Acta Ethnographica 1. (1950)

1950 / 1-4. szám

ACTA ETHNO­GRAPHICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST VI. SZTÁLIN-ÚT 31 Az Acta Ethnographica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a néprajztudományok köréből. Az Acta Ethnographica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg : 20—30 ív terjedelem­ben, több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, lehetőleg géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Ethnographica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Ethnographica előfizetési ára kötetenként (egy évre) belföldre 40 forint, kül­földre 60 forint. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, VI., Sztálin­ út 31. Bankszámla 936 550), külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VIII., Rákóczi­ út 5. Bankszámla 929 040 sz.), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Ethnographica« издает трактаты из области етнографической науки на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Ethnographica«. выходит в брошюрах переменного объема (20—30 печатных листов); несколько выпусков объединяются в одном томе. Ежегодно предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, по возможности машинописью, по следующему адресу : Acta Ethnographica, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и адми­нистрации. Подписная цена «Ada Ethnographica« — 60 форинтов за том.Заказы принимает Пре приятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra« (Budapest, VUE, Rákóczi-út 5. Счет Банка No 929040) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next