Magyar Hirlap, 1933. szeptember (43. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-26 / 218. szám

Kean DEBRECEN ÉS A HABSBURGOK Mindenesetre nagy elhatározás kellett ahhoz, hogy éppen Debrecenben követeljék gyűlésen a Habsburgok visszahozatalát Egész Magyarországon nincs egyetlenegy város sem, ahol olyan mély gyökeret vert volna a kuruckodás és ahol nemzedékeken keresztül annyira uralkodó érzéssé vált a Habsburgok elleni gyűlölet és a magyar függetlenség gondolata, mint Debrecenben. Ennek pedig nemcsak az az oka, hogy a tősgyökeres magyarság volt mindig a ku­­ruckodás fanatikusan hívő, áldozatokat tűrő, rendíthetetlen tömege, hanem az is, hogy Debrecen egész múltja abba a köz­­szellembe nevelte ennek önérzettől túl­tengő lakosságát, amely valóságos negá­­ciója a habsburgi gondolatnak. •­ Már II. Rákóczi Ferenc alatt 25.000 fo­rintot ajándékozott Debrecen a szabadság­­harc céljaira s abban olyan lelkesedéssel vett részt, hogy büntetésből Karaffa kegyet­lenül megsarcolta a várost, Rabutin pedig kifosztotta azt s katonái feldúlták még a nagytemplomot is, elemeitek onnan minden elcipe­lhetőt. Sokáig sínylette Debrecen ezt a kegyetlen bosszúál­lást s bizony ez a mód­szer mindenre alkalmas volt, csak arra nem, hogy valami nagy alattvalói lelkese­dést neveljen a debreceni cívisek lelkében. A mai debreceniek nagyapái még emlé­keznek 1849-nek ama napjaira, amikor október 23-án a debreceni nagytemplomban nyilvánította a magyar országgyűlés trón­fosztottnak a Habsburg-h­ázat s legendás alak a nemrégiben igen magas korban el­hunyt Könyves Tóth Kálmán debreceni lel­kész, aki akkor még mint fiatalember es­kette fel az országgyűlés tagjait a Habs­burgok ellen. Még mutogatják Debrecenben a levéltár épületét, ahol a forradalom a magyar koronát tartotta és a református kollégium épületszárnyát, ahol a Kossuth­­bankók pénznyomó­ gépei dolgoztak. A dob record Rákóczi-harang minden megkondu­­lása a Habsburgok elleni gyűlöletet h­irdeti. * Debrecen volt a legkurucabb magyar vá­ros. Itt választották meg 1861-ben Tisza Kálmánt, aki akkor még az „átkos közös­­ügy“ és Bécs ellen harsogta a kuruc igéket és megválasztották újra és újra, míg csak Tisza „szegre nem akasztotta“ elveit. Ami­kor Tisza Kálmán miniszterelnök lett, addig hű kerületében majdhogy agyon nem ver­ték, még azt az épületet is rá akarták gyújtani, amelyben lakott. Tisza Kálmán felháborodva jelentette akkor ki: — Debrecent kitöröltem a mappámból, ez a város rámnézve nincs többé! Más városok verekedtek azért, hogy mi­niszter, pláne miniszterelnök legyen képvi­selőjük, hiszen ez a város fejlődését, gazda­godását jelentette. Debrecen azonban önfel­áldozóan kitartott az ellenzéki vezér mellett, de amint a vezér miniszteerlnök lett, eldobta magától, mert inkább szenvedett a város, inkább elesett a fejlődés sok lehetőségétől, de nem vállalt olyan politikát, amely a Habsburgoknak volt kedves. 1894-ben, Kossuth Lajo­s halála után, fia, Ferenc, országos körútján megjelent Debre­cenben is. Hatalmas bankettet rendeztek tiszteletére a Bikában. Kötelességszerűen az első felköszöntőt ugyancsak Könyves Tóth Kálmán lelkész tartotta a királyra. A hall­gatóság zajongott, senki sem állott fel a be­széd végén, ellenben a cigány rázendített erre a nótára, hogy: Jaj, de huncut a német. Országos botrány kerekedett ebből. A kép­viselőházban Busbach Péter tiltakozott az ellen, hogy „egy idegen állam alattvalója“ felzavarja az ország nyugalmát és követelte, hogy szigorúan torolják meg azt a botrányt, amely a király személyét sértette. Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter azonban kijelen­tette, hogy ő nem utasítja az ügyészséget semmiféle büntetőeljárás megindítására s a belügyminiszter azt is kijelentette, hogy Kossuth Ferenc nem tekinthető idegen ál­lam alattvalójának, mert már kérte vissza­­honosítását.­­ A kormánypárt sajtója azt követelte. hogy Debrecent nyilvánosan meg kell szé­­gyeníteni, mert gyalázatot hozott a magyar nemzetre. Sopron vármegye mozgalmat is indított eziránt, de kevés sikerrel. * Emlékezetes, hogy a darabontvilágban, amikor Ferenc József felfüggesztette a ma­gyar alkotmányt, királyi biztosát Debrecen­ben a nép halottaskocsiba gyömöszölte, meg­csúfolta és testileg is bántalmazta. Károly király és Zita királyné utolsó ma­gyarországi útja is Debrecenbe vezetett, 1918 október 23-án látogattak el Debrecenbe s ekkor mondta Baltazár Dezső püspök, hogy innen száll majd az országra „a viszonos engesztelődés fátyola“. Azonban nem így történt, mert a királyi család megérkezése­kor tapintatlanul a Gotterhalte-t játszotta a katonazenekar s ebből a képviselőházban olyan zenebona kerekedett, amilyenre alig van példa. Már elvesztettük a háborút, de a képviselőház még tartotta magát, csak mikor ezen a szomorú ülésen szóbahozták a Gott­­erhalta ügyét, bomlott fel a rend, keletkezett olyan botrány, hogy utána többet a magyar parlament nem ülésezhetett. Ekkor indult meg a forradalom ... * . A történelem azonban nagyot fordult. A Habsburg-restauráció is egészen más jelen­tőséget nyert, mint amilyen értelme volt a Habsburg-ellenes politikai radikalizmusnak a régi osztrák-magyar monarchiában. Azóta talán sok debreceni is másképpen gondolko­dik, de viszont érthető, ha éppen a debre­ceni tömegek legérzékenyebbek akkor, ami­kor előttük a Habsburgokat emlegetik. Kun Andor „Nem a nyárspolgárok forradalmasították Németországot“ Rohm kapitány, a hitlerista rohamosztagosok vezérkari főnöke érdekes napiparancsot adott ki Berlinből jelentik: Rohm kapitány, a nemzeti szocialista rohamosztagosok biro­dalmi vezérkari főnöke érdekes napiparan­­csot adott ki, amelyben tiltakozik az utóbbi időben egyre jobban elharapódzó ál­­szenteskedések ellen. „Nem vitatható — mondja a napiparancs —, hogy az utóbbi időben az álszenteske­­dés valóságos orgiákat ül. Minduntalan megrendszabályozzák­ a német asszonyok viselkedését, fürdőkben, vendéglőkben és egyéb nyilvános helyeken. Meg akarják til­tani, hogy a német asszonyok púdert hasz­náljanak vagy dohányozzanak. Nagyváro­sokban is előfordult, hogy nyárspolgárok még a nyílt orcán is inzultáltak nőket és illetéktelenül figyelmeztetik az asszonyokat és ilyenkor azt hiszik, hogy a nép erköl­csének javítása terén szent kötelességet teljesítenek. Olyan jelentések is érkeztek, hogy rohamosztagos vezetők és tagok szin­tén hasonlóképpen cselekednek. Szükségesnek tartom leszögezni — mondja Rohm —, hogy Németországot nem a nyárspolgárok forradalmasították és nem az ő feladatuk a forradalom vívmányainak megőrzése. A forradalom győztesei és eszméi gondoskodnak majd arról, hogy a népet a nacionalista forradalomra éretté tegyék. Ezért megtiltom a rohamosztagos csapatok valamennyi vezetőjének és tagjá­nak, hogy az erkölcsprédikálók soraiba sze­gődjenek és az álszenteskedők tanait kö­vessék.“ —■ 1 'T 1 i ■■ Egy párizsi színigazgató rejtélyes meggyilkolása Ismeretlen tettesek megi­ték és kirabolták Dufrenne-t, a „Casino d­e Paris31 igazgatóját Párizsból jelentik. Dufrenne Oszkár pá­rizsi városi tanácsost, a Casino de Paris és a Palace­ mozgó igazgatóját az éjjel meggyil­kolva találták a Rue Montmartre-on lévő irodájában. Az igazgató holtteste a földön hevert, koponyáján több véres seb tátongott, amelyet valamely tompa tárggyal ejtet­tek rajta. Valószínűleg váratlanul támadtak rá gyil­kosai, mert küzdelem nyomait nem találták. A rendőrség azonnal megindította a nyomo­zást. Megállapították, hogy a tettes magával vitte Dufrenne pénztárcáját és aranyóráját. Dufrenne meggyilkolása óriási feltűnést keltett. Az áldozat közismert alakja volt a francia fővárosnak. A gyilkosság időpontjá­ban Dufrenne a legközelebbi revü előkészí­tésén dolgozott irodájában. A boncolás megállapította, hogy­ Dufrenne igazgató halálát nem a fején lévő sérülések okozták, hanem az a körülmény, hogy a merénylő szőnyeget tett elkábult áldo­zatára, aki levegő híján megfulladt. A nyomozás eddigi adatai arra mutatnak, hogy a gyilkos csak olyan ember lehetett, aki bejáratos volt a színházba és jól ismerte a helyi körülményeket. Valószínű, hogy már előbb besurrant a dolgozószobába és ott elrejtőzve várakozott az igazgatóra. Ankét a készün bursonyakézpertetl A fölművelésügyi minisztériumban Barcza Ernő földművelésügyi államtitkár elnöklete alatt hétfőn délelőtt 10 órakor értekezlet volt a burgonyarendelet-tervezetről, mely értekezleten a kereskedelemnek, a terme­lőknek és a fogyasztóknak képviselői vettek részt. Az első felszólaló Barcza államtitkár volt, aki kifejtette, hogy a termelőknek és a fo­gyasztóknak érdeke is megkívánja a bur­gonya elosztásának szabályozását és ismer­tette a burgonya értékesítésére vonatkozó rendelet tervezetét. Utána Vajna Ede, a székesfőváros közélelmezési ügyosztályának élén álló tanácsos, a főváros közönségének szempontjából kifogásolta a tervezetet s azt károsnak mondta, mert szerinte nyilván­való, hogy végrehajtása burgonyadrágulást fog okozni. Ereszig Elemér kijelentette, hogy illetékes helyen megnyugtatták arról, hogy nem lesz burgonyaközpont, de azért elvileg ellenzi a rendelet kibocsátását. Ezzel szemben Balázs Balázs a burgonyakereske­dők nevében elfogadhatónak mondta a ren­deletet. Koós Mihály a rendelettel szemben aggodalmait fejezte ki. Dinnyés Lajos or­szággyűlési képviselő rámutatott arra, hogy mint a tejkérdésnek rendeleti úton való sza­bályozása a közönség kárára történt, fél, hogy így lesz ez a burgonyával is. Weisz József soroksári bíró tiltakozott a rendelet ellen a pestkörnyéki községek nevében. Virányi Sándor szabolcs megyei alispán a rendelet kibocsátása érdekében emelt szót i­s kijelentette, hogy a szabolcsi gazdáknak nagy érdekük fűződik a rendelet megjele­néséhez. A vitában még többen vettek részt, mely­nek összefoglalása gyanánt Barcza Ernő államtitkár megállapította, hogy 19 felszó­laló közül elvileg tizenegyen a tervezet mel­lett foglaltak állást, ketten hozzájárultak a tervezethez, de annak kiterjesztését kíván­ták valamennyi terményre, ketten elfogad­ták a tervezetet és csak részleges módosítá­sokat kívántak, a tervezet ellen pedig öten nyilatkoztak. A felsorakoztatott aggályokat és kívánságokat a tervezet megfelelő módo­­síásával lehetőleg honorálni fogja és az akként elkészítendő végleges tervezetet rövid idő múlva az érdekeltségek újabb tanács­kozása elé bocsátja. Betörtek a baranyamágócsi izraelita templomba Pécsről jelenti a Magyar Hírlap tudó­sítója. A hétfőre virradó éjszaka vakmerő betörést követtek el Baranyamágócson az ottani zsidó templomban. A tettesek álkulcs­­csal felnyitották a templom ajtaját, fel­­feszítették a frigyszekrényt, az ott talált tóratekercsekről lehasogatták a selyem- és bársony huzatokat és a rajta lévő ezüstöt és azt különböző kegyszerekkel együtt ellop­ták. Az ellopott tárgyak értéke 8000 pen­gőre rúg. 1933. szeptember­ 5 Rudnay Koszta Mednyánszky Egry iszonyt Kádár legszebb alkotásai a Has­zaman V., Akadémia ucca 8. Gróf Zichy János erős ellenzéki beszéde a kereszténypárt gyűlésén A keresztény gazdasági és szociális párt vet­­sárnap délelőtt Pesterzsébeten nagygyűlést tar­­tott, amelyen Tobler János képviselő számolt be választóinak, mintegy 1000 főnyi közönség edőlt. Petter Géza prépostplébános biztosította a pártot a választók bizalmáról, majd Tobret János ismertette a politikai helyzetet, hivatko­­zott arra, hogy egységet hangoztat a kormány­­párt, emögött azonban valójában burkolt dik­­tatúra lappang. A kormány nem váltotta be szociális gazdasági programját. Gróf Zichy János pártelnök nagy ováció kör­­ben fejtegette, hogy a kormány magatartásai kényszerítette pártját arra, hogy ellenzékbe menjen. A párt támogatta gróf Károlyi Gyula kormányát, mert méltányolta jószándékait. Amikor Gömbös Gyula kormánya előterjesztett* 05 pontból álló programját, szinte megdöbben­­tek a sok ígérettől. Mégis türelemmel várta a párt, hogy a 95 pontból mit valósít meg a kor­­mány. Sajnos azonban, hiábavaló volt a vára­­kozás, ő nem helyesli a kormány politikáját* mert semmiféle olyan irányt nem lát kifejlődni* ami az ország gazdasági boldogulását biztosít­­hatná. A Duna-medencében megalapozott szö­­vetséget kell teremteni és nincs igaza Gömbösi­nek, aki szerint ez a politika a nagy koncepció­­ról való lemondást jelentené. Azzal folytatta gróf Zichy János, hogy ő nem­ látja, hol rejlik a kormány külpolitikájában a nagy koncepció. Azt sem tartja helyesnek, hogy a kormány nem akar a trónöröklés ker­­­lésével foglalkozni, nem tudja a kisembereié tömegét megerősíteni és nem tud szembeszállni a kartellekkel. Ernszt Sándor a kamatláb egy százalékra való csökkentését sürgette és azt fejtegette, hogy­ sokat költenek külügyi képviseletre. Czettler, Jenő a diktatúrák ellen szólt, mert a diktaúrák után forradalom és akasztáfa következik a történelem tanúsága szerint. Végül Müller Antal fejtegette a kisiparosok bajait. Ezután Csepelen tartott a párt gyűlést, am­e­lyen Tobler János, gróf Zichy János, Ernszt Sándor, Müller Antal, Pilis Károly és báró Zichy-Czikán Móricz beszéltek. Esett az arany ára Londonból jelentik. A londoni arany árait hétfőn finom unciánként 132 shilling 9 pennyre estek. A hanyatlást a francia franks árfolyamhullámzásával magyarázzák. A lon­­doni aranypiacon 40.000 font értékű ara­­nyat adtak el kontinenst vevőknek. A A miniszterelnök Budapesten Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnapi Budapestre érkezett, megjelent hivatalában és később látogatást tett Antal István sajtó­­főnöknél. Egyelőre a miniszterelnök Buda­­pesten marad és az­t tervezi, hogy októbert 7-én utazik a mürzzuschlagi vadászatokra a belügyminiszter és a földművelésügyi mi­­niszter társaságában Dollfuss kancellár meg­­hívására. Gömbös Gyula miniszterelnök egyébként ma felkérte Rassay Károlyt, a nemzeti sza­­badelvű párt elnökét, hogy látogassa meg. Rassay Károly hétfőn délben fel is kereste hivatalában a miniszterelnököt s a beszél­­getés másfél óráig tartott. Rassay a felme­rült összes politikai és gazdasági kérdések­ben kifejtette felfogását a miniszterelnök előtt. A Lindbergh-házaspár Moszkvába érkezett Moszkvából jelentik: Lindbergh ezredes és felesége, Leningrádból jövet hétfőn dél­­után saját repülőgépükön Moszkvába ér­keztek.

Next