Inzertná Časť Krajinského vestníka pre Slovensko, 1931 (IV/1-38)

1931-01-01 / No. 1

INZERTNÁ ČASŤ Krajinského vestníka pre Slovensko, čís. 1. toč. IV., vydaného 1.1. 1931 Redakčná uzávierka fe 7., 17. a 27. Len do redakčnej uzávierky došlé články môžu byť uverejnené v najbližšom čísle. Rukopisy treba zaslať na redakciu vo vládnej budove číslo dverí 152. Vyhlášky o komisionel­­ných pokračovaniach. Vyhláška krajinského úradu v Bratislave zo dňa 15. de­cembra 1930, číslo 200.513/1930/14., o vypísaní miestneho pojednávania na žiadosť Spojených elektrární severozápadného Slovenska úč. spol. v Žiline, o povolenie stavby elektrického za­riadenia v obci Hornia Štubňa a rekonštrukcií a predĺženie sek. siete v obciach Stub. Teplici a Vieska. Spojené elektrárne venska úč. spol. v Žiline, severozápadného Slo podnik prehlásení výnosom ministerstva verejných prác v Prahe číslo 18/512/1/42.051 ai 1925 zo dňa 8. októbr_ 1925 za všeužitočný elektrický podnik, žiadajú o živnostenskoprávne a stavebné povolenie pre stavbu: 1. 22 k V prípojky, 380/220 V sekundérnej rozvodnenej siete a transformačnej stanice v obci Hornia Štubňa, 2.. rekonštrukcie a predĺženia 380/220 V se­kundérnej siete v obciach Štubnianskej Teplice a Vieska. Súčasne žiadajú menované elektrárne o sria­­denie služobností a užívacích práv pre stavbu, udržovanie a provoz projektovanej stavby, po­trebných v rozsahu, ktorý je zo súčasne vylo­ženého projektu patrný. To dáva sa na vedomie v smysle ustanovení §§ 44. a násl. zák. číslo 259/1924, Sb. zák. a nar,. pofažne §§ 16. a násl. zák. číslo 438/1919, Sb. zák. a nar. s podotknutím, že miestne šetrenie o tejto žiadosti bude prevedené dňa 7. januára 1931, a to v obci Štubnianske Teplice asi o 8.30 hod., v obci Vieska asi o 9.30 hod., v obci Hornia Štubňa asi o 10.15 hod. členovia komisie sídu sa asi v udanom ča­se v obecných úradoch menovaných obcí, kde ich majú stránky, ktoré by chcely dajaké žia­dosti. alebo námietky uplatňovať, očakávať. Po vysvetlení projektu bude v každej obci prevedená administratívna pochôdzka a ziste­né, či sú proti projektu dajaké námietky. Najpozdejšie pri tomto jednaní je možné, keď sa tak nestalo prv písomne u príslušného obecného úradu, podať prípadné námietky, ináče bude stavba povolená a žiadané práva sriadené, vyjmúc ten prípad, že by sa vyskytly také závady, na ktoré treba brať zreteľ z úrad­­nei povinnosti. Do príslušných plánov a súpisov .pozemkov, vedením dotknutých, možno po dobu úradných lyfpjíjr T'Í.I1,?^ÍÄ^5Vŕ|íl obecných 1A lír traô ťľlj. ' aý y H-h'-V? tféHém^ r fl jňft j fého úradu v Bra&ÔfcMs& Letcova Ä \ ~ 'ŽT'k/ajinškéíŕ) prezidenta: Ma eš, v, r. Vyhláška Krajinského u rádu v hsráhsiade" ’Ú dňa 15. de­cembra 1931), číslo 188.044/1930/14., o vypísaní miestneho pojednávania na žiadosť Západoslo­venských elektrární úč. spol. v Bratislave, o povolenie stavby elektrickej prípojky 22 kV do Mostovej Kerti. Západoslovenské elektrárne úč. spol. v Bra­tislave, podnik prehlásený výnosom minister­stva verejných prác v Prahe, č- 18/106/16.773 ai 1923 zo dňa 16. júla 1923 za všeužitočný elektrický podnik, žiadajú o živnostenskopráv­­né a stavebné povolenie pre stavbu 22 kV prí­pojky do obce Mostová Kerť. Súčasne žiadajú menované elektrárne o sriadenie služobností a užívacích práv pre stavbu, udržovanie a provoz projektovanej stavby, potrebných v rozsahu, ktorý je zo sú­časne vyloženého projektu patrný. To dáva sa na vedomie v slysle ustanovení §§ 44. a násl. zák. č. 259/1924, Sb, zák, a nar,, po­tažné §§ 16. a násl. zák. číslo 438/1919, Sb. zák. a nar. s podotknutím, že miestne šetrenie o tejto žiadosti bude prevedené dňa 10. januára 1931, a to v obci Vizkélet o 9.30 hod., v obci Mosto­vá Kerť o 10. hod., v obci Takšoň (Štefánikov) o il. hodine. Členovia komisie sídu sa asi v udanom ča­se v obecných úradoch menovaných obcí, kde ich majú stránky, ktoré by chcely dajaké žia­dosti, alebo námietky uplatňovať, očakávať.

Next