A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 12. (1896)

1896 / 1. füzet

Táj­ékoztatásu­l: A­ Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat 1883-ban alakult azo­n célból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­ban mívelje. E társulat pártoló tagja lehet minden történet- és régiségked­velő, aki ez iránti szándékát írásban egyik elnöknél vagy a titkárnál sze­mélyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztá­rába évenként 3 írt tagdíjat fizet. A kötelezettség három évre szól. Aki ennek lefolytával a titkárnál nem jelenti be írásban kilépését, az további három évre marad e kötelezettség alatt. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot célja elérésében, felolvasásra munkálatokat küldenek be. E címen a tag­díjak befizetése alól felmenthetők. Alapító tag egyszer mindenkorra legalább 50 frt alapítványnyal járul e társulat céljai előmozdításához. A társulat minden rendű tagjai fel vannak jogosítva az őket megil­lető társulati címek használhatására. A társulat elnöke Schmausz Endre főispán Szabadkán, alelnöke Iványi István főgymn. tanár Szabadkán, titkára Dudás Gyula dr. Zomborban, pénztárnoka Pozsonyi Béla Zomborban, macf­y, akadémia] Laiomsaj

Next