Gutenberg Nagy Lexikon, 8. kötet. Combes - Depó (Budapest, 1932)

GUTENBERG NAGYLEXIKON MUNKATÁRSAI Az egyes tudományszaké s­z­erkeszt­ői A munkatársak névsorát lásd az első három kötetben. darvai és huszti ÁGOSTON GÉZA dr. m. kir. kormányfőtanácsos, a szf­r. Árvaszék elnöke doberdói BÁNLA­KY JÓZSEF nyug. altábornagy, a Magyar Katonai Irók Körének elnöke BÁRDOS ARTUR dr. dró, rendező, a Magyar Színház igazgatója csolnokossi CHOLNOKI IlhNŐ dr. a bpesti Pázmány Péter tud.-egyb­en az egyete­mes földrajz ny. r. tanára, a M. Tud. . t­ud. lev. tagja királydaróczi DARÓCZI ZOLTÁN a Magy. Heraldikai és Genealógiat Trsulat igaz­gatóválasztmányi tagja, több nemesi testület és hivatal nemesi tanácsadója, több tudományos tár­sulat alapító és rendes tagja, a Nemesi Évkönyv szerkesztője pákéi DÁVID LAJOS dr. a debreceni tud. egyetemen a matematika ny. r. tanára ÉBER LÁSZLÓ dr. a Műemlékek Orsz. Bizottsága nyug. előadója, mű­vészettört. író GYŐRT TIBOR dr. h. államtitkár, a bpesti Pázmány Péter tud.-egye­temen az orvostörténelem c. rk. tanára HANKISS JÁNOS dr. a Tisza István tud.-egyetemen a francia nyelv és írod. ny. r. tanára, Debrecen, a Commission Inter­nat. d’Histoire Littéraire Moderne tagja HORVÁTH CYRILL dr. a bpesti Pázmány Péter tud. egyetemen a régi ma­gyar irodalomtörténet­­ ny. rk. tanára, tanker, kir. főigazgató, a M. Tud. Akadémia r. tagja ai JALSOV­A­Y GÉZA e. v.f. elnök, kir.­­ sár­os, r­yug. Felsőipar-­kólái­g , a Szabad T­eem M. oszt. által •’int az abadegyet. m­i si­rfolyamok tár­­nok- Gazdasági Egy­ül agja, a F­érnöki­­ ám ,.i. a M. Általános­m gyár alapítója­­• ' .rré.-zav. igazgatója, a Ganz-i-de­l epgyár v. műhely- - fői fiúi .• m­ese, a M. Államvasutak Gépgyáréi V­ólt szerkesztőn ilnöke LÜKINICH I?HF dr. a bpesti Dázmány Péter tud.-egyetemen a keleteuróp. történelem ny. r. tanára, a V. Tud. Akad. tagja NAGY JÓZSEF , az Erzsébet tud.-egyetemen a ii fia ny. r. tanára, Pécs. V. rektor és dékán, a M. Filozó­fiai Társ alelnöke SÁNDORFY KAMILL dr. egyet. magántanár, a m. kir. Igazság így mm. törvény­előkészítő ügyosztályába beosztott i.­r. kúriai bíró, jogi író SIKLÓS ALBERT zeneszerző, zenei író,a Zeneművészeti Főiskola tanára a Zene (a Székesfőv. Népműv. Bizottság hiv. lapjai fel. szerkesztője SOÓS LAJOS dr. a M. Nemz. Múzeum Állattárának osztályigazgatója az Állattani Közlemények szerkesztője pályán­ TUZSON JÁNOS dr. a bpesti Pázmány Péter tud.­egyetemen a növény­­rendszertan és növényföldrajz ny. r. tanára, a Nö­vényrendszertani és Növényföldrajzi Int. és az Egye­temi Botanikus Kert igazgatója, a M. Tud. Akad. lev. tagja WESZELY ÖDÖN dr. az Erzsébet tudományegyetemen a pedagógia ny. r. tanára, Pécs

Next