Magyar Hírlap, 1968. december (1. évfolyam, 200-228. szám)

1968-12-01 / 200. szám

Megjelenít a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal, Bpest, VII., Lenin körút 9-11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­fonszámai: 221-285, 221-293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta.Magyar Hírlap ÁRA: 1 FORINT Előfizetési díj egy hónapra 25,- forint. Előfizethető a lap­­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. 1. ÉVFOLYAM, 200. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1968. DECEMBER 1. VASÁRNAP Váratlan városoktga­g A Közalkalmazottak Szakszervezete a minap eszmecserét folytatott legújabb városaink vezető tanácstisztviselőivel. Vajon mi foglalkoztatja őket, mióta el­nyerték a városi rangot, a továbbfejlő­désnek ezt a közjogi zálogát? A szakszervezet dicséretet érdemel ezért az új és jó kezdeményezésért. Is­mét arról tett bizonyságot, hogy az al­kalmazottak érdekvédelmét és a közér­dek védelmét egyaránt feladatának tart­ja-A fiatal városok vezetői őszintén fel­tárták gondjaikat, az indulás ezer ne­hézségét Persze, ahogy telnek az évek, rájönnek majd, hogy a folytatás nem kevésbé lesz nehéz. Évszázados városok futnak versenyt a lakásépítkezéssel, a kommunális, szociális és egészségügyi ellátás javításával, s nem mondhatjuk, hogy utolérték volna súlyos problémáik megoldását Nem lehet kifogásolni, hogy az új vá­rosok vezetői most, ezen a szakszervezeti tanácskozáson, kicsit talán áradó mó­don panaszkodtak. Elvégre ezek a pa­naszok aktivitással és kötelességválla­­lással párosulnak majd a megbeszélés után, odahaza. Ámbátor megjegyezzük: a panaszkodás és a dicsekedés olyan kísértés, amitől közéletünk még mindig nem szabadult meg eléggé. Testvérlapunk, a Népszabadság pén­teki vezércikkében példás érzékenység­gel sorolja fel Szarvas, Szigetvár, Ta­polca, Gödöllő, Tiszaszederkény és Sár­vár fejlesztési gondjait, megalakulásuk kedvező, illetve kedvezőtlen körülmé­nyeit Aláhúzza, hogy a városiasodás folyamatának meggyorsítása fontos kor­mányzati törekvés és a várossá nyilvá­nításnak nagy szervező és mozgósító ereje van az érintett helységekben. A vezércikk mégis arra a következte­tésre jut hogy egyik-másik esetben kel­lő előkészítés nélkül történt a várossá nyilvánítás, ez magukat az új városok vezetőit is váratlanul érte. Lehet, hogy néhány tanácsi vezető mostani panaszaiból ilyen korábbi hi­bára lehet következtetni. Ám az elmúlt években városi rangot nyert helységek évek — bátran mondhatjuk: évtizedek — óta kérték, szinte követelték a ked­vező döntést a felső állami szervektől. Nem korán, hanem — kérelmük beadá­sának dátumához képest — elég későn teljesült a kívánságuk. A két dátum kö­zött bőven lett volna alkalom az elő­készületekre. Ezt a legtöbb helyen fel is használták. Az érintett megyék vezetői is jól tud­ták, hogy milyen kérést terjesztenek elő, s hogy mi jár kérésük teljesítésével, amelyet oly állhatatosan sürgettek. Most semmi okuk sincs rá, hogy szűkmarkúak legyenek és hogy fejlesztési alapjukból és költségvetésükből ne juttassanak az új városoknak annyit, amennyi múlha­tatlanul szükséges. Ugyanígy adhatnak az új városi tanácsoknak képzett tiszt­viselőket is. Városjelöltek várakoznak most is elég hosszú sorban. Jó, ha végiggondolják, hogy mire vállalkoznak. De nem kíván­ható meg tőlük, hogy ténylegesen vá­rosok legyenek, mielőtt jogilag városok­ká lesznek. A városiasodás útját csak úgy járhatják végig, ha ehhez megkap­ják a közjogi rangot és vele együtt az önállóságot Forradalmi bizottságok Dél-Vietnam tizenhét tartományában Saigon partizánoffenzívát vár — Ma valószínűleg újabb VDK—amerikai tanácskozás Párizsban (VNA, Reuter, AFP) A VDK külügy­minisztériumának szóvivője szombat reg­gel közleményt adott ki, amely elítéli az amerikaiak legutóbbi légitámadását az észak-vietnami Quang Binh vidéke ellen, továbbá az amerikai haditengerészet ter­rorakcióit, amelyeket a demilitarizált öve­zet déli részében hajtott végre. A VDK kormánya követeli, hogy az amerikaiak azonnal hagyják abba az ilyen bűnös akciókat. Valószínű, hogy Ha Van Lau ezredes, a Párizsban tárgyaló VDK-küldöttség he­lyettes vezetője és Cyrus Vance, az ame­rikai küldöttség helyettes vezetője vasár­nap este tanácskozik a kibővített tárgya­lások egyes kérdéseiről. Harriman, a kül­döttség vezetője vasárnap Washingtonba repül és a következő napokon Johnsonnal és minden valószínűség szerint Nixonnal is megbeszélést folytat a párizsi tárgya­lásokról. Harriman a jövő hét végén jön vissza Párizsba. Dél-Vietnamban további harci cselek­ményekre került sor az elmúlt éjjel és szombaton a hajnali órákban. A jelenté­sek szerint a szabadságharcosok Tay Ninh környékét lőtték és megtámadtak a deltában egy katonai tábort Saigontól 160 kilométerre délnyugatra. Aknavetők­kel támadták a szabadságharcosok az egyik amerikai parancsnokságot, Da Nangtól három kilométerre északra. A B-52-es nehézbombázók két ízben bombázták a Quang Nguaitól 36 kilomé­terre délre fekvő területet és másik két támadást intéztek Saigon közelében Bien Hoa ellen. Az amerikai külügyminisztérium szóvi­vője pénteken este közölte, hogy az ame­rikai kormány nem kapott javaslatot vietnami karácsonyi tűzszünetre vonat­kozóan. Kétkedését fejezte ki az irány­ban, hogy ez évben tűzszünetre kerül sor. Az AFP a DNFF rádiójára hivatkozva jelenti, hogy a Dél-vietnami Nemzeti Fel­szabadítási Front pénteken este napipa­rancsban általános támadást rendelt el november 30-tól kezdődően. A napipa­rancs szerint a szabadságharcosok min­denütt általános támadást hajtanak végre, amelyet a parancsnokok együttes ülésén határoztak el. Saigoni tájékoztatások szerint a sza­badságharcosok több helyen is nagy mé­retű csapatösszevonásokat hajtottak vég­re. A saigoni rezsim katonai parancsnok­sága — folytatja az AFP — kijelentette, hogy „Saigon felkészült a negyedik álta­lános offenzívára”. A hanoi rádió szombat este beszámolt arról, hogy Dél-Vietnam 17 tartományá­ban, öt városában és 1700 vidéki telepü­lésén forradalmi bizottságot alakítottak. A nép által választott forradalmi bizott­ságok szervei ellenőrzik Dél-Vietnam ke­leti, középső és nyugati tartományainak kétharmadát és egy napon ezek váltják majd fel a saigoni kormány közigazga­tási szerveit — közölte a hanoi rádió. A kambodzsai külügyminisztérium til­takozó jegyzéket juttatott el a saigoni rezsimhez, s rámutat, hogy ez év augusz­tusában 13 kambodzsai állampolgár volt kénytelen elhagyni Dél-Vietnamot és visszatérni Kambodzsába, tekintettel a saigoni rendszer megtorló akcióira ÚJ JAPÁN KORMÁNY (TASZSZ) Eiszaku Szato ja­pán miniszterelnök, miután pénteken, újabb kétévi időtar­tamra megválasztották az uralkodó Liberális Demokrata Párt elnökévé, szombaton megalakította új kormányát. A külügyminiszteri tisztséget a 61 éves Kiicsi Aicsi kapta. Mint Szato kijelentette, az új kormány a régi politikát fog­ja folytatni, nevezetesen az Egyesült Államokkal fenntar­tott katonai szövetség megerő­sítésének politikáját NINCS REMÉNY A 78 AMERIKAI BÁNYÁSZ MEGMENTÉSÉRE (Reuter) Végleg feladták a reményt annak a 78 bányász­nak a megmentésére, akik a nyugat-virginiai Farmington egyik bányájában bányarobba­nás következtében rekedtek a föld mélyében. A hatóságok bejelentették, hogy a kérdéses aknát lezárták. Döntésüket az­zal indokolták, hogy „kétség­telenül bebizonyosodott: az aknában emberi élet már nem lehetséges”. ÚJABB SZÍVÁTÜLTETÉS­­ ÉS AZ ARA (AFP) Pénteken este a montreali szívkórházban újabb eredményes szívátültetést haj­tottak végre. Gerald Levesque 53 éves családapa kapta meg a gépkocsibaleset áldozatául esett 23 éves Jean Luc Morin szívét. A Medecine et hygiene című svájci orvosi folyóirat szerint egy szívátültetés átlag 148 813 francia frankba kerül. Orvosi körök szerint azonban ez az összeg alacsony becslés, s a szívátültetések költsége 220 000 francia frankig terjed. NEM ÁLLT RÁ A PÁLYÁRA (AFP) Az ausztráliai Woo­­mera támaszpontról szombat­ra virradóan, magyar idő sze­rint néhány perccel éjfél után megkísérelték felbocsátani a háromlépcsős Európa—I­F—7 rakétát. Két héten belül négy­szer halasztották el különböző okok miatt a rakéta kilövését. A felbocsátási szakaszban a kísérlet sikerült, a rakéta azonban a harmadik fokozat túl korai begyulladása miatt nem állt rá a számított pályá­ra. WALESI NACIONALISTÁK BEHATOLTAK A BBC ÉPÜLETÉBE (MTI) A Welsh nyelv Tár­sasága elnevezésű walesi na­cionalista szervezet negyven tagja pénteken este behatolt a BBC cardiffi stúdiójának hír­­szerkesztőségébe és három órára elfoglalta a helyiséget. A fiatalok elégették a brit zász­lót, elbarikádozták magukat, s megkísérelték a rádió telex­készülékét tiltakozásuk továb­bítására felhasználni, de a rá­dió vezetősége kikapcsolta az áramot. Ugyanekkor az észak­walesi Bangorban körülbelül ötvenen vették ostrom alá a BBC ottani stúdióját A tün­tetők az ellen tiltakoztak, hogy a brit rádió hetenként mind­össze 18 óra műsort sugároz a walesi nép nyelvén, míg pél­dául az arab adás időtartama 70 óra és a walesi rádió angol nyelvű adásai 480 órát tölte­nek ki. A nap híreiből Leszerelési vita az ENSZ-ben Franciaország támogatja a szovjet javaslatot (TASZSZ) Az ENSZ-közgyűlés politikai bizottságának péntek délutáni leszerelé­si vitájában elsőnek Burma képviselője szólalt fel Megállapította, hogy a moszk­vai atomcsend-szerződés, valamint a Szovjetunió és az Egyesült Államok kész­sége tárgyalások folytatására a nukleá­ris fegyverek célbajuttatására szolgáló eszközök gyártásának megszüntetéséről, fontos mérföldkő az általános és teljes leszerelés felé vezető úton. Ezeket a lé­péseket azonban megfelelő más olyan in­tézkedéseknek is követniük kell, amelyek elősegítenék a nemzetközi légkör megja­­vulását. A burmai delegátus pozitívan ér­tékelte a fegyverkezési verseny megszün­tetése és a leszerelés céljából hozandó intézkedésekre vonatkozó szovjet emlék­iratot és felszólította a tizennyolc hatalmi leszerelési bizottságot, folytassa munká­ját A nukleáris fegyverekkel rendelkező államok közti tárgyalásokra vonatkozó szovjet javaslatot támogatta felszólalásá­ban Franciaország képviselője, megálla­ (Folytatás a 3. oldalon) --------------------- ---------------31' ( ( ^ ) | Tizenegyezer és háromezer kilométerről felvételeket készített a Szonda 6. a Holdról Létrejött a Föld—Hold—Föld útvonal (TASZSZ) A Szonda 6. szovjet automatikus űrállomás november 10—17-ig lezajlott űrrepülése idején j k szt­ ' készített felvételeket a Holdról. Az első alkalom­­mal, amikor a Hold felé közeledett, az volt a feladat, hogy a Hold egész megvilágított felületéről készítsen fényképfelvételeket, az égitest méreteinek és formájának pontos meghatározása, továbbá fotometrikai jellemzők megállapítása cél­jából. A második alkalommal a felvételek célja az volt, hogy minél gazdagabb fény­képanyagot szerezzenek a Hold tőlünk nem látható részének feltérképezéséhez. Ennek során a fényképezőgép optikai tengelye olyan beállítást nyert, hogy a Föld is a lencse látómezejébe került. A felvételeket készítő fényképezőgép lencséjének gyújtótávolsága 400 milliméter, a felvételek nagysága 13x18 centiméter. Az első fényképezési időszak kezdetén a Szonda 6. körülbelül 11 000 kilométer távol­ságban volt a Hold felszínétől. Az egyik felvétel a Hold teljes korongját ábrázolja úgy, ahogyan az űrállomás „látta”: a Hold túlsó felének keleti szektorát és látható fele nyu­gati szektorának egy részét készültek felvételek akkor is, amikor a Szonda 6. körülbelül 3300 kilométerre volt a Hold felületétől és 388 000 kilométerre a Földtől. E felvételeken pontosan látható a Hold túlsó felének keleti szektora. Emellett látható a Föld is, amelynek felülete nagy részét felhők borítják és csak délkeleti irányban csillan keresztül Ausztrália nyugati partvi­dékének egy része. A Szonda 6. felvételeket készített a Hold különböző krátereiről és felületének egyéb domborzati alakulatairól is. A felvételeket, valamint a Szonda 6. Hold körüli repülésének vázlatát a vasárnapi moszkvai lapok közük. " (A Föld—Hold—Föld útvonal létrejöttéről szóló nyilatkozatot lapunk 8. oldalán közöljük.) SUKARNO BETILTOTTA - ÚJRA MEGJELENT (Reuter) Az indonéz fővá­rosban újra megjelent a Pe­­doman című lap, amelyet nyolc évvel ezelőtt Sukarno elnök rendeletére tiltottak be. Az utóbbi hetekben ez a má­sodik olyan eset, hogy Sukarno által annak idején betiltott új­ság tűnik fel ismét a stando­kon. A Pedoman kiadója kö­zölte, hogy lapja „független irányvonalat követ, nem csat­lakozik egyetlen politikai cso­porthoz sem”. ELÍTÉLTÉK A BÁBU JAR-I TÖMEGGYILKOSSÁG RÉSZESEIT (UPI) A darmstadti bírósá­gon pénteken 4—15 évi bör­tönbüntetésre ítéltek hét volt SS-tisztet, akik a második vi­lágháború alatt több mint 80 000 személy meggyilkolásá­ban voltak bűnrészesek. Há­rom egykori SS-t felmentet­tek. A vádlottak egyebek kö­zött részt vettek a Kijev mel­letti Babij Járnál végrehajtott tömeggyilkosságban. Perük 14 hónapig tartott A bíróság 175 tanút hallgatott ki.

Next