők őrzik, mint Antonioni olasz rendező, akivel egy sorba lépni , minden rendezőnek egyet jelent a legmagasabb fokú elismeréssel. (MTI.) Elmaradt randevú A harmincegy éves Knipper Béla győri lakos, országos hírű, szélhámos csalásai miatt most áll negyedszer a bíróság előtt. Legutóbb 1966. szeptem­ber 7-én szabadult ki a sop­ronkőhidai börtönből. Pün­kösdi királyság hat hétig tartott, de ez idő alatt sok embert becsapott.­­ Amikor a győri és Győr környéki ismerőseit már ki­fosztotta, Budapestre utazott. Az egyik IBUSZ iroda felirata adta neki az ötletet: „Ismerd meg hazádat”. Először Szeged­re utazott. Ott ismerkedett meg egy lánnyal, aki szállást szerzett neki. Szállásadójával szívesen tárgyalgatott. Más­nap meg is ígérte neki, hogy vásárol a részére egy porszí­vót 1100 forintért. A pénzt el­vitte. A szállásadónő, Ambrus Sándorné már csak a tárgya­láson látta viszont. Debreceni kiruccanása al­kalmával csak egyetlen alka­lommal aludt az albérleti szo­bában. Másnap hajnalban fi­zetés nélkül távozott, és ma­gával vitt egy orkánkabátot. Másnap délelőtt az egyik parkban ólálkodott. Ott ismer­kedett meg Petneházi Zoltán tanulóval, aki panaszkodott, hogy nincs albérleti szobája. Knipper azonnal felajánlotta nem létező albérleti szobáját és egy kitalált címet mondott a fiúnak. A gyanútlan diák ott hagyta az ismeretlennél táskarádióját, azzal a tudat­tal, hogy majd este találkoz­nak. Nem találkoztak. Egy órával később Knipper már P. Julika tizenhét éves lánnyal sétálgatott. Elhitette vele, hogy Wartburgját ja­vítják azért már, hogy elektro­mérnök, és háromezer forin­tot keres havonta, és hogy Julikat még a héten felesé­gül ves--­zi. A lány elvitte a szülőkhöz, akik örömükben majd egy hétig hordták-vitték a szélhámost egyik rokontól a másikig. Az egyik dél­előttön a nagy­bácsi kocsiján beutaztak Deb­recenbe, hogy Julika kilépjen munkahelyéről, és a gyűrűket megvásárolják. , Amíg Julika távol volt! Knipper rábeszélte a nagybácsit, hogy vegyen kéz alatt egy televíziót. A férfi egy ideig szabódott, de aztán odaadtál a pénzt a leendő vő­legénynek. Knipper a Hatvan utca sarkán adott randevút a nagybácsinak és Juliimnak Késő estig várták a vőlegény, de az nem érkezett meg Knipper ugyanis vásárolt egy ú újságot, amelyből értesült róla, hogy a rendőrség körözi. Rögtön kereket oldott, de rö­videsen rendőrkézre került. A győri járásbíróság a na­pokban ítékezett felette. Visz­­szaesőként elkövetett csalá­saiért halmazati büntetésként 4 évi és 4 hónapi szabadság­­vesztésre ítélte a büntetőta­nács. Knipper nem fellebbezett. Az ítélet jogerős. (hsa) Esténként egyre több fiatal nézőt vonz a Pécsi Balett Eck Imre, a Pécsi Balett művészeti vezetője­­ — az együttes vendégszereplése al­kalmából — nyilatkozott a Központi Sajtószolgálat mun­katársának. — Rendkívüli érzés a klasz­­szikus balett fővárosában, ta­lán szokatlan jellegű, a ha­gyományos felfogástól elterő produkciókkal sz­apadra lép­ni. Úgy érzem, sikerünk van. — Esténként egyre­­ töb­b fia­tal gyűlik a színpad köré, ün­nepelve a­ táncosokat.. Való­ban­ inkább fiatalok, hiszen­ a műsor, hozzájuk áll legköze­lebb. Ám érezhető a siker annak a közönségnek a köré­ben is, amely évtizedek óta a klasszikus balett élményei­hez kötődik. Most növekvő örömmel és egye ér­téssel fo­gadják a mi balettünk prog­ramjait, olyan mértékben, ahogy felismerik, hogy ez a művészi gyakorlat elsősorban teremteni igyekszik. — Érzékeltető, hogy a leg­nagyobb sikere azoknak a da­rabjainknak van, amelyek a mai korhoz kapcsolódnak, em­beri és társadalmi mondani­valójuk — a modern balett eszközeivel megfogalmazva — áttekinthető, világos és hatá­rozott. Ezek nem könnyed da­rabok. Tragikusak és kemény­nyék. Például a Bateovy­ze- i nőjére komponált . Parancs | amelyben a bombát, kioldó­­ pilóta, a színpadon a nézők szeme láttára lesz hóhérból | áldozattá. Vagy az „Iszonyat | balladája” Szokolaj ■­­Ottó • zenéje. —, amelyben az ember | vergődése' döbben­­tes — de­­ ez a­­döbbenet­­exprcisszív­ mó­don akarja, a nézők tudatába­­ rögzíteni: 'éberen őrködje. ,ex. Háborúellen­es, fasizik­usa génes­­'darabok'. ezek. Fogadtatásuk­­ sikerében kifejeződik . az a tény . is... hogy a m . formai megoldásaink , elsősorban a tartalom , közvetítői, s azzal együtt hatnak. — Az említettekhez hasonló egyetértéssel fogadta a közön­ség a fiatalok életét ábrázoló témacsoportot is, így például a Vujicsics Tihamér zenéjére komponált „Variációk egy ta­lálkozásra ’ című darabot.­­ Egyébként nemcsak ezek­nek a műveknek a fogad­ta­tása, de az egész vendégsze­replés sikere ismét arról győ­zött meg bennünket, hogy érdemes keresni azokat az új lehetőségeket, amelyek a ba­lettszínpadot a látvány és ér­zelem megőrzése mellett a gondolat világa felé tágítják — fejeződött be Eck Imre moszkvai vendégszereplésük­ről adott nyilatkozata. Nyomozzunk együtt! Taylor, Taylor, hová lettél? Két vagy három hónapja érdekes nyomokra bukkantam egy régi törvényszéki közlöny­ben. Az írás arra célzott, hogy Dumas Monte Christo című regényének főalakja a való­ságban egészen más jellegű, jellemű ember volt, mint amit az író művelt hősével a könyv­ben; hasonlóképpen a regény mellékszálai sem a valóságos regényhős életével függőttek össze, hanem egy meglehető­sen bonyolult bűnügy aktáira épültek. A hazug kocsmáros Nem sajnáltam cégünk de­vizáját s az időt, Franciaor­szágba utaztam. Baráti össze­köttetések révén bekukkan­­hattam a Francia Akadémia egyik régi kiadványába, és ab­ból — valamint a törvényszé­ki közlönyben fellelt bizonyí­tékokból — megírtam a Kis­alföld 1966. november 20-i számában ,,A család vasárnap­ja” oldalon: Ki volt Monte Christo? Jó nagy betűkkel szedettem a címet, gondolva, ez a téma bizonyára érdekli az olvasó­kat Rövid leszek, csak a leg­fontosabbakat ismétlem az el­múlt évben megjelent írásom­ból. Cikkemben — a Franci Akadémia megerősítése sze­rint — Picaud névre hallga­tott a derék cipész, aki Duma ■ Edmond Dantes-jének mintá­jául szolgált Árulóját Loupin­nek hívták, a hivatalnokot pe­dig, aki Lou­pin kocsiváros ha­zug vádjai alapján a cipészt elfogatta, Savary-vak. ‘ Megjegyeztem még­­ a cikk­ben, hogy ez a Savary volt a rovigoi herceg, továbbá hogy Dumas regény története a mil­liárdos Taylor lord hirtelen eltűnésével volt kapcsolatban. Forrásmunkám alapján közöl­tem azt is, hogy a valóságos Dante®, azaz Picaud cipész per­iratai a londoni francia nagy­­követségen találhatók. A börtön néma maradt Néhány héttel azután, hogy az olvasók fantáziáját bizser­­gető nyomozás tényeit közzé­tettem, kezembe került az Ogonyok című folyóirat egyik száma, s benne ez a cím: „Élt-e Monte Christo grófja?” Gondolhatják, mekkora iz­galommal vetettem magamat az írásba! Ám, ahogy olvasni kezdtem, lassan halni kezdett bennem a vér. Az Ogonyok egészen más nevekkel próbál­ta bizonyítani, hogy Dumas regényalakja nem költött sze­mély. Többek között ezeket ír­ta: „1815. február 15-én Jo­seph Lucher nevű titokzatos és nagyon gazdag idegen úr tűnt fel Párizsban. A valóságban ez a Lucher nevű úr az egy­kori Picot cipész volt, aki sza­badulását XVIII. Lajos trón­ra lépésének köszönhette. Ad­dig szigorú őrizet alatt a pie­­monti Fenestre börtönben síny­lődött Picaud — Picot... — az elírást rögtön megértettem, bi­zonyára a fonetika indokolt­­a névváltoztatást. De a többi, — ami az idézett részben, és ezután következett a r­ágo­­nyokban, — a kétségbeesésbe kergetett... Fonetikus egérfogó Mintha csak következetes nyomozásaim tényeit akarták volna pontról pontra megmá­­sítani. Taylor lordból Joseph Lucher lett, Picaud-ból (kiejtés szerint egyszerűsítve) Picot. Hanem hogy If várát hogyan lehet Fenestre-nek ejteni, ezt sehogyan sem értettem. Ezek után viszont nem lepett meg, hogy a neve nyomán franciá­nak vélt Loupin kocsmáros­­ból olasz honfi — Matthieu Lupio keresztelődött, Savary pedig, aki címként viselte a „rovigoi herceg” rangot — de Rovigo herceg névbe, illetve „álöltözetbe” bújt Minden más egyezett az Ogányok és az én írásom ösz­­szevetésében, amelyből viszont arra következtettem, hogy va­lahol egymás közelében nyo­mozhattunk, csak éppen a fo­netikára való hivatkozásaink különböznek. Már-már kezd­tem lehigsadni, amikor ólom­bunkóként csapott fejbe az Ogonyoknak az a megjegyzése hogy Dumas a regény témá­ját nem a londoni francia nagykövetségen mutogatott periratokból merítette, hanem egy francia rendőrtiszt bizo­nyos Jacques Pechet m­ie’­jegyzéseiből. Mit tehet ilyenkor az ember Belenyugszik abba, amit egy ilyen nagy tekintélyű folyó­irat állít, s legfeljebb maga magának játszadozik tovább a névvel — sutba dobva a fone­tikát- Jaccrues Pechet.. Ja­nues Pechet... Ezt a pechet!! “-ez —ő N­ői dolog — Istenem, tíz évet fiatalodtam, hogy nincsenek feltüntetve az életkorok a választási névjegyzéken. (Balázs-Piri Balázs karikatúrája) FOGALOMZAVAR — Feri bácsi, anyukám kéri, ha be tetszik menni a vá­rosba, tessék hozni egy csukát — Hányasat? Kinek kell? — kérdi Feri bácsi. A gyerek értetlenül néz. Feri bácsi kapcsol. •— Ó, hogy a csuda vinné el ezt a ti beszédeteket — csóvál­ja­ a fejét. —■ Hát igazi csuka kell? Én cipőre gondoltam,...» v. gy.­ MA: V&fl. janu­ár 20». péntere Fábián és Sebestyén napja. A Nap kél 7.24, nyugszik 15.27 órakor. A Hold kél 11.», nyugszik 1.40 órakor. * 120 ÉVE, 1847. január 30-án szü­letett Reizner János,­ ­ szülővárosának, Szegednek nagy­­nevű történetírója. Pesten és Po­zsonyban jogot tanult, majd egy évig tartó ügyvédkedés után vá­rosi aljegyzővé választották, s há­rom év múlva — mindössze 28 éves volt — 1875-ben, Szeged város fő­jegyzője lett. Szabadelvű felfogá­sa és állásfoglalásai miatt felette­seivel nézeteltérései voltak, a vá­rosi tanács konzervatív tagjai ré­széről őt ért támadások is kese­rítették, ezért könnyű szívvel hagyta ott a közigazgatási posztot, hogy 1882-ben, az újonnan készült városi könyvtár igazgatói székét foglalja el. Születésének 57. évfor­dulóján hirtelen bekövetkezett ha­láláig lelkesen munkálkodott sze­retett városa és környéke múltjá­nak feltárásán és a Somogyi­­könyvtár Szegedhez méltó kifej­lesztésén. Nevéhez fűződik a sze­gedi kultúrpalota kezdeményezé­se, a ma Móra Ferenc nevét viselő múzeum megalapítása, amelynek első igazgatója lett. A múzeum régiség- és szépművészeti gyűjte­ményét ő állította fel. Autodidakta úton vált képzett régésszé, mu­zeológussá. Nagyszabású és ered­ményes régészeti ásatásokat indí­tott. Érdeklődése és tevékenysége felölelte az érmészetet, a­ műem­lékvédelmet, a művelődés- és saj­tótörténetet, a céh- és ipartörté­netet, a statisztikát is. Megírta Makó város történetét, de főműve Szeged városának két, valamint négykötetes története. * — Befejeződött tegnap dél­ben Mosonmagyaróvárott az Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szabadegyetem baromfite­nyésztési előadássorozata. A tan­folyam hallgatói a halászi fez­be látogattak el, ahol Hor­váth Endre gépészmérnök meg­ismertette velük a legújabb csibenevelő kombinátot.­­­ A termelőszövetkezeti nyugdíjtörvénnyel kapcsolatos kérdésekről tart ma délelőtt 10 órakor tájértekezletet Győ­rött az SZMT székházában a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatósága. Szegedi képek Győrött. A Szegedi Fotoklub elmúlt évi pályázatának zsűrizésére kér­ték fel a győrieket. Ma dél­után értékelik a képeket a művészklubban Kottán Ká­roly „Portré és madárfényké­­pezés” című, öt órakor kezdő­dő előadását követően. Kis falvak üzletei. A Beled és Vidéke körzeti Földműves­szövetkezet Vásárosfalun és Kisfaludon az idén egy-egy üz­letet épít. Vásárosfalun 300 000 forint költséggel vegyesboltot, Kisfaludon pedig 1 000 000 fo­rintért presszó-falatozót léte­sítenek. — Az „Él­etünk” című iro­dalmi antológiát mutatják be január 21-én, szombaton dél­után 6 órai kezdettel a sopro­ni művészklubban. Az előadá­son részt vesznek az „Éle­tünk” munkatársai is. — A hatvanesztendős Krisz­tapasz Kalinanszk­iz most vé­gezte el a kaunasi állatorvos akadémiát. Igaz, Kalinausz­kasz több mint három évtize­­­­det szentelt életéből állatok gyógyításának, de az a jelsza­va, hogy a jó állatorvos hol­tig tanul (MTI.) Má(?0768SS felhős Várható időjárás ma estig, változóan felhős, hideg idő, csapadék nélkül. Mérsékelt délkeleti, déli szél. Néhány he­lyen köd, zúzmaraképződés. Legmagasabb nappali hő­mérséklet :mínusz 5—mínusz tíz fok között, a ködös helye­ken kevéssel mínusz tíz fok alatt. (MTI.) * Ausztria területén a reggeli ködös, elvonulása után kisebb felhőátvonulások, napsütéssel, csapadék nélkül. Élénk nyuga­ti, északnyugati szél. * A DUNA vízállása Dunare­­meténél csütörtökön 401 centi­méter volt. * — Átalakítják a tényői szeszfőzdét. Az épület rekons­trukciója és az új berendezés beállítása háromszázötvenezer forintba kerül. — A soproni amatőrfilme­­sek seregszemléjét rendezi meg ma délután 5 órai kezdet­tel az Ady Endre Művelődési Ház. Tíz kisfilmet mutatnak be, soproni fiatalok alkotásait. A vetítés után a művelődési ház klubjában a készítők rész­vételével megvitatják a fil­meket. Arany babér. Az NDK leg­magasabb kitüntetésével, a Nemzeti díjjal jutalmazták La­­rissza Luzsina-t, több film is­­mert főszereplőjét. A szovjet színésznő a Doktor Schlüter című televíziós filmben kettős, anya és lánya szerepben ját­szik, s elnyerte az NDK tele­víziójának Arany babér díját is. A TRABANT VEZET. Hat év alatt — 1960-tól 1966 végé­ig — megkétszereződött ha­zánkban a személyi tulajdon­­­­ban lévő gépkocsik száma. Je­lenleg 118 000 magángépkocsi van nyilvántartásban, az autó­márkák között pedig a Trabant az első, 24 000 fut. Rögtön utána a Moszkvics következik 23 000-1­., majd a Skoda, melyből 19 000 magánhaszná­latú kocsi jár országállamhoz­.­­ Az öregek klubját előre­láthatólag február első felé­ben nyitják meg Sopronban. Jelenleg az Ingatlankezelő Vállalat építőrészlege tataroz­za a Magyar utcai helyiséget Tanár úr a tévében (Kesztyűs Ferenc rajzai A Dr. Kovács Pál Szabad­­egyetem „A vállalatvezetés el­mélete és gyakorlata” kollé­giumán ma délután öt órától a Tanítóképző Intézetben Hege­dűs Tibor, a Felsőfokú Vegy­ipari Technikum tanára „A határozatok végrehajtása és ellenőrzése” címmel tart elő­adást „A közúti közlekedés” kollégiumon pedig Mentes Zoltán főmérn­ök sz úthálózat kors­ze­rű­sí­tésének irányelvei­­­ről értekezik. KISAI FOt O­­l MSZMP Gyá­r-Som­on megyei Bizottsága és a Győr-Sopron megyei Tanács lapja Főszerkesztő: tOLVAI SAN­OS. Kiadta: a Gyár megyei Lapkiadó Vállalat. Beselov kiadó: ITGROCZKS MIHAIY. a vállalat igazgatója Szerkesztőség: GVOS tanácsIsS*. társaság útja 1. 11 emelet, Teletop: 12— 14 15—08. Délutá­n szerkesztés: 15 órától! 22—n. éjszakai szerkesztés: ti—Si. iOPRON Eidkam» ti., teletom 22—Gfc. Si&dó: Ovit tanácsköztársaság útja 3. ti. emelet Telelőd­ 21—­VS. a hirdetésfelvétel telefonja, ti— IS. Terjeszti a Magyar Posta Előfizet­­­­hető a hely: postahivataloknál­­­s a kézbed­őknél. Előfizetési di­­he­s hónapra 1? forint Kéziratot nem orzünk meg és nem adunk vissza Győr-Sopron megyei Xyomda Vállalat Gynt árpád út g. Telefon- 30-1-­ll-K­INGEK: UOtfi

Next