Magyar Hírlap, 1968. augusztus (1. évfolyam, 78-108. szám)

1968-08-01 / 78. szám

Megjeleníti a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal, Bpest, VIII Lenin körút 9-11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­fonszámai: 221—285, 221—293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta. ,Magyar Hírlap ÁRA: 80 FILLÉR Előfizetési díj egy hónapra 25,5 forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv- és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. L ÉVFOLYAM, 78. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1968. AUGUSZTUS 1. CSÜTÖRTÖK Műveltebb munkásnemzedék Ma egy éve, hogy két minisztériu­munk - a művelődésügyi és a munka­ügyi - közösen foglalt állást a szak­munkás­képző intézetek és a népműve­lés együttműködéséről. Kifejeződött eb­ben, mennyire érdeke a szocialista tár­sadalomnak, hogy a jövő szakmunkásai a korszerű szakmai tudás mellett korsze­rű általános műveltséggel is rendelkez­zenek. Kapcsolat addig is volt a szakmun­kásképző intézetek és a művelődési in­tézmények között. Ez azonban nem ter­jedt túl néhány alkalmi műsoron, isme­retterjesztő előadáson é­s egyáltalán nem volt szervezett. Azóta az intézmé­nyek, művelődési otthonok és a hatókö­rükben működő intézetek jelentős része módot talált arra, hogy az együttműkö­dést szerződésben rögzítse. A legutóbbi népművelési évadban már számos kul­­túrház vette figyelembe programjának összeállításánál a szakmunkástanulók sajátos rétegét Gondoskodtak arról, hogy felkeltsék a fiatalokban az igényt a művelődésre, s annak a legváltozato­sabb műsorokkal igyekeztek is eleget tenni. Nem feledték, hogy a fiatalok a napi munka és tanulás után elsősorban szórakozásra vágynak — ehhez teremtet­tek méltó feltételeket és körülményeket. S ami a legfontosabb: arra törekedtek, hogy ez a szórakozás egyúttal művelő­dést is jelentsen. Sok helyütt már régebben kialakultak ennek a munkának a módszerei. Buda­pesten például az angyalföldi József Attila, a kispesti Vörös Csillag, a pest­­erzsébeti Vasas művelődési házakban, valamint több megyében is számoltak a szakmunkástanulókkal évi tervük össze­állításánál. De a szerződések megköté­se óta tudatosabban, tervszerűbben te­szik ezt. A diósgyőri Bartók Béla Műve­lődési Ház letéti könyvtárakat létesített a város szakmunkásképző intézeteiben, így lett gazdagabb könyvtáraik válasz­téka. A főváros VII. kerületében — a tanács­ kezdeményezésére — nemrégen külön tárgyaltak a helyi társadalmi és kulturális szervek képviselői a szakmun­kásképző intézetek vezetőivel. Eredmé­nye ennek a többi között a KISZ Köz­ponti Művészegyüttese által meghirde­tett „filléres” hangversenybérlet, a he­­lyiipari szakszervezet Akácfa utcai kul­­túrotthonában kínált sokféle művelődési lehetőség. Az eltelt esztendő azonban még csak a kezdetet jelenti; további erőfeszítések­re, ötletekre, jó együttműködés kialakí­tására van szükség. A szerződések egy része még csak általános elveket tartal­maz; nem mindegyik rögzíti oly konkré­tan a tennivalókat s az anyagi kötele­zettség vállalását, mint például a MOM Szakosíts Árpád Művelődési Háza és a 28. sz. intézet közötti szerződés. Jó len­ne, ha mindenütt szem előtt tartanák: a pénz, gond és fáradság, amelyet a holnap szakmunkásainak művelődésére fordítunk, kamatozó befektetés. A mun­kaeszközök, a legmodernebb szerszámok és gépek is csak egy műveltebb mun­kásnemzedék kezében válnak igazán jö­vőt, jobb életet teremtő tényezővé. A szakmai tudás mellé széles körű általá­nos műveltséget is adni — ez a köteles­ségünk azok iránt, akik majd a mai munkásnemzedéktől veszik át a staféta­botot Eisenhower a vietnami háború támogatását követeli a Republikánus Párttól Nincs lényeges változás a VDR — USA megbeszélések tizenötödik ülése után (AFP, MTI, VNA) Szerda délelőtt 10.30 órakor kezdődött meg a párizsi nemzet­közi konferencia központi épületében az előzetes amerikai—észak-vietnami meg­beszélések 15. munkaülése. Ezúttal a VDK küldöttségének vezetőjeként Ha Van Lau ezredes jelent meg Xuan Thuy miniszter helyett, aki egészségi okok miatt nem vett részt az ülésen. Az amerikai küldöttség vezetője ezút­tal is Averall Harriman volt. Ha Van Lau felszólalásában megállapí­totta, hogy az Egyesült Államok folytatja kolonialista politikáját és fokozza viet­nami agresszív háborúját, akadályozva a párizsi megbeszélések előbbrejutását, ugyanakkor békeszólamokkal igyekszik megtéveszteni a világközvéleményt, s részben az amerikai közvéleményt is. A Johnson elnök és a Thieu dél-viet­nami „államfő” honolului tárgyalásairól kiadott közös közleményt elemezve a VDK küldöttségének vezetője megállapí­totta, hogy az Egyesült Államok fokozni kívánja vietnami agresszióját. A tervek szerint az év végére a dél-vietnami kor­mány hadseregének létszámát 800 000 fő­re és a félig katonai szervezetek taglét­számát 200 000 főre növelik. Ha Van Lau ezután adatokat ismerte­tett arról, hogy az amerikai légierő foly­tatja légitámadásait a VDK területe el­len. A VDK képviselője hangoztatta, hogy a vietnami kérdést igazságosan csak a VDK kormányának négy pontja és a DNFF politikai programja alapján lehet megoldani. Dél-Vietnam népének egye­düli jogos képviselője a DNFF és „alkot­mány kidolgozásának”, „választások” megtartásának komédiája mit sem vál­toztat a jelenlegi dél-vietnami rendszer jellegén. A szocialista országok, a fejlődő országok nagy része, nemzeti és nemzet­közi szervezetek a DNFF-et ismerték el és támogatják annak politikai program­ját. Több ország javasolta, hogy küldje­nek önkénteseket az amerikai agresszo­­rok ellen harcoló dél-vietnami nép meg­segítésére. Ha Van Lau felszólalásában foglalko­zott Bush amerikai külügyminiszter ked­di kijelentéseivel is, amelyek ismét azt bizonyítják, hogy az Egyesült Államok folytatja kudarcra ítélt háborús és agresz­­szív politikáját. A VDK határozottan el­utasítja az Egyesült Államok által fel­­vetett „kölcsönösségi” igényt és síkra­­száll annak agresszív és háborús politi­kája ellen. Beszéde végén Ha Van Lau kifejezte azt a reményét, hogy az amerikai nép és a világ népei megakadályozzák az amerikai kormányt agressziós terveinek folytatásában, majd hangoztatta: a viet­nami nép Ho Si Minh elnök július 20-i üzenetének szellemében el van tökélve arra, hogy folytassa harcát. Harriman, az amerikai küldöttség ve­zetője felszólalásában megismételte kor­mányának korábbi vádaskodásait, ame­lyek szerint a VDK kormánya „laoszi te­rületeket használt fel a saigoni rendszer ellen folyó háborúban”. Az amerikai de­legátus a VDK kormányára próbálta há­rítani a felelősséget a délkelet-ázsiai há­ború kiszélesedéséért. A VDK és az Egyesült Államok kül­döttségeinek szerdai hivatalos találkozó­ja több mint négy óra hosszat tartott. A következő, 16. találkozót augusztus 7-én tartják. Bush amerikai külügyminiszter keddi nyilatkozatát az Egyesült Államok viet­nami politikájának megmerevedéseként értelmezik az amerikai fővárosban. A ho­nolului értekezletet követően Washing­ton most újabb tanújelét adta annak. (Folytatása a 3. oldalon) Bush nyilatkozata — megmerevedés KGST-TANÁCSKOZÁS ULÁNBÁTORBAN (TASZSZ) Szerdán Ulánbá­torban megnyílt a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsá­ban részt vevő országok víz­gazdálkodási szervezetei kép­viselőinek 12. ülésszaka. Mun­kájában részt vesz Bulgária, az NDK, a Szovjetunió, Mon­gólia, Magyarország, Lengyel­­ország és Csehszlovákia kül­döttsége. MEXIKÓ IS ALÁÍRTA (Tanjug) Mexikó képviselői Moszkvában, Washingtonban és Londonban aláírták a nem­zetközi atomsorompó-egyez­­ményt. KÖNYVET ADTAK KI MOSZKVÁBAN KENNEDY ELNÖKRŐL (TASZSZ) „Kennedy elnök 1036 napja” címmel könyv je­lent meg Moszkvában John Kennedy elnökösködéséről. A könyv főként az Egyesült Álla­mok külpolitikájával foglalko­zik a Kennedy-kormányzat idején. Szerzője Anatolij Gro­­miko, a jogi tudományok kan­didátusa. AMERIKAI PROVOKÁCIÓ A KNDK ELLEN (TASZSZ) Az Egyesült Ál­lamok folytatja a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság el­len irányuló provokációkat. A népi Korea hírügynökségének jelentése szerint szerdán reg­gel amerikai csapatok tüzérsé­gi tűz alá vették a demilitari­­zált övezetnek a KNDK felé eső részét. TANÁCSKOZIK A GUINEAI DEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA (TASZSZ) A Guineai De­mokrata Párt Központi Bizott­ságának plénuma folytatja munkáját A plénumon felszó­lalt Sekou Toure, a párt főtit­kára. Hangoztatta, hogy az or­szág előtt álló feladatok meg­oldása érdekében fejleszteni és modernizálni kell a gazdasági életet. ÚJABB FRANCIA ATOMKÍSÉRLETEK (Reuter) A tahiti rádió kedden közölte a Muroroa körzetben tartózkodó hajókkal, hogy augusztus 2-án megkez­dődik a francia nukleáris kí­sérletek második szakasza. AMERIKA-ELLENES TÜNTETÉS A FÜLÖP-SZIGETEKEN (Reuter) Mintegy száz Fülöp­­szigeti diák tüntetett kedden éjjel az amerikai nagykövet­ség előtt „Go home yankee” jelszavakat kiabálva. A diá­kok az ellen tiltakoztak, hogy egy amerikai tengerész meg­ölte egyik társukat. KATASZTRÓFÁT OKOZOTT A TŰZHÁNYÓ KITÖRÉSE (UPI) Az El Arénái tűzhányó kitöréséről érkezett legújabb jelentések szerint 100 ember vesztette életét és csaknem száz eltűnt. 250 km-es körzet­ben hamueső esett. A nagy ká­rokat okozó kitörést árvíz és földrengés követte. A köztár­sasági elnök katasztrófa­­súj­totta területnek nyilvánította a tűzhányó környezetét. DIÁKTÜNTETÉS ECUADORBAN (AFP) Egy diák meghalt és többen megsebesültek kedd este, amikor a jipijapai egye­tem diákjai összecsaptak a lo­vasrendőrökkel. A rendőrök ki akarták szabadítani a diá­kok kezéből a túszként fogva tartott Diaz tartományi kor­mányzót. A diákok, akiket a lakosság is támogat, helyzetük megjavítását követelik. A nap híreiből Szerdán folytatták a szovjet—csehszlovák tárgyalásokat (TASZSZ) A Tisza -menti Ágcsernyőn szerdán folytatódtak a tárgyalások az SZKP KB Politikai Bizottsága és a Cseh­szlovák Kommunista Párt Központi Bi­zottságának elnöksége között. A tanács­kozást őszinte elvtársi légkör jellemezte. A VIT negyedik napján 16 eseményen vettek részt a magyar fiatalok Kiküldött munkatársunk szófiai tele­fonjelentése: A fesztivál negyedik napján tovább folytatódtak azok a nemzetek közötti ta­lálkozók, amelyeknek napirendjén — túl megy az egyszerű ismerkedésen — aktuá­­lis politikai, társadalmi kérdések meg­vitatása is szerepel. A szerdai program egy részét az arab és amerikai fiatalok küldötteivel rendezett szolidaritási talál­kozók, gyűlések alkották. Ezeken a ma­gyar delegáció is részt vett, szám szerint 16 eseményen jelentek meg fiataljaink. A kettős találkozók során délelőtt a cseh­szlovák, délután a jugoszláv küldöttek látogattak el nemzeti klubunkba. A fesztivál fiataljai szolidaritási gyű­léseken találkoztak továbbá Görögország, a portugál gyarmatok, valamint Laosz, Kambodzsa, Vietnam, az amerikai impe­rializmus, kolonializmus ellen harcoló la­tin-amerikai népek, Afrika, Ázsia népei­nek küldötteivel. A bolgár nemzeti klub­ban mintegy 600 fiatal gyűlt össze. A ze­nés műsorral egybekötött találkozón ma­gyar és bolgár fiatalok beszélgettek el az afrikai országok képviselőivel. Delegációnk képviseltette magát a pa­rasztfiatalok összejövetelén is. Valentyina Tyereskovát és Alekszej Leonovot, a VIT díszvendégeit Szófia díszpolgárává választották. Ennek jelké­péül Georgi Sztoilov építész, a Szófiai Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke szerdán átnyújtotta a két űrha­jósnak Szófia jelvényét. A VIT-en részt vevő szovjet, magyar és NDK-küldöttség egy csoportja Tya­­zselnyikovnak, a Komszomol központi bizottsága első titkárának, Méhes Lajos­nak, a KISZ központi bizottsága első tit­kárának, illetve Günter Jannak, a Sza­bad Német Ifjúsági Szövetség központi tanácsa első titkárának vezetésével láto­gatást tett Todor Zsivkovnál, a bolgár minisztertanács elnökénél és elismerését fejezte ki a bolgár nép vendégszerete­téért, a VIT jó megrendezéséért. Todor Zsivkov válaszában kiemelte azt a hasznos szerepet, amelyet a szovjet, a magyar és a szabad német ifjúság ját­szott a VIT jó megszervezésében, ami hozzájárult a találkozó sikeres megtartá­sához. Visszautasították az NSZK revansistáinak uszító kiadványát A nap eseményei között visszhangot keltett az NDK delegációja által rende­zett sajtótájékoztató, amelyen szokatla­nul nagy számban jelentek meg az újság­írók. A tájékoztató témája egy ártatlan (Folytatás az 5. oldalon.)

Next