A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 8. (1892)

Taxta-loonCL: 1. A bácskai nemesség felkelése 1797-ben. (Folytatás.) Irta: dr. Dudás Gyula......................................................... . 1. lap. 2. Pétervárad hadászati jelentősége. Irta: Érdujhelyi Menyhért 14. lap. 3. Naplós töredék. Közli: Czirfusz Ferenc................................33. lap. 4. Történelmi ismertetés: Hunyadi Mátyás király, Fraknói Vilmostól. Ismerteti: Grosschmid Gábor. (Vége.). . . 37. lap. 5. Bács-Bodrogh megye szerb történelmi irodalma .... 51. lap. 6. Bács vármegye sérelmei 1741—1751. Irta: dr. Dudás Gyula 53. lap. 7. Futak és a futaki uradalom. Irta: Iványi István .... 62. lap. 8. Aranyád. Irta: Iványi István.......................................................72. lap. 9. Gyaraki idősb gróf Grassalkovics Antal. Irta: Grosschmid Gábor ......................................................................................78. lap. 10. Címeres nemes-levelek Bács-Bodrogh vármegye levéltárában. I. Eredeti címer-levelek. II. Hiteles másolatok. III. Nemesi bizonyítványok. Ismerteti: dr. Dudás Gyula .... 84. lap. 11. Bács-Bodrogh vármegye történelmi társulatának közgyűlési jegyzőkönyve 1892. május hó 19-én................................88. lap. 12. Bács-Bodrogh vármegye történelmi társulatának titkári jelen­tése 1892. évről. Grosschmid Gábor titkártól .... 90. lap. 13. Bács-Bodrogh vármegye történelmi társulata tagjainak név­jegyzéke 1892. évre.................................................................93. lap. 14. Bács-Bodrogh vármegye szerb történelmi irodalma. (Folyt.) 95. lap. 15. Bodrogh. Irta: Iványi István .......................................................97. lap. 15. A Kukula-féle zombori régészeti lelet. Grosschmid Gábor titkártól....................................................................................105. lap. 17. A bácskai nemesség felkelése 1797-ben. (Vége.) Irta: dr. Du­dás Gyula...............................................................................109. lap. 18. Bács-Bodrogh megye vármegyeháza. Grosschmid Gábor titkártól.......................................................................... . 128. lap. 19. Újvidék pere Péterváraddal kövezetvám miatt. Irta: Erd­ujhelyi Menyhért....................................................................134. lap. 20. Községi régi pecsétek. Közli: D. Gy...........................................139. lap. 21. Bács-Bodrogh vármegye köztisztviselői és szolga-személy­zetének javadalma 1659—1767-ig 143. lap. 22. II. József császár rendelete a bácskai plébániák rendezése ügyében. Közli: Iványi István...............................................145. lap. 23. Bajok az újjászületett Bodrogh vármegyében. Irta: Kőszeghy Sándor.......................................................................... . 158. lap. 24. A magyarországi szerb hirlapirodalom története. Irta: Érd­újhelyi Menyhért ................................................................163. lap. 25. Körmendy István naplója 1736-ból. Fordította és bevezetéssel ellátta: dr. Dudás Gyula.........................................................168. lap.

Next