Magyar Hírlap, 1968. október (1. évfolyam, 139-169. szám)

1968-10-01 / 139. szám

1. ÉVFOLYAM, 139. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1968. OKTÓBER 1. KEDD Fékek Fékek - hallgatólagosan elfogadott szakkifejezés ez manapság gazdasági körökben. A hangszín, amely a fogal­mat kíséri, hol szelíd, hol éles, az érde­kektől függ, kinek mi az álláspontja a gazdasági szabályozórendszer csillapító­műveiről. Végtére is: vannak fékek az új me­chanizmusban? Hogyne lennének — és miért ne beszélnénk erről? Elvégre mi­lyen irányítógépezet az, amely nem kap­csol a motorhoz fékezőműveket? A januári startpillanatban is világos volt, hogy a reformhatásokat nem lehet, nem szabad gáttalanul szabadjára en­gedni. Azért sem, mert hiszen a reform ütközésekkel, gazdasági karambolokkal is számolt, s ezek hatását mérsékelni kell. A gépezetbe tehát bizonyos reléket — a forgást önműködően csillapító vagy kikapcsoló — „műszereket” építettek. A technikai nyelvről most már a gaz­dasági szóhasználatra térve, nyilvánva­ló, hogy például a bérkiáramlást tár­sadalmi méretekben szabályozni kell. A bér csak akkor válik kézzel fogható rea­litássá - reálbérré -, ha egyensúlyban van az érte vásárolható javak mennyi­ségével. S ha a bérszabályozás fékrend­szerét sok bíráló szó is éri manapság, önmagában e korlátozás létjogosultsága nem vitatható. A beruházások pénzügyi fékjei - ame­lyek éppen a napokban erőteljes csi­­kordulással lassították a túlfűtött finan­szírozási motort - talán az előbbinél is indokoltabbak. Beruházni nem lehet az országos érdekektől elvonatkoztatva, a beruházási piac — az életszínvonaltól a külkereskedelemig — gazdasági életünk minden szféráját érinti. Ha korlátozás nélkül szabadjára engednék a vállala­tok beruházási törekvéseit, abból sok­féle baj származnék. A vállalatok a ter­vezettnél jóval több nyereséggel gaz­dálkodnak, külön vizsgálódási téma, hogy miért. Többet is ruháznának be, csakhogy ezzel aligha tarthat lépést az építőipar és általában a beruházási ja­vak termelése. Magyarán: hiába van több pénz, ha nincs elegendő tégla, ce­ment és gép. Fék híján az következnék, hogy a túlzott kereslet nyomán rohamo­san emelkednének az építőipari árak, és még több lenne az elkezdett, félig kész­­ milliárdokat befagyasztó­­ beruházás. A napokban közzétett új szabályok, ame­lyeket ne féljünk magyarán fékeknek ne­vezni, ezeket a következményeket előzik meg. Ám a­ kép azzal teljes, ha szót ejtünk másmilyen - nem tervezett, nem beépí­tett - fékekről is, bizonyos használtan átvett, örökölt kapcsolójelekről, ame­lyek semmi jót nem ígérnek. A régi gaz­dálkodási reflexekben, a merev megszo­kásban, a hétköznapi döntések mikro­világában működnek ezek a — minek nevezzük - hatástompítók. A TEK-válla­­lat, amely piaci műveletek helyett mo­nopóliumra tör; az igazgató, aki terv­számot vár döntés helyett, általában: a mozgásképtelenség, a gondolkodást és a vizsgálódást nélkülöző irányítás rend­­re-sorra ilyen fékek. Magyarország - sok munka árán - közepesen fejlett ország, 600-650 dol­láros egy főre jutó évi nemzeti jövede­lemmel. Erről a szintről nem lehet má­ról holnapra az élvonalba kerülni — még a reform gyorsító hatásaival sem! Az előrehaladás feltétele nemcsak a jó motor, de a biztonságos fék is. Csak az nem jó, ha a motort­­ homokszemek is fékezik. Péter János vezetésével elutazott­­ a magyar küldöttség az ENSZ-közgyűlésre (MTI) Péter János külügyminiszter ve­zetésével tegnap reggel elutazott New Yorkba az ENSZ-közgyűlés 23. üléssza­kára­­a magyar küldöttség. A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Puja Frigyes, a külügyminisz­ter első helyettese, Szilágyi Béla és dr. Házi Vencel külügyminiszter-helyettes, valamint a Külügyminisztérium több ve­zető munkatársa. Péter János elutazása előtt a követke­zőket mondotta: — Azzal a gondolattal utazom a köz­gyűlésre, hogy a földkerekség nagyon összezsugorodott. Budapestről ugyanis 9 óra 10 perckor indulunk, s New Yorkba érkezünk helyi idő szerint délután fél 4 körül, magyar idő szerint este 10 órakor. Ennek nagy politikai jelentősége is van, mert bármi történik a világ bármely sar­kán, az, ha jelentős esemény, tulajdon­képpen kihat az egész nemzetközi hely­zetre, a világ minden más tájára. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon egyszerű nemzetközi viszonyok között indulok erre a közgyűlésre, és azt sem, hogy nagyon egyszerű nemzetközi viszonyok között kezdődött el az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének mostani közgyűlése. De jól megalapozott reményem, hogy sokkal jobb hírekkel jövök vissza az Egyesült Nem­zetek Szervezetének közgyűléséről, mint amilyen hírekkel erre a közgyűlésre in­dulok. Az a feladata ennek a közgyűlés­nek, hogy javítsa a nemzetközi viszo­nyokat. Péter János külügyminiszter, az Egye­sült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 23. ülésszakán részt vevő magyar küldött­ség vezetője hétfőn New Yorkba érkezett. Az országgyűlés kereskedelmi bizottsága megtárgyalta m C­a az új mechanizmus bevezetésének tapasztalatait a kereskedelemben Az év első nyolc hónapjáról — már végleges formában — rendelkezésre álló adatok, mutatók alapján jelentést készí­tett a Belkereskedelmi Minisztérium ar­ról, milyen eredményekhez vezetett, mi­lyen tapasztalatokat hozott az új mecha­nizmus bevezetése a belkereskedelemben. Erről tárgyalt hétfőn — a Parlament Go­belin-termében — az országgyűlés keres­kedelmi bizottsága, dr. Varga Jenő elnök­letével. A tárca írásos jelentését kiegé­szítette és részleteiben is taglalta Keserű Jánosné belkereskedelmi miniszterhelyet­tes. A bizottság tagjain kívül a tanács­kozáson részt vett dr. László Andor államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank el­nöke és Madarász Attila pénzügyminisz­ter-helyettes, valamint több meghívott szakember. Mint a népgazdaság más területein, a belkereskedelemben is zökkenők nélkül sikerült a reform bevezetése — ez volt a miniszterhelyettes referátumának köz­ponti gondolata. Szervezetten, a lakosság javuló áruellátását szem előtt tartva tör­tént a gazdaságirányítás új rendjére át­állás. A reformtól várt alapvető tenden­ciák mindinkább kibontakozóban van­nak, jóllehet az év első nyolc hónapjá­nak tapasztalatai még korántsem elegen­dőek a biztos továbbhaladáshoz.­­ Mit vártak és várnak a reformtól a fogyasztók, a kereskedelmi vállalatok ve­zetői és dolgozói, mit vár a társadalom — tette fel a kérdést Keserű Jánosné. — A fogyasztók igénye: javuló árukínálat, jó minőség, bővülő választék, figyelmes, udvarias kiszolgálás, optimális nyitvatar­tási idő, kedvező bolti hálózat. A keres­kedelemben dolgozók kívánsága, hogy a beszerzési-értékesítési lehetőségek a ko­rábbinál jobban igazodjanak a lakosság igényeihez, legyen mód a rugalmas ár­alkalmazásra és a jövedelmezőbb gazdál­kodás eredményei a keresetben is mutat­kozzanak. Helyesnek bizonyultak azok az ará­nyok, amelyeket a kormány az 1968. évi népgazdasági tervben azért jelölt meg, hogy az új gazdaságpolitika javítsa a bel­ső piac egyensúlyát, a fogyasztók ellátá­sát. A január—augusztus időszakban vég­zett k­ereskedelmi munka alapján, szá­mításba véve az utolsó évharmad vár­ható eredményeit is, a kiskereskedelmi forgalom biztosan eléri, valamivel meg is haladja a tervben előirányzott 7 százalé­kot. Hozzátartozik még a teljes képhez az is, hogy bár a vásárlóerő növekedése az elmúlt hónapok adatai szerint maga­sabb a számítottnál, ez nemcsak kimon­dottan a kereskedelmi forgalomban mu­tatkozik, hanem a lakosság sokasodó ta­karékbetétjén is. A kiskereskedelmi forgalom januártól augusztus végéig — 1967 azonos idősza­kához képest — 7,3 százalékkal nőtt, a fejlődés különösen szembetűnő az élel­miszerek és a vegyes iparcikkek értéke­sítésében .A lakosság pénzbevételei az eddig eltelt hónapokban 10 százalékkal (Folytatás az 5. oldalon.) MAGYAR-SZOVJET VEGYIPARI TÁRGYALÁSOK (MTI) Hazaérkezett a Szov­jetunióból az a vegyipari, kő­­olajfeldolgozó-ipari és gyógy­szeripari szakértőkből álló kül­döttség, amely dr. Szekér Gyu­la, a nehézipari miniszter el­ső helyettese vezetésével a na­pokban Moszkvában tárgyalt az illetékes szovjet miniszté­riumok képviselőivel. A tár­gyalásokon rögzítették az 1971 és 1975 közötti évekre szóló termékszállítási és kutatási ajánlatokat. 1975-ig a szovjet— magyar árucsere-forgalomban a vegyipari termékek mennyi­sége megnégyszereződik. MAGYAR GAZDASÁGI KÜLDÖTTSÉG BELGRÁDBAN (MTI) A magyar—jugoszláv gazdasági együttműködési bi­zottság soron következő 3. ülés­szakára Vályi Péter pénzügy­­miniszternek, a bizottság ma­gyar tagozata elnökének veze­tésével hétfőn délután magyar küldöttség érkezett Belgrádba. A hivatalos tárgyalások ked­den kezdődnek. A megbeszéléseket jugoszláv részről Nagy Ferenc, a szövet­ségi végrehajtó tanács — a kormány — tagja, a bizottság jugoszláv tagozatának elnöke vezeti. A SAH SZIBÉRIAI KÖRÚTJA (TASZSZ) A Szovjetunióban körúton levő iráni sah felesé­ge társaságában hétfőn Vla­gyivosztokba érkezett. SVÉD KÉPVISELŐK ALGÉRIÁBAN (Reuter) Buteflika algériai külügyminiszter meghívására vasárnap 13 tagú svéd parla­menti küldöttség érkezett Al­gériába. NINCS VIZSGA A SORBONNE-ON (DPA) A Sorbonne filozófiai fakultásán október 23-ig elha­lasztották a vizsgákat, hogy elejét vegyék az újabb diákza­vargásoknak. COUVE DE MURVILLE QUEBECBEN TANÁCSKOZOTT (AFP) Couve de Murville francia miniszterelnök, aki de Gaulle elnök képviseletében jelen lesz Daniel Johnson te­metésén, vasárnap Montreal­­ba érkezett, ahol Trudeau ka­nadai miniszterelnök fogadta. Néhány perces megbeszélés után továbbrepült Quebecbe, ott Bertrand ideiglenes québe­ci miniszterelnökkel kétórás tanácskozást folytatott. Tájé­kozott körök szerint főleg gaz­dasági problémákat és a qué­beci francia beruházási terve­zetet vitatták meg. A MEXIKÓI KATONASÁG NEM TAGÍT (Reuter) A mexikói kormány korábbi bejelentésével ellen­tétben a katonaság továbbra is megszállva tartja a főváros egyetemét Megnyílt a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság ülése (MTI) A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bi­zottság 1968. szeptember 30-án Budapes­ten megkezdte munkáját. Az előkészítő bizottság ülésén részt vevő pártok képviselői tudomásul vették a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jelentését a nemzetközi ta­nácskozás előkészítésének eddigi munká­latairól, majd megkezdték a napirenden szereplő kérdések tárgyalását. A kommunista és munkáspártok nem­zetközi tanácskozását előkészítő bizottság ülésére Budapestre érkezett az Ausztráliai Kommunista Párt, az Ausztria Kommu­nista Pártja, a Nyugat-berlini Német Szocialista Egységpárt, a San Marino Kommunista Pártja és a Spanyol Kom­munista Párt küldöttsége, továbbá Algé­ria Szocialista Élcsapat Pártja, a Brazil Kommunista Párt, a Dél-afrikai Kom­munista Párt, a Felszabadulás és a Szo­cializmus Pártja (Marokkó), a Haiti Népi Egységpártja, a Beunioni Kommunista Párt és a Tunéziai Kommunista Párt kül­döttsége. KÉSÉSSEL KEZDETT TANÉV (AP) A New York-i pedagó­gussztrájk véget ért, miután a sztrájkolók nagy többsége jó­váhagyta a munkaadókkal kö­tött új megállapodást. Ezzel mintegy egymillió New York-i tanuló számára hétfőn meg­kezdődött az új iskolai év, amelynek már szeptember 9-én el kellett volna kezdődnie. SALAZAR GYÓGYULÓBAN? (UPI) Salazar volt portugál miniszterelnök állapotában va­sárnap némi javulás követke­zett be, de orvosainak vélemé­nye szerint az változatlanul súlyos. TUBMAN KENYÁBAN (UPI) Tubman libériai ál­lamelnök vasárnap kilencna­­pos hivatalos látogatásra Ke­nyába érkezett. MULELE VISSZATÉRT (Reuter) Pierre Mulele, az 1963-as kongói lázadás vezető­je Mobutu elnök múlt heti amnesztiájával élve visszatért Kinshasába, Kwilu tartomány­ból.

Next