Magyar Hírlap, 1969. szeptember (2. évfolyam, 241-270. szám)

1969-09-01 / 241. szám

Megjelenik a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VII., Lenin körút 9-11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­fonszámai: 221-285, 221-293, 222-408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta.IMF Hírlap ÁRA: 1 FORINT Előfizetési díj egy hónapra 25,- forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. 2. ÉVFOLYAM, 241. SZÁM POLITIKAI NAPI­LAP 1969. SZEPTEMBER 1. HÉTFŐ Előkén­t illetelít­ő­­ az arab kis csúcsértekezletre Jelentések az eltérített TWA-gép és utasainak sorsáról (Reuter, AFP) Az egyiptomi kormány vasárnap Nasszer elnökletével kétórás ülést tartott: megvitatták a közel-keleti helyzet katonai és politikai vonatkozásait, valamint az EAK új igazságügy-minisz­tere által előterjesztett igazságügyi re­formtervezetet Tájékozott forrásokra hivatkozva jelen­tik, a négy arab állam kis csúcstalálko­zója, már hétfőn összeül Szíria, Jordánia, az EAK és Irak vezetőinek részvételével. Nasszer elnök és Husszein jordániai ki­rály vasárnap reggel — az egyiptomi ka­binet ülése előtt — csaknem egyórás ma­gánjellegű találkozót tartott A megbe­szélésekbe bevonták a jordániai delegáció tagjait egyiptomi részről pedig Mahmud Riad külügyminisztert Mahmud Riad egyiptomi külügyminisz­ter szombat este két órán át tárgyalt George Thomson brit tárcanél­küli mi­niszterrel a közel-keleti helyzetről, illet­ve Nagy-Britannia és­ az EAK viszonyá­ról. Thomson gyümölcsözőnek nevezte a megbeszéléseket és a találkozó után új­ságíróknak kijelentette: „A két ország gyorsan javuló kapcsolataival összefüggő kérdések egész sorát vitattuk meg.” A brit miniszter vasárnap Luxorba és Asz­­szuánba utazik, ahonnan kedden tér visz­­sza, hogy ez alkalommal Mahmud Favzi­­val, Nasszer külpolitikai tanácsadójával tárgyaljon. Egy kairói katonai szóvivő közlése sze­rint egyiptomi és izraeli erők a vasárnap­ra virradó éjjel mintegy négyórás tűzpár­­bajt vívtak a Szuezi csatorna déli szek­torában. A lövöldözések csak akkor értek véget, amikor egyiptomi ütegek elhallgat­tatták az ellenség állásait. (Folytatás a 3. oldalon) Magyar-jugoszláv gazdasági tárgyalások )x( c / ( W V X ) Közös érdekünk az együttműködés szélesítése Tímár Mátyás miniszterelnök-helyettes befejezte jugoszláviai látogatását Nyilatkozat a tárgyalások eredményeiről Tímár Mátyás, a Minisztertanács el­nökhelyettese befejezte jugoszláviai lá­togatását. A magyar vendég látogatásáról az alábbi sajtóközleményt hoztak nyil­­vánosságra: Tímár Mátyás, a Magyar Népköztár­saság kormányának elnökhelyettese Alekszandar Grlicskovnak, a jugoszláv szövetségi végrehajtó tanács (a kormány) elnökhelyettesének meghívására augusz­tus 27 és 31 között hivatalos látogatást tett Jugoszláviában. A két kormányelnök-helyettes a láto­gatás idején kölcsönösen megismertette egymást országaik gazdasági fejlődésével és véleményt cserélt a kétoldalú gazda­sági együttműködés legfontosabb kérdé­seiről, valamint egyéb, mindkét felet érdeklő kérdésekről. A látogatás ideje alatt Tímár Mátyás miniszterelnök-helyettest fogadta Mitja Ribicsics, a jugoszláv szövetségi végre­hajtó tanács (a kormány) elnöke, Mika Spiljak, a szövetségi nemzetgyűlés — a népek tanácsának — elnöke és Kiro Gli­­gorov, a Jugoszláv Kommunisták Szövet­sége elnöksége végrehajtó irodájának tagja. Tímár Mátyás látogatást tett Bosznia- Hercegovinában, Szlovéniában és megte­kintette a vaskapui erőművet is. A látogatás és a megbeszélések nyílt, szívélyes és baráti légkörben zajlottak le. / /t­ivilyfűcs a 3. oldalon) --------------------------------- -­­----------­IVSa kezdődik a nemzetközi borverseny Főpróba a világverseny előtt - Huszonkét ország, másfél ezer borfajta Ma, hétfőn délelőtt 10 órakor dr. Gergely István miniszterhelyettes nyitja meg a Mezőgazdasági Múzeumban a VI. budapesti nemzetközi borversenyt. Tíz nap alatt 12 ország 374 cégének 1461 bormintáját bírálja el a 16 tagú nemzetközi zsűri. A budapesti nemzetközi borversenynek hagyománya, rangja van. Tizenegy esz­tendővel ezelőtt, 1958-ban az első ilyen vetélkedőn már 17 ország 590 borfaj­táját minősítették. A második verseny­ben 860, a harmadikra és attól kezdve ezernél több bormintát küldtek el a jelentősebb szőlőtermelő országok. Ma a világon összesen 44 szőlő- és borter­melő országot tartanak számon. Közöt­tük számos olyat is, amelyben aránylag kis területet hódítottak meg eddig a szőlőművelők. A budapesti nemzetközi borversenyen az összes szőlőtermelő ál­lam fele vesz részt, közöttük azok az országok, amelyek a bor termelésében és fogyasztásában, importjában és export­jában a legelőkelőbb helyet foglalják el: Algéria, Franciaország, Olaszország, Szovjetunió, Chile, Spanyolország, Ro­mánia, a Német Demokratikus Köztár­saság, Csehszlovákia, a Német Szövet­ségi Köztársaság, Argentína és mások. A nemzetközi borversenyen résztvevők áttekintést nyernek a különböző nem­zetek borairól, hasznos tapasztalatokat szereznek a szőlőtermesztés és borászat színvonalának emelkedéséről és az ered­mények alapján lehetőségük nyílik arra, hogy a fogyasztók borízlését megismerve, boraiknak szélesebb körű piacot szerez­zenek. (Folytatás az 5. oldalon) Forgalmas hétvégek­on Útnak indul százharminc kamion SZOMBAT DÉL: A gyárak többségében szabad szombat van, ahol nincs, ott is hazakészülődnek az emberek. A HUN­­GAROCAMION Nemzetközi Autóközleke­dési Vállalatnál nincs hétvége. A Ceglédi úti központi telepen sorban — brigádonként külön­­ állnak a ka­mionok. A műszaki átvevő csoport indu­lás előtt végigjárja a kamionokat, és a biztonság kedvéért ellenőrzik a kis, sárga mentő- és darukocsikat. A kereskedelmi osztály vezetője papírlapot lobogtatva siet felénk. Ezen tüntetik fel az aznapi for­galmat. Gyors egyeztetés: indulnak ka­mionok kerékpárokkal Amszterdamba két járat), hússal és textiláruval Kop­penhágába és Teheránba, mélyhűtött ba­romfival Olaszországba (négy járat), gép­­alkatrészekkel Nyugat-Németországba és Svédországba (15 járat). Most érkezett egy kétkocsis kamion Nürnbergből. — Vasárnap reggel kezdtünk rakodni — mondja Fodor Béla gépkocsivezető. — Szerdán értünk a 14 tonna hűtött barom­fival Nürnbergbe. A város szélén egy új hűtőházba raktuk le az árut. Nem az is­merős átvevővel dolgoztunk, ezért a mun­ka elhúzódott egy kicsit. 2200 kilométert tettünk meg, felváltva vezettünk Fodor György kollégámmal. (Folytatás az 5. oldalon) Riadókészü­tség Saigon körü­! (Reuter, AFP) A saigoni katonai pa­rancsnokság vasárnap bejelentette, hogy a bábrendszer csapatait a Saigon­­körüli tartományokban különleges riadókészült­ségbe helyezték, mivel attól tartanak, hogy a partizánok a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság megalakulásának 24. év­fordulója alkalmából akciót kezdeményez­nek. Hírügynökségek vasárnapi jelenté­seikben közük, hogy a nap folyamán a partizánok Dél-Vietnam területe fölött két amerikai helikoptert lőttek le. (AP, DP­A) Szombat este a vietnami sza­badságharcosok újabb tüzérségi támadást intéztek Dél-Vietnam északi részén a Que Son völgyben levő amerikai állások ellen. Mint az amerikai katonai szóvivő vasár­nap Saigonban kijelentette, a szabadság­­harcosok tűz alá vettek három amerikai katonai tábort. Meglepetések a hét végén Góleső Pécsett, Egerben és a Népstadionban A hétvége sportműsora már csütörtökön megkezdődött az országos atlétikai baj­noksággal. Pénteken Ráckevén a kajakozók és kenuzók kezdték el háromnapos küz­delmüket az országos felnőtt ba­jnokságon, szombaton pedig sor került az első NB I-es találkozóra, amelyet vasárnap további hét követett. Az­ atlétikai és a kajak-kenu bajnokságon sem hiányzott a meglepetés. Sok váratlan eredménynek tapsolhattak a nézők, illetve keseredhettek el a sportolók. A Népstadion­ban „gyenge napokat” fogtak ki a dobók, Varjú, Zsivótzky, Ránkiné Németh Angéla és Abaháziné Stugner Judit is csak közepes eredménnyel szerzett bajnoki címet. A sok szám között alig-alig akadt színvonalas döntő, országos rekordot is csak keveset je­gyezhettek fel, az átlagokról pedig jobb nem beszélni... Az athéni Európa-bajnokságig még sokat kell valamennyi atlétának javulni! A labdarúgó-bajnokságban sem telt el a szombat-vasárnap meglepetés nélkül. A legváratlanabb eredmény a salgótarjáni, ahol a bajnoki cím védője, a Ferencváros vereséget szenvedett. A Tatabányai Bányász a jelek szerint magára talált, most Eger­ben szerzett igen értékes két pontot, imponáló, 4:0-ás gólaránnyal. Az MTK gyengélke­dik, a Pécs viszont tartja remek formáját. Ezt bizonyította egymás elleni mérkőzésük­ ,cs. MTK 4:1. A labdarúgóknak most két nap pihenő következik és szerdán újra pályára lépnek , teljes fordulót bonyolítanak le. Sportrovatunkból: Mágusok és edzők Két országos csúcs atlétikában (11. oldal) Prágai telefonjelentés Labdarúgó-tudósítások (12. oldal) A Dózsa kiütéssel győzött Újpesti Dózsa-Vasas 6:1 (1:1) Népstadion, 20 000 néző, vezette: Ems­­berger. II. DÓZSA: Szentmihályi — Káposzta, Soly­­mosi, Noskó, Dunai m­., Zámbó, Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai II., Nagy L. VASAS: Mészáros - Váradi, Mészöly, Vi­­dáts, Ihász, Menczel, Müller, Somogyvári, Molnár, Puskás, Farkas. A csatárok párbajával kezdődött a mérkőzés. Puskás elől Solymosi tisztá­zott, majd Müller lőtt fölé. A 2. perc­ben Dunai II. átadását Bene 10 méterről kapu fölé emelte. Percenként forgott veszélyben mindkét kapu. Puskás szép akciója után a lövés kivágódott, Farkas közelről kapu fölé bombázott.­­Változatos, gyors volt a játék a mér­kőzés első időszakában. A Dózsa látványos góllal szerzett veze­tést: Fazekas labdájával Bene kapura tört, futtában igazított a labdán, s ballal, óriási erővel lőtt kapura. A labda­­ Mészáros kezét érintve — a jobb sarok­ba vágódott (1:0). Egy perc múlva egyenlített a Vasas: Puskás a 16-oson belül elvette a labdát a cselezgető Noskótól, s fordulásból nagy gólt lőtt (1:1). Támadásban maradt a Vasas, s roha­mozott a Dózsa. Az eredmény az első 45 percben nem változott. Szünet után az újpesti legénység min­den lehetséges helyzetből gólt lőtt. Négy perc alatt eldőlt a mérkőzés! A 47. percben Fazekas—Dunai II.—Faze­kas adogatás után a szélső 17 méterről lőtt, a labda a rosszul vetődő Mészáros hasa alatt a bal alsó sarokba gurult (2:1) — nagy kapushiba volt! Két perc múlva növelte előnyét az Új­pest: Nagy László két csel után középre adott, Dunai II. Bene elé nyeste a labdát, s a középcsatár tétovázás nélkül bombá­zott a hálóba (3:1). Nem állt meg az újpesti „henger”. Az 54. percben Fazekas szögletét Dunai III. átlépte, Mészáros kiütötte a labdát, s Nagy L. nyolc méterről szerzett gólt (4:1). Fazekas—Bene „kisszöglet” után a szélső átívelt a bal oldalra. Nagy L. be­gurított, s Dunai II. közelről a hálóba po­fozta a labdát (5:1). Kezdés után Göröcs csípte el a labdát, lefutotta a Vasas-védőket, bal oldalról középre ívelt, és Bene nagyszerű csuka­fejessel növelte az előnyt (6:1). A csapatok a 61. percben cseréltek: Váradit Szőke, Menczeli Antal, Fazekast Tóth A. váltotta fel. Az ötgólos vezetés birtokában leféke­zett a Dózsa. A Vasas az utolsó percekben feltá­madt, két ízben csak a szerencse men­tette meg Szentmihályi kapuját a góltól. Ellentétes félidőket hozott a rangadó. Az első játékrészben a Vasas támadott többet, helyzeteik alapján a vezetést is megszerezhették volna. Szünet után a Dózsa káprázatosan kezdett. A szipor­kázó újpesti csatársor „kiütötte’’ a Vasas védelmét. Jók, Bene (a mezőny legjobbja), Dunai III., Göröcs, Nagy L., illetve Puskás, So­­mogyvári. Az NB I. állása 1. Újpesti Dózsa 20 15 3 2 62:15 33 2. Bp. Honvéd 20 12 6 2 44:18 30 3. Ferencváros 20 13 4 3 43:19 30 4. Vasas 20 11 2 7 52:32 24 5. Pécs 20 10 4 6 26:22 24 *• Sít?®1—20 9 5 6 28:21 23 7. Rába ETO 20 8 5 7 39:30 21 8. Tatabánya 20 8 3 9 25:29 19 *• « 20 6 5 8 31:40 18 10. Diósgyőr 20 6 5 8 21:32 17 IX. Salgótarján 20 6 3 11 16:27 15 12. Komló 20 3 9 8 13:23 15 13. Szombathely 20 4 7 9 17:37 15 14. Dunaújváros 20 5 4 11 17:36 14 15­ Eger 20 4 5 11 19:42 13 16. Egyetértés 3« 2 5 13 15:41 » A góllövők élén 20 gólos: Puskás (Vasas), 19 gólos: Bene (V. Dózsa, 17 gólos: Kozma (Bp. Honvéd).

Next