A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 24. (1908)

1908 / 1. füzet

Táj élsoktató. A­ Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 1883-ban alakult azon ezélból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében ,ks minden ágá­ban mívelje. E társulat pártoló tagja lehet minden­ történelem- és régiség­­kedvelő, férfi vagy nő, aki ez iránt szándékát az egyik elnöknél vagy a titkárnál írásban személyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztárába évenként 6 korona tagsági díjat fizet. A kötele­­zettség három évre szól. A­ki ennek leteltével kilépését a titkárnál írásban be nem jelenti, annak kötelezettsége további három évre is megmarad. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot c célja elérésében,é­s felolvasásra illetőleg az Évkönyvben való közlésre munkálatokat küldenek be. A működő tagok tagsági díjat nem fizetnek. Alapító tag az, a­ki egyszers mindenkorra legalább 100 korona alapítványnyal járul e társulat ezéljai előmozdításához. A társulat minden rendű tagja fel van jogosítva az őt megillető társulati czímek használhatására. Kérjük t. tagtársainkat, hogy a társulatot, vagy az Évkönyvet illető bármely ügyben­­hiányzó Évkönyv, hibás czímzés, l­a­k­á­s- vagy névvál­toztatás stb.) a titkárhoz fordulni szíveskedjenek. Évkönyveinknek meglevő példányai évfolyamonként 6 koronájával megrendelhetők a titkárnál. A társulat tisztikara: Elnök : Kozma László Zombor. Alelnök: Latinovits Géza Budapest Titkár: Trencsény Károly Zombor. Másod­titkár: dr. Závodszky Levente Zombor. Ügyész: dr. Grüner Samu Zombor. Múzeumőr: Gubitza Kálmán, Monostorszeg. Pénztáros: Buday Gergely Zombor. A társulat helyisége: Zombor, vármegyeház, II. emelet.

Next