A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 30. (1914)

1914 / 1. füzet

T ájí é ko s t at é m A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 1883-ban alakult azon czélból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­ban mívelje. E társulat pártoló tagja lehet minden történelem- és régiség­­kedvelő, férfi vagy nő, aki ez iránt szándékát az egyik elnöknél vagy a titkárnál írásban személyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztárába évenként 6 korona tagsági díjat fizet. A kötele­­­zettség három évre szól. A­ki ennek leteltével kilépését a titkárnál írásban be nem jelenti, annak kötelezettsége további három évre is megmarad. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot c célja elérésében,é­s felolvasásra illetőleg az Évkönyvben való közlésre munkálatokat küldenek be. A működő tagok tagsági díjat nem fizetnek. Alapító tag az, a­ki egyszers mindenkorra legalább 100 korona alapítványnyal járul e társulat ezéljai előmozdításához. A társulat minden rendű tagja fel van jogosítva az őt megillető társulati czímek használhatására. Kérjük t. tagtársainkat, hogy a társulatot, vagy az Évkönyvet illető bármely ügyben­­hiányzó Évkönyv, hibás czímzés, l­a­k­ás- vagy névvál­toztatás stb.) a titkárhoz fordulni szíveskedjenek. Évkönyveinknek meglevő példányai évfolyamonként 6 koronájával megrendelhetők a titkárnál. A társulat tisztikara: Elnök : Kozma László Zombor. Titkár: Trencsény Károly Zombor. Ügyész: dr. Grüner Samu Zombor. Múzeumőr: Gubitza Kálmán, Zombor. Pénztáros: Buday Gergely Zombor. A társulat helyisége: Zombor, vármegyeház, II. emelet. A BACÓ-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TULAJDONA.

Next