Könyvvilág, 1986 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

„Az időt mi hoztuk magunkkal” Idestova negyven éve annak, hogy a magyar irodalomtudo­mány folyamatosan foglalko­zik irodalom és szocializmus kapcsolatának vizsgálatával, a szocialista irodalom történeté­vel, elméletével és jelenével. Természetesen tudománytörté­neti szempontból is rendkívül változatos ez a negyven eszten­dő, s a szocialista irodalom vizsgálatának és gyakorlatának voltak szigorúan körülhatárolt, szektás, és nyílt, az igazi tudo­mányos eredmények elérése szempontjából igen termékeny szakaszai. A tájékozatlanabb olvasó azt hihetné, hogy ennyi évtized után nyilván már minden fon­tosat feltárt a szakirodalom, sőt, népszerűsítette is eredmé­nyeit, csak a monográfiákhoz, szövegkiadásokhoz kell fordul­ni. Azonban ez messzemenően nincs így. Nemcsak azért, mert elvileg minden tudományos vizsgálódás befejezhetetlen és kimeríthetetlen, hanem azért sem, mert éppen ezen a terüle­ten sok a máig feltáratlan anyag, sok az olyan tény, amely csak a közelmúltban vált ismertté, s mindezek eleve szí­nezik, sok esetben pedig dön­tően átformálják azt a képet, amely a szocialista irodalom egyes szakaszairól, törekvései­ről, alkotóiról él bennünk. Hogy ez mennyire így van, azt egy most megjelenő tanul­mánykötet is bizonyítja. „Az időt mi hoztuk magunk­kal" egy sorozat hatodik darab­ja. 1962 óta jelennek meg az Akadémiai Kiadó gondozásá­ban és Illés László szerkeszté­sében a „Tanulmányok a szocialista irodalom történeté­ből” kötetei (Tanulmányok a magyar szocialista irodalom tör­ténetéből, „Jöjj el, szabadság!", „ Meghallói a Törvényeknek", „Vár egy új világ", „Az Úrnak tenni hitet"). A téma iránt ér­deklődő olvasó tudja, hogy ez a sorozat csak egyik formája a szocialista irodalommal kap­csolatos kutatási eredmények közzétételének. Ezen kívül más - magyar és idegen nyelvű - ta­nulmánykötetek, monográfiák, szaktanulmányok jelentek meg, csak a legutóbbi évtizedben is szép számmal. A kutatások során szinte ki­kerülhetetlen a nemzetközi együttműködés. A szocialista irodalom első nagy korszaka, a két világháború közötti szakasz a magyar szocialista irodalom számára jelentős részben emig­­rációs körülményeket jelentett: magyar írók, művészek és tudó­sok kapcsolódtak be a bécsi, berlini, moszkvai baloldali és főleg kommunista művészeti életbe. Szerepük nemegyszer úttörő és kezdeményező volt nemcsak a magyar irodalom, hanem az adott ország kultúrá­ja számára is. Gyakran mélyí­tette ezt a szerepet a szocialista irodalom és irodalmi élet erő­sen nemzetközi jellege, a köl­csönhatások állandósága. E kötetben például hangsú­lyosan szó esik Kassák Lajos­nak és mozgalmainak osztrák kapcsolatairól. Csaplár Ferenc gazdagon dokumentálja, hogy Kassáknak és a Má­nak sike­rült „beépülnie” az osztrák kul­turális életbe, s ha e hatás nem is elementáris, mindenképpen jelentős. Elementáris viszont az a hatás, amelyet pályája egyes szakaszaiban Lukács György gyakorol az európai szocialista mozgalomra, melynek egyes szakaszairól, csomópontjairól e kötetben számos alkalommal esik szó, s bár a tény maga köz­ismertnek tekinthető, minden­kori konkrét megjelenési for­mája már nem. Gondoljunk például arra, hogy Lukács György 1930 és 1945 között ke­letkezett esztétikai írásainak többsége magyarul csak 1982-ben jelent meg! S gondol­junk arra, hogy a közelmúltban mennyi vita zajlott - főleg né­met nyelvterületen - Lukács hatásának pozitív és negatív vonásairól. A szocialista irodalom múlt­jának vizsgálatával kapcsolat­ban nemcsak az az észrevétel szokott elhangzani, hogy alig van itt már kutatnivaló, hanem kimondva vagy csupán sejtetve az is, hogy nem időszerű, nem „korszerű” most ez a témakör. Korszerűtlennek viszont éppen ez a nézet nevezhető. A múlt tudományos vizsgálata soha­sem időszerűség kérdése. S kü­lönösen így van ez saját legköz­vetlenebb múltunkkal, a szocialista irodalom hőskorá­val. Rendkívül termékeny ta­nulságokat kínál ez a „hőskor”, s nemcsak tényleges hősiessé­gével, úttörő jellegével, hanem súlyos ideológiai és politikai tévedéseivel is. „Az időt mi hoztuk magunk­kal” című kötet 25 tanulmánya nemcsak a hőskorral foglalko­zik, anyaga sokkal tágabb. Bár­honnan közelítünk hozzá, a sokrétűség, a vizsgálódási szempontok gazdagságát ta­pasztalhatjuk. Ha az időhatáro­kat vizsgáljuk, elsősorban a hú­szas és a harmincas évek iro­dalmával szembesülhetünk, de egyes írások az 1945 utáni sza­kaszt is vizsgálják. A világiro­dalom térbeli tágasságát is megtaláljuk, hiszen - bár a ma­gyar irodalom a leghangsúlyo­sabb - a német és a szovjet iro­dalom mellett a skótoktól az észtekig, a koreaiaktól Észak- Amerikáig terjed a választék. Hasonló gazdagság figyelhető meg a tárgyalás fő szempontjá­nak kiválasztásánál: egy-egy nagyobb tárgykör összefoglalá­sára vállalkozó írás (például Az észt proletárirodalom, vagy A Korunk és a népi irodalom) mel­lett olyanok is vannak, ame­lyek egy részkérdést vagy an­nak is egyetlen fő gondolatát elemzik - ide főleg a Lukács Györggyel foglalkozó írások sorolhatók be. Hangsúlyosan történeti szempontú elemzések (József Farkas, Csaplár Ferenc, Jean Relinger, Szili József, Láncz Sándor), eszmetörténe­tiek (Szántó Gábor András, Il­lés László, Lackó Miklós, Po­­mogáts Béla) váltják egymást, s olyanok is, amelyek a hatástör­ténetet állítják a középpontba (Sziklai László). Nem hiányoz­nak a műelemzések, műértel­mezések sem (Aczél Géza), s­ ennek sajátos eseteként az el­méleti művek elemzésére is sor kerül - elsősorban Lukács kap­csán (Egri Péter, Szerdahelyi István, Almási Miklós). Külön ki kell emelni a több szempon­tot termékenyen egyesítő elmé­leti-filozófiai megközelítést (Köpeczi Béla, Jurij Barabas, Aradi Nóra, Szabolcsi Miklós). S végül: nem kizárólag az irodalomról esik szó, helyet kap a képzőművészet is (Láncz Sándor, Aradi Nóra), s az iro­dalom fogalma is rendkívül tág, hiszen nemcsak az irodal­mi élet folyamatai tartoznak szükségszerűen bele, hanem­­ a szocialista irodalom esetében különösen hangsúlyosan azok a politikai és eszmei-ideo­lógiai folyamatok is, amelyek­nek elemzése elkerülhetetlen a hiteles kép kialakításához. Első pillantásra arra is gon­dolhatnánk, hogy ez a temati­kai és megközelítésbeli tágas­ság megemészthetetlen adat­halmazzá vagy jobb esetben színes kaleidoszkóppá teszi ezt a vastag gyűjteményt. Azonban nem így van, s ez nemcsak a szerzőknek, hanem a szerkesz­tésnek is érdeme. Az egyes ta­nulmányok között rengeteg a kapcsolódás, és a sokszínűsé­gen belül is található két cso­mópont, az egyik a húszas és harmincas évek közép- és ke­let-európai proletárirodalma és annak mozgalmai, a másik pe­dig Lukács György munkás­sága. Igen tanulságos például an­nak a sokfelől elemzett folya­matnak a nyomon követése, hogy miképpen képzelik el egyes művészek és teoretikusok az új kor forradalmi művésze­tét, s hogy milyen vitákban ala­kulnak, formálódnak a külön­böző nézetek. S ebben az iroda­lomtörténeti és eszmetörténeti összefüggésben még olyan ki­sebb jelentőségű író is érdekes lesz, mint Kahána Mózes, aki­nek korai messianisztikus kom­munizmusa nemcsak jellemző reakció egy forradalmi kor­szakra, hanem a későbbiekben az írói elmélyülés ideológiai akadálya is (Szántó Gábor András). Máig szóló tanulsá­gokkal szolgál Barbusse küz­delme a Monde című folyóirat­ban az értelmiség megnyerésé­ért. Barbusse ki kívánta tágíta­ni a proletárirodalom fogal­mát, de a kor pártpolitikája ép­pen az ellenkező véglet felé ha­ladt, s a lap így megbukott (Jean Relinger). Nem egyszer találkozhatunk olyan gondolatokkal, írói meg­oldásokkal, amelyeknél köl­csönhatásról aligha lehet szó, mégis párhuzamosak általunk jól ismert jelenségekkel. Hugh MacDiarmid költészetének ki­tűnő bemutatásából (Szili Jó­zsef) megtudhatjuk, hogy rész­ben József Attilával rokonítha­tó gondolatokat fejtett ki - s éppen az 1930-as években - a modern szocialista, tudomá­nyos alapozású költészetről. Arra egy ilyen rövid bemuta­tásban nincsen mód, hogy min­den egyes írást sorra vegyünk. Azt azonban meg kell állapíta­ni, hogy az egyes tanulmányok jórészt magas színvonalúak. Adatfeltárásukat korszerű elemzések, széles összefüggé­sekbe ágyazott értelmezések követik. A mai irodalomtudo­mány megfontolt, tárgyilagos kritikával közelít a húszas évek sokarcú és sokféle tévedést hor­dozó proletárirodalmához csakúgy, mint a harmincas években kialakuló „egyarcú­­sághoz”, szektás türelmetlen­séghez. Mégis van bíráló észrevéte­lem. Egyrészt némely írásban túlteng az adatok, tények is­mertetése, s ez főleg olyankor tehertétel, ha a tárgyalt művek többnyire hozzáférhetetlenek. Másrészt egy-két írásban je­lentkezik a túlzottan kiegyen­súlyozó szemlélet és ellentéte, a végletes fogalmazás. S még egy megjegyzés: bár­mily gazdag is ez az anyag, egyvalami szegényes benne: az 1945 utáni szocialista irodalom vizsgálata. Igaz ugyan, hogy egy önállóan is megjelentethe­tő, Lukácsról szóló tanulmány­sorozat is helyet kapott itt, s ennek jelentős része Lukács 1945 utáni munkásságával fog­lalkozik (Egri Péter, Szerdahe­lyi István, Almási Miklós, Szik­lai László), de ezeken kívül mindössze két írás (Sárközy Pé­ter, Agárdi Péter) vizsgálja az utóbbi negyven év egy-egy sze­letét. Márpedig ebből a kor­szakból is egyre több válik „történelemmé”. A sorozat újabb kötetei remélhetően na­gyobb teret tudnak majd szen­telni az 1945 utáni szakasznak, s ez a témakör bizonyára to­vább fogja szélesíteni olvasói­nak táborát. Vasy Géza („Az időt mi hoztuk magunk­kal”. Tanulmányok a szocialis­ta irodalom történetéből. VI. Akadémiai­ Irodalom — szocia­lizmus, 691 oldal, kötve 177 Ft.) József Attila Kassák Lajos (Molnár Edit felvétele) KÖNYVILAG 3

Next