Ribbeck Ottó: A római költészet története 2. kötet - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF 6. (Budapest, 1892)

aláírási felhívás A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-VÁLLALATÁRA. ÚJ FOLYAM. 1890-1892. A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatában oly eredeti és fordított munkákat bocsát közre, melyeknek meg­választásában irodalmunk legszembetűnőbb hiányainak betöltése és a művelt közönség szellemi szükségleteinek kielégítése a fő szempontok. A czél, melyet e vállalat megalapítása alkalmával maga elé tűzött, nemzeti jelentőségű. A mi culturális viszonyaink között feladatának ismeri a tudománynak nem csak szakszerű mivelését, hanem terjesztését is. Megfelelően ama folytonos és általános érdeklődésnek, melylyel a nemzet kiséri, munkásságának legalább egy részével minél közvetlenebbül s minél általánosabban törek­szik összeköttetésbe jutni vele. Nem csak gyarapítani kívánja szel­lemi kincses házát, hanem a szónak igazi értelmében, nemzeti tulajdonná tenni azt. Munkásságának ezt az oldalát főleg a könyvkiadó-vállal­at képviseli, melynek czéljául a tudományos ismeretek terjesztése s a tudományos előadás művészi és népszerű formájának ki­képzése fűzetett. Keretébe a külföldi tudományos irodalmak jele­sebb termékei, s a tudományokat mai színvonalukon előadó eredeti magyar művek utaltattak. Az új fogamnak ez irányelvek alapján összeállított programmja a következő: RADICS FERENCZ : Fáy András életrajza. (A M. Tud. Akadémiától jutalmazott pályamű.) Egy kötet. BARTHÉLEMY-ST. HILAIRE: A philosophia viszonya a termé­szettudományokhoz és a valláshoz. Fordítja Péterfy Jenő; az eredetivel összehasonlítja Pauer Imre. Egy kötet.

Next