A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése 4. (1890)

Komárom vármegye és város történetéhez

Komárom vármegye és város történetéhez. írta Gyulai Rudolf. Komárom­ vármegye történetének megírása azon óhajtások közé tartozik, amelyeket „jámborokénak szoktunk nevezni, mert vajmi kevesen voltak, kik e történetnek megírása elé gördülő akadályokat elhárították, az anyagot egybehordták s az összegyűjtött anyagot egybeállították. Bombardi után Bél Mátyás volt az első, aki Magyarország rész­letes ismertetését tűzte ki feladatául. Komárom­ vármegye a helytartó­tanács által felhívatva, a Bél által kiküldött Matolay János gyűjtötte adatokat készségesen áttekinté és megjegyzéseivel együtt megküldé Bélnek 1737. ápr. 9-én. A nagy terjedelmű vállalatból csak öt kötet jelenhetett meg. Komárom­ vármegye leírása kéziratban maradt meg és a primási könyvtárban őriztetett Esztergomban, de jelenleg ott nincs meg. 1848-ban Fényes Elek­­ a magyar birodalom I. kötetében adta ki Komárom­ vármegye leírását, melyet azonban csak nagy óvatosság­gal lehet használni, mert történeti hitforrásait soha sem idézi, de a topográfiára nézve jó munka. Igen becsesek továbbá azon Komárommegyére vonatkozó ada­tok, melyek a belügyminisztérium utasítása folytán az egyes közsé­gekből 1868-ban küldettek be hivatalból Pesty Frigyesnek, s melyek jelenleg a magy. nemzeti muzeum kézirattárában őriztetnek, ezen adatokat dolgozatom topográfiai részében lépten-nyomon felhasz­nálom. Komárom-vármegye egyes helyeinek monográfiái a követke­zők : Torkos Jánosnak a duna-almási kénes fürdőről irt műve „Ther­mae Almásienses“ 1746. Pozsony. — Udvard leírása, melyet Podh­­raczky az 1829-ki Tudom. Gyűjtemény IV. kötet, 3—49.11. közölt. — Szaiff János „Tata mint volt és van“ a tatai gymn. 1855/6-iki, Cser­­halm­y József „Visszapillantás Tata múltjára“ a tatai gymn. 1873/4-ki Értesítőjében. — Dr. Wenzel G. „Tata fénykora“ 1879. — Magyary Szulpícz : „A komáromi szent András-templom története“ és „Rév- Komárom törekvései a szabad kir. városi jog elnyeréséért.“ — Dr. Ta­kács Sándor: „Lapok egy kis város múltjából.“ — Rohrbacher Miklós: „Tata története“ és Thury Etele: „A révkomáromi ev. ref. egyház története a XVI. és XVII. században.“ Ezeken kívül a megyénkben megjelenő helyi lapokban számos — a monográfia keretébe vágó­­ dolgozat különféle szerzőktől.

Next