Népi kultúra – Népi társadalom 11-12. (Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 1980)

NÉPI KULTÚRA­NÉPI TÁRSADALOM XI-XTT. kötet Főszerkesztő Ortutay Gyula A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja évkönyvé­nek még a nemrégiben elhunyt Ortu­tay Gyula akadémikus volt a főszer­kesztője. A kötetben található tanul­mányok tematikailag két részre oszla­nak. Az első rész tanulmányai a nép­rajztudomány különböző területeinek eredményeiről tájékoztatják az olva­sót. A néprajzi csoportokról szóló ta­nulmány a kultúra táji tagoltságának kérdéseivel foglalkozik. Egy-egy érte­kezés a kézfogással kapcsolatos jogi népszokásokkal, a vásárok néprajzá­val, egy alföldi falu búcsújárásának kérdéseivel ismerteti meg az olvasót. További írások a népművészet világá­ba vezetik el az olvasót. Egyikük a magyar temetői fejfák jelentését tár­gyalja, a másik távoli, de igen érdekes témával, egy kaukázusi nép rituális grafikájával foglalkozik. A kötet második részében az MTA Néprajzi Kutató Csoport­ja által rende­zett ,,A folklór poétikája és stilisztiká­ja" c. szimpózium tanulmányokká át­dolgozott anyagának egy részét talál­juk. A szerteágazó folklórtematika a mai magyar népköltészetkutatás újabb eredményeiről ad számot. Minden je­lentős magyar folklórműfaj (mese, bal­lada, népdal, sirató) szerepel a közre­adott írásokban. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next