A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 26. (1910)

1910 / 1. füzet

Tájék­,o.31.a.tó. A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 1883­-ban alakult azon őzéiből, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­ban mívelje. ; , ; ; ■ ■ , , ■ , f­u, ; ., , E társulat pártoló tagja lehet minden történelem- és régiség­­kedvelő, férfi vagy nő, aki ez iránt szándékát az egyik­ elnöknél vagy a titkárnál írásban személyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a­ társulat­ pénztárába évenkint 6 korona tagsági díjat­ fizet. A­ kötele­­­zettség­­három évre..szól. A­ki ennek leteltével kilépését a titkárnál írásban be neny jelenti, annak kötelezettsége, további­ három é­vr­e is megmarad. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot c célja elérésében,é­s felolvasásra illetőleg az Évkönyvben való közlésre munkálatokat küldenek be. A működő tagok tagsági díjat nem fizetnek. Alapító tag az, a­ki egyszer a mindenkorra legalább 100 korona alapítványnyal járul­ e a társulat czéljai előmozdításához. A társulat minden rendű tagja fel van jogosítva az őt megillető társulati czímek használ hatására. . . Kérjük t. tagtársainkat, hogy a társulatod, vagy az Évkönyvet illető bármely ügyben (hiányzó Évkönyv, hibás czímzés, l­a­k­á­s- vagy névvál­toztatás stb.) a titkárhoz fordulni szíveskedjenek. Évkönyveinknek meglevő példányai évfolyamonként 6 koronájával megrendelhetők a titkárnál.­­ A társulat tisztikara: Elnök: Kozma J­ászló. Zombor. Alelnök: Latinovits Géza Budapest. Titkár: Trencsény Károly Zombor. Másod­titkár: dr. Závodszky Levente. Zombor. Ügyész: dr. Grüner Sapiu Zomb­or. Múzeumőr: Gubitza Kálmán, Monostorszeg. Pénztáros: Buday Gergely Zombor. A társulat helyisége: Zombor, vármegyeház, II. emelet. A boríték túlsó oldalára fölhívjuk a figyelmét!! VI .Z '/L'AI/.

Next