Magyar Hírlap, 1968. július (1. évfolyam, 47-77. szám)

1968-07-01 / 47. szám

►Megjeleni* a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VII., Lenin körút 9-11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­­fonszámai: 221-285, 221-293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta IMR Hírlap ÁRA: 1 FORINT Előfizetési díj egy hónapra 25,5 forint. Előfizethető a lap­­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv- és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. I ÉVFOLYAM, 47. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1968. JÚLIUS 1. HÉTFŐ Volgográdi jelentés X 6?0/'«! A magyar párt- és kormányküldöttségé a volgai erőműnél kiküldött munkatársunk, Kovács György írja: A magyar párt- és kormányküldöttség gondosan elkészített, két nyelven ki­nyomtatott volgográdi programja vasár­napra szűkszavúan ezt ígérte: a központi síremlék megkoszorúzása az Elesett har­cosok terén, a város történelmi neveze­tességeinek megtekintése, látogatás a XXII. kongresszusról elnevezett volgai vízi erőműben, hajókirándulás a Volgán. Az események, a színes, gazdag órák azonban sokkal többet mondanak ennél, sokáig emlékezetessé teszik minden rész­vevő számára ezt a napot. Az elesett hősöknek kijáró tisztelet­­adás ebben a városban nem egyszerű ke­gyelet. Volgograd minden lakója újra és újra emlékezik, s minden köve: memen­to. A régi malomépület úgy áll ma is, ahogyan az 58 napos támadás során ki­égett, romba dőlt. Az örökmécses előtt egymás mellett áll fegyveres őrséget ka­tona és pionír. (A legjobb tanulóknak ki­járó jutalom ez a gyerekeknél.) A Ma­­majev kurgánon emelt hatalmas emlék­mű falain az eredetiekhez hű feliratok: „Egy lépést se hátra”, „Mindhalálig!” A szobrot körülövező víz, a Szomorúság tengere partján mindig ülnek asszonyok, férfiak, gyerekek. A szovjet köztársasá­gokból és külföldről idelátogatók egy-egy fát ültetnek — most már hatalmas lom­bos erdő a Barátság parkja. 41 000 lakóház, 56 nagyüzem, 42 kórház, 146 bölcsőde — szinte az egész város el­pusztult akkor. Most 5 millió négyzet­­méter beépített lakóterület van, a hábo­rú előttinek két és félszerese. Mondják, hogy Afanaszjev kapitány, aki a harcok­ban megvakult, s két éve az orvostudo­mány segítségével visszanyerte látását, nem akarta elhinni, hogy ez a város, ahol ő most él, ilyen nagy és szép lett. Küldöttségünk a 80 méteres emlékszo­bor tövében kis pihenőt, cigarettaszüne­tet tartott. Egyik kedves vendéglátónk, V. Kulicsenko, az SZKP területi titkára papírt, ceruzát vett elő, s felvázolta — mutatva közben a város panorámáját —, hogy milyen lesz néhány évtized múlva Volgograd. „Ott lesz az erőmű, közben az üdülési zóna” — magyarázta, s Ká­dár János, aki már járt itt 7 esztendő­vel ezelőtt, megjegyezte: „Pedig már most is alig ismerek a városra, annyit fejlődött.” Fock Jenő hozzátette: „50 év múlva akkora lesz, mint Budapest.” Az őrségváltás vezényszavai, látványos for­maságai szakították félbe a beszélgetést. A volgográdi katonák, a volgográdi em­berek állandóan őrséget állnak itt. Volzsszkij, az új város A küldöttség ezután megtekintette a vízi erőművet, amely monumentalitásá­val minden látogatót lenyűgözött. A párt­os kormányküldöttség Ivanov igazgató vezetésével végigjárta ezt a hatalmas al­kotást, ahol 10 kilowattóra áramot nem egészen egy kopejkáért állítanak elő. Rö­vid néhány esztendő alatt egy város is felépült az erőmű mellett, Volzsszkij, s már 130 ezer lakosa van, 32 ipari üzeme, 22 iskolája, és főiskolája. Pedig 10 esz­tendővel ezelőtt emelték be az utolsó tur­binát, akkor kezdett áramot adni az erő­mű. A látogatás végén Kádár János a kö­vetkezőket írta a vendégkönyvbe: „örü­lünk, hogy programunk keretében meglá­togathattuk az önök híres erőművét. A magyar párt- és kormányküldöttség szo­cializmust építő népünk nevében köszön­ti az SZKP XXII. kongresszusáról elne­vezett Volgai vízi erőmű dolgozóit és Volzsszkij város lakosságát. Minden jót, sok sikert kívánunk mindannyiuknak, nagy kommunista építőmunkájukhoz.” A bejegyzést a küldöttség minden tagja alá­írta, végiglapozták a tekintélyes vastag­ságú vendégkönyvet, elolvasták a dicsérő szavakat, mosolyogva nézték egy dán ka­rikaturista rajzát, aki így fejezte ki tet­szését Irány: Tallinn Szinte az egész város az utcán volt a küldöttség érkezésekor és távozásakor, s amikor hajóra szálltunk, a parton is min­denütt integető embereket láttunk. A ví­zi erőmű építésével kialakított vízgyűjtőn — amelynek felszíne körülbelül akkora mint a Balaton —, kellemes órákat töltött a küldöttség. Majd az erőmű zsilipjén át­haladva a Volga oly sokszor megénekelt partjai között haladtunk tovább. A ma­gyar és szovjet zászlóval díszített hajó a vasárnapi pihenőt élvező, strandoló ez­rek között úszott le a városig, ahol is­mét üdvözlő tömeg várta a partra lépő magyar küldöttséget. Egy sokat szenvedett, de hihetetlen gyorsasággal talpra álló város múltjával, jelenével és jövőjével ismerkedett meg a magyar küldöttség és minden bizonnyal a magyarokkal való találkozások után Volgográd lakói is szívesen, még nagyobb barátsággal gondolnak országunkra, né­pünkre. Küldöttségünk hétfőn reggel folytatja utazását; a különgép ezúttal a várhatóan mintegy 15 fokkal hűvösebb északra, Tal­­linnba repül, a területi pártbizottság első titkára és Kádár János. A vacsora végén a volgográdi területi pártbizottság nevében V. Kulicsenko ajándékot nyújtott át Kádár Jánosnak: a Mamajev kurgánon álló „Haza-anya” szo­bor kicsinyített mását, amely — ugyan­úgy, mint az eredeti — Vucsetics szob­rászművész alkotása. Fock Jenő a Ma­majev kurgánon levő Panteonban elhe­lyezett fáklyát tartó márványkéz modell­jét kapta emlékül. A magyar delegáció ajándékát , Kiss István szobrászművész egyik alkotását Kádár János nyújtotta át V. Kulicsenkó­­nak. Ajándékul a „Haza-anya” szobor Bajnok Zsolt, az MTI kiküldött mun­katársa jelenti: A volgográdi területi pártbizottság va­sárnap este ünnepi vacsorát adott a ma­gyar párt- és kormányküldöttség tiszte­letére a „Volgográd” étteremben. A va­csora , amelyen részt vett G. Voronov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja és K. Katusev, az SZKP Központi Bi­zottságának titkára, továbbá a volgográ­di terület számos közéleti személyisége — szívélyes baráti légkörben zajlott le. Pohárköszöntőt mondott V. Kulicsenko. Kiküldött tudósítónk telefonjelentése Párizsból: Befejeződött a képviselőválasztás Franciaországban A nyár sok párizsit elcsábított a hét végén a fővárosból: az autókon és a vo­natokon elutazók száma elérte a tömeges szabadságra távozás június utolsó nap­jain szokásos mértékét. A péntek esti és a szombat reggeli órákban a déli útvo­nalakon ötezerre, a nyugati útvonalakon háromezerre becsülték óránként a kifelé tartó gépkocsik számát. A kétszáz menet­rend szerinti vonat mellett szombaton 40, vasárnap 73 kiegészítő szerelvényt indí­tottak, majd vasárnapra 88 külön szerel­vényt állítottak be. Az elutazók kedvéért a fővárosban a szokásos nyolc óra helyett reggel hét órakor nyitották meg a sza­vazókörzeteket, és sokan csomagokkal megrakottan, útrakészen mentek szavaz­ni. Párizs XIII. közigazgatási kerületében, amely a 13. és a 14. választókerületre oszlik, a Place d’Italie-n, a kerületi vá­rosházán kerestem fel szavazókörzeteket. Az első forduló napján itt alakul­t ki a legszorosabb küzdelem. Az esélyeseket (Folytatása a 3. oldalon) Sportrovatunkból: Atléták a nagyvilágban * Mi lesz veled, vízilabda ? * Nagy Róbert csúcsot javított (11. oldal) * Csillebérctől a Játékcsarnokig * Hol vagy, Szurkoló? (12. oldal) Rekordokban gazdag hétvég! Június utolsó vasárnapja csendesnek ígérkezett a legnépszerűbb sportág, a baj­noki labdarúgás nélkül. De­­ bebizonyosodott, hogy a­ sportban nincs „uborkasze­zon”! A hét végén több sportágban született új magyar csúcs, és egy olyan rekord is említést érdemel, melyet nem a legjobb sporteredmények között jegyeznek! Minden idők legnagyobb mezőnye versengett az idén, hogy a IV. nyári úttörő olimpia országos döntőjébe jusson. Csillebérc zászlódíszt öltött, a 20 esztendős nagy­táborból rajzoltak ki az apró sportolók, hogy a Játékcsarnokban, az Úttörő Stadion­ban, Budaörsön és a csillebérci sportpályákon mérkőzzenek a bajnoki érmekért. Ér­demes felfigyelni a tehetséges, lelkes, sportszeretésből küzdeni tudásból jelesre vizs­gázó gyerekekre, hiszen néhány esztendő múlva ők lesznek a magyar sport remény­ségei, az új rekorderek! Rekordokban gazdag volt a hét vége! Az eredmények élére Turóczy Judit pénteki Európa-csúcsa kívánkozik. A BVSC kiváló úszónője vasárnap ráduplázott pénteki sikerére, s 200 méteres gyorsú­szásban javított országos rekordot. Feliratkozott a vadonatúj rekordok listájára az ugyancsak BVSC-versenyző Gágyor Vera, s országos ifjúsági csúcsot javított Gyarmati Andrea és­ Borlós Mátyás. A nyár az atlétáké, megszoktuk, hogy június táján nagyszerű magyar ered­ményeknek is örvendhetünk. Most Bognár Judit lepte meg a sportvilágot: 17,86-os súlylökő eredményével az idei világranglista előkelő 2—3. helyére került! Csendesnek ígérkező hét vége volt , és rekordokat hozott. Sok ilyen vasár­napot! Csúcseső a Sportuszodában Turóczy, Gágyor és Gyarmati Verseny kezdődött pénteken a Sport­uszodában — különösebb rang nélkül. Budapest területi úszóbajnokságát ál­talában nem sorolják előkelő helyre a versenynaptárban, hacsak ... Ha nem az történik, ami most, hogy csúcsesőt hoz a területi bajnokság! A viszonylag csendes szombati verse­nyek után (Borlai állított fel új orszá­gos ifjúsági csúcsot a 200 méteres gyors­úszásban) vasárnapra sokan újabb rekor­dokat jósoltak. Nos, a jóslat bevált! A harmadik versenyszámot, a 200 mé­teres női pillangóúszást Gágyor Vera, a BVSC versenyzője utcahosszal, húsz mé­teres előnnyel nyerte! Dübörgött a vastaps, mert a verseny­­bíróság is közölte, hogy Gágyor eredmé­nye 1.8 másodperccel jobb Egervári Márta korábbi rekordjánál. Alig ült el az öröm, az Európa-rekorder Turóczy bizonyította, hogy kétszáz méte­ren is ő a leggyorsabb hazai versenyző: csaknem tíz másodperc előnnyel nyerte a versenyt, s tulajdonképpen ellenfél nél­kül is 2,8 másodpercet faragott le saját régi rekordjából! Turóczy erős száma a száz méter, de ki tudja, talán a 200 mé­teres gyors úszás Európa-csúcsát sem hagyja békén ... A Budapest területi úszóbajnokság va­sárnapi eredményei: NŐK: 200 m gyorsúszás: 1. Turóczy Ju­dit (BVSC) 2 :15.6 p. (új országos csúcs: Régi Turóczy 2 : 18.4 p.) 800 m gyorsúszás: 1. Fodor Judit (FTC) 10 : 41 p. 200 m hátúszás: 1. Gyarmati Andrea (BVSC) 2 :34.2 p. (új országos ifjúsági csúcs. Régi Turóczy 2 :36.8 p.) 200 m pillangó: 1. Gágyor Vera (BVSC) 2 : 37.4 p. (új országos csúcs: Régi Eger­vári 2 : 39.2 p.). 400 m vegyesúszás: 1. Egervári Márta (FTC) 4:17.8 p. 4 X 100 m vegyesúszás: 1. BVSC (Gyar­mati, Kovács, Gágyor, Turóczy) 4 : 47.4 p. FÉRFIAK: 200 m hát­úszás: 1. Borlas Mátyás (FTC) 2 : 19.4 p. 200 m mellúszás: 1. Szabó Tibor (Egri D.) 2 : 36.8 p. 200 m pillangó: 1. Csaba László (FTC) 2 : 23.2 p. 400 m vegyesúszás: 1. Lázár Péter (FTC) 3 : 55 p. 4. 200 m gyorsváltó: 1. BVSC (Csek­­me, Koszó, Erdélyi, Szentirmai) 8 : 45.2 p. A totó 26. heti eredményei 1. Kecskemét—Spartacus törölve 2. Budafok—Pécsi Bányász 1:3 2 3. Szolnoki MTE—Ganz-MÁVAG 1:5 2 4. EVTK—Kistext 3 :i j 5. III. ker.—Esztergom 3:3 x 6. Veszprém—Goldberger 3:1 1 7. Zalka—Kiskunfélegyháza 3:1 1 8. Tűzoltó—Szegedi Dózsa 2:2 x 9. Volán—Kecskeméti TE 5:0 1 10. Kaposvári Kinizsi—Pápa 4:1 1 11. Szivák­ MÁV—Szem­. MÁV 6:2 1 12. Szegedi VSE—Pécsi VSK 2:1 1 13. Dombóvár—Nagykanizsai V. Id) 1 14. Soproni V.—Győri MÁV DAC 2:2 x + 1 15. Máza-Szászvár—Zalka Dózsa 4:1 1

Next