Könyvvilág, 1981 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

Szintézis a mai magyar társadalomról Beszélgetés Kulcsár Kálmán akadémikussal Pár hete jelent meg Kul­csár Kálmánnak, az MTA Szociológiai Kutató Intéze­te igazgatójának A mai magyar társadalom című nagy jelentőségű könyve, s máris az érdeklődés, a vi­ták középpontjában áll. Ennek nemcsak az az oka, hogy Weis István 1930-ban azonos címen megírt köny­ve óta hasonló szintézisre senki nem vállalkozott, ha­nem a tükörkép fontossá­ga, amit ez az új könyv a mai magyar társadalom szerkezetéről, funkcióiról, a fejlődés üteméről, a társa­dalomirányítás lehetséges­ feltételeiről, változatlanul meg nem oldott problémái­ról, deviáns jelenségeiről nyújt. A két könyv persze sok­ban különbözik egymástól, de abban­ megegyezik, hogy mindkettő fontosnak tart­ja a társadalom innovációs, megújulásra törekvő kész­ségének és fejlődést gátló tényezőinek az elemzését s ezen belül pl. a felbukkanó dzsentri-vonások leleple­zését. Kulcsár Kálmán sokol­dalúságában, látásmódjá­nak és értékeléseinek éles­ségében, a megfogalmazás szokatlan világosságában nemzedékek szociológiai választékossága és etikája halmozódik fe. Különbözik szociológus pályatársai nagy részétől, mert a tör­ténelmi elemzést is szüksé­gesnek tartja, ennek kö­vetkeztében a társadalmi jelenségeket természetes folyamatokban szemléli. Mindezt szociológiai és jo­gi műveltségének kettőssé­ge eredményezi: szocioló­gusként gyűjti, elemzi és értékeli a feltárt adatokat, jogászként pedig egyúttal logikai rendszerbe foglalja és szintetizálja az eredmé­nyeket. — Mi volt a célja ezzel a könyvvel? — A magyar társadalom­ról összefoglaló munka 50 évvel ezelőtt jelent meg. Azóta forradalmi jelentősé­gű társadalmi változások mentek végbe hazánkban, új társadalmat építünk, és legalábbis az utóbbi 20 év­ben az újra — és Magyar­­országon eddig nem tapasz­talt mértékben — fellendü­lő szociológia és más társa­dalomtudományok segítsé­gével egyre inkább megis­merhetjük társadalmun­kat, egyre világosabban láthatjuk problémáit. A változások mélysége és nagysága, a további fejlő­dés lehetőség szerinti, tu­datos befolyásolása igény­li, gyarapodó ismereteink pedig lehetővé tesznek egy­fajta szintézist mai társa­dalmunkról. — Szintézist említett, ez azonban nem lehet cél, ha­nem inkább módszer egy folyamat vagy­ helyzetkép rögzítéséhez. — Milyen tá­volabbi célt szolgált a szintézis? — A szin­tézis persze sok­féle lehet. Vállalkozhattam volna társadalmunk rend­szeres leírására, problé­máinak „leltározására”, esetleg mindkettőre. Azt hiszem azonban, hogy most elsősorban nem erre van szükség. Társadalmunk előtt a hogyan tovább problémája formálódik ki. Nem az­­ a kérdés elsősor­ban, hogy „merre tartsunk” — hiszen szocialista tár­sadalmat építünk —, ha­nem az, hogy hogyan. A szocialista társadalom épí­tése lehetővé tette társa­dalmunk modernizálását. Sikerült túllépni ebben a folyamatban a magyar tár­sadalom történeti korlátai­na­k egy részén (a fejlődést visszatartó társadalmi struktúra forradalmi át­alakításával), sikerült a gazdasági fejlődés szintjét jelentősen emelni, eddig el­sősorban az extenzív gaz­dasági erőforrások kihasz­nálásával. Most azonban a további fejlődésnek újabb és más feltételei is vannak, mint az eddigiek. • Valami kényszerít bennünket az új feltételek számbavételére? Ez nyil­vánvalóan a társadalom ré­szére egészen új feladatok vállalásával is jár? — Igen. Másutt ezt úgy fejeztem ki, hogy társadal­munkat „kihívás”, éspedig elsősorban gazdasági­­ jel­legű kihívás érte. Ezt a kihívást ugyan elsősorban a külgazdasági feltételek változásának szoktuk tu­lajdonítani és ez jórészt igaz is. Ám azt hiszem, a külső változások inkább megvilágították a belső fejlődésünkből következő kihívást, azt ugyanis, hogy saját gazdasági fejlődésünk jutott el oda, hogy új fel­adatot adjon számunkra. Erre a gazdasági kihívás­ra azonban társadalmunk egésze válaszolt, éspedig történeti múltjában elin­dult folyamataival, távo­labbi és közelebbi múltunk­hoz fűződő jelenségeivel, tulajdonságaival, beépült érdekviszonyaival stb. együtt. — Sikerült-e végül is a mai társadalom legfonto­sabb problémáit számba venni? — Az elmondottak után a cím kissé nagy igényű. Valójában nem mai társa­dalmunk problémáit kí­vántam elemezni, így nem is gondolok arra, hogy mennyi és milyen fontos problémát sikerült megra­gadni. Ha problémáinkról van szó, két dolgot hang­súlyoznék. Mindenekelőtt azt, hogy nem társadalmi problé­máinkról van szó (még ha példázom is vagy pél­dának is használom né­melyiket), hanem­ társa­dalmunk problémájáról. Arról, hogy milyen törté­neti feltételek, körülmé­nyek között, hogyan felel­hetünk meg az említett ki­hívásnak. Másodszor azt szerettem volna tisztázni, hogy mit értünk a társadalmi prob­lémákon, hogyan közelít­hetjük meg és kezeljük őket. Véleményem szerint ezen nagyon sok múlik. Pl. rendkívül lényeges válto­zást jelent, ha az életmód jelenségeit nem tekintjük tudati problémának, ha lát­juk azokat a tényezőket, ös­­­szefüggéseket, amelyek a mi társadalmunkban, saját fejlődésünkből hoznak lét­re deviáns jelenségeket stb. — Könyve megírásakor pontos társadalomtörténeti, szociológiai, statisztikai stb. irodalmat vett igénybe, és köztük sűrűn hivatkozott a vezetése alá tartozó intézet publikációira is. Milyen fontosabb kutatások foly­nak az intézetben? — AZ MTA Szociológiai Kutató Intézetében folyó kutatásokban azt igyek­szünk érvényesíteni, hogy a társadalmilag fontos prob­lémák feltárásával segíts­ük­ megoldásukat. Egyúttal el­méleti általánosításokhoz is jutunk, s így közreműkö­dünk a szociológia fogalmi rendszerének kiépítésében, elméleti továbbfejlesztésé­ben. Most kezdünk hozzá pl.­­ a szociálpolitika eddigi gyakorlatának vizsgálata alapján egy szociálpolitikai koncepció kidolgozásához, eszközei hatékonyságának, következményeinek feltá­rásához. Hosszabb ideje ta­nulmányozzuk az életmód alakulását befolyásoló té­nyezőket, tudatos formálá­sának lehetőségeit, az egyes társadalmi osztályok és ré­tegek életmódjelenségeit, az urbanizációs folyamat ha­tását stb. Megkíséreljük feltárni az üzemek és ter­melőszövetkezetek, vala­mint a területfejlesztés és a közigazgatás viszonyában mutatkozó jelenségeket, a közigazgatás szervezetrend­szerére ható tényezőket, és nagy figyelmet fordítunk a műszaki fejlesztés társa­dalmi­­ összefüggéseinek vizsgálatára stb. Személy szerint most a jognak a konfliktusok, a viták meg­oldásában való közreműkö­­­­dését tanulmányozom egy nemzetközi kutatási prog­ram keretében, amelynek­­ egyik irányítója is vagyok. — Az általános szocioló­giai kutatásokban — és így könyve megírásában is —, hogyan értékesíti jogászi gondolkodási módját? Ez a kettősség előny vagy hát­rány? — A jogszociológia az elsődleges kutatási terüle­tem, mégis ebben a mű­ben általában (bár nem mindig) a jogtól látszólag távol eső problémákról ír­tam. Meg kellett tehát kí­sérelnem mai társadalmunk folyamatainak, jelenségei­nek, problémáinak feltá­rását, illetőleg a feltárt je­lenségek egységes össze­függésrendszerbe való he­lyezését. És ebben a jogi gondolkodás sokat segített. Az igazi jogászi gondolko­dásnak ugyanis két kikris­tályosodott sajátossága van. Éspedig egyrészt a rele­váns tények megkülönböz­tetése az irrelevánsaktól, másrészt az érvek és ellen­érvek gondos, lehetőség szerinti objektív mérlege­lése egy logikai folyamat­ban. Ennek hiányában ugyanis a következtetés nemcs­ak helytelen les­­z, ha­nem következményeiben is negatív, a szándékot ke­resztező. Tudomásul kell tehát venni és megfelelően értékelni azokat a ténye­ket, amelyek nem igazolják elgondolásunkat, különben a valóság előbb-utóbb ke­ményen figyelmeztet erre. Tulajdonképpen erre kell törekedni nem csupán a tár­sadalomtudományi gondol­kodásban általában, hanem a politikában is. Tárkány Szűcs Ernő (Kulcsár Kálmán: A mai magyar társadalom. Kos­suth, 332 oldal, fűzve 28 Ft.) Salamon Konrád munká­ját olvasva azon tűnődik az ember, milyen egysze­rű is jó könyvet írni. Nem kell más hozzá, csak a té­nyek feltétel nélküli tisz­telete. Ha ezt és úgy ír­juk meg, ami és ahogyan történt, a tény előbb-­­utóbb , jó barátként kézen fog és segít eligazodni az elvek labirintusában. Sa­lamon Konrád érezhetően jó viszonyban volt könyve írása közben a tényekkel. (Aki valaha komolyan foglalkozott a történelem­mel, jól tudj­a, milyen nagy dicséret ez.) Pedig a téma — a Márciusi Front — kezdetben nem sok jót ígérhetett a szerzőnek. Igaz ugyan, hogy az el­múlt két évtized magyar szellemi élete elvileg ked­vezett minden olyan tö­rekvésnek, amely a nép­frontos gondolkodás fon­tosságát mutatta fel, de az is igaz, hogy amikor a magyarországi népfrontos mozgalom konkrét vizs­gálatára került sor, ezek sajátosságaira — mond­hatnánk úgy is: a struktú­ra konkrét vizsgálatára —, akkor már közel sem volt ilyen rózsás a helyzet. Salamon Konrád na­gyon bölcsen nem abból indult ki, hogy milyen népfront-modellek vannak, és ezek közül a Márciusi Front melyikkel tárt leg­inkább rokonságot, hanem leírta azt, ami történt. Ez­zel elkerülte az előzetes elvi állásfoglalásra kény­szerülést, s az „eleve el­kötelezettnek tűnést” ab­ban a hol rejtetten, hol világosan folyó vitában: milyen is volt a progres­­szió szerkezete a két vi­lágháború között Magyar­­országon, s az egyes vonu­latok milyen erővel és ha­tással rendelkeztek. Köny­vében így az elv a tör­ténés függvényévé vált. És nem fordítva! Végül is a szerző egyet­len lényeges kérdésben sem maradt adós a vá­lasszal. Nem didaktikusan — s ez újabb dicséretes tulajdonsága —, de elég egyértelműen és meggyő­zően fejti ki mondandóját. S ennek lényege — leg­alábbis az én értelmezé­sem szerint —: Magyaror­szágon a népfront létre­jöttének feltétele a sajátos magyar fejlődés következ­tében népiek és kommu­nisták összefogása volt. Salamon jelzi azokat­ az okokat is, amelyek a tel­jesebb kibontakozás gátló tényezői voltak. Könyvében behatóan foglalkozik az utókort élénken foglalkoztató problémákkal is: a mozga­lom jellegének kérdésével, a politikai és a szellemi mozgalom közötti külön­bözőségekkel és az ebből fakadó következményekkel. Ha hiányérzetünk van Salamon könyvével szem­ben — hozzátéve azt, hogy a szerző szuverén jogának tartjuk annak eldöntését, hogy mivel foglalkozik és mivel nem —, talán éppen az, hogy a mozgalom ter­mészetrajzáról elmondot­takat nem érvényesíti elég konzekvensen könyvének egészében. Nagyon fontos és pontos (és tegyük hoz­zá: ez a disztinkció még a szakirodalomban is ritka), a népi írók mozgalma és a népi írók körül kialakult mozgalom közötti különbö­zőség. Ugyanakkor csak csíráiban találjuk meg azt a könyv szempontjából is fontos gondolatot, hogy nagy különbség van a szel­lemi áramlat — ezt Sala­mon helyesen, népi szem­szögből, a népi irodalom összességeként fogja fel —, s az erre épülő mozgalom és szervezetiség között. Ha ez a gondolat több figyel­met kapott volna, akkor talán az­ is világosabbá válna, hogy a népfront­fogalom és -tevékenység értelmezésének még to­vábbi, föl nem tárt lehető­ségei vannak, s a Márciusi Front elvi és gyakorlati lényegét tekintve népi ere­detű volt. Ez utóbbi megjegyzést fogadja a szerző baráti kötözködésnek, annál is inkább, mert e recenzió írója híve és tisztelője és erejéhez mérten propagá­­tora is ennek a könyvnek. M. Kiss Sándor (Salamon Konrád: A Már­ciusi Front. Értekezések a történeti tudományok kö­réből. Akadémiai. Új soro­zat 92. 180 oldal, fűzve 24 Ft.) Kommunisták és népiek Barcsay Jenő műve a 35 év 35 művész c. kötéiből (Corvina) Lukács György élete képekben és dokumentumokban c. kiadványból (Corvina) Fegyvere a líra volt Hernádi György pártos költő, nemcsak a szó társa­dalmi-politikai jelentésé­ben, hanem költői eszköz­tárának tekintetében is: a szegénység és az igazság pártján áll, lírai kifejezés­módját ez a belső meggyő­ződés hevíti. Verseivel a kezdeti avantgarde-korsza­­kától az utolsó költemé­nyéig akart és tudott moz­gósítani. Fiatal lírikusként a Tanácsköztársaság győ­zelméért vívott harcban, annak megdöntése után megőrizte és változatlan energiával hirdette a dol­gozók igazába vetett hitét. Most megjelenő tizedik kötete, verseinek több mint fele első ízben került az olvasó elé, arcának új vonásait mutatja. Hű tükre egy­ letűnt borzalmas kor­szaknak, pontosabban : e korszakra való lelki és köl­tői rezonálásnak. E versei­ben nem egyhangú — noha lényegében ugyanazokat a momentumokat ismétli —, de nem is harsány. Költői eszközökkel rögzíti a pusz­ta tényeket, a kiszolgálta­­tottság és megalázottság állapotát és azt a törek­vést — a napról napra ön­magával folytatott küzdel­met —, hogy embernek megmaradjunk egy em­bertelen világban. Szép gesztus a Szépiro­dalmi Kiadótól, hogy most megjelenteti az eddig no­teszekben, fiókok mélyén rejtőző Hernádi-verseket. De túl e gesztuson, új élet­darabokat is feltár e kö­tettel a mai olvasó előtt. A könyv nemcsak egy jelen­tékeny költő életművét gazdagítja, bepillantást nyújt abba a világba is, amelyben a galádság volt az úr, és amely ellen ki-ki a maga módján igyekezett védekezni, vagy azzal szembeszállni. Hernádi György ezt a maga lírai eszközeivel megtette. Még egy újdonsága van e kötet versei jó részének. Az egykor üldözött költő a felszabadulás után hidat kívánt verni a múlt ki­szolgáltatottjai és a megté­vesztett — nemegyszer az üldözőik jelszavait harsogó — tömegek közé. Nemcsak a megbocsátás krisztusi igéjét hirdette a maga lírai átköltésében, hanem az új Magyarország reális érde­keit józanul szemlélve ala­kította ki építésre koncent­ráló magatartását a bos­­­szúállást hirdetőkkel szem­ben. Mindezt pedig a belső meggyőződés olyan erejé­vel tette, hogy a költészete a mai olvasó számára is szó . emberi tanúságtétel. József Farkas (Hernádi György: Az idő tengerén. Szépirodalmi, Kb. 250 oldal, kötve kb. 30 Ft.)

Next