Kisalföld, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-21 / 18. szám

t Eredményes számvetés a megyei képviselőcsoport üléséről A jelenlegi tanácsciklusban utoljára ült össze tegnap dél­előtt a megyei képviselőcsoport. A Hazafias Népfront győri me­gyei Bizottságán tartott ülés egyben számvetés is volt a négy év alatt végzett munká­ról, az eredményekről s azok­ról a feladatokról, amelyeknek megvalósításán már a legköze­lebb megválasztandó ország­­gyűlési képviselők munkálkod­nak majd. Száz beszámoló Dr. Révay Zoltán, a megyei képviselőcsoport elnöke tájé­koztatójában elmondotta: a képviselők minden igyekezete arra irányult, hogy megfelel­jenek a választók bizalmának, s javaslataik, észrevételeik fi­gyelembevételével érdemben foglalkozzanak a megyét érintő kérdésekkel. A megyei képviselőcsoport négy év alatt 13 ülést tartott. A napirendi pontok között sze­repelt az ipar, a mezőgazdaság, a kulturális élet, a város- és községfejlesztés sok kérdése, problémája. Tárgyalt a képvi­selőcsoport a többi között a gyenge termelőszövetkezetek megsegítéséről, a megye beru­házási terveiről, a nők és az ifjúság munkába állításáról, a lakossági szolgáltatások javítá­sáról. A tárgyalásokon hozott határozatokat továbbította fel­sőbb szervekhez. Sok olyan ügy is országos szervek tudomására jutott az Országgyűlés Irodája révén, amelyekben a képviselők sze­mélyesen jártak el. A megyei javaslatok nyomán országos in­­tézkedések is történtek. — Nem gondolhatunk természetesen arra — mondotta Révay Zol­tán —, hogy a megoldást kizá­rólag a mi megyénk képvise­lőinek tevékenysége eredényez­­te. — Szerepük azonban van benne nekik is, a választóknak is, akik a javaslatokat a képvi­selőkhöz eljuttatták. A négy év alatt megyénk képviselői száz beszámolót tar­tottak mintegy 8000 ember részvétele mellett, és 280 foga­dóórán 1600 választóval talál­koztak. A Hazafias Népfront megyei Elnöksége nevében Belovitz Károl'" mondott köszönetet a képviselők eredményes jó munkájáért, és kérte őket: megválasztásuk esetén az eddi­gi ügyszeretettel, áldozatkész­séggel segítsék a megye fejlő­dését, intézzék a választók ügyeit. Győr fejlődése A következőkben dr. Cser­­niczki Gyula, Győr Város Ta­nácsa végrehajtó bizottságának elnöke adott tájékoztatást Győr fejlődéséről a második ötéves tervben és a harmadik ötéves terv legfontosabb beru­házásairól. Hangsúlyozta, hogy az eredmények elérésében ré­szük van a képviselőknek, akik a választók indítványainak közlésével, és ha szükséges volt, személyes közbenjárásuk­kal előbbre vitték a város ügyét. Közölte Csemiczki elvtárs, hogy a második ötéves tervben összesen 3980 lakással gazda­godott Győr. Lakótelepek léte­sültek táv- vagy tömbfűtéssel. Új középületek, irodaházak is épültek ez időszak alatt. Új kutak fúrására, a nádor­városi víztorony kapacitásának növelésére milliókat költött ál­lamunk. Az ipari és vízhálózat 1961-ben 132 kilométer, 1965- ben 144 kilométer hosszúságú volt a városban. A gázszolgál­tatásba a lakások 54,6 százalé­ka kapcsolódott be. Az utak szilárd burkolattal való ellátá­sára évente 10 millió forintot fordított a tanács. A villany­hálózat a város egész területére kiterjed. Új ipari létesítmények, mint a Kenyérgyár, az Oxigéngyár, a Takarmányélesztő üzem, üzemek bővítése, korszerűsíté­se is a város fejlődéséről be­szél, nemkülönben a város 15 új boltja és vendéglője. A vá­ros kiskereskedelmi forgalmát 332 állami és szövetkezeti bolt és 116 vendéglátó egység bo­­nyol­ította le a második ötéves tervben. Fejlődött a bölcsődei, az óvodai hálózat is. Lelkesítő távlat A harmadik ötéves tervben várható fejlődést a lakásépítke­zéssel kezdte Cserniczki elv­társ. Ez időszakban 780 millió forint értékben 3300, állami erőből épülő lakás átadása vár­ható. A győri Házgyár egész Észak-Dunántúl részére ter­melni fog. A harmadik ötéves tervben kialakul a gyönyörű­nek ígérkező városközpont. Csatornaépítések, a gázellátás kiterjesztése, utak építése, a közlekedés megjavítása, a köz­­világítás fejlesztése nagy össze­gekkel szerepel a tervben. A lakossági szolgáltatások megja­vítására 142 millió forint jut.­­ A kereskedelem, a ven­déglátás, az idegenforgalom boltokkal, éttermekkel, cseme­geáruházzal, a Vörös Csillag Szálló bővítésével, központi raktárház építésével nagyot lép előre kulturáltságban. Iskolák, óvodák létesítése, bővítése, gyermekorvosi rendelő, körzeti orvosi rendelő, koraszülött-osz­tály felállítása is bekövetkezik a harmadik ötéves tervben. A vázlatos ismertetés is vi­lágosan rámutatott Győr város fejlődésének óriási távlataira. Cserniczki elvtárs beszámoló­ja végeztével megköszönte a képviselőknek a városért vég­zett munkáját, majd kérte őket: megválasztásuk esetén továbbra is viseljék szívükön a város ügyét, és segítsék a ta­nácsot, hogy a választópolgárok javaslatainak, észrevételeinek, jogos igényeinek figyelembevé­telével végezhesse munkáját. Az ülés végeztével dr. Révay Zoltán meleg szavakkal mon­dott köszönetet a képviselőcso­port lelkiismeretes munkájáért. V. Gy. TZ S valóban, északkelet­­ felől három repülők') ____ telek tűnt fel az ég­bolton. Először csak apró pon­tocskák a felhőtlen, napsuga­ras csendes-óceáni égen, majd percről percre nőttek ... Már a motorzúgásukat is jól lehetett hallani. A lány precíziós messzelátó­­jával követte a repülőgépeket látta, amint a három csoport egyszerre válik el egymástól Az egyik a szárazföldi repü­lőtér felé tart, Wheelenbe; a másik a két, egymás mellett horgonyzó nagy repülőgép­­anyahajó fölé, míg a harma­dik kötelék a sok-sok csata­hajó irányába repül. Eltekintve a repülőgépek zúgásától, Pearl Harbour csen­des volt. A hajókon, a barakkokban a házakban éppen reggeliztek a tisztek és a legénység, vagy szolgálat-átvételre indultak Ruth Kahn figyelte a mozgást, de csak elvétve látott itt-ott néhány embert. Anyja lépett a szobába. — Mit akarsz?! — csattant fel a lány anélkül, hogy hátra­fordult volna. — Biztos vagy benne, hogy nem kell ruhákat vinnünk magunkkal? — kérdezte az asszony, kissé idegesen. — Mondtam már, hogy sem- kicsi, csak a pénzt! — vála­s­szólta a lány. — Menj vissza Hanshoz, kezdődik!... Még be sem fejeződött a mondat, amikor a kis ház ab­lakai megzörrentek, és a fa­lak megremegtek. S néhány másodperccel később már hal­lották a légi torpedók első so­rozatának hangját, a bombák robbanásának mennydörgését, a zuhanóborobázók baljóslatú süvítésére... A japán császári légierő­ 105 repülőgépe rávetette magát az Egyesült Államok csendes­­óceáni tengeri és szárazföldi haderejének e fontos bázisára. Ruth Kahn határozott han­gon beszélt apjához, aki egé­szen tisztán, érthetően megis­mételte, amit a lánya mon­dott, s közben a szavakat fény­jelekké alakította át. A jele­ket az ablakon keresztül to­vábbította. — Telitalálat egy csataha­jón ... Egy romboló ég ... — villantotta Otto Kühn jelző­lámpájával. És a város másik végéhez egy japán, aki ide utazott a Hawai-szigetekre, rádión to­vábbította a japán flotta pa­rancsnokságának a fényjelek megfejtését... Hogy ki volt a japán? Ya­mamoto, alias Kochiba. Mellet­te állt Otok­o Okudo japán konzul is. Amint a támadás megin­dult, pánik lett úrrá az ame­rikaiakon. De látszólag csak egy pillanatra, mert annak el­lenére, hogy sem a légvédelmi riasztó rendszer nem műkö­dött, sem a flotta, sem a had­sereg nem tartott fenn egyet­len felderítő, vagy partmenti járőrt sem, a hajókon néhány másodperc múlva működésbe léptek a légvédelmi ütegek. Nem túl sok eredménnyel. S a japán repülőgépek szünet nélkül bombáztak. A hajók légelhárítását nem támogatták sem a szárazfo­­di légvédelmi, sem a part­védő ütegek, legénységük ugyanis távol volt. De ha ott löttek volna is, akkor sem sokat tehetnek, hiszen egyet­len lövésre való lőszerük sem volt... Mindössze néhány repülő­gép és 18 tengerészeti zuha­nóbombázó támogatta a flot­ta légvédelmi ütegeit, azok a gépek, amelyek a támadás megkezdésekor még fel tud­tak szállni az Enterprise re­­pülőgép-anyahajóról Ám ezek a készületlen repülőgépek sem tudtak sokat segíteni. Mindössze tizenöt perces szü­net következett, aztán a japá­nok ismét folyamatosan támad­tak, egészen kilenc óra negy­venöt percig. Amikor végül el­vonultak, azt kellett megálla­pítaniuk, hogy összesen negy­ven gépet vesztettek ebben a nagy támadásban. Viszont a veszteség, amelyet okoztak olyan nagy volt, hogy nemcsak ütőképtelenné tette az Egye­sült Államok csendes-óceáni flottáját, hanem ezzel a kilenc­venöt perces támadással Japán tengeri és légi fölénye biztosít­va volt a Távol-Keleten, lehe­tetlenné téve az amerikai és angol távol-keleti tengeri erők kombinációit... A kilencvenöt perces tá­madásból nyolcvan percig Ruth Kühne minden sikert je­lentett apjának, aki fényjelek­kel továbbította ezeket Okok­o Okudonak és Yamamotonak, ők pedig rádión továbbítottak a parancsnokságnak. És a pa­rancsnokság az értesülések alapján adta ki további pa­rancsait. De mielőtt még be­fejeződött volna a támadás abbamaradtak a jeladások. Nem sokkal fél tíz elől! ugyanis kinyílt a padlásszoba ajtaja Ruth hallotta ezt. Ap­ja is. De nem fordultak hátra, abban a hiszemben, hogy Kühne jött be ismét. Ruth csak ennyit mondott: — Menj ki! — és tovább fi­gyelte a hatalmas füstgomo­­lyagot, amely a kikötő fölött lebegett. A lány csak akkor fordult hátra, hirtelen mozdulattal, amikor apja kiáltását hallot­ta: ,T 'énem'...” Aztán egy idegen férfi hangja csattant élesen: „Fel a kezekkel!” Ruth két amerikai kémel­hárító­ tiszttel találta magát­ szemközt. (Folytatjuk.)­­ KISALFÖLD A ghánai katonai vezetők felkeléstől tartanak ACCRA (MTI) Affifa ezredes, a tavaly feb­ruári puccs egyik szervezője és végrehajtója, a katonai kor­mány tagja üzletemberek előtt hangoztatta: semmiféle szabo­tázs „nem áshatja alá a for­radalmat” Ghánában. Az ezredes első ízben szólt hivatalosan arról, hogy az utóbbi időben ismeretlen sze­mélyek merényleteket követtek el a katonai kormány, az ún. Nemzeti Felszabadítási Bizott­ság egyes tagjainak élete el­len. Ezzel megerősítette azo­kat az elterjedt híreket, hogy a katonai kormánynak az úgy­nevezett ukrumahista elemek ellen irányuló drasztikus in­tézkedéseit a félelem diktálja. 1967. január 31., szombat Egyenlősdi helyett érden szerint (Folytatás az 1. oldalról.) hozzáadjuk a 60 vasárnapot és fizetett ünnepet, meg a ház­táji megművelésre szükséges legalább 50 munkanapot, nem nagy a különbség. A dolog másik része, hogy a rendelet hiába is írna elő a mostani­nál több munkanapot, a szö­vetkezetek nagy része nem tud egész éven át elfoglaltságot adni tagjainak. Huszonegy osztály Az új rendelet változtat, a régi „minden vagy semmi” elven. Azelőtt ugyanis, ha valaki csak egy híján is nem teljesítette az előírt munka­egységet, elvesztett egy évet. Most úgynevezett nyugdíjhó­napban is elszámolható a tsz­­tag munkája. Férfiaknál ez 13, nőknél 8 tízórás munkanap. Tizenkét nyugdíj­hónap szá­mít egy nyugdíjévnek, bár­mennyi idő alatt teljesíti is ezt a tag. Egy naptári év alatt azonban csak egy nyugdíjév teljesíthető. Az új rendelet 21 nyugdíj­osztályt állapít meg, 900 forint havi átlagkeresettől 5000 fo­rint havi átlagkeresetig. A szövetkezetek vezetőinek dol­ga lesz, hogy most az előző év, 1970-től pedig az előző öt év átlagos havi keresete alap­ján a megfelelő osztályba so­rolja a nyugdíjjogosult tagot. Egyszerű lenne ez, ha csak a közösből a munkaegység el­lenértékeként vagy havi fize­tésként kapott összeget kel­lene elszámolni. A rendelet azonban lehetővé teszi, hogy a családi és részes művelés formájában végzett munka ellenértéke is beszámítson a keresetbe. A tsz vezetősége dönti el, hogy egy-egy adott munkának mennyi az átlagos ellenértéke, és ezt írja a tag javára. A Földművelésügyi Minisztérium hamarosan kiad egy tájékoztatót, amely a ter­melőszövetkezeti vezetőknek ad útbaigazítást a keresetek kiszámításához és egyéb vitás kérdések tisztázásához. Új elem a mostani rendelet­ben, hogy a nyugdíjasok fizi­kai munkavégzését nem kor­látozza. Figyelembe véve te­hát a szövetkezetek munka­erő-helyzetét, megengedi, hogy a tsz-tag a nyugdíja mellett fizikai munkaként annyit ke­ressen, amennyit erővel bír. Nyugdíjév-vásárlás A rendelet lehetővé teszi az eddig bedolgozóként segítők­nek, hogy ha tagnak belép­nek, kérjék régebben végzett munkájuk nyugdíjévként való elismerését. Visszamenőleg el­ismerni legfeljebb öt évet le­het. Természetes, hogy az el­ismert évekre esedékes járu­lékot utólag be kell fizetnie a kérelmezőnek. Az előadó többször is hang­súlyozta: nem arról van szó, hogy valaki pénzért nyugdíj­­jogosultságot vásárol, „üzle­tet” köt a Nyugdíjfolyósító Intézettel, hanem arról, hogy az új tagnak a szövetkezetben bedolgozóként végzett munká­ját a nyugdíj szempontjából figyelembe veszik. Alapvető feltétel, hogy a szerzett mun­kaegységekről a szövetkezete­­ nek pontosan elkülöníthető kt- s mutatása legyen. A régebben egy munkakönyvbe, a család­fő nevére bejegyzett teljesít­mények „szétosztása” nem fo­gadható el. Ez a rendelkezés főleg a fiataloknak kedvez, s arra ösztönöz, hogy tagként dolgoz­zanak a szövetkezetben. F. F. Vitatkozó parlament (Folytatás az 1. oldalról.) Tényük a fiatalok anyagi és erkölcsi megbecsülésükről? Ezekre a kérdésekre felelni kellene, de többségük vála­­szolatlan marad. (De nem is baj, hiszen nem lehet mind­egyikre kapásból felelni, és nem is ez volt a cél. így is hasznos volt a sok függő kér­dés, mert a fiatalok gondola­taira irányította a figyelmet.) A szülök befolyása A parlament küldöttei ez­után harminc-negyven fős cso­portokban, ágazatonként be­szélgettek tovább. Ezen hal­lottunk arról, hogy mi foglal­koztatja a fiatalasszonyokat és lányokat. A győri Kötöttkesz­tyűgyár létszáma az évek fo­lyamán megkétszereződött, de most is évente csak két lakást kapnak, mint annak idején. Hogy lehet ezt igazságosan el­osztani? (A fiatalok üzemében, ahol az átlagos életkor 25 év.) Ha az ifjú feleség és férj kü­lön munkahelyen dolgozik, még reménytelenebb a hely­zetük. Több segítséget kérnek a fiatalok a magánház-építke­­zésekhez. A fiatal lányok és asszonyok lassabban haladnak a fizeté­si­ ranglétrán, mint a fiúk. A szülési szabadságot, és ha be­teg lesz a gyerek, megérzik a fizetésükön, de legalábbis nem veszik jó néven tőlük. Gondol­­kodtak azon már, hogy sok fiatal ideológiai nézetére a szülők kényszere is hat? Amíg a szülőktől függ az új háza­soknak egyetlen szobácskájuk, addig a saját akaratuk ellené­re is álarcot kell hordaniuk. Előítéletek A fiatal műszakiak beszél­getésén hallottunk a fiatalok sokat emlegetett nyugatimá­­datáról. Ezt nem lehet a Sza­bad Európa Rádió tánczene hallgatására leszűkíteni. Ha a gyárba nyugati gép érkezik, sztárt csinálnak belőle a fia­talok? Baj ez? Ha jobb a gép, magában még nem lenne baj. Törekednünk kell arra, hogy­­ mi is hasonlót szerkesszünk.­­ Az elvakultságot kell kipellen­ i­­gérezni. Azokat kell nevet­ség tárgyává tenni, akik mű­szaki létükre nem veszik ész­re alkalmasint a nyugatinák sokkal jobb, demokratikus or­szágban gyártott gépeket. A fiatal szakmunkások szek­ciójában arról vitatkoztak, hogy sok gyárban megéri a pendlizés, az új embernek több becsülete van egyszerre, mint a hűséges réginek. He­tekig műszaki vezetői állást hirdettek az egyik gyárban, holott saját gyárukban is ta­láltak volna rá megfelelő és kipróbált fiatalt.­­ Záporoz­tak a fiatalok és felnőttek közt ma oly divatos szócsaták. Optimizmus vagy naivság? A kongresszusi verseny jó példa arra, hogy a fiatalok szinte erejükön felül vállaltak, mert optimisták, mert mind­untalan bizonyítani akarnak. A felnőttek nem kockáztattak egy szemernyit sem, csak azt ígérték, amivel biztosra me­hettek. S ha a fiatalok a sok­ból valamit nem tudtak telje­síteni, megkapták a „naív és felelőtlen” jelzőket, holott le­het, hogy a feltételt nem kap­ták meg a munkájukhoz. A generációs vita csak mondva csinált. A haj és öltözet alap­ján nem lehet véleményt mon­dani a fiatalokról. Egyébként is a fiatalok munkához való vi­szonyát a környezetük hatá­rozza meg. Az ifjúmunkások példaképe nem a huligánok, az egy-két hanyag ember, a másokkal nem törődő, hanem a közösség által megbecsült szakember. S a vitatkozó par­lamentben még egyszer hal­lottuk a jelszót: „Ne tűrd a közömbösséget...” Azzal tol­dották még meg: „És ne ítélj elhamarkodva”. A fiatalok kedvszegésének gyakran az elmélet és gyakor­lat közti különbség az oka. A megtanult és hirdetett terv­­szerűség ellenére tapasztalt tervszerűtlenség, a hó eleji la­zsálás és a negyedévi hajrá­zás, túlórázások, az idegesség­ben elejtett durváskodás és a meg nem értés. Az, hogy a fiataloknak maguknak kell­­beszerezni az anyagot. Ezeket hallottuk a vitatkozó parla­menten. Jóllehet egyik-másik megállamlással vitatkozni le­hetne, de így kommentár nél­kül is érdekesek, érdemes oda­figyelni ezekre a fiatalokra. F. A Győr­ és Gépszere­k Vállalat felvesz vidéki szerelesi területeire (Almásfüzitő, Ajka, Pét, Balatonfüzfő, Diósgyőr stb.) LAKATOS, HEGESZTŐ, CSŐSZERELŐ KOVÁCS szakmunkásokat és BETANÍTOTT vasipari munkásokat. Érdeklődés: személyesen vagy í fásban. Budapest, VI . Paulay Ede utca . Szemészet- Osztáry

Next