Acta Ethnographica 5. (1956)

1956 / 1-2. szám

ACTA ETHNOGRAPHICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Ethnograph­ica orosz, francia angol, és német nyelven közöl értekezéseket a néprajztudományok köréből. Az Acta Ethnographica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg 20 — 30 ív terjedelemben, több füzet alkot egy kötetet.. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Ethnographica, Budapest 62, postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Ethnographica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin út 21. Bankszámla : 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. «Acta Ethnographica» издает трактаты из области этнографической науки на русском, французском, английском и немецком языках. «Acta Ethnographica выходит в брошюрах переменного объема (20—30 печатных листов) ; несколько выпусков объединяются в одном томе. Ежегодно предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, машинописью, по адресу : «Acta Ethnographica» Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации. Подписная цена «Acta Ethnographica» — ПО форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapest, VI., Sztálin út 21. Счет банка No 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next