Magyar Hírlap, 1968. szeptember (1. évfolyam, 109-138. szám)

1968-09-01 / 109. szám

Megjelenik a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VII., Le. Ti. körút 9-11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­fonszámai: 221—285, 221—293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta. 1. ÉVFOLYAM, 109. SZÁM ÁRA: 1 FORINT Előfizetési díj egy hónapra 25,­ forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv- és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. POLITIKAI NAPILAP 1968. SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP Bányákabi?­­ok és bányászok Sortűz dördült 1919. szeptember 6-án Tatabányán. A nap emlékére 1951 óta minden szeptember első vasárnapján bányászokat ünnepel és köszönt az or­szág. A mai napon a tizennyolcadik bá­nyásznap virradt ránk. Az országszerte rendezett ünnepségeken már kevesebb bányász vesz részt, mint régebben. A korszerűbb, olcsóbb kőolaj és földgáz térhódítása a szénbányászat termelésé­nek fokozatos mérsékléséhez vezetett. 1965-től tizenhétezer bányász, az összes bányászok 14 százaléka hagyta el az aknákat. Többségük nyugdíjba ment, egy részüket más munkaterületre irá­nyították, kisebb részük a gazdaságo­sabban működő bányákban kapott munkát. Az idei bányászünnepségek nem min­denütt felhőtlenek. Ahol elhatározták, hogy az aknákat bezárják, vagy ahol erről még csak vitatkoznak, a bányá­szok között bizonytalanság tapasztal­ható. A bányák felszámolása azon­ban pontosan kidolgozott program szerint alakul. A kormány átgon­dolt, nagyvonalú szociális intézke­dései, áttelepítés más bányákba, a melléküzemek létesítése és a vidéki ipartelepítés politikája alkalmas arra, hogy ezeket az aggodalmakat elosz­lassa. Az Országos Tervhivatal például hozzájárult ahhoz, hogy a gondok eny­hítésére, tanácsi beruházásként 1400 lakást építsenek az áttelepülő bányá­szoknak. A gazdaságosan termelő bányák ve­zetői felismerték: még eredményeseb­ben dolgozhatnak, ha jobb minőségű, gazdagabb kalóriatartalmú szenet ad­nak, s ezzel lehetővé teszik, hogy ne kelljen a drága külföldi szeneket impor­tálni. Az eredmény: máris csökkent a behozatal, és a hazai széné elérte az importált szén minőségét. Növekszik a háztartási darabos szén aránya, és még az idén megkezdik a jobb, kisebb hamutartalmú brikett gyártását Az elképzelések reálisak. A szénme­dencék bányászai nyugodt légkörben, egyenletesen dolgoznak. Az első félévi mérleg mutatja: nemcsak kielégítették a fogyasztók igényeit, hanem termelési tervüket jelentősen túlszárnyalták. A bá­nyászat termelékenysége az első félév­ben 1,2 százalékkal magasabb volt, mint 1967-ben. A bányászok megbecsülése és szere­­tete ma is - mint mindig - közös ügy. Nehéz munkájukat, a sokszor rájuk le­selkedő veszélyeket számos műszaki megoldással igyekeznek csökkenteni. Bizony, a nyugdíjas bányászok ma már alig ismernének rá egykori munka­helyükre: új gépek, szállítóeszközök, korszerű biztosító berendezések találha­tók a bányákban. Csak a szén ugyanaz, amelyért újra meg újra a föld mélyébe kell hatolni. A szén — bármennyire is korszerűsítik megszerzését — nehéz munkát, verítéket, s nemegyszer életet követel. Kell a szén! Továbbra is sok szénre van szükségünk, ha nem is annyira, mint tegnap vagy tegnapelőtt. Ma is ugyanúgy szükség van a ta­pasztalt, jó bányászokra, és kellenek a fiatalok is, akik tovább folytatják a ré­giek mesterségét, a Magyarországon 1765 óta folyamatosan űzött foglalko­zást, a bányászatot. Általános offenzíva vagy zaklató hadművelet Dél-vitvaliban^ ^ A felszabadító erők tüzérsége négy fontos amerikai támaszpontot támad A saigoni ellenállók is megemlékeznek a franciák elleni harc kitörésének évfordulójáról (Reuter, AP) A dél-vietnami felszaba­dító népi fegyveres erők könnyű- és ne­héztüzérsége szombatra virradó éjszaka súlyos tűzcsapásokat mért az amerikai expedíciós hadtest és a saigoni bábhadse­reg több fontos támaszpontjára és hídfő­­állására az ország egész területén. Az egybehangolt tüzérségi akció zavarba ej­tette a Saigonban berendezett amerikai és dél-vietnami törzsek tisztjeit, nem tud­ják, hogy újabb általános offenzívával kell-e megmérkőzniük, vagy pedig a DNFF immár hosszabb ideje folyó zak­lató hadműveleteinek szenvedő alanyai. Amerikai helyzetrajz szerint a szombat hajnalra virradóan végrehajtott rajtaüté­seiben a gerillahadsereg váltakozva al­kalmazta aknavetőit és 122 mm-es raké­ták kilövésére alkalmas rakétavetőit. A katonai objektumokat hangtalanul és lát­hatatlanul megközelítő partizántüzérség a Da Nang-i tengerészgyalogsági és légi támaszpont berendezéseit, a kulcsfontos­ságú Bien Hoa-i amerikai légi támaszpont kifutópályáit, Plesku erődítményváros ka­tonai építményeit, valamint a Márvány­hegyen kiépített amerikai helikopter­támaszpont fel- és leszállópályáit szemel­te ki célpontnak. A legsúlyosabb káro­kat az amerikaiak Pleikuban szenvedték, mert a DNFF tüzérsége ide összpontosí­totta nagy hatósugarú rakétavetőinek tü­­zét. A saigoni hivatalos szóvivők elismerik, hogy fegyveres erőik veszteségeket szen­vedtek, pontos adatokat azonban erről nem közöltek. A saigoni katonai rezsim rendőrei, tit­kos ügynökei és provokátorai szombaton házkutatásokkal, razziákkal és több rend­beli letartóztatással igyekeztek elébe vág­ni az egykori, 1945-ben megkezdett sza­badságharcra emlékező tüntetéseknek. Besúgók tájékoztatásai alapján a rend­őrök őrizetbe vettek „vietcong-gyanús­­nak” minősített személyeket, akiknél fegyvereket és „kommunista jelszavakat feltüntető” transzparenseket találtak. A központi hatóságok szeptember 4-ig riadókészültségbe helyezték a rendőrsé­get. A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadí­­tási Front ugyanis szeptember 2-án em­lékezik meg arról, hogy 23 évvel ezelőtt ugyanezen a napon indította el Ho Si Minh elnök a francia gyarmatosítók el­leni harcot. (TASZSZ) A Vietnamban elkövetett amerikai háborús bűntetteket kivizsgáló VDK-bizottság közleményt adott ki, amelyben egyebek mellett hangoztatja, hogy miután Johnson elnök március 31-én bejelentette az Észak-Vietnam el­leni bombázások korlátozását, az ame­rikai agresszorok jelentősen fokozták a Vietnami Demokratikus Köztársaság te­rülete ellen intézett légitámadásaikat. A közlemény rámutat: az amerikai kor­mány többször is ígéretet tett arra, hogy a légierő nem fog bombázni lakott te­rületeket a VDK-ban, ennek ellenére csu­pán júliusban 658 észak-vietnami falut bombáztak az amerikaiak. A közlemény azt is aláhúzza, hogy az utóbbi négy hónapban különösen erősödött a létfon­tosságú vízgazdálkodási és öntözési be­rendezések bombázása a Vietnami De­mokratikus Köztársaság területén. Ezek a tények is bizonyítják — hang­súlyozza végezetül a közlemény —, hogy az amerikai propaganda mennyire képmutató: állandóan hangoztatja a bombázások korlátozását, hogy félreve­zesse a világ közvéleményét. MAGYAR KÜLDÖTTSÉG TARTÓZKODIK A SZOVJETUNIÓBAN (TASZSZ) Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizott­ság elnöke vezetésével Lenin­­grádban tartózkodó küldött­ség szombaton a város neve­zetességeivel ismerkedett. A szolidaritási küldöttség prog­ramjának következő állomása Alma-Ata. PATOLICSEV LIPCSÉBEN (ADN) Patolicsev szovjet külkereskedelmi miniszter szombaton az NDK-ba érke­zett. Részt vesz a lipcsei vá­sár vasárnapi megnyitásán. MEGNYÍLT AZ ALGÍRI NEMZETKÖZI VÁSÁR (Reuter) Huari Bumedien, az algériai forradalmi tanács elnöke ünnepélyesen megnyi­totta az 5. Algíri Nemzetközi Vásárt, amelyen 20 európai, ázsiai és afrikai ország állítja ki termékeit. A külföldi kiállító országok között van a Szovjetunió, a Német Demokratikus Köztár­saság, Magyarország, Cseh­szlovákia, Bulgária, Románia, Jugoszlávia, Marokkó, Japán, az Egyesült Arab Köztársa­ság, Olaszország, Pakisztán, a Német Szövetségi Köztársaság, Szíria, Jordánia. A vásár legnagyobb kiállító­ja az idén is a Szovjetunió, amelynek kiállítási területe meghaladja a 4200 négyzet­­métert, a kiállítási tárgyainak száma kétezer. A CIPRUSI ELNÖK RÓMÁBA ÉRKEZETT (Reuter) Makariosz érsek ciprusi elnök szombaton két­napos magánlátogatásra Ró­mába érkezett, ahol VI. Pál pápával és Konstantin görög királlyal kíván eszmecserét folytatni. TÖRVÉNYTELEN FEGYVERSZÁLLÍTÁS (TASZSZ) Lusakából érke­zett jelentés szerint a­ zambiai hatóságok magas pénzbünte­tésre ítélték a Dél-afrikai Köztársaság három rendőrét, akik törvénytelen úton fegy­vereket szállítottak Zambia te­rületére. A rendőröket a pénz­­büntetés megfizetése után ki­utasítják az országból. A VILÁG 35., 36. ÉS 37. SZIVÁTÜLTETÉSI MŰTÉTJE (AFP) A montreáli szív­kórház sebészei szombatra virradó éjjel végrehajtották Kanada harmadik szívátülte­tését. Az 58 éves török szár­mazású Elie Zaor textilmun­kás egy 38 éves hegesztő szí­vét kapta, aki pénteken halt meg a montreáli kórházban. Az orvosi közlemény szerint Elie Zaor igen jó állapotban van. A montreáli műtéttel a világ szívátültetéseinek száma 35-re emelkedett. Tizennégy újszí­ves beteg maradt eddig élet­ben. A texasi Houston metodista kórházában szombaton kora reggel négyes szervátültetést hajtottak végre: egy húszéves nő szívét, két veséjét és fél tüdejét ültették át négy kü­lönböző személybe. A nő, Hel­­va Lou Hernandez asszony véletlen lövöldözés áldozata lett. A metodista kórház se­bészcsoportjának vezetője dr. Michael E. Debakey volt, aki korábban a műszív megalko­tásával szerzett már világhír­nevet magának. Hernandez asszony szívét az 50 éves Wil­liam C. Carrollba, egyik vesé­jét William C. Kaisner 41 éves texasi férfiba, másik veséjét a 22 éves Thomas A. Steven­­sonba, tüdejének egyik lebe­nyét pedig William J. Whaley 39 éves floridai lakosba ültet­ték át. A metodista kórház gyakorlatában ez volt az első, a világon a 36. szívátültetés. A pittsburghi presbiteriá­­nus egyetemi kórházban szom­baton szívátültetési műtétet hajtottak végre. A donor egy fiatalember, aki a nap folya­mán autóbaleset áldozata lett, nevét nem közölték, a vendég­szív várományosáról a hírügy­nökségek semmi közelebbit nem mondtak. Összeült Li.Vo­­ Jeb a CSKP Központi Bizottsága Beszámolók a csehszlovák helyzetről Nyárádi Róbert és Halasi György, az MTI tudósítói jelentik. A csehszlovák rádió közlése szerint szombaton Prágában megkezdte tanács­kozását a CSKP Központi Bizottsága. A nagy érdeklődéssel várt ülésszak mun­kájáról még nincs részletes jelentés, a tanácskozás valószínűleg holnap is foly­tatódik. A rádióban ismertetett közle­mény csak arról tájékoztat, hogy a plé­­numon megvitatják az ország jelenlegi helyzetét, valamint a Központi Bizottság összetételét az e héten megtartott szlovák pártkongresszus eredményeivel összefüg­gésben. A rövid közleményből messze­menő következtetéseket még korai len­ne levonni, mindenesetre annyi már most is megállapítható, hogy az ülésszakon a párt normáinak betartásával megválasz­tott központi bizottsági tagok vesznek részt. Ez — egyelőre közvetett módon ugyan — annak kifejezése, hogy az au­gusztus 22-én megtartott, úgynevezett „XIV. rendkívüli kongresszust” nem te­kintik érvényesnek. A prágai rádió szerint a CSKP KB Oldrich Cerník elnökletével kezdte meg munkáját. Az ülésen Cerník tartott be­számolót az általános politikai helyzet­ről, majd Alexander Dubcek tett javas­latokat személyi változásokra. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a súlyos helyzetet előidéző jobboldali erők, legalábbis egyelőre, lemondtak arról a követelésükről, hogy az említett tanács­kozást rendkívüli kongresszusként fogad­tassák el. Szombat reggel a prágai utcá­kon a járókelőknek röplapokat osztogat­tak, amelyek különböző követeléseket tartalmaznak, ezek között szerepel a csa­patok kivonása, és a károknak — ame­lyeknek jelentős részét maguk a jobbol­dali erők okozták — megtérítése.­­ A követelések alátámasztására — a korábbinál óvatosabban és szerényebb keretek között — ismét megkezdődött az aláírások gyűjtése. A szombaton megjelent lapok ismerte­tik a kormány pénteki üléséről kiadott közleményt. A kormány döntéseit meg­nyugvással fogadták mindazok, akik sür­gősnek tartják a belső helyzet gyors normalizálását. Nagy érdeklődést és fi­gyelmet keltett Frantisek Hamouz mi­niszterelnök-helyettes közelgő moszkvai tanácskozásait ismertető tájékoztató és a sajtó egységes ellenőrzéséről hozott hatá­rozat. Ez különösen figyelemre méltó, hi­szen közismert, hogy az elmúlt hónapok­ban milyen súlyos problémákat okoztak egyes csehszlovák lapok felelőtlen cikkei és nyilatkozatai. A kormány ülése hatá­rozott az idei brnói vásár végleges idő­pontjáról: a vásárt szeptember 14-től 27-ig tartják meg. A lapok beszámolói szerint megállapodás született arról is, hogy Brno városának belterületéről a (Folytatás a 2. oldalon) A nap híreiből

Next