A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 16. (1900)

1900 / 1. füzet

Társulati mondanivalók. A tagdíjak beküldésének megkönnyebbítésére az Évkönyv jelen füzetéhez postautalványt mellékeltünk. Kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek tagdíjaikat (fi korona) ezen utalványon minél előbb beküldeni ! A választmány megbízásából ez alkalommal még egyszer felkérjük azon tagtársainkat, kik az 1899. évre még hátralékban vannak tagsági díjaikkal, hogy azt legkésőbb 1. évi márczius hóban beküldeni szíves­kedjenek.­­ Felkérjük tagtársainkat, hogy múzeumunk gyarapítására minden lehetőt megtegyenek. Régi családi és más természetű okmányok, könyvek, rajzok, érmek, fest­mények, fegyverek, régi viseleti és használati tárgyak, népies eszközök és viseletek, ter­­mészetrajzi tárgyak mind helyet találnak társulatunk múzeumában .’ Kérjük azon tag­társainkat, kiknél taggyűjtő ív van, hogy azt a titkárhoz minél előbb beküldeni szíveskedjenek. Azon tagtársainkat pedig, kik taggyűjtésre hajlan­dók volnának, kérjük hogy társulatunk titkárához forduljanak taggyűjtő ívekért. (1 1) Több tag tudakozódására van szerencsénk közölni, hogy társulatunk tisztikara az 1900. év végéig következő: Elnök: Czirfusz Ferencz kir. tan. Alelnök: Latinovits Géza orsz. képv. Ügyész: dr Grüner Samu ügyvéd. Pénztáros: Buday Gerő áll. fogym­. r. k hittanár. Titkár Roediger Lajos m k. áll. főg tanár. Másodtitkár: Costa János m. k. áll. főg. tanár Választmányi tagok: dr Alföldy Gedeon ügyvéd, Balla Pál ügyvéd, Bende Imre megyés püspök, Dömötör Pál kir. it. táblai bíró, Eigl József apát-plébános, Erduj­­helyi Menyhért plébános, Id. Frankl István ny. főg­igazgató, dr. Fratricsevits-Aszt Vincze ügyvéd, Gergurov Milán városi főmérnök, Gräff Nikát kir. tanfelügyelő, Karácson Gyula alispán, Koch József ág. ev. lelkész, Kozma László orsz képv., id Mihályi János ny­árvaszéki elnök, dr Molnár István Lajos főg. tanár, Piukovits József orsz. képv . Rohonyi Gyula orsz. képv . Sándor Béla takarékpénztári igazgató, Szemző Gyula nagyb . dr. Szemző Mátyás nagyb . báró dr. Vojnits István főispán — A Társulat helyisége a megye­ház II. emeletén van, Főispán úr lakosztálya felett. Hivatalos órák : Kedden V211—12-ig. Csütörtökön V211 — 12-ig.­­ Évkönyveinknek meglevő folyamai, évfolyamonként 3 írtjával, megrendelhetők a titkárnál.­­ Tagtársainkat figyelmeztetjük, hogy minden a társulatot érdeklő kérdésben Roediger Lajos titkárhoz (Zombor, Zöldkert-utcza 568. sz.) forduljanak. Táj­észostatás­ul. A Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat 1888-ban alakult azon czélból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­ban mívelje. E társulat pártoló tagja lehet minden történet- és régiségked­velő, aki ez iránti szándékát írásban egyik elnöknél vagy a titkárnál sze­mélyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztá­rába évenként 6 korona tagdíjat fizet. A kötelezettség három évre szól. Aki ennek lefolytával a titkárnál nem jelenti be írásban kilépését, az további három évre marad e kötelezettség alatt. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot célja elérésében, felolvasásra munkálatokat küldenek be. E címen a tag­díjak befizetése alól felmentetnek. Alapító tag egyszer mindenkorra legalább 50 frt alapítványnyal járul e társulat céljai előmozdításához. A társulat minden rendű tagjai fel vannak jogosítva az őket megil­lető társulati címek használhatására.

Next