A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 33. (1917)

Tájékoztató. A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi társulat 1883-ban alakult abból a czélból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágában mívelje. E társulat pártoló tagja lehet minden történelem- és régiség­kedvelő, férfi vagy nő, aki ez iránt szándékát az egyik elnöknél vagy a titkárnál írásban személyesen, vagy valamely társulati tag által beje­lenti és a társulat pénztárába évenként 6 korona tagsági díjat fizet. A kötelezettség három évre szól. A­ki ennek leteltével kilépését a tit­­­­kárnál írásban be nem jelenti, annak kötelezettsége további három évre is megmarad. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot czélja elérésében, s felolvasásra illetőleg az Évkönyvben való közlésre mun­kálatokat küldenek be. A működő tagok tagsági díjat nem fizetnek. Alapító tag az, a­ki egyszers mindenkorra legalább 100 korona alapítvánnyal járul e társulat czéljai előrmozdításához. A társulat minden rendű tagja fel van jogosítva az őt megillető társulati czímek használhatására. Kérjük t. tagtársainkat, hogy a társulatot, vagy az Évkönyvet illető bármely ügyben­­hiányzó Évkönyv, hibás czímzés, lakás- vagy névváltoztatás stb.) a titkárhoz fordulni szíveskedjenek. Évkönyveinknek meglevő példányai évfolyamonként 6 koronájával megrendelhetők a titkárnál. A társulat tisztikara: Elnök: Kozma László Zombor. Alelnök: Rácz Soma, Zombor. Titkár: Trencsény Károly Zombor. Ügyész: dr. Grüner Samu Zombor. Múzeumőr: Trencsény Károly Zombor, (ideiglenes). Pénztáros: Vujevich Alajos Zombor. A társulat helyisége: Zombor, vármegyeház, II. emelet.

Next