Vaskövi István: Rascslenenie mnogocvjaznyh promyslennyh processov s pomosyu vycisliteljnoj masiny (SZTAKI Tanulmányok 2/1973)

Next