Magyar Tanügy, 11. (Budapet, 1883)

Tartalomjegyzék

360625 TARTALOM. Lap. 1. Alexander Bernát. Olvasóinkhoz....................................................... 1 2. Komáromy Lajos. Arany János mint tanár..................................... 5 3. Mihály József. Greguss Ágost.............................................................113 Értekezések. 4. Szász Károly. Közép- és főiskola.......................................................17 5. Dr. Pauer Imre. A középiskolai filozófiai oktatás........................27 6. Wolf György. A vallásos oktatás.......................................................33 7. Berecz Antal. Vidéki felsőbb leányiskoláink.....................................43 8. Sebesztha Károly. A csoportosító tanmenet és elemi oktatásunk . 47 9. Dr. Asbóth Oszkár. Szerb iskolák és orosz tanítók hazánkban a múlt században...............................................................................31 10. Oscar Browning. A jezsuiták iskolaügye...........................................56 11. Greguss Ágost. Az értelmi szép köréből...........................................113 12. Petrovich Ferencz. A gimnáziumi tanterv revíziója........................132 13. » » Viszonválasz dr. Lutter Nándornak. . . . 265 14. » » Epilógus a gimn. tanterv revíziója tárgyában . 353 15. Tóth József. Az elemi iskola köteles gyermekek közöl hány gyer­mek nem jár az év­ korának megfelelő elemi népiskolai osztályba ? 145 16. Mutter József: A természettan tanítása a középiskola felsőbb osz­tályaiban ................................................................................................153 17. Szilasi Móricz. Nyilvános vizsgálatok..............................................159 18. Hegedűs István. Az utilitárius elv és a nevelés............................193 19. Békési Gyula. Gimnáziumi oktatásügyünk bajai. I. Osztály­promóczió........................................................................................207 20. Dr. Kapossy Luczián. Gimnáziumi oktatásügyünk bajai . . . 357 21. Dr. Szántó Károly. A felső leányiskolák kérdéséhez .... 217 22. Berecz Antal. Válasz dr. Szántó Károly czikkére......................220 23. Dr. Pauer Imre. A jogakadémiák kérdéséhez............................274 24. Szily Juífmém. A gimnáziumi és reáliskolai hallgatók a műegyetemen 297 25. Kozocsa Tivadar. Taneszközgyüjtemény a népiskolai természet­tudományi oktatáshoz. I., II...................................................... 291 373 26. Dr. Kármán Mór. Visszapillantás gimnáziumi tantervünk tör­ténetére I., II.............................................................................. 329 449 27. Paszlavszky József. A földrajz a gimnáziumban...........................361 28. Dr. Badics Ferencz. Néhány szó a programmértekezésekről . . 367 29. Dr. Széchy Károly. Vajda Péter tanári tevékenysége I., II. . 377 472 30. Hofer Károly. Néhány szó a franczia nyelv középiskolai oktatásához 433 31. Mendlik Ferencz. A disconto-számoláshoz........................................484 32. Felméri Lajos. Az angol középiskolák életéből............................521 33. Hofer Károly. A franczia nyelvi tanárjelöltek kiképzéséről . . 536 34. Brassai Sámuel: A fizika értelmezései........................................549 MAG« --ma;:yo5 MMftB ;twA«A

Next