Magyar Hirlap, 1930. április (40. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-09 / 81. szám

8 5930 április 5. ­ Halálos villamosba­leset a körúton, kedden délelőtt a New York­ kávéház előtt egy fiatalember föl akart ugrani a villa­mosra, amely az Andrássy út felé robogott.­­A lába már fenn is volt a pótkocsi lépcsőjén, de ekkor meggondolta a dolgot és vissza­­ugrottt, majd újból előrefutott és az első kocsi hátsó lépcsőjére akart fölugrani. Köz­ben megbotlott egy kőrakásban és olyan szerencsétlenül zuhant el, hogy koponya­alapi törést szenvedett. A kihívott mentők megállapították, hogy meghalt. A hetedik kerületi kapitányságról bizottság szállott ki és a szemtanuk kihallgatása alapján meg­állapították, hogy a halálos baleset a fiatal­ember vigyázatlanságából történt. A fiatal­ember zsebében igazolványt találtak, amely Pásztor Márton 19 éves fényképészsegéd nevére szól. — Előadás a komphajóról. A Magyar Mér­nök és Építész Egylet vízépítési és gyáripari szakosztálya kedden este Szabó Gusztáv egye­temi tanár elnöklésével ülést tarott, amelyen Kamp József főmérnök a komphajóról tartott előadást. Vetített képekkel illusztrálta fejtege­téseit a főmérnök, akit a termet egészen meg­töltő érdeklődők nagy figyelemmel hallgattak. — A „kritika“, a művelt közönség harcos kritikai lapja, Vér Andor szerkesztésében meg­jelent. A lap gazdag és változatos tartalmából kiemeljük Zsolt Béla Levél Nagy Endréhez, Feleky Géza Berlin és Szász Zoltán Nincs újság­írói rendi című cikkeit. A többi értékes cikke­ket és tanulmányokat Ignotus Pál, Bálint Imre, dr Aczél Benő, Nagy Lajos, Komlós Aladár, Sós Endre, Dénes Gyula, Jobbágy Jenő és Vér Andor írták. Mindenütt kapható. Ára 50 fillér. — Csupor József tanácsnok nyugalomba vonul. A fővárosnál a közeljövőben két tanácsnokot nyugdíjaznak. Solty Lajos ta­nácsnok, a középítési ügyosztály vezetője, mint ismeretes, most töltötte be működésé­nek negyvenkettedik évét; a főváros köz­gyűlése Soltyt egy évre visszatartotta állásá­ban, most azonban nyugdíjba megy. A pol­gármestertől nyugdíjaztatását kérte Csupor József tanácsnok is, aki már évek óta nem vezet ügyosztályt, hanem úgynevezett revi­­zionális hatáskört tölt be. Csupor április 20-án tölti be harmincötödik szolgálati évét. Tekintettel arra, hogy Csupor még két esztendeig megmaradhatna hivatalában, Si­­pőcz Jenő polgármester még nem döntött nyugdíjaztatása ügyében. Valószínű azon­ban, hogy még áprilisban miind a két nyug­díjazás megtörténik és a két tanácsnoki ál­lást még a jelenleg működő törvényhatósági bizottság fogja betölteni. Solty helyére a legtöbb eséllyel Wossala Sándor, a középí­tési ügyosztály vezetője pályázik, míg Csupor helyére Szendy Károly főjegyző, a IV. ügyosztály vezetője kerül. — Vízállás. A földművelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Vilshofen— Mohács között árad, máshol apad. Alacsony vízállású. Mai dunai vízállások: Passau 208, Struden 154, Stein mínusz 28, Bécs mínusz 43, Pozsony 114, Komárom 215, Budapest 163, Paks 48, Baja 111, Mohács 129, Barcs mínusz 24. — A Tisza Csongrádig árad, lejjebb , apad. Alacsony vízállású. Mai tiszai vízállások: Tiszabecs 46, Vásárosnamény 40, Tokaj 169, Tiszafüred 187, Szolnok 204, Csongrád 125, Szeged 150, Csenger 80, Gyoma 64. SZÍNHÁZ, művészet Jób Dániel előadása a Színpadi Szerzők Egyesületében A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének kedden megtartott ülésén Jób Dániel, a Víg­színház igazgatója, előadást tartott a Vígszínház magyar darabjairól és ezzel kapcsolatban a szín­háznak az új magyar irodalom érdekében ki­fejthető tevékenységéről, összehasonlította a Vígszínház évekkel ezelőtti műsorait a jelenle­giekkel és ez az összehasonlítás örvendetes emelkedést mutat a magyar darabok javára. Beszélt ezután az általános darab hiányról, szóvátette, hogy még mindig kevés az olyan író, aki színpadképes és sikerrel bíztató formában a mai élet témáit dolgozná fel, felvetette azt az ötletet, hogy a vidéki színházakat kellene kísér­leti bemutató-színháznak felhasználni a pesti bemutató előtt és végül felajánlotta a Vígszín­ház készségét abban az irányban, hogy az új magyar írók érvényesülését elősegítse. Ezt a Szerzők Egyesületével együttműködésben kép­zeli megvalósítani, olyan módon, hogy a Szer­zők Egyesülete delegálna egy zsűrit, amely az új írók erre a célra beérkező darabjait elbí­rálná és a véleménye szerint megfelelőket a Vígszínház a Szerzők Egyesületének erkölcsi garanciája mellett színrehozná. Az előadás fölött hosszabb vita indult meg, majd Deltai Jenő elnök beszámolt párizsi tár­gyalásairól, amelyet a szerzők világkongresszu­sának előkészítése ügyében folytatott. A májusi kongresszuson a színpadi szerzőknek egészen új gazdasági problémái is megvitatásra fognak kerülni, így a hangosfilm, a rádió és a gram­­mofon körül felmerülő szerzői jogok kérdése. A folyóügyek tárgyalása során tudomásul vette az egyesület a Magyar Színház átiratát, amely szerint a színház a fennálló tantrém-tartozásokat igyekszik minél előbb kiegyenlíteni. Heltai Jenő elnök megemlékezett Az ember­­tragédiájá­nak a bécsi rádióban történt német­nyelvű előadásáról is és a magyar szerzők kö­szönetét tolmácsolta a mű német fordítójának, dr Mohácsi Jenőnek, aki ezzel a fordítással, amely lehetővé tesz Madách remekművének külföldi előadásait, igen nagy szolgálatot tett a magyar irodalomnak és kultúrának. (*) Az English Players vendégjátéka. Az Új Színház angol vendégei a kitűzött Bun­­bury helyett egy Pesten ismeretlen darabot, Lyon Gordon: White cargo-ját mutatták be. White cargo: a fehér rakomány, fiatal an­golok, akik lelkesedéssel mennek Nyugat- Afrika egy elhagyott vidékére és mint ma­gukkal tehetetlen, testileg és lelkileg tönkre­ment roncsokat viszi őket vissza a három­­hónaponkint közlekedő hajó. Az öreg, iszá­kos, de bölcs doktor, múltjában egy sötét ponttal, Wesson, egy durva, igazi gyarmati ember és a misszionárius maradnak csak meg a gyilkos égöv alatt. A mese középpont­jában Langford, az új gyarmatos áll, akit a whisky és egy rejtélyes, félig állati félvér nő képében jelentkező, könyörtelen végzet tönkretesz. A darab tartalma és minden vo­natkozása speciálisan angol; a gyarmatosí­tás nehézségei és küzdelmei az angol iroda­lomban mindig kedvelt témák voltak. Az ér­dekes, sőt izgalmas történet és a színészek elsőrangú produkciója azonban a magyar közönséget is magukkal ragadta. A szerep­lők közül különösen Stirling igazgatót, Frank Reynoldot, Sam Wilkinsont és Mar­garet Vaughant ünnepelték zajosan, r. i. (*) Zenetudományi előadás. Dr Zsoz Kál­mán, a Nemzeti Múzeum főkönyvtárnoka .A rendszeres zenetanítás története Budapesten a szabadságharcig címen április 11-én, pénteken este 18 órakor a Zeneművészeti Főiskola kistermében felolvasást tart az Országos Zene­­pedagógiai Egyesület előadássorozatának ke­retében. Vendégeket szívesen lát a vezetőség. (*) A Fészek Klub hangversenye. A Fészek Művészek Klubja április 10-én, csütörtök este hangversenyt tart. E hangverseny keretében a jövő művészgeneráció legkiválóbbjai lépnek először a közönség elé. Fellépnek: Apáthy Imre, Barthal László, Fejér Pál, Fischer Anny, Hor­váth László, Márkus Margit, Pásztor Mária, Kátkany Vera, Rothfeld Gábor, Tibor Zoltán és Wehner Tibor. A hangverseny pontosan fél 11 órakor kezdődik. (*) Választott bíróság dönt a Városi Színház zenészei ügyében. A Városi Színház igazgató­sága és zenekara között ellentétek támadtak a vasárnap délutáni előadások díjazása ügyében. A vitás kérdésben választott bíróság fog szerdán dönteni. Ezen a héten is sok és érdekes újdonság érkezett a H»LKB« kölcsönk­önyvtárába! Maurota: Byron. Rudolf Sfratz: Bég! regény. Wassermann: Der Geist des Pilgers. Claude Constant: Tagebuch eines Frauenarzt«*. Georg Hirsehfeld: Der Mann im Morgendáromer. Friedrich Torberg: Der Schüler Gerber hat absol­viert. Meager: Aufruhr auf Madagaskar. Karl Hans Strobl: Das Grab des weissen Königs. Oskar Sonnlechner: Die vorletzte Liebe der schönen Frau Erzsébet. Georg Fröschel: Der Richter ohne Gnade. Hans Richter: Der Springer von Pontresina. Phillips­ Oppenheim: Spiel um Freiheit. Gustave Flaubert: November. Sergei Mintzloff: Das Theater des Herrn Pentaurow. Edmond Jaloux: Dich hätte ich geliebt. Havi 1 pengőért — minthogy naponta cserélhet — harminc könyvet bocsátunk redelkezésére. Példá­nyonkénti vásárlók gyűjtsék a lap élén található .■szelvényt. Minden felvilágosítást a Magyar Hírlap kölcsönkönyvtára ad, dr. Langer Norbert könyv­kereskedésében, VI., Andrássy út 58. »JiAGWjc HÍRLAP A „ Ma este, vagy soha”” sikere a Vígszínházban Hatvany Lili pompás vígjátékának sike­rét, amely a Vígszínház szombati bemutató előadásának ünnepi hangulatában és sza­kadatlan tapsaiban nyilvánult meg, végér­vényes és hosszantartó színpadi sikerré avatta a darab második és harmadik elő­adásának publikuma. A vasárnapi és hétfői előadások táblás há­zainak közönsége — éppen úgy, mint az előkelő premier-publikum — teljes oda­adással engedte át magát a darab minden vonzó értékének és érdekességének. Kezdve a vígjáték első jelenetén, amikor az éne­kesnő szalonjának különös miliőjében ki­robban a történet magva, végig a második felvonáson, amelyben egymás hegyére tor­nyosulnak a vígjáték frappáns helyzetei és végezve a harmadik felvonásban, amely — a legtöbb­ darabtól eltérően — nemcsak a cselekmény befejezése, hanem még a vég­sőkig való felfokozása a történésből adódó izgalmaknak. Hatvany Lili darabja mind­végig osztatlan elragadtatást váltott ki a közönségből. A darab jelenetein és feszült cselekményén belül az ötletek egymásra zsúfoltsága még csak növelte a publikum elragadtatását és a darab magával sodró ereje, párosulva a közönség lelkesítő tapsai­val, természetesen még csak növelte a szí­nészek ambícióját. Remek szerepeiket a siker túlfűtött atmoszférájában formálták tökéletessé a Vígszínház művészei, akiknek mindegyike, Gombaszögi Frida, Törzs Jenő, Hegedűs Gyula, Gazsi Mariska, Góth Sándor, Makláry Zoltán az igazi vígjátékelőadások szuggesz­­tív melegségét, kacagását, önfeledkező jó­kedvét váltotta ki a közönségből. A felvonások végén természetesen ki­robbanó erővel tört ki a taps. Hatvany Lilinek minden felvonás után sokszor kel­lett megjelennie a függöny előtt és a kiváló írónő mellett a közönség lelke* * tapsai ju­talmazták a pompás szereplőket is, akik ré­szesei a Ma este, vagy sohal maradéktalan és előkelő sikerének. Hatvany Lili darabjának budapesti sike­réről a nagy külföldi napilapok is a legtel­jesebb elismerés hangján emlékeznek meg és konstatálják, hogy a budapesti bemutató csak első állomása a kitűnő magyar írónő újabb világsikerének. (*) Anne Roselle a Városi Színházban. Kedden Aida címszerepével kezdette meg idei vendégjátékát a Városi Színházban Anne Roselle (Gyenge Anna), a newyorki Metropolitan operaház kitűnő magyar éne­kesnője. A művésznőnek ezt az elsőrendű alakítását már gyakran élveztük és dicsér­tük itthon is. Mai szereplése is osztatlan nagy sikerrel járt. Ragyogó szopránja igen jó diszpozícióban van, kulturált művészi éneke, pompás színjátéka ma sem tévesz­tette el hatását. A közönség lelkesen, szere­tettel, hosszasan ünnepelte minden jelenete után és nyíltszínen is. A sok tapsban az is­mert együttesből Radnai Erzsi, Kovács Dezső, Szabó László, Vermes Jenő, Jákó Béla és az előadás vezetője, Márkus Dezső főzeneigazgató osztozott. (*) Hangverseny. A három nagyon tehetsé­ges, muzikális és rokonszenves Laurisin-testvér közös koncertet rendezett. Lajos, az operaház széphangú tenoristája, a hangversenydobogóra is elhozza szárnyaló orgánumának értékeit, elő­adásainak melegségét, közvetlenségét, Miklós, a zongoraművész és komponista, képzelt, nagy­tudású és ízléses muzsikus és Iván finom, kel­lemes szopránja és művészete sem méltatlan talentumos bátyáihoz. A közönség mind a há­rom testvér produkcióit őszinte tetszéssel fo­gadta és lelkesen tapsolta. (*) A pozsonyi magyar dalosok bemu­tatkozása Budapesten. A pozsonyi Toldy Kör, mely közel 60 éve fejt ki irodalmi és társadalmi tevékenységet, újabban a ma­gyar dal ápolását is programjába vette. Férfikarának múlt évben Bécsben igen nagy sikere volt. Budapesten először virág­­vasárnap, április 13-án mutatkozik be és a magyar folklórénak gyöngyeit Bartók, Kodály, Németh István feldolgozásában fogja bemutatni. Adja be a gyereket a szomszédba és sürgősen nézze meg ma este a HUSZÁRFOGÁS tökéletes operettelőadását a Fővárosi Művész Színházban „Alvinczi huszárok“ bemutatója ma, szerdán este 8 órakor ! Bemutató ma, szerdán este 8 órakor. Király Színház, mi ! A legmulatságosabb, a legkedvesebb ope­rett az­ Alvinczi huszárok. Szer&t A SZÍNHÁZAK MAI MŰSORA Operaházi Falstaff (F. bérlet 24. szám, VIS). Nemzeti Színház: A képzelt beteg (M. bérleti Vs 8). Kamaraszínház: A krétakör (’A8). Vígszínház: Ma este vagy sokal (8).­­ Magyar Színház: önagysága kimenője (8). Belvárosi Színház: Fruska (8). Városi Színház: Nincs előadás. Király Színház: Alvinczi húsárak (először; 8)­. Fővárosi Művész Színház: Huszárfogás (8). Új Színház: Az angol társulat vendégjátéka (8­’. Andrássy úti Színház: Bajor Gizi, Somlay Artúr, Uray Tivadar, Vaszary Piroska, Békeffi László, Peti, Kökény, Radó, stb. felléptével­. A nagyságos asszony álmodik; A legújabb di­vat; Braun ki lesz csapva; Sötét pont; Kiadó lakás; Békeffi konferál. (Kezdete 9 órakor, vasárnap délután 4 órakor.) Terézkörúti Színpad: Nagy Endre, Salamon Béla, Bajna Alice, Boross Géza, Gárdonyi Lajos, Herczeg Jenő. Az­­antenna-betyár; Az utolsó éjszaka; Ártatlan József; Gandhi el­indul. (Kezdete 9 órakor.) Minden vasárnap délután fél­­ órakor igazi gyerekszínház. Royal Orfeum: Diane Loyal; 3 Santanas; Klatt and Partner; Illusztrált jazz-kvartett; Henry Satum; Gollay & Co.; Sisters Mignon; Su­gár Flóri, Érczkövy, Sárossy, Bolkó. (Kez­dete fél 9 órakor; vasár- és ünnepnap dél­után 4 órakor.) Bethlen téri Színpad: Márciusi műsor; Mák­virág; Fogat fogért; Áldott rossz ember; Mi van eladó? Papagájkór; III. em. 20.; Magán­számok, tréfák, stb. (Előadások kezdete hét­köznap fél 6, fél 9, vasárnap 3, 6 és 9 óra­kor.) Bethlen téri Színpad Ma a hatalmas siker miatt prolongált márciusi műsor 75-ik előadása! Holnap a szenzációs új műsor premierjei Elővételi díj nincs! Jegyrendelés: 1. 443-76 Helyárak 60 fillértől a pengőig.. (*) Az „Egy, kettő, három" századik elő­adása Berlinben. Dr Robert Klein színházá­ban, a Berliner Theaterben tegnap volt a századik előadása Molnár Ferenc víg­játéká­nak, az Egy, kettő, három-nak. A bankár* igazgató szerepét ezúttal is Pallenberg ját­­szott­a, aki tekintettel arra, hogy már Bécs­­ben hatvanszor játszotta a szerepet, a ber­­lini jubileumon százhatvanadszor lépett fel Molnár Ferenc nagysikerű darabjában. A­ közönség Molnárral együtt egész este lelke­­sedéssel ünnepelte Pallenberget s az előadás többi szereplőjét is. Molnár még két hétig Berliniben marad, aztán több heti tartózko­dásra Budapestre érkezik. (*) Molnár­ egyfelvonásos az Andrássy ÚH Színházban. Évekkel ezelőtt a Lipótvárosi Kaszinó egyik szilveszteri estéjén játszották el a Vígszínház művészei Molnár Ferencnek erre az alkalomra írt egyf­elvon­ásosát, amelynek címe: Ünnepi vacsora. A vidám kis darabot az idén Bécsben és Berlinben is játszották, még­pedig az Egy, kettő, három­mal egy estén. A Molnár-egyfelvonásost az Andrássy úti Színház fogja legközelebbi műsorában bemutatni. (*) Bemutató a Premier Színpadon. A Vasúti és Hajózási Club Csengeri utca 68. szám alatti helyiségében április 13-án, este 8 órakor tart előadást a Premier Színpad. Bemutatja Halmay Elemér Judit című drámáját. Főszereplők: Friss Margit, Nagy Sándor, Radócz Ferenc, Csáky István, Koroknay Ferenc, Szász Etta és Meller Mária. * (*) Dévai új vígjátéka a Vígszínházban. A Vígszínház egyik legközelebbi bemutatója Jacques Dévai háromfelvonásos vígjátéka lesz, amelynek Etienne a francia címe. A darabnak nemrég volt a párizsi bemutatója és Párizs után az első állomása Budapest lesz. Az Etienne címszereplője egy tizenhét­éves fiú. A Vígszínház hosszas keresés után, a Színművészeti Akadémia egyik növendékét, Petényi Lászlót szerződtette erre a szerepre. A darab két főszerepét, a tizenhétéves fiú anyját és apját Varsányi Irén és Hegedűs Gyula játssza. (*) Nyolcórai kezdés a Király Színházban. Szerdától kezdve a Király Színház előadásai nem fél nyolckor, hanem nyolc órakor kezdőd­nek. (*) Shylock — Gál Gyula. Pénteken este a Nemzeti Színházban Lenormand drámájának elhalasztott bemutató előadása helyett A velencei kalmár kerül színre. Shylock szerepét ez alka­lommal Gál Gyula játssza. Új szereplője az elő­adásnak Kürti József a dogé szerepében. A női szerepeket N. Tasnády Ilona, T. Mát­ray Erzsi és Tőkés Anna játsszák. Lenormand drá­májának, a Don Juan estéjé­nek bemutató elő­adását a Nemzeti Színház húsvét utánra halasz­­totta. (*) Kultúrdélután: Klein Ödönné Mütler Eugénia zongoraművésznő és zenetanárnő álla­­milag engedélyezett zeneiskolájában kitűnő si­kerrel tartották meg a harmadik kultúrdélutánt. A műsort Weber: Bűvös vadász­ nyitánya vezette be K. Müller Emilia vezényletével, majd Jánosy Ferencné, Dékány Endre, K. Szitár Kornélia, Klein Sándor és Anheuer Raymond szerepeltek nagy tetszés, mellett művészi számokkal.

Next