Deseő Lajos: Erdélyi ezredek a világháborúban (Budapest, 1941)

II. RÉSZ

Papp József t. főhadnagy, építő­mester (Nagyvárad). *1896, Nagyvá­rad. 1915 január 15-én önként jelent­kezett és a 4. h. gy. e.-hez vonult be. 1915 aug.-ban a 12. menetd­j­jal az orosz frontra ment. Részt vett a lucki áttörés utáni ellentámadások­ban, a bukovinai harcokban. Az olasz fronton a Piavenél és a Dober­dón küzdött. Itt kétszer sebesült (gránátlégnyomás, fejseb, tüdőlö­vés). Felgyógyulása után Albániá­ba a védőzászlóaljhoz került mint segédszolgálatos, de saját kérelmé­re a 300 h. gy. e.-hez frontszolgálat­ra osztották be. Itt szolgált az ösz­szeomlásig. Kitüntetései: S. L., Né­met ék., Ol, Ob, Kcsk., Seb. é. két­szer. Papp László turci, t. hadnagy, gaz­dálkodó (Szatmárudvari). *1896, Kunszentmárton. 1914-ben a mozgó­sításkor vonult be a 21. h. gy. e.-hez. A tisztiiskolát Rákoscsabán végezte el. Innen Bécsbe került árkász-tan­folyamra. Ezután a 9. árkászdíj­jal az orosz frontra ment. Innen a ro­mán, majd 1917 márc.-ban az olasz frontra került. 1917 júniusban olasz fogságba került. Fogságából 1917 okt.-ben jött haza. Kitüntetései: 0I, 02, OB, Kcsk. Papp Sándor nemes, t. hadnagy, földbirtokos (Érmihályfalva). *1889: Érkörtvélyes. Mint e. é. önk. 1911-ben vonult be Bécsbe a 25. vadász­daj­hoz. A világháború kitörése után a mozgósításkor újra bevonult. 1914 júliustól a szerb, orosz és az olasz harctereken küzdött. Ezrede minden ütközetében hősiesen harcolt. Két­szer sebesült. A forradalom kitöré­se után szerelt le. Kitüntetései: 02, OB, Kcsk., Seb. é. és Heé. Pap Simon dr., t. hadnagy, tör­vényszéki bíró (Zilah). *1898, Alsó­város. 116-ban vonult be Prágában az 51. gy. e.-hez. 1917 januárban az orosz frontra ment, Baranowicenél küzdött. 1917 májusában az olasz harctérre vezényelték. Részt vett a 10. és a 11. isonzói offenzívában. A piavei nagy csatákban harcolt. 1918-ban a francia frontra küldték. Az összeomlás után jött haza és lesze­relt. Kitüntetései: O2, Ob és Kcsk. Parti József t. hadnagy, ny. fő­jegyző (Nagyvárad). *1873: Mány. 1915 november 2-án vonult be Nagy­váradon a 4. h. gy. e.-hez. A tiszti­iskolát Budapesten végezte el. 1916 őszétől a 19. rohamzll. kötelékében az olasz harctéren küzdött. Részt­vett az Asiago körüli harcokban. Az összeomlás után 1918 nov. végén szerelt le. Kitüntetései: Kor. aék. és Kcsk. Pásztor Béla tart. hadnagy, film­gyártó, filmrendező (Budapest). *1895: Ákos. 1915 május 1-én vonult be Kolozsvárott az 51. k. gy. e.-hez. A tisztiiskolát Prágában végezte el. 1915 december 1-től a 62. k. gy. e. kötelékében az orosz harctéren küz­dött. Wolhyniában számos nagy üt­közetben harcolt. Kétszer súlyosan megsebesült. A forradalom kitörése után szerelt le Budapesten. Kitün­tetései: Br. S. L., OI, 02, OB, Kcsk., Seb. é., Heé., osztrák Heé., német vaskereszt. Peculea Máriusz tart. főhadnagy, bankigazgató (Kolozsvár). *1887, Oláhcsesztre. Tényleges katonai szolgálatra mint e. é. önk. 1911-ben vonult be Kolozsváron a 23. h. gy. e.-hez. 1914 aug. 1-én vonult be Fo­garason a 23. h. gy. e.-hez. 1914 szep­tember hó 10-től az összeomlásig a szerb, orosz és olasz harctereken küzdött, a 23. és a 32. h. gy. ezredek kötelékében. Zimonynál, Ördögszi­getnél, Neu-Sandecnél, Szina-Tak­sány, Bolsovcze, Tarajowka, Miel­mnicza, Asiagó melletti ütközetekben harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: III. K. Kék., Br. S. L., Kcsk. Péter András katonai postatiszt, tisztviselő (Kolozsvár). *Krizba. Tényleges katonai szolgálatra 1912 október 1-én vonult be Brassóba a 2. k. gy. e.-hez. A világháború kitö­rése után a mozgósításkor újra be­vonult. Az összeomlásig a táb. pos­tánál mint postatiszt teljesített szol­gálatot. A szerb és az orosz fronto­kon küzdött. 1919 január 20-án sze­relt le. A Kcsk. tulajdonosa. Péter Béla t. főhadnagy, ref. ig. tanító (Székelyhíd). *Tasnádszarvad (Szilágy m.). 1914 aug. 1-én vonult be a kolozsvári 21. h. gy. e.-hez. A háború alatt szolgált még a 310-es komb. e.-nél és a 29. h. gy. e.-nél. 1916-ban a Stripa mentén, 1917-ben Stojka alatt, 1918 nyarán Monte-Grappa, Asiago vonalon harcolt. — 1918 okt. 1-én fogságba esett. Fog­ságból 1919 nov. 24-én szabadult. A Kcsk. tulajdonosa. Petrován István tart. főhadnagy, földbirtokos (Nagysomkút). *1894: Nagybánya. 1914 októberében vonult be a 39. k. gy. e.-hez. 1914 decembe­rében az orosz frontra vezényelték. Itt a Kárpátokban 1915 május 4-én megsebesült. Felépülése után az olasz frontra ment. A Doberdón, to­vábbá Monfalcone, Monte San Gab­riele és a Piave mellett harcolt. Új­ra megsebesült. Gyógyultan a te­mesvári térparancsnokságon telje­sített szolgálatot. 1918 november hó 1-én szerelt le. Kitüntetései: Ol, O2, OB, Kcsk., Seb. é., magyar, osztrák és bolgár Heé. Petry Gyula dr. t. hadnagy, ügy­véd, kirendelt kir. közjegyző­ (Nagy­várad). #1895, Arad. 1915 május 15-én vonult be a 3. tiroli császárvadász­kft.-hoz. 1916 jan. 7-én a 17. menet­századdal az olasz frontra került. Részt vett 1916 május 15-én a nagy offenzívában, amikor megsebesült. Felgyógyulása után 1917 december­től a „Havasi gyopár" hadtestnél teljesített szolgálatot. 1918 novem­ber 3-án olasz fogságba esett, 1919-ben jött haza. Pfeffermann Dávid Jónás t. zász­lós, fakereskedő (Nagykároly). *1897, Fétres. Katonai szolgálatra önként vonult be Désre a 32. h. gy. e.-hez, ahol a kolozsvári h. ker. parnok­sághoz osztották be. A román betö­rés után önként jelentkezett front­szolgálatra. Az erdélyi portyázó különítménnyel a román harctérre ment. Innen az albán frontra ke­rült, ahol maláriát kapott. Felgyó­gyulása után szerelt le. A Kcsk. tu­lajdonosa. Pikó János László t. főhadnagy, városi mérnök (Nagyvárad). *1884, Nagyvárad. 1914 július 30-án vonult be Nagyváradon a 19. táb. tüzérez­redhez. 1914 aug. 3-án a 6. üteggel a montenegrói frontra ment. Később a Drina mellett harcolt. A Száva át­kelésénél tüntette ki magát. Ezután a 34. nehéz tarackos ezredhez vezé­nyelték. Az Ikva mellett harcolt. 1918 november 8-án szerelt le. Ki­tüntetései: Br. S. L., Olt és Kcsk. Pillich Dezső t. hadnagy, gyáros (Kolozsvár). *1897, Székelyudvarhely. 1915-ben vonult be a 82. gy. e.-hez. A tisztiiskolát Nagyszebenben vé­gezte el. 1916 jun.-ban az orosz harc­térre ment. Ezrede több ütközetében hősiesen harcolt. 1917-ben a tényle­ges állományba vétetett fel. Ez év­ben a román frontra vezényelték. Sósmező és Leánymező körüli har­cokban küzdött. 1919 nov. 11-én sze­relt le. Kitüntetései OB, Kcsk. Pintea Ágoston dr. e. é. önk. sza­kaszvezető, ügyvéd (Zilah). *1885, Kecskés. A világháború alatt 1917-ben vonult be Nagyszalontán a 32. h. gy. e.-hez. Utána Nagyváradon és Kolozsváron a honvéd-ügyészsé­gen teljesített szolgálatot. 1918 aug­. ban mint rokkant szerelt le. Pogány Aladár t. főhadnagy, tiszt­viselő (Budapest). *1885, Budapest. Mint e. é. önk. 1907-ben vonult be a 2. k. gy. e.-hez. A világháború ki­törése után a mozgósításkor újra be­vonult. 1914 aug.-tól az albán és hán

Next

/
Thumbnails
Contents