Magyar Fórum, 2015. július-december (27. évfolyam, 27-53. szám)

2015-08-19 / 34. szám

2015. augusztus 19. A tónussal jelölt sorok megfejtését kérjük beküldeni levelezőlapon 2015. szeptembe­r-ig. Címünk: Magyar Fórum szerkesztősége, 1464 Budapest, Postafiók 1578. A helyes megfejtést beküldők között két könyvet sorsolunk ki. Lapunkban esetenként - a levélírók kívánságát tiszte­letben tartva - teljes név és cím nélkül is közreadunk véleményeket. A levélírók adatait nyilvántartjuk, de azokat szerkesztőségünk csak hivatalos megkeresés­re adja ki. Névtelen vagy nem azo­nosítható névvel, címmel ellátott küldeményekkel szerkesztőségünk nem fog­lalkozik. Megfejtés A 2015/31. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: „AZ EMBER AZOKKAL SZEMBEN MUTATJA MEG AZ IGAZI JELLEMÉT, AKIK NEM LEHETNEK HASZNÁRA!” A helyes megfejtést beküldők közül könyvet nyert: Zádor Gyula Kelemen Péter Budapest Cegléd Gratulálunk a nyerteseknek, nyereményüket postán küldjük el! M­agyar Férf­M 1464, Budapest Pf.: 1578 Mohács előzményei Magyarország a XVI. század elején Cuspini­­anus bécsi humanista diplomata leírásában: „először vegyük szemünkre a föld jóságát, a mező termékenységét, mely szőlővel, minden­fajta gyümölccsel, kertektől viruló hegyekkel, dús rétekkel annyira kitűnő, hogy Itália sem múlja fölül. Hosszú tapasztalat bizonyítja, hogy Temesvár közelében, ha valaki kavicsot vet, az három év múlva búzává változik. Me­lyik paraszt megy ölre ebben az országban szomszédjával a mezsgye átlépése miatt? Hi­szen mindenkinek szabadságában áll annyi holdon vetni és aratni, annyi amennyin akar...egyébként ez a föld, ha művelik, annyi termést ad, hogy két királyságnak is elég len­ne. (...) Vannak vásárok Ausztriában...ahová sok ezer ökröt hajtanak föl, melyet Bajoror­szágon keresztül a tiroli hercegségbe és Sváb­földre visznek. Azon kívül, melyeket egész éven át hetenként két-, háromszázasával ad­nak el Bécs városában, hogy az ember azt hi­­hetné, egész Magyarország kifogyott az ökör­ből, baromból. Most a különféle ásványokra­­térek, melyeket e föld bőségesen termel, hogy ebből bárki megítélhesse, egyedül Magyaror­szág rendelkezik bőségesen és gazdagon annyi ásvánnyal, amennyit más vidékek csak aprán­ként és szűköcskén teremnek. Hogy a hitvá­­nyabbjával kezdjem, dúskál ez a tartomány kénben, míniumban, lazúrkőben, higanyban, vasban, ólomban, rézben, akkora tömeggel, hogy kereskedelmével sok vidéket ellát. Tisz­ta, középfinom és gyenge - tehát mindhárom létező minőségű - ezüstben, ugyanígy arany­ban is, amit ügyesen a vizekből mosnak ki, és a fövenyből gyűjtenek, és ami a hegyekben, mint valami forgács, gazdagon terem. Úgy­hogy, ami a természet jóságát illeti, e földet bízvást a többi elé helyezhetjük, és méltán ne­vezhető a királyságok királyságának.” Nem csodálkozhatunk azon, ha a nemesfémekre bi­zonyos érdekcsoportoknak már akkor is fájt a foguk. 1495-ben kötött ugyanis Thurzó Já­nos megállapodást a Fuggerekkel, Beszterce­bánya és környékének, az ország leggazdagabb rézlelőhelyeinek kiaknázására. Ebben a kö­zös vállalkozásban azonban hallgatólagosan bennfoglaltatott az ezüst kitermelésében és a pénzverésben való részvétel is. Nos, ennek a „közös üzletnek” vetett véget (egy időre) az 1525 nyarán megtartott rákosi országgyűlés, mely egyrészt kimondta az 1521-ben beveze­tett, névértékénél csekélyebb értékű, „nova moneta” verésének megszüntetését, amellett vádakt emelt (egyébként teljesen alaptalanul) a „kikeresztelkedett zsidó”, Szerencsés Imre ellen, állítólagos csalásai miatt. A Fuggerekkel, vagy ahogyan Magyarországon hívták őket, a „fukarokkal” pedig felmondatták a bányák művelésére vonatkozó szerződést, sőt kárté­rítésre kötelezték őket. De még ennél is to­vább mentek, mert a mesterségesen felizga­tott tömeg (a korabeli jelentés szerint a „ma­gyar urak és párthíveik”) miután kifosztotta Szerencsés házát, budai raktárai ellen is tá­madást intézett, lefoglalva az ott talált pénze­ket, köztük a Burgio által letétbe helyezett pá­pai segélypénzeket is. Néhány hét múlva azon­ban a köznemesség hatvani országgyűlésén az eddigi vádlott Szerencsés Imre már vádlóként lépett fel, és teljesen légből kapott összegeket említve felsorolta, hogy milyen károkat is okoztak a Fuggerek az országnak. Szerencsés mögött maga a királyi udvar és valószínűleg a Fuggerekkel konkurens külföldi vállalko­zók álltak, így történt azután, hogy a Fug­gerek fogságban tartott budai megbízottjával kötelezvényt írattak alá arról, hogy gazdái a kárt a magyar kormánynak meg fogják térí­teni. A Fugger-ház, közelebbről Jakob Fug­ger, persze nem hagyta annyiban a dolgot. Elő­ször megcáfolta Szerencsés állításait, majd így írt krakkói megbízottjának: „Követelni fo­gom, hogy mindazt, amit elvettek tőlem, ad­ják nekem vissza, térítsék meg a király tarto­zását, és azt is, amit a szerződés alapján fizet­tem a magyaroknak, és hogy helyezzenek visz­­sza az üzletbe.” Majd így folytatja: „Azt már elértem, hogy az ausztriai országokon át nem engednek magyar rezet és azon leszek, és re­mélhetőleg sikerülni is fog, hogy német föl­dön sehol semmi réz ne jusson át... Amennyi­re képes vagy rá, akadályozd meg, hogy ólmot szállítsanak Magyarországba...Az aranybá­nyákban nemsokára felhagynak a termelés­sel: mi már elrendeltük, hogy a mieink mű­velését hagyják abba. Az ezüstbányák szem­mel láthatóan a korábbi felénél nem sokkal többet termelnek, így aztán napról napra job­ban fog a mi üzletünk hiányozni, és a magya­rok országa meglátja, hová jut így.” De a po­litikai nyomást is igénybe vette Jakob Fug­ger. Úgyszólván nem volt európai udvar, mely­től ne kért volna erkölcsi támogatást, amit meg is kapott. A német fejedelmektől a pápá­ig mindenki porondra lépett, V. Károly pedig azzal fenyegetőzött, hogy egész birodalmát mozgósítja a magyarok ellen. A pápa így in­tette Lajost: „Erősen szorgalmazd és követel­jed, hogy a Fuggereknek igazságot szolgáltas­sanak.” Még Habsburg Ferdinánd is felelős­ségre vonta sógorát, Lajost. Végül is a magyar kormány hátrálni kényszerült. A Fuggerek jogait visszaállították, és kártalanították őket, viszont a kormány 50.000 forint kölcsönt ka­pott. Erről az 50.000 forintos kölcsönről be­számolva jegyzi meg Dernschwamn (ti. a Fug­gerek embere) : „Ilyen kevés pénzzel kellett Lajos királynak a török elleni védelemre fel­készülnie.” A szerződés megkötésének nap­ján indult útnak Törökországból Szulajmán serege.” Mohács előestéjén tehát Magyaror­szág magára hagyva állt ezernyi politikai, gaz­dasági bajjal küzdve, katonailag felkészület­lenül. A török pedig diplomáciailag és kato­nailag tiszta helyzetet teremtett. Minden szám­ba jöhető ellenfelével békét kötött: Perzsiá­val, Velencével, Lengyelországgal és Havasal­földdel. Juhász Dániel, Budapest Magyar FérfiM webáruház "•» előfizetést! ! Ajándékozzon ives előfizet Az egyet nem értés vagy a szét­húzás a csip-csup ügyekben bosszantó, ám a fontos és szük­séges országos ügyekben már hiba. Most miért éppen Mar­­tonfa és Sormás között ne dúl­na szinte viszály a tervezett menekülttábor megépítése ügyében? Mint hírlik, Mar­ Huza(l)vona­ tonfa polgármestere különö­sebb észérvek nélkül elutasít­ja a tervet, és kilátásba helye­zett újabb tiltakozó demonst­rációjához a Jobbik elnöke, Vona - mint az ilyen levek­­ben mindig kanál - máris csat­lakozna. Sormás polgármes­tere viszont józan megfonto­lásból hajlik a terv megvaló­sítására. Eközben szerencsé­re épülget a déli műszaki ha­tárzár. Visszatartó ereje még elenyésző, sűrűbb és erősebb huzalból még nincs elegünk. Vonából azonban igen! Kovács László, Budapest Szemtől-szemben a halállal! 1849. július 31-én Petőfi Sán­dor Fehéregyházáról mene­külőben kiért az ellenség gyű­rűjéből. Erre tanúk vannak. Lengyel József és Papp alez­redes, Bem vezérkari főnöke látta utoljára élve a költőt. Lengyel a Csonta-kert utáni (úgynevezett buni) kaptató­ról visszatekintve észreveszi Petőfit az úthajlatnál, 400 lé­pésnyire tőle, egy névtelen pa­tak mellett. Petőfi a hátráló Bemet kö­vetve, az országútról egy pil­lanatra sem letérve menekült idáig, így került ki a gyűrű­ből. A bekerítő ulánusokkal Papp Lajos alezredes a Hal­­ler-kripta közelében ütközött meg. A következő tanú August von Heydte őrnagy, Lüders osztrák összekötő tisztje, már holtan látta a költőt. Ő fél órá­val az üldözők után érkezik. Fehéregyháza és Héjjasfalva között három-négy ölnyire az országúttól egy szökőkútnál (az idevalósiak Ispán-kútnak hívják), figyelmes lesz egy holt­testre. A halotton finom ing és fekete pantalló­­ mellén szúrt seb­­, mellette vérrel be­mocskolt iratok és vagy száz darab magyar kitüntetés. Az őrnagy megnézi az egyik pa­pírt, és látja, hogy az egy Bem­nek szóló katonai jelentés (Ke­mény Farkas jelentése a csa­patok állásáról). Bem több­ször adott át katonai jelenté­seket Petőfinek, hogy ezeket számára franciára fordítsa, és a költő, mint segédtiszt kitün­tetési ügyekkel is foglalkozott. Heydte később leírja a holt­test külsejét. A legfőbb érv a civil ruha. Heydte ugyanazt az öltözetet írja le,,amelyben Petőfit 1849 júliusában, tehát halála hónapjában Orlay Pet­­rich Soma lefestette... A köl­tő hitvese ezt nyilatkozta egy évvel később: „a csata lefoly­­ta után a csatatért följárván a halottak között (Heydte) ta­lált egy holttestet, mit öltö­nye és alakja leírásából bizto­san lehet férjem, Petőfi Sán­dorénak elismerni.” A tudomány mai álláspont­ja szerint Petőfi elesett a se­gesvári csatában. Egyesek ezt vitatják, szerintük hadifogoly­ként Szibériába hurcolták, ott halt meg. És most júliusban egy emlékmű alá „újra temet­ték” a Kerepesi úti temetőben. Petőfi a csatamezőn szem­benézett a halállal, amely ott érte, ahol azt kívánta. Mi pe­dig most nézzünk szembe a hazugsággal! Mert miféle kegyelettel is járulhatnánk egy olyan em­lékmű elé, amely alatt felállí­­tói egy női csontvázat pihen­tetnek Petőfi Sándorként!? Kovács László ny. tanár, Budapest 15 A Magyar Fórum Kiadóhivatalának e-mail címe: info@magyarforum.hu

Next