Magyar Hírlap, 1968. november (1. évfolyam, 170-199. szám)

1968-11-01 / 170. szám

ill fii­i­ngi ÁRA: 80 FILLÉR 1. ÉVFOLYAM, 170. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1968. NOVEMBERI, PÉNTEK :­­Ofp A művészeti hetek után Hat héten át rangos művészeti esemé­nyek, a Budapesti Művészeti Heteknek volt színhelye fővárosunk. Három határo­zott cél jegyében rendezték meg e mű­vészeti eseménysorozatot. Az első és legfontosabb - ami egyben sajátos jellegét is megadta —, hogy rangos fórumot, ünnepi nyilvánosságot biztosítson új magyar művek bemutatá­sának. Mind az Operaházban (Szokolay Sándor Hamletje) és a színházakban (Magyar Drámák Hete), mind a hang­versenytermekben (a Budapesti Kamara­­együttes bemutatkozása hét új zenemű­vel) és a kiállítási helyiségekben (Uitz­­kiállítás, „Kilencek") jelentékeny alkotá­sokban gyönyörködhetett a hazai és külföldről érkezett közönség. Egy másik célként nemzeti kulturális hagyományunk ápolását, művészeti kin­cseink bemutatását tűzték ki. Olyan ran­gos kiállítások nyíltak meg ez alkalom­ból, mint Medgyessy Ferenc posztu­musz tárlata, az Erkel-kiállítás; régi szép magyar hegedűket mutatott be az Ipar­­művészeti Múzeum; a Szépművészeti Múzeum a velencei grafikák anyagá­val bizonyította ország-világ előtt, hogy bízvást versenyezhet a világ más jelen­tős műgyűjteményeivel. Az operaházi Bartók-est­ek és a Ma­gyar Operák Hete, Kodály nagyszerű posztumusz műve, Laudes Organi, a magyar zene jogos világhírének újabb bizonyítékát adták. A legkitűnőbb ma­gyar filmek újrabemutatása reprezen­tatív seregszemléje volt filmművésze­tünknek, amely az egész nemzetközi filmélet elismerését vívta ki az utóbbi években. Harmadszor, de nem utolsósorban igen fontos feladata volt a művészeti heteknek, hogy ápoljuk nemzetközi kul­turális kapcsolatainkat. Európa-, sőt vi­lágszerte ismert zenészek adtak rande- i­vút Budapesten ez alkalomból. Francia­­országból és Japánból csakúgy érkeztek részvevők, mint a Szovjetunióból és Csehszlovákiából, üdvözölhettük főváro­sunkban a Wiener Solisten tagjait, gyö­nyörködhettünk a francia rádió leány­­kórusának éneklésében, zeneértő közön­ségünk tapsolhatott Pierre Delvaux len­dületes vezénylésének, a prágai kama­razenekar gazdagon árnyalt hangverse­nyének, a külföldről hazalátogató Doráti Antal és Anda Géza művészetének. Olyan izmos tehetségekkel ismerkedhe­tett a zenei versenyeken, mint például Igor Gavris, Danielle Pons Faillon, a japán Ko Iwaski, az olasz Rocco Filip­pino és a francia Jean Deplaux. A művészeti hetek eseménysorozata elérte célját. Hiába reménykedtek né­mely nyugati körök abban, hogy egysí­kú lesz a tervezett hangversenysorozat, s a híres nyugati művészek java távol marad. A művészet humánuma olyan egyesítő kapocs a kultúra, a szellem hí­vei között, amelyet alantas spekulációk nehezen tudnak meglazítani vagy éppen széttörni. A Budapesti Művészeti Hetek sikere tehát teljes volt. Az eseménysorozatnak nemcsak művészi értéke vitathatatlan, hanem a hangversenyek és kiállítások átütő közönségsikert is arattak. Újabb bizonyítéka ez annak, hogy az igazán színvonalas művészi produkció megta­lálja és vonzza közönségét. Miniszteri jelentések a kormány előtt a gazdasági tárgyalásokról, az állattenyésztés helyzetéről, a téli élelmiszer-ellátásról, a népgazdaság idei fejlődéséről vay . A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tar­tott. Apró Antal, a kormány elnökhelyet­tese a magyar—szovjet gazdasági és mű­szaki-tudományos együttműködési kor­mánybizottság Budapesten megtartott VII. üléséről, dr. Ajtai Miklós, a kormány el­nökhelyettese a szocialista országok Moszkvában tartott műszaki-tudományos együttműködési megbeszéléséről, dr. Tí­már Mátyás, a kormány elnökhelyettese a magyar—NDK, majd a pénzügyminiszter a magyar—jugoszláv gazdasági együttmű­ködési tárgyalásokról számolt be. A hon­védelmi miniszter tájékoztatta a kor­mányt a Varsói Szerződéshez tartozó or­szágok honvédelmi minisztereinek Moszk­vában tartott megbeszéléséről. A kormány a beszámolókat jóváhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtárgyalta az or­szággyűlés októberi ülésszakán a képvi­selők felszólalásában elhangzott észrevé­teleket és javaslatokat. Felhívta az illeté­kes minisztereket és országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy a javaslatok meg­valósításának lehetőségeit vizsgálják meg, s erről tájékoztassák az országgyűlés el­nökét és a javaslattevő képviselőket. A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi­niszter jelentést tett a friss és tartósított zöldség- és gyümölcstermékek termelésé­nek kérdéseiről, valamint a szarvasmar­ha- és a sertéstenyésztés helyzetéről. A Minisztertanács a beszámolókat megvitat­ta és határozatokat hozott. A kormány tudomásul vette a SZÖ­­VOSZ elnökének jelentését a téli burgo­nya-, zöldség- és gyümölcsellátásra való felkészülésről. A Minisztertanács megtárgyalta és el­fogadta a nehézipari, valamint a kohó- és gépipari miniszter beszámolóját a terme­lési tanácskozások és munkaértekezletek tapasztalatairól. A Minisztertanács tudomásul vette a Központi Statisztikai Hivatal (Gazdaság­­kutató Intézet) jelentését a népgazdaság 1968. évi várható fejlődéséről, majd egyéb ügyeket tárgyalt. (A szarvasmarha- és sertéstenyésztés helyzetéről, valamint a téli burgonya- és zöldségellátásról szóló jelentéseket a 4. oldalon ismertetjük.) —— Négy nappal a szavazás előtt Nixon vezet, de Humphrey felzárkózik A fiatalok országos tiltakozó megmozdulásokra készülnek Humphrey a szavazók három rétegét pró­bálja megnyerni. Először is a mccarhysta erőket, továbbá az iparosított amerikai ál­lamok munkásait, végül pedig a közép­­osztályt. Ez utóbbi réteg ugyan hagyomá­nyosan demokrata párti szavazó, azonban kiábrándult, és könnyen elképzelhető, hogy Nixon felé hajlik. Nixon szerdán egy, a rádióállomások és a televízióhálózat által is közölt beszédé­ben kijelentette, hogy „hajlandó elfogadni a nép ítéletét és támogatni azt a jelöltet, aki a november 5-i választáson megszer­zi a többséget”. Kis Csaba, az MTI washingtoni tudósí­­tója jelenti: Nixon, a republikánusok elnökjelölt­je felszólította demokrata ellenfelét, Humphreyt, hogy utasítsa a neki elköte­lezett elektorokat: támogassák a legtöbb szavazatot szerzett jelöltet. Nixon a jelek szerint attól tart, hogy — részben Humphrey javuló esélyei, részben Wallace önálló fellépése miatt — nem tudja megszerezni a szükséges 270 elek­­tori szavazatot, még akkor sem, ha eset­leg a választók abszolút többsége rá is szavaz kedden. Az is lehetséges, hogy az elektori testületben a három jelölt egyike sem jut többséghez, s ez esetben a döntés a képviselőház joga lenne, ahol Humphrey esélyei nagyobbak. Nixon azzal vádolta Humphreyt, hogy ennek az esélynek felhasználásával „a hátsó kapun” kíván bejutni a Fehér Ház­ba, „a többség akaratának figyelmen kí­vül hagyásával”. A Fehér Ház már felkészült az újonnan megválasztandó elnök fogadására. John­son személyes utasítására a megválasz­tott elnök és alelnök hivatali helyiséget kap, és a választásoktól hivatalba léptéig, a jövő év január 20-ig, megfigyelőként be­kapcsolódik az elnöki tevékenységbe. Azok az amerikai fiatalok, akik nem látnak maguk előtt választási lehetőséget, országos tiltakozó megmozdulásokra ké­szülnek. (AP, VPI) Négy nappal az amerikai elnökválasztás előtt a közvélemény-ku­tatások szerint még mindig Nixon az esé­lyes, de Humphrey egyre jobban felzár­kózik mellé. A Köztársasági Párt elnökjelöltje a közép-nyugaton, a Demokrata Párt elnök­jelöltje New Yorkban, a harmadik párt elnökjelöltje pedig Nyugat-Virginiában mondott szerdán beszédeket. Az AFP hírügynökség rámutat, hogy „Talán egy évre lesz szükség, amíg megvalósul az ember holdutazása” Szovjet tudós a Szojuz 3. és a Szonda 5. sikeres útjáról (VPS) Az amerikai űrkutatás felleg­várában, a texasi Houston városban tar­tózkodó két szovjet tudós, L. Szedov és G. Csomij szerdán sajtóértekezletet tar­tott. Szedov tagadta, hogy a szovjet űrprog­ram egyetlen célja a Hold elérése volna. Hozzátette, hogy „a Szovjetunió külön­böző típusú rakétákkal rendelkezik. Mielőtt a Szovjetunió embert küldene a Holdra — jelentette ki a szovjet tudós —, alaposabb tanulmányozást igényel a Holdról második kozmikus sebességgel való visszatérés problémája. Szedov rá­mutatott, hogy a Szonda 5. küldetése ilyen jellegű célokat szolgált, de „pótló­lagos információk” is szükségesek. „Talán egy évre vagy annál is többre” lesz szük­ség, amíg megvalósul az ember Holdra küldése. Beregovoj beszámolt űrrepüléséről (TASZSZ) Szerdán a késő esti órákban Georgij Beregovoj űrhajós a leszállás színhelyéről visszautazott az űrrepülőtér­re. Csütörtökön beszámolt űrrepüléséről az állami bizottság tagjainak. A bizottság elnöke újságírók előtt ki­jelentette, hogy rendkívül elégedettek az űrhajós részletes beszámolójával. Az űrhajózás szakemberei az újságírók kérdéseire elmondották, hogy Beregovoj több mint 500 gép kezelését sajátította el, mielőtt a Szojuz 3. pilótafülkéjébe ült. A leszállás rendkívül pontos volt. Üdvözlő táviratok (AP) A Thant ENSZ-főtitkár távirat­ban üdvözölte Alekszej Koszigin minisz­terelnököt, Beregovoj ezredes négynapos űrutazása alkalmából. A Magyar Tudományos Akadémia el­nöksége nevében csütörtökön Rusznyák István elnök M. V. Keldis akadémikus­nak, a Szovjet Tudományos Akadémia el­nökének üdvözlő táviratot küldött a Szojuz 3. űrhajó sikeres felbocsátása és földre szállása alkalmából. A Szojuz 3. sikeres útja és Beregovoj ezredes nagyszerű teljesítménye alkalma­(Folytatás a 3. oldalon) KOZMOSZ 250., 251. (TASZSZ) A Szovjetunióban csütörtökön pályájára bocsá­tották a Kozmosz 250. és 251. műholdat. A szputnyikokon el­helyezett tudományos készülé­kek a korábban bejelentett űr­kutatási programnak megfele­lően folytatják a világűr ku­tatását. A két műhold beren­dezései normálisan működnek, a földi koordinációs számító­­központban folyik a beérkező adatok feldolgozása. MAGYAR-ALBÁN ÁRUCSERE-FORGALOM (MTI) Tiranában október 30-án aláírták a Magyar Nép­­köztársaság és az Albán Nép­­köztársaság közötti 1969. évi árucsere-forgalmi megállapo­dást. Ennek alapján a Magyar Népköztársaság alumíniumfé­leségeket, gépeket, felszerelé­seket és gépalkatrészeket, elektromos cikkeket és szere­lési anyagokat, gyógyszereket és más árukat, az Albán Nép­­köztársaság krómércet, rézhu­zalt, dohányt és dohányárut, bort, egyéb italokat, friss zöld­séget és gyümölcsöt, gyümölcs­ös zöldségkonzerveket, vala­mint más árukat szállít. A BOLGÁR IPAR SIKEREI (TASZSZ) A Rabotnicseszko Delo nagy cikkben összegezi a már csaknem negyed százada fennálló népi Bulgária gazda­sági eredményeit. A lap ki­emeli, hogy ma a szocialista ipar Bulgáriában 15 nap alatt termel annyit, mint amennyit 1939-ben az egész évben pro­dukált. A kohászat évi terme­lése mintegy másfél millió ton­na acél, több mint egymillió tonna hengerelt áru, sok tíz­ezer tonna színesfém. A 456. FIGYELMEZTETÉS (AFP) A Kínai Népköztársa­ság 456. komoly figyelmezteté­sét intézte az Egyesült Álla­mokhoz, mert annak két hadi­hajója és két harci repülőgépe megsértette Kína felségvizeit, illetve légiterét. SUKARNO-PER KÉSZÜL? (VPI) Az indonéz hadsereg lapja szerint a hatóságok hoz­záláttak Sukarno volt indonéz elnök esetleges perének előké­szítéséhez. Sukarnót az 1965-ös puccsban való részvétellel vá­dolják. LETARTÓZTATTÁK COHN-BENDIT DIÁKVEZÉRT (AFP) A nyugatnémet ható­ságok csütörtökön ismét letar­tóztatták Daniel Cohn-Bendit ismert radikális diákvezetőt. Az őrizetbevételt viharos ese­mények előzték meg. A frank­furti bíróságon négy diák ügyét tárgyalták, akiket két áruház felgyújtására tett kísérlettel vádoltak. Amikor a bíróság el­rendelte a túlnyomórészt diá­kokból álló közönség eltávolí­tását, a rendőrök és a radiká­lis diákok között valóságos kö­zelharc keletkezett és ennek során letartóztatták a „vörös Danny”-nak becézett diákveze­tőt is, és háromnapi elzárásra ítélték.

Next