A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 15. (1899)

1899 / 1. füzet

TARTALOM Elnöki megnyitó beszéd ....... 3.­­ Vármegyénk 200 éves jubileuma. írta:­Dudás Gyula . . 4.­­ A bodrogh-monostorszeghi ásatásokról. írta: Gubitza Kálmán . 9.­­ A bácsi tiszáninneni koronás kerület jogfejlődési története az 1751. évi kir. szabadalmi levél kiadásától kezdve. (Folytatás.) írta: Szárics Bertalan . . . . 19.­­ Társulati ügyek ........ 44. A társulat közgyűléséről . . . . . . 46.­­ Titkári jelentés az 1898. évről . . . . . . 49.­­ Az 1898. év pénztári eredménye ...... 55. Egyleti mozgalmak. Lapszemle. írta : R., titkár . . . 57.­­ A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat tagjainak névsora 1899. márczius 5-én . . . . . . 58.­­ Társulati mondanivalók. 1. A tagdíjak beküldésének megkönnyebbítésére a jelen füzethez postautalványt mellékeltünk. Kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek az évi díjat ezen utalványon beküldeni. 2. A jelen füzethez mellékelt ábrákat. 1. Juhász Árpád rajztanár volt szíves Társulatunk számára megrajzolni. Köszönetünk fáradozásaiért. 3. Felkérjük tagtársainkat, hogy Múzeumunk gyarapítására minden lehetőt megtegyenek. Régi családi és más természetű okmányok, könyvek, rajzok, festmények, régi viseleti és használati tárgyak, népies eszközök és viseletek, természetrajzi tárgyak mind helyet találnak múzeumunkban. 4. Évkönyvünk jelen füzete a szokottnál nagyobb terjedelemben jelenik meg — a jövő 2-ik füzet rovására. 5. Évkönyveinknek meglevő évfolyamai 3 szt­árban kaphatók a titkárnál.

Next