Magyar Hírlap, 1968. május (1. évfolyam, 1-16. szám)

1968-05-16 / 1. szám

Az olvasóhi­z A Magyar Hírlap szerkesztősége kö­szönti mindazokat, akik a mai napon először veszik kezükbe lapunkat, s akik közül - reméljük — sokan kötnek velünk tartós barátságot Lapunk neve nem új. E néven több­ször is jelent meg napilap az elmúlt száz évben, a legutóbbi 1938. augusztus 7-én vezércikkben jelentette be, hogy meg­szűnik. Megszűnt, mert nem bírta tovább a fasizmus mind nagyobb súllyal rá­nehezedő politikai, rendőri és gazdasági nyomását Annak a lapnak, amely ismert nevet választ illik nyilatkoznia, miben vállal közösséget elődeivel. Nem mindegyikük­kel vállalunk közösséget, hiszen voltak közöttük Habsburg-párti, vagy a hatal­mon levő magyar feudális, kapitalizáló­dó osztályokat kiszolgáló lapok is. Fel­tétlen vállaljuk azonban legkésőbbi elő­dünk antifasizmusát, humanizmusát, még akkor is, ha polgári eszmékből sar­jadt. Közösséget vállalunk azokkal, akik ha botladoztak is, vagy nem találtak rá az igazi útra, emberségüket szegezték szembe az embertelenséggel, s akik kö­zül nem egy vonult be örökre a magyar irodalom, a magyar újságírás történel­mébe. Ám a mostani Magyar Hírlap a szabad, független, szocialista Magyar­­országon jelenik meg újból, programja tehát messze túlmegy a polgári huma­nizmuson, antifasizmuso­. Lapunk fejlécében ez olvasható: a Magyar Hírlap. Politikai napilap." A lapunk utolsó oldalán található im­presz­­szumból nem állapítható meg, hogy a párt, valamelyik tömegszervezet, vagy mozgalom lapja lenne. Mégsem függet­len lap, mert független politikai sajtó­­orgánum nem létezik sem a kapitaliz­musban, sem a szocializmusban. Politi­kai napilap csak elkötelezett lehet. Mi is azok vagyunk. Elköteleztük magunkat a szocialista Magyar Népköztársaság kül­politikája és belpolitikája mellett: a kül­politikában a szocialista országok, a haladó erők egységét, a különböző tár­sadalmi rendszerű országok békés egy­más mellett élését, a békét, a haladást, a nemzeti függetlenséget, a belpolitiká­ban hazánk politikai, gazdasági és kul­turális gyarapodását, egyszóval a szo­cialista építést és a tőle elválaszthatat­lan, igazi népi-nemzeti egységet akarjuk szolgálni. Ebben akarjuk meghaladni, ebben kell túlszárnyalnunk elődeinket Igyekszünk ezt úgy tenni, hogy az ol­vasó, legyen közéleti vezető, közéleti gondok iránt fogékony, kultúra- vagy tudományszomjas, netán puszta szóra­kozásra, kikapcsolódásra vágyó ember, örömét lelje lapunkban. Ezért nyújtjuk hasábjainkon mindazt, amit az olvasó kedvenc lapjától elvárhat. Bizonyosan nem jobban, de talán kissé másképpen, mint idősebb laptársaink, melyekhez a mai nappal nem konkurrensként, de - bevalljuk - nemes versenyre kész barát­ként csatlakozunk. Lapunk e helyén holnaptól kezdve mindig vezércikket talál az olvasó. Szer­kesztőségünk véleményét mondja majd el röviden valamely időszerű kérdésről. Ezért a vezércikk alatt nem lesz aláírás. Ezúttal kivételt tettünk, hogy személyesen is üdvözölhessük jövendő barátainkat. Darvasi István Budapestre érkezett el a lengyel párt- és kormányküldöttség Ünnepélyes fogadtatás — Kádár János és Wladyslaw Gomulka beszéde Megkezdődtek a tárgyalások Szeretettel várt, kedves vendégeket fo­gadott szerdán a magyar főváros, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága és a magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány meghívására hiva­talos baráti látogatásra Budapestre ér­kezett a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának és a Lengyel Népköztársaság kormányának küldött­sége. A küldöttséget Wladyslaw Gomulka, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Józef Cyrankiewicz, a Lengyel Egyesült Mun­káspárt Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke vezeti. A küldöttség tagjai: Boleslaw Jasz­­czuk, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának póttagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Józef Winiewicz, a Külügyminisztérium megbízott vezető­je, Kazimierz Olszewski, a külföldi gaz­dasági együttműködési bizottság első el­nökhelyettese és Jan Kiljanczyk, a Len­gyel Népköztársaság magyarországi rend­kívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Budapesten csatlakozott a küldöttséghez. A vendégek fogadására már fél tíz előtt több ezren gyűltek össze a Ferihegyi re­pülőtéren, amely az ünnepi alkalomra zászlódíszbe öltözött. A főépület bejára­tánál lengyel zászlókat, nemzetiszínű és vörös lobogókat lengetett a szél, a hom­lokzaton magyar és lengyel nyelvű fel­irat köszöntötte az érkező vendégeket. A repülőjén­, betonján díszzászlóalj sorako­zott fel. A lengyel vendégek fogadására megje­lent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának el­nöke, Fock Jenő, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, Fehér Lajos, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István, az­­ MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Németh Károly, a Politikai Bizottság póttagjai, Aczél György, a Központi Bizottság tit­kára, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, dr. Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese. Ott volt a fogadtatásnál az MSZMP Központi Bizottságának, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának, és a kormány­nak számos tagja, a politikai, a gazdasági és a kulturális élet sok más vezető sze­mélyisége. Jelen volt a budapesti diplo­máciai képviseletek számos vezetője és tagja. Tíz óra előtt néhány perccel tűnt fel a küldöttség különrepülőgépe, amelyet a határtól a magyar légierők vadászgép­köteléke kísért. Amikor a különgép az­­ épület elé gördült, a repülőtér betonjára lépő Wladyslaw Gomulkát és Józef Cyran­­kiewiczet, valamint a küldöttség többi tagját elsőként Kádár János, Losonczi Pál, Fock Jenő, Nyers Rezső, valamint Péter János külügyminiszter üdvözölte. Kádár János szívélyesen kezet rázott a lengyel küldöttség vezetőivel és tagjai­val. Díszjel harsant, a díszzászlóalj pa­rancsnoka jelentést tett Wladyslaw Go­­mulkának, majd felcsendült a lengyel és a magyar himnusz. Eközben 21 tüzérségi díszlövés adta hírül, hogy a kedves ven­dégek hazánkba érkeztek. Wladyslaw Gomulka Kádár János tár­saságában ellépett a díszzászlóalj arcvo­nala előtt, s köszöntötte az egységet. Ha­talmas virágcsokrokkal piros nyakkendős úttörők fogták körül a lengyel vezetőket, akik mosolyogva köszönték meg a ked­vességet. A vendégek ezután a fogadta­tásukra megjelent magyar közéleti veze­tőket és a diplomáciai testület képvise­lőit üdvözölték. (Folytatás a 5. oldalon) ILKU PÁL LENINGRÁDBAN (MTI) Ilku Pál művelődés­­ügyi miniszter, aki V. P. Jel­­jutyin felső- és középfokú szakoktatási miniszter meghí­vására a Szovjetunióban tar­tózkodik, szerdán Leningrád­­ba utazott, ahol megtekintette a­ politechnikai intézetet. A KGST ÉLELMISZERIPARI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE (MTI) A KGST Élelmiszer­­ipari Állandó Bizottsága má­jus 10 és 14 között Budapes­ten tartotta IX. ülését, ame­lyen részt vett Bulgária, Cseh­szlovákia, Lengyelország Ma­gyarország, Mongólia, az NDK, Románia és a Szovjetunió de­legációja, valamint a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság megfigyelője. A bizottság meg­vitatta az utóbbi években vég­zett munkáját, tevékenységét, amelyről előterjesztést állított össze a KGST végrehajtó bi­zottsága részére. HÁROMMILLIÓ ANGOL MUNKÁS SZTRÁJKJA (MTI) Szerdán 24 órás sztrájkba lépett az angol egye­sült gépipari szakszervezet tag­sága: hárommillió dolgozó. A vasasszakszervezethez tartoz­nak a nagy nyomdák gépészei és karbantartó munkásai is, s ezért a bérsztrájk miatt Lon­donban s a közép-angliai ipar­vidéken nem jelentek meg a napilapok. PETER WEISS A VDK-BAN (MTI) Kedden éjjel Hanoi­ba érkezett Peter Weiss, a Svédországban élő világhírű német drámaíró, akinek leg­utóbbi színműve a vietnami háborúról szól. Megérkezése után elmondta az MTI tudósí­tójának, hogy a valóságban szeretné megismerni mindazt, amiről írt. »Gondolok arra, hogy Vietnam után esetleg át­írom darabomat, ha úgy érzem majd, hogy ez indokolt. Ter­mészetesen örülök annak is,­­ hogy ha új alkotásra késztet­nek itteni élményeim« — mon­dotta. KAMBODZSAI TILTAKOZÁS AMERIKAI BEHATOLÁS MIATT (MTI) A kambodzsai külügy­minisztérium jegyzéket inté­zett az Egyesült Államok kor­mányához. Április 28-án éj­szaka az amerikai csaigoni csapatok egy köteléke 500 mé­terre behatolt Kambodzsa te­rületére és megtámadott egy őrjáratot. A betolakodók dél­vietnami területre hurcoltak öt kambodzsai katonát. A kambodzsai kormány határo­zottan tiltakozik az újabb szándékos agresszió ellen, és követeli a kambodzsai katonák visszaszolgáltatását. MEGMENEKÜLT BÁNYÁSZOK (AFP) Megmenekült az a hatvan bányász, aki kedden délután omlás következtében 200 méter mélységben bennre­kedt a kanadai Westville vá­roska melletti szénbányában. VIHAR HÉT HALOTTAL (Tanjug) A macedóniai Te­­tovóban és környékén szerdá­ra virradóra jégesős vihar tombolt. Hét ember életét vesztette, az anyagi kár pedig több százmillió dinárra tehe­tő. Ára vasárnap és hétfőn 1,5 forint, más napokon 80 fillér. Előfizetési díj egy hónapra 25,5 forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlapi üzleteiben. Külföldre előfizet­hető a Kultúra Külkereskedel­mi Vállalatnál, Budapest, L. Fő utca 32. Megjelenik a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség, és kiadóhivatal: Bpest, VII., Lenin körút 9-11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­fonszámai: 221—285, 221—293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta . ÉVFOLYAM, 1. SZÁM POLITI­KAI NAPI­LAP 1968. MÁJUS 16. CSÜTÖRTÖK A küldöttségvezetők szerdai beszéde után szombaton folytatódnak a VDK-amerikai tárgyalások (TASZSZ, AFP) A VDK és az Egyesült Államok előzetes tanácskozásain részt­vevő küldöttségek vezetői szerdán néhány perccel fél 11 előtt érkeztek a nemzetközi konferencia -központ épülete elé. A ka­punál megálltak és lehetőséget adtak a fotóriportereknek, hogy felvételeket ké­szítsenek róluk, majd bementek az épü­letbe és megkezdték a megbeszélések má­sodik ülését. Mind az Egyesült Államok, mind a VDK képviselője a tanácskozások titkos­sága mellett foglalt állást. Xuan Tizuy szerda reggel az értekezlet színhelyére indulóban elhárította az újságírók hozzá intézett kérdéseit. Harriman hangsúlyoz­ta a riportereknek, hogy néha nagyon hasznos, ha a közönség mindenről tud, de néha vannak dolgok, amelyeket jobb a kétoldalú megvitatás stádiumában hagy­ni. Amikor egyenesen nekiszegezték a kérdést: »Hogy mennek a dolgok?«, Har­­r­iman ezt válaszolta: szeretné, ha a sajtó nem tenne fel olyan kérdéseket, amelyekre nem lehet válaszolni. A nemzetközi konferencia-központ a Kiéber sugárúton Párizs idegenforgalmi nevezetességeinek egyikévé vált. A vá­rosnéző autóbuszok egymás után hajta­nak végig a sugárúton és lassítanak a ta­nácskozások színhelye előtt, hogy a tu­ristáknak idejük legyen lefényképezni az épületet. A két fél „alapállásáról” A szerda délelőtti megbeszélés három és fél órán át tartott. Elsőnek Harriman amerikai fődelegátus szólalt fel, és a for­dítással együtt körülbelül egy óra hosz­­szat beszélt. Averell Harriman egyebek között ki­fejtette: a megegyezés lehetősége vélemé­nye szerint abban rejlik, hogy a hivata­los megbeszéléseken részt vevő két fél »alapállásában« sok hasonlóság tapasztal­ható. »Mindketten a független, demokra­tikus, békés és virágzó Dél-Vietnamról beszélünk, állást foglaltunk az 1954-es genfi egyezmények tiszteletben tartása mellett — ehhez mi, amerikaiak az 1962-es laoszi egyezmény jelentőségének hangsúlyozását is hozzáteszijü­ig — mind­ketten úgy véljük, hogy Dé**vie'.nara né­pének magának kell döntéie sorsáról, az ország két részét pedig­ békésen kell újraegyesíteni­» — mondotta. Az amerikai küldött ezek után megis­mételte a VDK elleni amerikai vádakat, majd hangsúlyozta, hogy a demilitarizált övezet eredeti státusának helyreállítása, a csapatok kölcsönös visszavonása hozzá­járulhatna az »őszinte békeszándék de­­monstrálásához«. Semmi új az amerikai nyilatkozatban Xuan Thuy vietnami küldött másfél­órás nyilatkozatban fejtette ki nézeteit. »Igen sajnálom, de az amerikai kor­mánynak a vietnami kérdéssel kapcsola­tos, május 13-án bejelentett állásfogla­lását áttanulmányozva ki kell jelente­nem, hogy ez a dokumentum nem tar­talmaz semmi újat, semmit, ami a béke ügye szempontjából kedvező irányban hatna« — jelentette ki a VDK küldött­ségének vezetője. — Az Egyesült Álla­mok kormánya követelte a »kölcsönös­, (Folytatása a 3. oldalon)

Next