Magyar Hírlap, 1969. június (2. évfolyam, 149-178. szám)

1969-06-01 / 149. szám

Megjelenik a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VII., Lenin körút 9—11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­­fonszámai: 221-285, 221-293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta.Magyar Hírlap ÁRA: 1 FO­RINT Előfizetési díj egy hónapra 25,­ forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. 2. ÉVFOLYAM, 149. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1969. JÚNIUS 1. VASÁRNAP Bécsből:Hasznos látogatás Ausztriában Hazaérkezett Bécsből a magyar miniszterelnök és kísérete (MTI) Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, aki az osztrák kormány meghívá­sára — felesége társaságában — hiva­talos látogatást tett Ausztriában, szom­baton délután visszaérkezett Budapestre. A miniszterelnök kíséretének tagjai vol­tak: dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, Pója Frigyes, a külügy­miniszter első helyettese, dr. Baczoni Jenő, a külkereskedelmi miniszter első helyettese, dr. Szekér Gyula, a nehéz­ipari miniszter első helyettese, dr. Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intéze­tének ügyvezető elnöke, Kurján Sándor, a Külügyminisztérium csoportfőnöke, dr. Simó Jenő, a Magyar Népköztársaság bé­csi nagykövete, Rácz Pál, a Külügymi­nisztérium protokollosztályának vezetője, dr. Randó Jenő, a Külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetője, Kovács Sán­dor, a Minisztertanács elnöke titkárságá­nak vezetője és dr. Szatmári István, a Külügyminisztérium osztrák referense. A vendégek búcsúztatására a bécsi nyu­gati pályaudvaron megjelent Klaus kancellár és felesége, Platzer, a külügy­minisztérium főtitkára, ott volt több szo­cialista ország bécsi diplomáciai képvise­letének vezetője. Fock Jenő Josef Klaus kíséretében ellépett a felsorakozott­ dísz­őrség előtt, elhangzott a magyar és az osztrák himnusz. A különvonat pontosan 11 órakor indult el. Fock Jenő és kíséretének fogadására Budapesten, a Nyugati pályaudvaron meg­jelentek: Fehér Lajos és dr. Ajtai Mik­lós, a Minisztertanács elnökhelyettesei, dr. Bíró József külkereskedelmi, dr. Csa­nádi György közlekedés- és postaügyi, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, Szilágyi Béla al­ügyminiszter-helyettes, dr. Gál Tivadar, a Minisztertanács titkárságának vezetője, Ács Árpádné, a Külügyminisztérium fő­osztályvezetője, továbbá a Miniszterta­nács titkársága és a Külügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa. Jelen volt az érkezésnél az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetségének több képviselője. Megérkezése után Fock Jenő a pálya­udvaron adott rövid nyilatkozatában egyebek között a következőket mondotta: — Nagy várakozással indultunk el Ausztriába, hogy Klaus kancellár két év­vel ezelőtti magyarországi látogatását vi­szonozzuk. Most a látogatás befejeztével azt mondhatom — és szívesen mondom —, hogy az ötnapos látogatás kellemes is volt, s úgy érzem, hasznos is. Termé­szetesen a konkrét eredmények majd ké­sőbb mutatkoznak meg. Ez a látogatás — várakozásom szerint — bizonyára felkelti a figyelmet, az érdeklődést és mindenki előtt világossá teszi a magyar kormány álláspontját, azt, hogy Ausztriával min­den szempontból erősíteni, bővíteni kí­vánjuk kapcsolatainkat. — A nemzetközi kérdések között egyik legfontosabb téma — a tárgyalás időtar­tamát tekintve is — az európai biztonsági értekezlet kérdése volt. Emellett termé­szetesen egyéb égető problémákat is megtárgyaltunk, így a vietnami helyze­tet, a közel-keleti helyzetet. Az európai biztonság kérdésében a két kormánynak — úgy érzem — lényegében azonos az ál­láspontja. Mindkét kormány szeretné, ha minél előbb létrejönne a kormányszintű találkozó. Az is világos: mindkét kor­mány véleménye szerint szükséges, hogy ezért minden érdekelt ország cselekedjék is; jöjjenek létre két- vagy többoldalú tanácskozások, az országok parlamentjei­nek, kormányainak megbízottai tanács­kozzanak egymással. Sokoldalúan készít­sük elő, hogy eredményes kormányfői értekezlet jöhessen létre. * A látogatás befejeztével Fock Jenő és Pója Frigyes, a külügyminiszter első he­lyettese táviratban üdvözölte Klaus kancellárt és Waldheim külügyminisz­tert. visszatérve A magyar miniszterelnök ausztriai lá­togatásának öt napján gyakran hasz­nálták ezt a kifejezést: kooperáció. Gaz­dasági fogalom, s mint ilyen szerepelt, de ha lefordítjuk — együttműködés — kiderül, hogy a két ország kapcsolatai­nak valamennyi területére vonatkozik.. S ha a kooperáció közös érdek a jármű­­gyártásnál vagy az energiarendszer ösz­­szekapcsolásánál — még inkább az a politikában, a két ország egymás mel­lett élését illetően — ebben egyetértett a két kormányfő. Fock Jenő pénteki sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy látogatásával nem kezdődött valami új: folytatják a jó vi­szony ápolását. A magyar-osztrák gaz­dasági kapcsolatok néhány évvel ez­előtt kezdtek föllendülni, s most Bécs­­ben az új lehetőségekre mutattak rá. A politikai viták is lényegében már évek­kel ezelőtt lezárultak és most olyasmi­ről tárgyaltak, amit a nemzetközi élet frissen vetett föl: az európai biztonság­ról, az összeurópai konferencia tervéről. Klaus kancellár azt mondta, hogy a két ország „ideológiai határvonal men­tén” fekszik, így van, s ennek következ­tében a társadalmi rendszerek értékét, a nemzetközi politika egy s más vonat­kozását, a világ sok dolgát másképpen ítélik meg. Mi az, ami mégis összekap­csol két ilyen országot, s indokolttá te­szi, hogy az együttműködést közös ér­deknek tartsuk? Mi az, ami egy-egy osztrák kommentátort arra ösztönöz, hogy Ausztria és Magyarország kapcso­latait a különböző társadalmi rendszerű országok egymás mellett élése példájá­nak nevezze? Talán közhelyszámba megy, de érde­mes kimondani: a hagyományokon és a földrajzi determináción túl a két nép gazdasági fejlődése és az európai béke. Mindkettőért tehetünk, és mint a bécsi látogatásból kiderül, teszünk is közösen valamit. Ezért mondta a magyar minisz­terelnök, hogy ne várjuk, amíg mások kezdeményeznek, tegyük meg mi is a magunkét. Ezért jellemezte a magyar vendég ott-tartózkodását aktivitás és tárgyalási kedv. S mert az osztrák kor­mány mind a gazdasági kapcsolatok bővítését, mind az európai biztonsági konferencia gondolatát helyesli, biztos­ra vehető, hogy a továbbiakban mind a két területen eredményeknek lehetünk majd tanúi. Magas szintű találkozóknak - általá­ban - az az értelmük, hogy lemérik az eddigieket és új lendületet adnak a po­litikusaik, szakembereik, üzemeik továb­bi együttes munkájának. Talán ebből a szempontból volt legtanulságosabb a magyar miniszterelnök látogatása és sajtóértekezlete. Első helyre tette a ve­zető politikusok személyes, emberi ka­p­­csolatait, a kölcsönös megismerést, amelynek során politikus és ember el­választhatatlan egységben képviseli korrekten és őszintén országát, kormá­nyát. Ez ad erkölcsi, politikai tartalmat és hitelt az ilyen találkozásoknak. A magyar miniszterelnök kijelentette, hogy nem csalódott várakozásaiban, Ausztria és Magyarország kapcsolatai nemcsak eddig voltak jók, az osztrák vezetők készek a további együttműkö­désre. S ebben, mint Bécsben kiderült, kívánságuk találkozott a magyar kor­mány szándékaival. KOSZIGIN HAZAÉRKEZETT (MTI) Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök tegnap visszaérkezett Moszkvába Ra­­walpindiből, ahol Jahja Khan tábornok, pakisztáni elnök meghívására egynapos, hivata­los baráti látogatást tett. Pa­kisztánban a tárgyaló felek ki­fejezték óhajukat, hogy bővít­sék a két ország gazdasági, kulturális és más természetű együttműködését. A szovjet kormányfő felújította a pa­kisztáni elnökhöz intézett meghívást, amelyet az elnök elfogadott. A NYUGAT-BERLINI SZDP-KONGRESSZUS (MTI) A Nyugat-Berlini Szociáldemokrata Párt kong­resszusa tegnap 161 szavazat­tal (35 ellen, 37 tartózkodott) ismét Klaus Schütz kormány­zó polgármestert választotta meg a párt elnökének. LÉGI HADGYAKORLAT (AFP) Nyugat-Németország­­ban légi hadgyakorlat kezdő­dött több száz belga, angol, holland, amerikai, kanadai és nyugatnémet pilóta részvételé­vel. A június 13-ig tartó gya­korlat végeztével Johannes Steinhoff tábornok, a Luft­waffe felügyelője jutalomban részesíti a feladatokat legjob­ban végrehajtó repülőket LETARTÓZTATÁSI HULLÁM (AFP) Négy napon belül 65 embert tartóztattak le Athén­ben és Szalonikiben: nyugal­mazott tábornokokat és ezre­deseket, aktív katonatiszteket, rendőrtiszteket és négy ismert újságírót. GURULÓ MÁRKÁK (Reuter) A nyugatnémet új­náci párt, az NPD több mint egymillió márkát kap válasz­tási propaganda céljára a köz­pénzekből A részesedést de­cemberben az alkotmányjogi bíróság ítélte meg, kifizetésé­re pedig pénteken adott uta­sítást Kai-Uwe von Hassel, a Bundestag elnöke. NEM DISZÖRSÉG (UPI) Venezuelában 24 000 katonát és rendőrt mozgósítot­tak, hogy megakadályozzák a tüntetéseket holnap, amikor Rockefeller New York-i kor­mányzó, Nixon személyes meg­bízottja Caracasba érkezik. Bolíviában ugyanis megérke­zése előtt bombamerénylete­ket hajtottak végre. NIGÉRIAI RAKÉTATÁMADÁS (AP) Egy jelzés nélküli ma­gányos repülőgép rakétákkal lőtte a nigériai ellenőrzés alatt álló ughelli erőművet. A nap híreiből Magyar—osztrák záróközlem­ény Fock Jenőnek, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökének ausztriai látogatásáról Fock Jenő, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, dr. Josef Klaus szövetségi kancellár meghívására 1969. május 27-től 31-ig hivatalos látogatást tett Ausztriában. Útjára elkísérte dr. Tímár Mátyás miniszterelnök-helyettes, Pója Frigyes, a külügyminiszter első helyettese, dr. Baczoni Jenő, a külkereskedelmi miniszter első helyettese, dr. Szekér Gyula, a nehézipari miniszter első helyettese, dr. Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének ügyvezető elnöke, Kurján Sándor nagykövet, a Külügyminisztérium csoportfőnöke. Fock Jenő miniszterelnököt fogadta Franz Jonas szövetségi elnök, látogatást tett dr. Josef Klaus szövetségi kancellárnál, dr. Hermann Wilhelm alkancellárnál és dr. Kurt Waldheim külügyminiszternél. (Folytatás az 5. oldalon.) Négy dokumentumtervezetet terjesztenek a moszkvai konferencia elé Komócsin Zoltán nyilatkozata a kommunista és munkáspártok tanácskozását előkészítő bizottság befejező ülésszakáról (MTI) A kommunista és munkáspártok június 5-én Moszkvában kezdődő nem­zetközi tanácskozásának előkészítő bi­zottsága pénteken, a szovjet fővárosban befejezte munkáját. Komócsin Zoltán, az MSZMP PB tagja, az előkészítő bizottság munkájában részt vevő magyar küldött­ség vezetője, válaszolt Hável Józsefnek, az MTI és Nemes Jánosnak, a Népsza­badság moszkvai tudósítójának kérdései­re. Az alábbiakban közöljük Komócsin Zoltán nyilatkozatát. KÉRDÉS: Hogyan értékeli Komócsin elvtárs a kommunista és munkáspártok tanácskozását előkészítő 15 hónapos időszakot és az előké­szítő bizottság most befejeződött moszkvai ülésszakának eredményeit? VÁLASZ: Ismeretes, hogy a kommu­nista é­s munkáspártok nemzetközi ta­nácskozásának előkészítése a múlt év februárjában, a Budapesten megtartott konzultatív találkozóval kezdődött meg. A tanácskozás előkészítő bizottsága 1968 . novemberéig Budapesten több ülést tar­tott. A budapesti találkozókon beható vé­leménycsere folyt a testvérpártok között, amelynek egyik fő feladata az volt, hogy közös tervezetet készítsen a nemzetközi tanácskozás elé. E véleménycsere kereté­ben nagy lépést tettünk az egységes ál­láspont kialakítására és jelentős hala­dást értünk el a testvérpártok egy részé­vel fennálló nézeteltérések csökkentésé­ben, illetve leküzdésében. A nemzetközi tanácskozás elé terjesz­tendő fő dokumentumtervezetet egy munkacsoport készítette elő, amely Bu­dapesten működött Ez év márciusában, pártunk javaslatára, a testvérpártok egy­hangú akaratának és elhatározásának megfelelően, Moszkvában folytatódott az előkészítő munka. Ez fejeződött be az előkészítő bizottság mostani, május 23— 30 közötti ülésszakán. Az előkészítő bizottság munkájában részt vevő testvérpártok képviselői nagy feladatot oldottak meg. Többször is, rész­letekben menően megvitatták a fő do­kumentumtervezetet és a testvérpártok "központi bizottságainak állásfoglalásai után most alapul elfogadták és a nemzet­közi tanácskozás elé terjesztik azt. Az előkészítő munkának ebben a jellegében megnyilvánul az a jó viszony, megtes­tesül az a jó kiindulás, amely a legal­kalmasabb arra, hogy a nemzetközi kom­munista mozgalom egységéért folytatott harc a jövőben még eredményesebb le­gyen. A dokumentumtervezetben alapvetően tükröződik az annak kidolgozásában részt vett testvérpártok politikája. Vala­mennyi küldöttség arra törekedett, hogy a dokumentumban minél jobban kifeje­zésre jusson saját pártjának az álláspont­ja. Ezt természetesnek tartjuk. Ugyanak­(Folytatás a 3. oldalon)

Next