Korunk 2012 (III. folyam 23.)

2012 / 1. szám = A hitel vására - TALLÓ - KÁNTOR LAJOS: Latinovits és a ködszurkáló

XK 2012/1 honlapját nem lehetett visszakövetni. A New Yorker cikkírója zamatos angolsággal írott, rejtjelező szövetségeseket toborozó üzeneteiből, illetve más csapásokon is, egyéb jelekből és nyomokból próbálja N. Sz. személyazonosságát kikövetkeztetni. Kriptográfuskonferencián nyomoz a ja­pán név után, két lehetséges gyanúsítot­tal folytat beszélgetést, és számítógépes hájtermebányászatot fenntartó kentuckyi vállalkozóval tárgyal, aki a tranzakciókat hitelesítő matematikai feladványokkal játszadozó gépeket működtet. Mindeköz­ben persze senki, semmi sincs az áramló, önálló jelölők visszáján, akire a bizalom és a hitel transzcendenciája, az értékben rejtőző érték épülhetne, hanem csupán egy önteremtő rendszer működéslogikája (a posztmodern kapitalizmus), amely ak­kor is hat és él, ha nincs rá fedezet. (Joshua Davis: The Crypto-Currency. Bitcoin and Its Mysterious Inventor. The New Yorker 2011. okt. 10.) R. L. 126 LATINOVITS ÉS A KÖDSZURKÁLÓ ■ Latinovits Zoltán (1931-1976) színhá­zi és filmszerepeivel ma is jelen van az utókori emlékezetben, változatlanul a 20. századi magyar művészet legnagyobbjai közt tartjuk számon. 1973-ban megjelent és a kortársi tudat szerint igazi szenzációt jelentett könyve, a Ködszurkáló valószí­nűleg kevesebbet jelent az újabb nemze­dékek számára, holott azoknak az évek­nek a hivatalos művészetpolitikáját, a színházak belső életét ebből a nagyon in­dulatos, nagyon szubjektív műből lehet igazán megismerni. Ablonczy László, a budapesti Nemzeti Színház egykori igaz­gatója (1991-1999) a Hitelben közölt ta­nulmányában (Világosan látott) a Köd­szurkáló megszületésének körülményeit járja körül, összefüggésben Latinovits Vígszínház-beli konflktusaival. 1970 áprilisában a színházigazgató Várkonyi Zoltán és Latinovits leültek tár­gyalni. „Latinovits nyíltan beszélt, a ren­dezés mellett hatalmat is kívánt, amit tel­jesíteni nemcsak Várkonyi érdekkörét sér­tette volna. Aczélnak kiszámítható és megbízható vezetőkre volt szüksége, ha Latinovits és Darvas sikeresen rendez, az nemcsak a Víg, hanem az egész magyar színházi életben olyan forgószelet kavar­hat, amely ezt a központosított és sokszo­rosan biztosított rendszert felkapja és el­sodorja. Vagyis az aczéli kamarillajáték bukik meg.” Ablonczy a továbbiakban be­idéz egy mondatot Latinovitstól: „»Vé­letlenül éppen aznap kaptam a Magvető Könyvkiadó megtisztelő felkérését szín­házi tanulmánykötet megírására, amikor a Vígszínház felmondta státusomat 1970 novemberében« - olvashatjuk a Vigília 1972. áprilisi számában a Könyvszurkáló részletének közlése előtt, Latinovits beve­zetőjeként. Bámulatos gyanútlanság: Kar­dos György igazgató »véletlenül« épp a fordulat órájában telefonozott volna? Ké­sőbb kacagtak is Ruttkai Évával: semmi kétség, Aczél órára tudta a vígszínházi fordulatokat. Bizalmasával, Kardossal is bizonyos, hogy tanácskozott, s egyetértet­tek: Latinovits áldatlan és folyamatos küzdelmét szedálni szükséges.” Még fúj­­dogált az „új mechanizmus” szellője Ma­gyarországon - írja Ablonczy. Kádár János sorsát a hazai balosok és a moszkvai elv­társak lebegtették. „Ebben a feszültségben az értelmiségi szerepet is engedni kellett. Kardos György, a kiérdemesült ÁVH-s, aki elbocsátott légiósként a Magvető élén tudta ezt, fogantatása folytán más igazga­tóknál bátrabbnak mutatkozott, botrány­gyanús művek kiadását is vállalta. Lati­novits immár színházi kötelék nélkül, a nyilvánosság előtt próféciálhatta volna elégedetlenségeit. De hogy egy könyv esé­lyét kapta, így csöndes meditációra, írásra kényszerült - ami egy időre könnyebbsé­get ígért az aczéli művészi-színházi köz­életnek. Latinovits idejét lefoglalják, gon­dolhatták, hisz nyilatkozni mindig köny­­nyebb, mint egy könyvet megírni.” A könyv, a Ködszurkáló azonban meg­született - ki is adták, és nem akármilyen visszhangot keltett a közvéleményben. (Hitel 2011.10.) K. L.

Next