Magyar Tanügy, 5. (Budapet, 1876)

V. ÉVFOLYAM. 1876. JANUÁR. I. FÜZET. MAGYAR T­A­N Ü G­Y. t­­ SZERKESZTIK DR HEINRICH GUSZTÁV ÉS D? KARMAN MÓR TARTALOM: I. Paedagogia. A klassikus nyelvek oktatása. Volf Gy. — A hoszpitálásról. Molnár K. — Nehány szó a magy. nyelv ügyében. Vizi F. — A felnőttek oktatása. Both S. — II. Közigazgatás. Az új tanárvizsgálati szabályzat. Heinrich G. — Közoktatásunk állapota 1873-ban. — Hazánk közoktatásügyi költségei 1876-ra. — III. Havi szemle . Visszatekintés a lefolyt évre. A főiskolák magatartása az egyetemi s műegyetemi reformkísérletekkel szemben. A reáliskola átalakítása; az új tanterv. — A házi ipar ápolása. — A közokta­tási tanács újjászervezése. — A minister jelentése 1873-ról. A költségvetés 1876-ra — A »Néptanítók Lapja.« — Az új tanárvizsgálati rendszabály. A ministerium legújabb ren­delete a földrajz stb. tanáraihoz. — IV. Irodalom. Bartal. A classica-philologia története. Fröhlich R. — Brassai, német nyelvtan. Heinrich G. — Lutter, Számtan. Császár K. — Babies K., Logika. Harrich I. — V. Külföld. Müller Miksa az angol népoktatásról. — A tandíj kérdése Ausztriában. — A tanulók túlterheléséről. — Függelék. Törvényjavaslat a gymnasiumi s reáliskolai oktatásról. M. ACADEMIA 'lyVJAR.V BUDAPEST, 1876. KIADJA AZ EGGENHBERGER-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉS. (Hoffmann és Molnár.) A „Magyar Tanü­gy“ előfizetési ára : egész évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr. Az előfizetési összegek uz Eggenberger-féle köny­vkerekedésbe (barátok­ tere 5.) küldendők; a folyóirat szellemi részét illető küldemények dr. Heinrich-hez (Kecskeméti­ utca 13.) címzendők.

Next