Regnum - Egyháztörténeti évkönyv 3. (1938-1939)

Kádár Zoltán dr.: Pannónia ókeresztény emlékeinek ikonografiája

Kádár Zoltán: Pannónia ókeresztény emlékeinek ikonográfiája Pannóniában, az írott források tanúsága szerint, már a III. század végén voltak keresztény közösségek, de az egyetemes keresztény kultúrába tulajdonképpen csak a katolicizmus és az arianizmus küzdelmének idején, a IV. században, kapcsoló­dott be.­ Pannónia ebben a században, sajátos földrajzi fekvése folytán, arra a történeti szerepre volt hivatott, hogy a római kultúrát és a római keresztény vallást megőrizze és megvédje, gátat vessen a birodalom szívét, Itáliát, fenyegető néphullámok ellen. Ez a dunai tartomány, a belső széthúzás ellenére, áldoza­tok árán teljesítette hivatását, hiszen , a népvándorlás idején, de főleg a későbbi századokban történt pusztítások ellenére is, számos emlék tesz tanúságot Pannónia kereszténysége mellett.­ Legutóbb a Műemlékek Országos Bizottsága megbízásából Paulovics Istvántól feltárt és közzétett szombathelyi (Savaria) Quirinus bazilika­ és cella trichora, továbbá a ságvári keresz­tény római temető kápolnája és sírleletei — mind a IV. század­ból —, a pécsi hétapszisú kápolna pedig már az V. század elejéről — a hún korszakból — újabb bizonyítékai a virágzó pannóniai keresztény római kultúrának.­ ­ A pannóniai kereszténységgel Gyárfás I. T., Radics L., J. Zeiller, W. Kubitschek és Balogh Albin tanulmányai után Nagy Tibor foglal­kozott néhány fontos összefoglaló tanulmányában : Az eusebianus reakció és az arianizmus kezdetei Pannóniában. Regnum. I. 1936. skk. 25. U. a. Orthodoxia és eretnekség a pannóniai őskereszténységben. Történetírás. I. 1937. 211. skk. U. a. A pannóniai kereszténység története a római védőrendszer összeomlásáig. Dissertationes Pannonicae. Ser. II. no. 12. Budapest, 1938. Ő írja meg a Realenzyklopedie für Antike und Christentum-ba Pannónia kereszténységének történetét. Néhány figye­lemreméltó megoldási lehetőséget vet fel a pannóniai egyháztörténet kérdéseivel kapcsolatban Henri Leclercq is, a Cabrol-féle Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie-ben Pannonie címszó alatt, XIII. kötet, 1936. 1046. skk. hasábokon. 2 Nagy Lajos, Pannonia sacra. Szent István Emlékkönyv, Buda­pest, 1938. I. 31—148. 1. 3 Paulovics, La basilica di S. Quirino nell’antica Savaria. Corvina. N. S. 1938. 219. skk. U. a. Szent Quirinus savarai bazilikájának feltárása. Vasi Szemle. V. 1938. 138. skk.

Next