Magyar Hírlap, 1969. május (2. évfolyam, 118-148. szám)

1969-05-01 / 118. szám

Megjelenik a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VII., Lenin körút 9-11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­fonszámai: 221-285, 221-293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta.Magyar Hírlap 77 ÁRA: 1 FORINT Előfizetési díj egy hónapra 25,­ forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. 2. ÉVFOLYAM, 118. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1969. MÁJUS 1. CSÜTÖRTÖK Munkások, zászlók, májusok Ismét új május kezdődik. Már vár az utca bennünket, várnak a zászlók, da­los szóval, jó kedvvel készülődünk. Szí­nes-szép tavaszi találkozó ígérkezik vá­roson, falun egyaránt. A munka ünne­pének szabadtéri, nagy hagyományú karneválja. Ahogy 1945 májusának első napjától immár évről évre szokás, ne­mes tradíció nálunk. Százezrek özönlik el az utcákat, tereket, transzparenseink­re kiírjuk mindazt, ami beteljesült való­ság, ami az országépítő munkánkban véghez vitt tett lett a tavalyi májustól az idei májusig. De lelkesítő jelmondat­tá fogalmazzuk azt is, ami ma még csak remény: legyen mindenütt szabad és szép a május! Formájában s tartalmában­­ megle­het — regiment azonos jegyet visel ma­gán ez az ünnep. Tudjuk a múlt szá­zadba visszatérő históriáját is, tudjuk, hogy mióta és miért akar a munkás má­just és munkát ünnepelni, ismerjük a küzdelmes-harcos, nemegyszer vérrel öntözött májusok minden korban erőt kölcsönző történetét, a daloló tömeg mellének szegezett hajdani szuronyok megállj parancsszavát. Már régen tud­juk azt is, mi nyitotta meg a magyar nép és a többi baráti ország népe szá­mára a szabad májusok végtelen sorát. Ünnepeink azóta is méltóképpen tükrö­zik ezt. Nem felejtünk emlékezéssel adózni elődeink harcának, bátorságá­nak, a régi májusok üldözött seregének. A mai ünnep azonban mégis kiemel­kedik a korábbiak sorából. Az első sza­bad május jubileuma is egyben. A di­csőséges 1919 vörös májusára emlékez­ve indulunk útnak. Mert hiszen egyetlen egy alkalommal — fél évszázaddal ez­előtt — a magyar munkásság és pa­rasztság már megteremtette önmagá­nak a nyílt és felszabadult ünneplés boldog örömének lehetőségét. Hogyne kellene most külön is felidéznünk ezt, emlékezni rá, méltatni jelentőségét és odahívni az emlékezés asztala mellé azokat, akik ma is élő tanúi az ötven évvel ezelőtti feledhetetlen májusnak. S ez már nem az ünnep formai része. Nagyon is mély tartalma van. Mint ahogy nem formaiak a májusi jelszavak mögött meghúzódó nyílt gondolatok sem. Az a tény, hogy soha, egyetlen pil­lanatra sem vonatkoztatjuk el ünnepün­ket más népek azonos ünnepeitől. Van abban valami végtelenül feleme­lő és biztató, hogy ma már Moszkvától Berlinig, Varsótól Szófiáig egyetlen te­levíziós műsorban elénk tárul a testvér­népek millióinak hasonló gondolatok jegyében megült munkásünnepe. De amikor kimegyünk a térre és odaállunk a vörös selyemzászlók alá, eszünkbe jut a világ másik fele is, amelyet ma még nem tudunk a munka és a május ünne­pének sajátos körkapcsolásába bevon­ni. De - éppen az ünnep internaciona­lista lényegéből fakad - tenni már so­kat tudunk a világméretűvé szélesíten­dő szabad májusok megteremtéséért. Egyfelől azzal, amit ma ezer és ezer táb­la, transzparens hirdet az ünnepi me­netben: munkával, alkotással, teremtő sikerekkel. Másfelől pedig azzal, hogy a mi örömteli ünneplésünket megosztjuk a világ számos országából érkező munkás­küldöttekkel, vigyék hírét a mi május elsejénknek, mondják el otthon, hogyan és mit ünnepel ma Magyarország, s miért van oka rá. Q Cf­­2. . .­­ Május elsejét köszönti az ország Lampionos felvonulás, gyermeknap, ünnepélyes zászlófelvonás Szerdán este már ünnepi fényben ra­gyogott a főváros; a középületeken, a hi­dakon, a lakóházakon mindenütt zászló- és virágdísz... Budapest — és az ország minden városa, községe — már tegnap felkészült május elseje köszöntésére. A nemzetközi munkásosztály nagy ün­nepének előestéjén, szerdán a Parlament előtti Kossuth Lajos téren ünnepélyesen felvonták a Magyar Népköztársaság álla­mi zászlaját. Az ünnepi aktus színhelyén sok érdek­lődő gyűlt össze. Pontosan 18 órakor kürt­szó jelezte a katonai elöljáró, Pesti Endre vezérőrnagy, helyőrségparancsnok érke­zését, aki meghallgatta a csapatzászlóval felsorakozott díszszázad parancsnokának jelentését, majd — a Rákóczi-induló hang­­jai közben — ellépett a díszegység előtt, és üdvözölte a katonákat. Ezután a dísz­őrök parancsnoka engedélyt kért az ál­lami zászló felvonására, amelyet díszőrök kíséretében vittek az árbochoz, s a Him­nusz hangjai és a díszszázad tiszteletadá­sa közben vonták fel az árbocrúdra. Az ünnepi esemény befejezéseként a díszegység, majd a zenekar pattogó induló hangjaira elvonult az állami zászló előtt, ahol a fegyveres testületek tagjai állnak díszőrséget. A gellérthegyi felszabadulási emlékmű­nél ugyancsak katonai tiszteletadás köze­pette vonták fel a magyar nemzeti lobo­gót és a nemzetközi munkásmozgalom vö­rös zászlaját. (Az állami zászlónál csütörtökön délben zenés őrségváltás és térzene lesz.) A nemzetközi munkásosztály bag,’, ormá­nyos ünnepéről tegnap országszerte meg­emlékeztek az iskolában. Számos taninté­zetben korabeli dokumentumokból, fény­képekből rendezett kiállítással elevenítet­ték fel a régi május elsejék emlékét. Tegnap gyermeknapot rendeztek a cse­peli üzemekben. Délután mintegy 25 ezer gyermek — közöttük több vietnami kis vendég — kereste fel a csepeli gyáróriást. A dunaújvárosi fiatalok szerdán este fák­lyás felvonulással, békemenettel és ifjú­sági nagygyűléssel köszöntötték a mun­kásosztály nagy ünnepét. Fáklyás felvo­nulások voltak az előesten Békés megye számos városában és községében — töb­bek között Békéscsabán, Orosházán és Csorváson. A győri sportolók látványos, lampionos csónakfelvonulást rendeztek a Rábán, amelyet színpompás tűzijáték kö­vetett. Georgij Beregovoj vezérőrnagy, űrhajós pilóta, a Szovjetunió kétszeres hőse má­jus elseje, a nemzetközi proletariátus nagy ünnepe alkalmából magnetofonsza­lagon „hangos” üdvözletet küldött Szol­nok megye lakosságának. A magyar rá­dió szolnoki stúdiója szerdán este, az ün­nep előestéjén sugározta a szovjet hős sza­vait. Nyilatkozatában többek között el­mondotta, hogy a Románia területén foly­tatott hadműveletek után repülős alakula­tával Magyarország felett harcolt a né­met fasiszták ellen. Debrecen, Szolnok, Nádudvar repülőtereiről indult bevetésre. Magyarországhoz, a tiszántúli és az alföl­di városokhoz sok emlék fűzi. „Értesülé­seim szerint Magyarország és fővárosa, Budapest ma még szebb, mint valaha volt. Most, az ünnep alkalmából azt kí­vánom a magyar népnek, hogy a rá jel­lemző munkaszeretettel dolgozzék tovább szocialista hazája építésén. Sok sikert, jó egészséget és boldogságot kívánok min­den magyar dolgozónak” — hangzik a me­leg hangú üdvözlet. A budapesti május elsejei demonstráció ma reggel 10 órakor kezdődik a felvonu­lási téren. Kilenc óra ötven perckor Gás­pár Sándor, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a SZOT főtitkára köszönti a főváros és az ország dolgozóit. Izraeli kommandókat ítértek a Szuezi-csatornán Nasszer: megmarad a hadiállapot, amíg Izrael nem teljesíti a Biztonsági Tanács határozatát (AFP, MENA) Szerdán hajnalban Tel Avivban közleményt adtak ki, amely sze­rint kedden éjszaka Felső-Egyiptom tér­ségében izraeli rohamcsapatok átkeltek a Szuezi-csatornán és egyiptomi célponto­kat támadtak meg. A közlemény arra utal, hogy az izraeliek magas feszültségű távvezetékekben és Nílus-hidakban okoz­tak károkat. A közleménnyel egyidejűleg Golda Meir izraeli miniszterelnök hivatala nyi­­latkozatban foglalkozott a támadás okai­val. A nyilatkozat azt állítja, hogy az EAK ismételten megsértette a tűzszüneti vonalat. A rohamcsapatok bevetésével a Tel Aviv-i kormánynak az volt a szán­déka, hogy megmutassa: „Az agressziós cselekmények nem maradnak büntetle­nül” — hangoztatja a nyilatkozat. Zajjat, az EAK kormányának szóvivője szerdán délelőtt sajtóértekezletet tartott, s ezen határozottan kijelentette, hogy a Nagh Hammadi és Edfu térségében gaz­dasági berendezések és területek ellen végrehajtott izraeli támadás teljes kudar­cot vallott. Felhívta a külföldi újságíró­kat, keressék fel a megjelölt helyeket és győződjenek meg saját szemükkel az izraeli támadás sikertelenségéről. Kairóban közölték, hogy izraeli és egyiptomi erők a Szuezi-csatorna fölött szerda délelőtt tűzpárbajt vívtak El-Shatt és El-Kahtara térségében. Ammanban egy katonai szóvivő beje­lentette, hogy kedden este az izraeli had­erő újabb tűzpárbajt kezdeményezett. A másfél óráig tartó ütközetet a Tiberias­­tótól 10 kilométerre délre harckocsikkal és nehéz aknavetőkkel vívták a szemben álló erők. A szóvivő szerint a tűzpárbaj­­ban Jordánia nem szenvedett vesztesége­ket, viszont megsemmisítettek egy izraeli üteget. Ugyancsak Ammanból jelentették, hogy egy izraeli katonai bíróság életfogytiglani börtönre ítélt nyolc Palesztinai gerillát, akiket azzal vádolnak, hogy beszivárog­tak a megszállt területre és izraeli kato­nákra tüzeltek. Egy másik hír szerint Ka­­batia faluban a megszálló hatóságok fel­robbantottak két házat azzal az ürüggyel, hogy a házban lakó gyerekek elvágták a faluhoz vezető távbeszélőkábelt. Kedden vált ismeretessé annak az in­terjúnak a szövege, amelyet Nasszer egyiptomi elnök a francia televízió mun­katársainak adott. Az interjúban Nasszer elnök leszögez­te: országa mindaddig hadiállapotban ma­rad Izraellel, amíg a Tel Aviv-i kormány nem fogadja el a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határozatát és nem vonja ki csapatait a megszállt arab területek­ről. „Nem nézhetjük tovább türelemmel ezt a helyzetet. Ha egy ellenséges ország megszállja egy másik ország területét, ak­kor utóbbinak joga van ahhoz, hogy fel­szabadítsa a megszállt területeket. Nem­csak joga, hanem kötelessége is ezt meg­tenni” — mondotta Nasszer. Az interjú további részében az EAK elnöke rámutatott: U Thant ENSZ-főtit­­kárnak igaza van akkor, amikor valósá­gos hadiállapotról beszél. A megszállás — mondotta Nasszer — egyenlő a hadi­állapottal. Amennyiben Izrael elfogadja és végrehajtja a Biztonsági Tanács hatá­rozatát, a hadiállapot véget ér. Éppen ezért, mutatott rá az egyiptomi elnök, Egyiptom azt várja a négy nagyhatalom­tól, hogy kikényszerítse ennek a határo­zatnak az elfogadását, illetve végrehajtá­sát. rá. - Zelenák Crescencia rajza Mélyül a libanoni kormányválság !­APJ Libanonban a politikai és katonai vezetőknek még nem sikerült eldönte­niük, hogy az ország milyen álláspontra helyezkedjék a palesztinai ellenállók ügyében. Egy libanoni kormányszóvivő közlése szerint „nézeteltérésre került sor” Palesz­tinai gerillák és a libanoni hadsereg egy­ségei között. A hadsereg szerdán hajnal­­ban­ elzárta az utat egy gerilla egység előtt, amely az Izrael által megszállt te­rületre akart behatolni. Bejrúti lapok sze­rint a gerillák körülzártak egy katonai helyőrséget, amely később erősítéseket kapott. rn)

Next