Magyar Hirlap, 1933. szeptember (43. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-26 / 218. szám

4 ,1933 szeptember 28 filPLAP E­gy világhíres kalandor tündök­lése és bukása H­orváth Menyhért, Ivar Kreuger bi­­szizm­us munkatársénak életregénye A SONY­ GYULA riportja (22) Copyright by .Magyar Hírlap“. ff Tudom, ki volt az apám, de nem mondhatom meg** Az, elnök 'most előéletéről kezdte fag­gatni. 1 ' ' ’ . ' . ' . 1 : ■— Ki vol­t­ az, apja? —­ kérdezte. — Tudom, ki volt az apám — felelte —, de erre a kérdésre, sajnos, nem válaszolha­tok. Olyan hangon mondta ezt, hogy az es­küdtszék tagjaiban azt a benyomást keltse, mintha valóban előkelő arisztokrata tör­­vénytelen fia lenne és csupán azért kény­szerül hallgatásra, mert nem akarja fel­fedni származásának titkát. Előadta élet­történetét, de úgy, hogy az regényesen, szí­nesen hasson. — Hogy hol éltem tizennégyéves ko­romig, arról a kényes családi vonatkozások miatt nem adhatok önöknek, esküdt urak, felvilágosítást. Tizennégyéves koromban Ko­lozsvárott, egy Hoffner nevű családnál ta­láltam otthont, oda helyeztek ki gondozásra. Később apám, akinek nevét, ismétlem, nem árulhatom el, nevelőintézetbe adott be. Azután hosszú éveket töltöttem el egy kis romárfiai városikában. Én anyámnak házas­­ságon kivül született gyermeke voltam és mik­or kikerültem a nevelőintézetből, apám utasítására édesanyám rokonaihoz kerül­tem. Azután egy görögkatolikus szeminá­riumba, majd egy román középiskolában fejeztem be tanulmányaimat. —. Kik voltak a rokonai? Hogy hívják a testvéreit? —­ kérdezte az elnök. —*’ Sajnos, erre a kérdésre sem adhatok felvilágosítást — tárta szét karjait szomo­rúan Horváth Menyhért. Az elnök azonban megállapította, hogy anyjának és testvéreinek nevét a vizsgálat során már említette és felolvasta azokat a neveket, amelyeket annak idején jegyző­könyvbe mondott Horváth Menyhért. A vádlott zavartalanul folytatta tovább kalandos elbeszélését. Érettségi után beléptem a tengerészei­hez, ott szolgáltam, mint önkéntes. Egy rob­banás alkalmával megsebesültem, jobb ka­rónkat érte egy szilánk és két ujjamat azóta nem­­ tudom használni. Horváth Menyhért egyik kezén két ujj tényleg merev, nem tudja mozdítani. Azok azonban, akik gyermekkorától fogva ismer­ték, tudják, hogy ez születési hiba nála. De a főtárgyaláson még ezt a testi hibáját is arra igyekezett felhasználni, hogy előadása minél érdekesebb és misztikusabb legyen Ez a titokzatosnak látszó motívum vonult végig az egész főtárgyaláson. Valahányszor egy-egy kényesebb kérdést tettek fel, Hor­váth azzal válaszolt, hogy a dolognak csa­ládi vonatkozása van és nem beszélhet róla. Azután megkezdődtek a védő- és vádbe­­szédek. A vádat dr. Bartók ügyész képvi­selte, míg a védelmet Bécs két legismertebb kriminalistája, dr. Jakobovic és dr. Kempf udvari tanácsos látta el. A perbeszédek után Horváth Menyhért még egyszer szót kért és ismét azt hangoz­tatta, hogy önhibáján kívül keveredett a csekkcsalási ügybe. — Származásom titka megköt, nem be­szélhetek, — mondta halkan. — Tudom, sok bajt és kellemetlenséget szerzek magam­nak azzal, hogy nem tárhatok fel mindent nyíltan és őszintén, de atyám előkelő neve kötelez, hogy titokban tartsak sok olyan dolgot, amelyek talán más megvilágításba helyeznének önök előtt, esküdt uraim... Felmentésemet kérem, ártatlan vagyok! Az esküdtek azonban nem adtak hitelt Horváth Menyhért regényes elbeszélésének és mikor hosszas tanácskozás után vissza­tértek az esküdtszéki terembe, dr. Ram­­schauer udvari tanácsos, elnök kihirdette a bíróság ítéletét, amely szerint Horváth Menyhértet hat évi súlyos börtönre ítélték Horváth Menyhértet visszakísérték cellá­jába és néhány hónap múlva, amikor jog­erőssé vált az ítélet, szigorú őrizet mellett átkísérték a steini fegyházba. Horváth Menyhért találkozása Strassnoffal A steini fegyház irodájában dolgozott fog­sága alatt Horváth Menyhért. Gyönyörű írása van, ért az irodai munkához és nagyon használható, jó munkaerőnek bizonyult a fogház irodájában, ahol a legkomplikáltabb munkákra is használhatták. Egy őszi délelőttön az irodában dolgozott, amikor egy idősebb, sovány, markáns arcú foglyot vezettek keresztül az irodán. Horváth felnézett az iratokból, amelyeket szorgalma­san másolt és pillanatra összevillant a két fogoly szeme. Az új fogoly Strassnoff Ignác volt, a nem­rég elhúnyt híres kalandor, akinek nevét szintén ismerte egész Európa. Strassnoff tré­fásan megfenyegette Horváthot, aki moso­lyogva szólott Strassnoffhoz: — Haragszik még, Náci bácsi? Strassnoff ugyanebben a kedélyes hang­nemben válaszolt: — Nem haragszom, csak szégyenlem ma­gam, Menyus. Te túltettél a mestereden. A fogházőrök, akik Strassnoffot kísérték, nem értették, mi húzódik meg e mögött a különös párbeszéd mögött. Nem tudták, hogy Horváth és Strassnoff valamikor igen jó barátságban voltak és Horváth Menyhért, aki — nem minden ok nélkül — az elsők közé számította magát a szélhámosok vilá­gában, egyetlen "embert tartott magához mél­tónak: Strassnoff Ignácot. Többször mon­­dota is barátainak: — Minden pénznél többet érne, ha egy­szer az öreg Náci bácsit be tudnám csapni. Nem is nyugszom addig, amíg ez nem si­kerül. (Folytatjuk) . Hatévi börtönt kap a „diszkrét 1” vádlott — igen — folyatta Horváth Menyhért — a hadtengerészetnél megsebesültem, de a vi­lágháború kitörésekor annak ellenére bevo­nultam, mint népfölkelő mérnök. 1916-ban vállamon és mellemen megsebesültem. Az elnök itt félbeszakíto­ta: — Hol végezte felsőiskolai tanulmányait? Hiszen azt állítja, hogy ön mérnök? — A budapesti Műegyetemen, ahova miért rendkívüli hallgató voltam beirat­kozva. Miért mint rendkívüli hallgató? — kérdezte az elnök. Horváth Menyhért erre is megadta a vá­laszt: , —­ Azért kellett rendkívüli hallgatóként beiratkoznom, mert nem tudtam bemutatni keresztlevelemet. A keresztlevélen ugyanis atyám neve szerepel, már­pedig én esküt tet­tem arra, hogy atyám nevét nem hozom nyilvánosságra. — Hogyan iratkozott be akkor a közép­iskolába? -- adta fel az új kérdést az el­nök. •' —­..Családi összeköttetéseimre való tekin­tettel, nem kérték tőlem ezt az okmányt. Öngyilkossági kísérlet a femel CSE-en Hétfőn délután a rákoskeresztúri temető­ben Kocsis­­Olga 21 éves leány ismeretlen méreggel megmérgezte magát. Amikor már éreztetni­­ kezdte hatását a méreg, a fiatal leány vadászkést rántott elő és balkezén felvágta­ az ereket. Ekkor fedezték fel az öngyilkossági kísérletet és Kocsis Olgát sú­lyos állapotban a Rókus-kórházba szállí­tották. Megakadályozták a szlovák néppárt nagyszombati gyűlésének megtartását Pozsonyból jelentik. Nagyszombat lakos­sága vasárnap izgalmas órákat élt át. A szlovák néppárt, mint ismeretes, vasárnapra nagygyűlést hívott össze Nagyszombatba, amelyet azonban a hatóságok már a múlt héten betiltottak, azzal az indokolással, hogy a szlovenszkói lakosság izgatott han­gulatára való tekintettel tartani kell attól, hogy zavargásokra kerül sor. A nagygyűlés rendezősége azonban a tilalom ellenére is lépéseket tett, hogy a nagygyűlést megtart­sák. A hatóságok vasárnapra összpontosították a környék csendőrségét. A környékbeli fal­vakban kidoboltatták, hogy a nagygyűlést nem engedik megtartani. Ennek ellenére több mint 3000 ember gyűlt össze vasárnap délben a nagyszombati Wilson téren, ahol a gyűlést meg akarták tartani. Hlinka páter szombaton este érkezett Nagyszombatba. A Wilson téren összegyűlt tömeg elkeseredett kiáltásokban követelte, hogy tartsák meg a nagygyűlést. A csendőrség parancsnoka azonban figyelmeztette a rendezőséget, hogy semmi körülmények között sem engedi meg­tartani a gyűlést. A felizgatott tömeg kövek­kel dobálta meg a csendőröket, akik fel­tüzelt szuronnyal rohamra indultak a kö­zönség ellen, amely szétszóródott, később azonban újból összegyűlt. Ezután a rendőrök gumibotokkal estek neki a tömegnek és sikerült a teret ilymódon megtisztítani. A hivatalos rendőri jelentés azt állítja, hogy a tömeg soraiban sok kom­munista volt és ezek izgatták a tömeget a rendőrök ellen. immmCSSSjtSuSLl ■«» Me gy izgatárai a technológiai növendékek kivitt A Technológia előcsarnokában hétfőn reg­gel igazgatói hirdetményt tettek ki a fekete táblára, amely szerint a kereskedelmi mi­niszter rendeletére a növendékek közül a katonáskodás idején csak azok vehetik igénybe a karpaszomány jogát, akik huszon­egyedik életévük betöltése előtt kapták meg a Technológia végbizonyítványát. A növendékek között a hirdetmény nagy iz­galmat keltett és hétfőn délután az intézet udvarára vonultak és elhatározták, hogy az igazgatótól kérik sérelmük orvoslását és mindaddig, amíg ez nem történik meg, távol maradnak az előadástól. A kereskedelmi miniszter még 1916-ban adott ki rendeletet, amelynek értelmében a Technológiát végzett növendékek is igénybe­­vehetik katonáskodás idején a karpaszo­mány jogát. Most, hogy ezt a rendeletet vá­ratlanul megváltoztatták, a növendékek kü­lönösen azt sérelmezik, hogy a Technoló­giára való beiratkozásuk után közölték ve­lük a­ rendelet megváltoztatását, pedig azzal a nyugodt tudattal iratkoztak be, hogy úgy, mint eddig, most is a technológiai végbizo­nyítvány alapján egyéves önkéntességre jo­gosultak lesznek. A növendékek sérelmüket húsztagú kül­döttséggel adták tudtul Jesch László igazgat­ónak, aki megígérte a növendékeknek, hogy minden lehetőt megtesz az érdekük­ben. Az igazgató arra kérte az ifjúság veze­tőit, hogy kérelmeiket memorandumban fog­lalják össze, amelyet ő majd pártolólag ter­jeszt a kereskedelmi miniszter elé. Az ifjú­ság megnyugvással vette tudomásul az igaz­gató bejelentését és azután rendben szétosz­lott. Ottó királyf­ elítéli a némed szocializmust Bécsből jelentik: Ottó királyfi feltűnést keltő tartalmú levelekben köszönte meg há­rom alsóausztriai városka polgármesteré­nek, hogy díszpolgárrá választották. St. Pol­ten mellett Hain, Manau és Radelsdorf vá­roskák vasárnap nagy ünnepséget rendeztek abból az alkalomból, hogy Ottó királyfi el­fogadta a díszpolgárságot. A királyfi képvi­seletében herceg Hohenberg Miksa, néhai Ferenc Ferdinánd trónörökös fia jelent meg az ünnepségeken. A herceg átnyújtotta a három polgármesternek Ottó királyfi kö­szönőlevelét, valamint sajátkezű aláírásával ellátott fényképét. A levelek keltezése: Száműzetésben, 1932 szeptember 12. Ottó királyfi a köszönőlevelekben a for­radalmi törvények igazságtalanságairól be­szélt és a díszpolgárrá történt kinevezésben azt látja, hogy a városok lakossága a száműzetésben elhúnyt édesapja emlékét örökíti meg. Az egyik levélben Ottó királyfi igen éles szavakban támadja a nemzeti szocialista mozgalmat s többek közt a következőket írja: „Az utóbbi időben egy nem osztrák mozgalom nőtt naggyá, amely mindenkinek mindent ígér és ugyanakkor az osztrák né­pet méltatlanul szolgaságba akarja kénysze­ríteni. Előbb képmutató beszédekkel, majd törvényellenes terrorcselekményekkel kísé­relték meg, hogy hazaáruló és a hazaszere­tet eszméitől eltávolodott elemekkel céljai­kat megvalósítsák és nem átallották zászla­jukra a „német kultúra“ szavakat írni. Az osztrák nép azonban a maga többségével már kezdettől fogva távol tartotta magát ezektől az elemektől, mert jól tudja, hogy a német kultúra igazi hazája Ausztria.“ Ottó királyfi leveleit nem olvasták fel a községek lakossága előtt, azonban más úton mégis nyilvánosságra kerültek. A bécsi lapok egyetlen szót sem közölhettek a leve­lekről, mert a kormány elkobozta azokat a kőnyomatosokat, amelyek a leveleket közöl­ték. A Dollfuss-kormány ugyanakkor érte­sítette valamennyi lap szerkesztőségét, hogy az Ottó-levelek leközlése esetén ugyancsak elkobza vár a lapokra is.­­ Gyomor- és bélzavaroknál, étvágy­talanságnál, szorulásnál, fölfúvódásnál, gyo­morégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, hom­lokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár ter­mészetes „Ferenc József” keserűvíz alapo­san kitisztítja az emésztőutakat. A törvényhatósági tanács csütörtökön sem tárgyalja a vásárpénztári jelentést A vásárpénztári vizsgálatról szóló jelen­tés, úgy látszik, még sokáig nem kerül a törvényhatósági tanács elé. Eredetileg úgy tervezték, hogy a főpolgármester szombaton nyilvánosságra hozza a Vásárpénztárról szóló jelentést, amely a nyomdában már elkészült. Most azonban azzal érvelnek, hogy a je­lentést látnia kell Szemethy Károly tiszti főügyésznek, aki jelenleg Bázelben tartóz­,­kodik és amíg a tisztifőügyész a jelentést nem nézte át, addig azt nem terjeszthetik a tanács elé, így azután a csütörtökre hirde­tett tanácsülés elmaradt. Értesülésünk sze­rint hetek telnek majd el, amíg a Vásár­pénztár ügye végleges döntés végett a ta­nács elé kerül. Harriot súlyos heten Párizsból jelentik: Herriot volt francia miniszterelnök, aki nemrégiben érkezett vissza szovjetoroszországi tanulmányútjáról, súlyosan megbetegedett. Herriot Párizsban nem is szakította meg útját s azonnal Lyonba utazott, amelynek, mint ismeretes, a volt miniszterelnök főpolgármestere. Már megérkezésekor panaszkodott és szombaton ágynak esett. Vasárnap a beteg láza 39 fok fölé emelkedett. Herriot kezelőorvosa hétfőn este kijelen­tette, hogy a beteg állapota változatlan. Hő­mérséklete 38,7 fok érvelése jó, veséi azon­ban továbbra is renyhén működnek. Herriot még nem fogadhat látogatásokat. Kedd Nem lilát­ta, az elgyitt hitiiiten­ fekszik Görgey főkörnek fia A főkapitányságra hétfőn bejelentés érke­zett, hogy az I., Ybl Miklós tér 6. számú ház első emeletén lakó Görgey Kornél Artúr, aki Nancy-ban, Franciaországban, 1867-ben született, lakásáról eltűnt. Görgey Kornél Artúr beszélni nem tud, mert szélütött, jobb­keze béna. A rendőrség vizsgálatot indított Görgey Kornél eltűnése ügyében. A főkapitányságra hétfőn délután betelefonáltak a III. számú belklinikáról, hogy Görgey Kornél nem tűnt el, hanem tekintve, hogy gyengélkedett, be­vonult a klinikára és annak egyik külön­­szobájában fekszik és kezelés alatt áll. Elárverezték Békéscsaba legismer­tebb szállodáját Békéscsabáról jelentik: Békéscsaba vá­ros hivatalból elrendelte a város első szállo­dája, a Fiume-szálloda régi bérlőjének ki­lakoltatását és ezzel kapcsolatban a kávé­­házban ás szállodában lévő ingóságok el­­árverezését. Az árverést most tartották meg. A szálló berendezési tárgyai .Pillérekért, kelt­­ek el.

Next

/
Thumbnails
Contents