Magyar Tanügy, 7. (Budapet, 1878)

1878 / 1. szám

A TERMÉSZETI ÉS A TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK.*) Levél Marcellin Berthelot úrhoz, Dinaret, St.- Malo mellett, 1863. augusztusában. Itt, a tenger partján, visszatérve legrégibb gondolataimra, bánni kez­dem, hogy elsőbbséget adtam a történeti tudományoknak a természetiek, különösen az összehasonlító élettan fölött. Egykoron, Issyben a seminari­­umban, e tanulmányok igen nagy mértékben lelkesítettek ; Saint- Sulpice­­ben a philologia és a történet vont el tőlök ; ám, mindennap, ha önnel, Chaude Bernard-dal beszélgetek, bánom, hogy nincs több egy életemnél és kérdem magam, hogy midőn az emberiség története tudományához szegőd­tem, a jobbik részt választottam-e. Mi valójában a történet három vagy négy­ezer éve, melyet megismer­hetünk, a végtelen időhöz képest, mely bennünket megelőzött ? Kétség kívül semmi, és az irodalmi iskola bölcselői, kik ellenségesek vagy közömbösek a természettudományok eredményei iránt, mindenkorra elzárkóznak az igaz haladás elől. A történet közönséges értelmében, azon tények sora tudniillik, melyekről az emberiség fejlődését illetőleg tudunk valamit, csak észrevehetet­len része az igaz történetnek, úgy értve mint annak rajzát, a­mit a világ fej­lődéséről tudhatunk. A szenvedélyek, melyeket a múltnak bíráló tanulmá­nyozása kikerülhetetlenül felkelt, különben nem engedik, hogy az ember megtartsa ily kutatásokban a hideg érdeknélküliséget, az igazság felfede­zésének múlhatatlan föltételét. Ha a történeti tudományok oly nyugodtan hagynák a közönséget mint a ch­emia, sokkal inkább haladtak volna , ám a mi veszedelmük, egyszersmind nemességük. Mindamellett, hogy rengeteg a nehézségük, sok az akadályuk, melyek pártatlan tárgyalásukat nem en­gedik, noha benső kapcsolatban vannak a politikával és az erkölcscsel, noha kénytelenek sértést elkövetni tömérdek érdeken vagy tekintélyes előítéleten. *) Dialógus ot fragments philosophiques par Ernest Renan. Paris, 1876. MAGYAR TANÜGY, 1878. X. FÜZET. 1

Next