Félegyházi Közlöny, 1994 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1994-07-15 / 14. szám

1994. július 15. Az önkormányzat oldala ... Álmodj egy játszóteret, parkoló lesz belőle! A piac bővítésének ötle­te már­ eddig is heves vitát váltott ki városszerte. De hiába rendeződik a kister­melői elárusítóhelyek sorsa, ha nem sikerül megoldani a környék nem csak piaci napokon égető parkolási gondjait. Nem véletlen, hogy a város általános ren­­dezési tervében is fő helyen áll ez a kérdés. A lakosság igen határozottan adott hangot a témában rende­zett lakossági fórumon an­nak a véleményének, hogy eddig is elviselhetetlen volt a négy oktatási intézményt befogadó környéken a bűz, a zaj, a zsúfoltság, amit az út mentén parkoló gépko­csik okoztak. Az önkor­mányzat azon terve, misze­rint nem hogy csökkente­né, hanem legalizálná a ki­alakult helyzetet, heves nemtetszést váltott ki töb­bekben. Sajnos, úgy néz ki, hiába minden tiltakozás, a hatalom akaratával kilátás­talan szembeszegülni. Az alábbi tények felsorolásá­ból ugyanis kitűnik, az ér­dekek pőre harcában az „erősebb kutya” elve érvé­nyesül. Történt, hogy 1993. novemberében a gazdasági bizottság Fu­szár Károly el­nökletével feltételül szabta a piac bővítésével foglalko­zó Piac Kft-nek, hogy csak abban az esetben adja ki az építési engedélyt a pol­gármesteri hivatal illetékes osztálya, ha a parkolási gondok is megoldódnak. A bizottság álláspontja sze­rint a parkolók kialakítása az önkormányzat feladata, s a piacépület kivitelezésé­nek ütemében kell gondos­kodnia ezek megvalósításá­ról. Az általános rendezési terv, a 19/1994-es képviselő­­testületi határozat erre a Petőfi, az Oskola, a Páz­mány utcákat, a Béke teret és a 3096 hrsz. (Petőfi utca 9.) számú telket je­lölte ki, nem törődve so­kak ellenérzésével. Az em­lített telekkel más problé­mák is vannak. Jelenleg hét család lakik rajta ön­­kormányzati bérlakásban. Amikor a szomszédságban lévő Kalocsai Iskolanővérek kollégiumuk és óvodájuk építésébe kezdtek, kérték a telket az önkormányzattól játszótér, pihenőkert cél­jaira. Nyilván gondot jelen­tett a bérlők elhelyezése, de ígéretet kaptak a nővérek, hogy idővel, amikor a la­kóknak tudnak másik lakást adni, akkor megvehetik a telket. Csitos Ágnes nővér elmondása szerint ez a rend és az önkormányzat között köttetett közös szer­ződésben is benne van. Egyértelmű azonban, hogy nem lehet valami egyszerre óvodai udvar és parkoló. Hogy melyik ötlet győze­delmeskedik, azt döntse el a kedves olvasó! INDUL A FELÉRTÉKELÉS Sínen van a bérlakások ügye A Porta Kft. és az ÉGI Rt. nyerte Kecskemétről azt a pályázatot, amit az önkormányzati bérlakások érté­kesítésére írtak ki. A július 7-i értékelésen Kormányos Imréné dr., az igazgatási osztály vezetője elmondta, hét rendkívül színvonalas pályázat érkezett az értékesítés lebonyolítására. A pályázók mindegyike megbízható, korrekt, ügyfélcentrikus megoldást ígért. A kiválasz­tottak mellett egyetlen érv szólt, olcsóbbak voltak a többieknél. A következő lépés a megbízási szerződések elkészítése lesz, ez után kezdheti a két cég a felérté­keléseket, ami az értékesítés alapja lesz. Egy-egy el­adott lakásért fix összegű juttatásban részesülnek majd, így nem áll érdekükben az árak felsrófolása. A bérlők­kel való folyamatos kapcsolattartás érdekében az ön­­kormányzat keresi annak lehetőségét, hogy a polgár­­mesteri hivatalon belül kapjon a Porta és az ÉGI egy helyiséget, ahol az ügyfeleket fogadhatják. A két nyer­tes közös alapelveket is kidolgoz majd, hogy a városon belül ne legyenek eltérések az árban és az ügymenet­ben. Az első lépcsőben már eladásra szánt bérlakásokat a Porta, a szeptemberben kiírtakat az ÉGI Rt. értéke­síti majd. A lakosság bizalmát növelheti, hogy mind­két vállalkozás komoly tapasztalatokkal rendelkezik a bérlakások elidegenítése terén, s az önkormányzat is mindent megtesz, hogy minél hamarabb, minél meg­nyugtatóbban rendeződjék ez a kérdés. Filegyházi Közlöny Az önkormányzat oldala ... Az önkormányzat nyakán maradnak az ingatlanok? Több eladásra váró ön­kormányzati ingatlan árá­nak mérsékléséről döntött a gazdasági bizottság, mert ezek évek óta nem kelnek el. A csökkentés minimá­lis, hiszen elkótyavetyélni sem szeretnék a város va­gyonát a gazdálkodással megbízott szakemberek. Berecz József képviselő már ehhez az árleszállítás­hoz sem volt hajlandó ne­vét adni. Szerinte annyi pénzért családi házat sem lehet venni, amennyiért a bizottság a Halászcsárda vagy a Klazsik-ház épüle­tét kínálja. A gond csak az, hogy ezek feltehetően a csökkentett áron sem kel­nek majd el. Éppen ezért Ficsór József polgármester felvetette azt a gondolatot, hogy ha végképp a város nyakán maradnak nagyér­tékű ingatlanjai, akkor vál­lalni kell a felújítási költ­ségeket, akár hitel felvéte­lével is. Mert amennyiben tovább késik az említett két épület rendbehozatala, félő, hogy összedőlnek, s az sokkal nagyobb kárt fog okozni anyagilag is, erköl­csileg is. A nehéz helyzet­ben lévő költségvetés vi­szont nemcsak a felújítás költségeit nem akarja vál­lalni, hanem a vételárat is kiszáradt homokként szív­ná magába. A piacot vi­­szont nem lehet megerősza­kolni ! Lassan tudomásul kell venni, hogy az eseten­ként még a Műemlékvédel­mi Felügyelőség által is nehezített feltételekkel, reá­lis áron eladhatatlan jóné­­hány ingatlan. Vagy jóval az ár alá kell menni, vagy a hasznosítás más módjait kell keresni. Ez azonban feltehetően a következő ön­­kormányzat gondja lesz majd. VÁROSUNK GYÁSZA Július 8-án, életének 84. évében csendesen elhunyt a helyi honismereti mozgalom ala­pító tagja, a helytörténet kiváló támogatója, SZABÓ SÁNDOR nyugalmazott levéltáros Családi életének rendezettsége, belső me­lege a köz érdekeiért önzetlenül kifejtett szorgalmas, fegyelmezett, célratörő tudomá­nyos tevékenysége példaerejű örökségünk. Nyugodjék békében! Fekete János Nincs mese, fizetni kell! A Városfenntartó Költségvetési és Szolgáltató Szervezet kezelésében álló bérlakások lakói a pénzügyi ellenőrző bizottsághoz fordultak segítségért a saj­tóból már közismert vízdíjhátralék ügyé­ben. A bérlők kifogásolták az átalány és a tényleges fogyasztás közötti óriási, megmagyarázhatatlan különbséget, azt a tényt, hogy számlát sem kapnak a víz­díjról, de az idén még értesítést sem érdemeltek a felháborító hátralékról. Érthető a lakosság azon gyanúja is, hogy esetleg nem pontosan mér a Bácsvíz Rt. önmaga által hitelesített főmérője. Az elkészült ellenőri jelentés, valamint a PEB legutóbbi ülésén elhangzottak vá­laszt adnak ugyan a kérdésekre, de ezek a válaszok senkit nem nyugtatnak meg, és feltehetően csak tovább mérgesítik az amúgy sem felhőtlen viszonyt a víz­mű, a költségvetési üzem és a fogyasz­tók között. A revizori csoport jelentésében ugyan­is megállapítja: A hátralékok kiszámí­tása szabályosan történt. Az aránytala­nul nagy eltéréseket az átalány és a tényleges fogyasztás között több tényező is okozhatta. Az egyik a korszerű digi­tális fogyasztásmérők elmúlt esztendei felszerelése. Ezek a berendezések sok­kal pontosabb adatokat szolgáltatnak, s kimutatják már egy csöpögő csap fo­gyasztását is. A másik ilyen tényező az ÁFA bevezetése a szolgáltatásban. Előbb 6, majd 10 százalékos adó növelte az árakat, amit az átalány csak késve tu­dott követni. Ez elég volt ahhoz a je­lentés szerint, hogy egyes családokban húszezer forintnál is több hátralék ke­letkezhessen! Számlát nem tud adni a költségvetési üzem még az egyéni mérővel rendelke­zőknek sem, mert a vízmű csak a fő­mérőre számláz. A lakótömb egyetlen számláját viszont szívesen megmutatják bármely bérlőnek, s abból kiszámolhat-­ ja, valóban annyit fizetett-e, amennyit muszáj. (Már, ha van hozzá kedve, ideje! — a szerk.) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala PÁLYÁZATOT hirdet SZABÁLYSÉRTÉSI ELŐADÓI MUNKAKÖRRE. Feltételek: — Államigazgatási Főiskola vagy Állam és Jogtudományi Egyetem, — legalább 2 éves szakmai gyakorlat, — részletes szakmai önéletrajz, — hiteles diplomamásolat,­­ büntetlen előélet. A pályázatokat Kiskunfélegyháza város jegyzőjéhez lehet benyújtani. Pályázat benyújtási határidő: 1994. július 31. Bérezés a hatályban lévő jogszabályok szerint. Pályázat elbírálási határidő: 1994. aug. 10. Cím: Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Telefon: 76/361-961. FELHÍVÁS A Fülöp Atya Alapítvány 1994. július 25—július 29-ig ingyenes napközi ellátást biztosít. Minden érdeklődő gyermeket szeretettel várunk július 25-én reggel 9 óra­kor a Szent István Templom előtt. Délelőtt 9 órától du. 4 óráig felügyeletet és progra­mokat biztosítunk. Az ebéd az idén is naponta 50,— Ft-ba kerül — me­lyet a Dréher Étterem biztosít napi 70,— Ft-ért — ehhez az alapítvány napi 20,— Ft-os támogatást fog adni. Akkor találkozunk július 25-én hétfőn 9 órakor a Szent István Templom előtt! Hívd el barátaidat i­s! Szeretettel hív és vár a Fülöp Atya Alapítvány. 9. oldal A „Hód” legyőzte a „Vakondot” Városunk krónikus gond­jai között első helyen áll a közutak gyatra állapota. Ehhez társul a pénzhiány, s a kettőből máris követ­kezik, hogy megoldást se lehet egykönnyen találni. Évek óta csak az úgyneve­zett önerős útépítések hoztak csekély mértékű fejlődést ezen a területen. Nemrég bírálták el az idei tervek megvalósítására be­­érkezett pályázatokat. A képlet mondhatni szokásos volt. A szakmailag legjobb ajánlatot tevő megfizethe­­tetlennek bizonyult. A leg­olcsóbb „Vakond Kft.”-vel a bírálóbizottság nem volt megelégedve. Nem akarták újra végigjárni az Arany János utca panaszoslevéllel, felháborodásokkal tűzdelt kálváriáját. A leginkább elfogadhatónak a „Hódút” nevű Hódmezővásárhelyi Kft. ajánlata tűnt, bár még vele is alkudni kell, hogy a rendelkezésre álló tíz millió forintos költségve­tésbe beleférjen. A beru­házási csoport megpróbálja majd rávenni a céget, hogy hagyja el első lépcsőben a szegélyeket, árokburkolato­kat, mert ezek később, ha lesz pénz, pótolhatók. Az önkormányzatnak ugyanis 7 milliónál egy fillérrel sincs több pénze erre a célra. Ficsór József polgár­­mester úgy fogalmazott, in­kább kevesebb utca legyen kész, azt viszont olyan mi­nőségben kell megvalósíta­ni, hogy ne legyen vele gond jó ideig. A vita még nem dőlt el, egyelőre úgy néz ki, hogy a 3 millió ön­erőt felmutató Gábor Áron, Gerle, Nyíl, Fűzfa, Hársfa, Damjanich és Rákóczi ut­cák elkészülhetnek még ebben az évben. Az oldalt írta: Gajdics Ottó Fontos a jó minőség, s így a kevesebb több lehet Fotó: Némedi

Next