Veszteség lajstrom, 1916. január-február (364-377. szám)

1916-01-25 / 364. szám

Popis gubitaka izdan dne Za Eupelnoéd i dokladnoáé przedruku list strat Ministerstvo vojny nie przyjmuje tadnej odpoviedsialnoíci. Za popolnost m pravilnost ponauskov seznamkov izgub ne prevzema vojno ministrstvo nikaKrsne odgovornost. Za spravnost a pravdy pridrnku tejto ztŕatnej listiny nevezme vojensko ministerium žiadnu zodpovednosť. 25./1. 1916. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Nachdruckes der Verlustlisten übernimmt das Kriegsministirium keine wie immer geartete Verantwortung. ' , A veszteség lajstrom utánnyomatának teljességéért és helyességéért a hádügyministerium semminemű felelős­séget sem vállal. Za úplnost a správnost patisku seznamű xtrát nepfeiímá ministerstro vojenství nifádné zodpovédnosti. MiaiciepciBO Biihui ne npmuDias siano! BitskaaŁncciH aa noBsoiy i BipHieiŁ bI^etok jteci yrpai. 2а роірппоеі і ізргаупозі; рге5іатрагап]а роріза "чЬііака пе ргепгша гаіпо пшшгатл'О шкакге оа§отопюш. Pentru compîeţimea şi corectitatea listelor de pierderi reproduse, ministerul de r&sboiu nu ea asupra sa nici un tel de rezponzabilitate. Per la compitezza ed esattezza della ristampa della usta delle peruite il Ministero aeiia guerra non assume responsabilità di sorta. Verlustliste ausgògeben am . Veszteség lajstrom kiadatott Seznam ztrát vydaný Lista strat wydana dnia Листа утрат видана дня Lista de pierderi edaiă în Seznamek izgub izdan dneuuv Ztratna listina vvdana dna Lista delle perdite pubblicata il Hr. 364. Wien, 1016. Aus der k. b. Hol- und Staatsdruckere!. IL u. k. Kriegsministerium. I

Next

/
Thumbnails
Contents