Magyar Hírlap, 1969. november (2. évfolyam, 302-330. szám)

1969-11-01 / 302. szám

Megjelenik a hét minden nap­ján, hétköznap 12, vasárnap 16 oldalon. Kiadja: a Lap­kiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VII., Lenin körút 9—11. A szerkesz­tőség és a kiadóhivatal tele­fonszámai: 221-285, 221-293 222—408, 429-350. Terjeszti a Magyar Posta. ÁRA: 80 FILLÉR Előfizetési díj egy hónapra 25,5 forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. 2. ÉVFOLYAM, 302. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1969. NOVEMBER 1. SZOMBAT Könyöktémák így jelzik „pestiesen" azokat a szóbe­­szédtémákat, amelyekről lépten-nyomon hall az ember. Ez a zsargonjelző egy­ben megadja a szóban forgó téma rangját, értékét is a köztudatban. S ez a rang nem valami tiszteletre méltó, hi­szen amiről túl sokat beszélünk, az a téma már aligha lehet érdekes. Még ak­kor se, ha fontos ... Évek óta beszélünk, hallunk, olvasunk „mindennapi kenyerünk” előállítójáról, a sütőiparról. Országos vizsgálatok, el­lenőrzések, felmérések, konferenciák, sőt előkelően hangzó tudományos szimpo­­zionok foglalkoznak sütőiparunk hely­zetével. Megállapítják a választék hiá­nyosságait, a technológia elmaradottsá­gát, az áruelosztás és szállítás szerve­zetlenségét, mélyrehatóan elemzik an­nak okait. Mi pedig eleinte érdeklődés­sel kísérjük e témát, azután megszok­juk, majd ráununk. Mert hiába van évek óta napirenden a kérdés , továbbra is felf­odrásolható a kenyér minősége, cse­­­­­cély a választék, sok üzletben nincs ott reggel a sütőipari termék és így to­vább ... Könyöktéma lett az ügyből, leg­alábbis a fogyasztó számára ... Hasonlóan vélekedhetnénk az ugyan­csak évek óta „élő” gyermekcipő-prob­lémáról, számos hiánycikktémáról és sok más egyébről. S ha azt mondjuk legyint­­ve, hogy mindegy már szóra sem érde­mes­­ igazat elmondunk, hiszen érde­­mes-e olyan dolgokról beszélni, amiről hiába beszélünk? De lám, most mégiscsak beszélünk ... Igaz, nem róluk, hanem ellenük. Mert a napokban ismét végigpengettek a nyom­dagépek klaviatúráin egy akut problé­mát: sok hiányosságot állapított meg a KNEB ankétja a bútorgyártás és keres­­kedelem tekintetében, így például kide­rült az ankéten, hogy kevés a tömeg­igényeket kielégítő bútor, kevés a kis­bútor és baj van a minőséggel is. A Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet vizsgálatai szerint például a kárpitozott bútoroknak 15 százaléka s a konyha­bútoroknak 28 százaléka (!) nem felel meg a minőségi előírásoknak. A vásár­lók azonban - úgy látszik - már bele­fásultak a reklamálásba: a megkérde­zett vevők fele a garanciális idő alatt is saját költségén javíttatja ki a hibás bútort... Szó szerint hangzott ez el az idézett ankéton. Bútorgyártásunk helyzete is „könyök­téma” már régen, de vajon meddig le­het még csak téma az, amikor a vá­sárló kénytelen azt — és annyiért — vá­sárolni, amit­­ és amennyiért — kap, nem pedig azt, amit szeretne. Az új gazdaságirányítási rendszer si­kerének alapja a keresletre történő áru­termelés, a lakosság valóságos igényei­nek kielégítése. Bizony jó lenne, ha a sütőipar, a cipőipar, a bútoripar és a kereskedelem nemcsak a jelenségeket tartaná napirenden, hanem a sürgős tennivalókat is. Magyarán: jó lenne az ilyesfajta könyöktémákról kevesebbet be­szélni és többet, gyorsabban tenni meg­oldásuk érdekében... A Varsói Szerződés országai javasolják: ^ ^ . (^) ^ 1970 első felében legyen e­z európai értekezlet Befejeződött a prágai külügyminiszteri tanácskozás (TASZSZ, CTK) Pénteken Prágában befejezte munkáját a budapesti felhívást aláíró hét szocialista állam külügyminisz­tereinek tanácskozása. A miniszterek pénteki tanácskozásán ■Erdélyi Károly, a Magyar Népköztársaság külügyminiszter-helyettese elnökölt. Gustáv Husák, a Csehszlovák Kom­munista Párt Központi Bizottságának első titkára a Varsói Szerződéshez tartozó országok külügyminiszteri érte­kezlete nyilatkozatának aláírása után fo­gadta az értekezlet részvevőit. A szívé­lyes és elvtársi légkörben megtartott ta­lálkozón jelen volt Vasil Bilak, a CSKP KB elnökségének tagja, a központi bi­zottság titkára. Gromiko nyilatkozata Gromiko szovjet külügyminiszter, aki részt vett a Varsói Szerződéshez tartozó országok prágai külügyminiszteri érte­kezletén, pénteken hazautazott Prágából. Elutazása előtt Gromiko nyilatkozatot adott a Csehszlovák Távirati Iroda tudó­sítójának az összeurópai biztonsági érte­kezlet összehívásának perspektíváiról, a Prágában most véget ért tanácskozás fé­nyében. — Mi, a szocialista országok képviselői, akik részt vettünk a prágai értekezleten, úgy véljük, hogy minél hamarabb szer­vezik meg az összeurópai tanácskozást, annál jobb lesz — mondta Gromiko. — Ez az értekezlet elengedhetetlenül szük­séges ahhoz, hogy megoldódjanak az európai biztonság megszilárdítását akadá­lyozó problémák. Igyekszünk befejezni az előkészületeket és biztosítani az össz­európai értekezlet sikerét. Természetesen nemcsak tőlünk függ a siker — hangsú­lyozta a szovjet külügyminiszter.­­ Ezért ki akarom fejezni azt a reményemet, hogy a többi európai ország is erőfeszíté­seket tesz a konferencia mielőbbi össze­hívása és a siker érdekében. Erdélyi Károly hazaérkezett (MTI) Pénteken este hazaérkezett Prá­gából Erdélyi Károly külügyminiszter-he­lyettes, aki a gyógyszabadságon levő Pé­ter János külügyminiszter helyett a ma­gyar kormány képviseletében részt vett a hét szocialista ország külügyminiszte­reinek értekezletén. Fogadására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Böjti János külügyminiszter-helyettes, s ott volt dr. Oldrich Mohelsky, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője is. Corneliu Manescu, román külügymi­niszter, a szocialista országok külügyei­(MTI) 1969. október 30-án és 31-én Prágában tanácskozást tartottak a Varsói Szerződés tagállamainak külügyminisz­terei. A tanácskozáson részt vettek: a Bolgár Népköztársaság részéről Ivan Ba­­sev miniszter, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság részéről Jan Marko minisz­ter, a Lengyel Népköztársaság részéről Stefan Jedrychowski miniszter, a Magyar Népköztársaság részéről Erdélyi Károly miniszterhelyettes, a Német Demokrati­kus Köztársaság részéről Otto Winter miniszter, a Román Szocialista Köztársa­ság részéről Corneliu Manescu miniszter, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetsége részéről Andrej Gromiko minisz­ter. A tanácskozáson képviselt kormányok kifejezték törekvésüket és készségüket, hogy önállóan és más államokkal együtt­működve újabb lépéseket tegyenek az európai feszültség enyhítésére, a bizton­ság megszilárdítására és a békés együtt­működés fejlesztésére. Megerősítették a Varsói Szerződés tagállamai 1969. már­cius 17-én valamennyi európai ország mnisztereinek prágai tanácskozásáról haza­térve pénteken átutazott Budapesten. A Ferihegyi repülőtéren Puja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese üdvözölte­­hez intézett budapesti felhívásának az élet által igazolt megállapításait. A tanácskozás részvevői különös fi­gyelmet fordítottak az európai biztonság és együttműködés kérdéseivel foglalkozó összeurópai értekezlet összehívásának előkészítésére. Megelégedéssel állapítot­ták meg, hogy az összeurópai értekezlet megtartására vonatkozó javaslatuk az európai államok többsége részéről széles körű pozitív visszhangra talált. Ez a ja­vaslat Európában aktív érdemi megvita­tás tárgya lett, amelynek során az érte­kezlet előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekben konkrét elgondolások hang­zanak el. Mindez reális lehetőséget teremt az értekezlet megtartására és az európai biztonság közös erőfeszítések útján tör­ténő megteremtésére, Európa összes álla­ma és népe érdekében. Ugyancsak kedvező fogadtatásra ''talált a finn kormány 1969. május 5-i értékes kezdeményezése, amelyben kinyilvánítot­ta készségét, hogy közreműködik az össz­európai értekezlet előkészítésében és meg­tartásában. A budapesti felhívást aláíró (Folytatása a 3. oldalon) Közös nyilatkozat az európai biztonságról KGST-TANÁCSKOZÁS MOSZKVÁBAN (TASZSZ) Moszkvában ok­tóber 30-án és 31-én megbe­szélést tartottak, amelynek so­rán eszmecserét folytattak a KGST-országok együttműkö­déséről, a gazdasági tervezés területén. Az ülésen Bulgária, Cseh­szlovákia, Lengyelország, Ma­gyarország, Mongólia, a Német Demokratikus Köztársaság, Románia és a Szovjetunió kül­döttsége vett részt; Gerhard Schürer, az NDK miniszterta­nácsának elnökhelyettese el­nökölt. VITA AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓBAN (AFP) Az Interparlamentá­ris Unió Új-Delhiben folyó 53. konferenciájának első csütör­töki plenáris ülésén a szovjet és a csehszlovák küldöttség erélyesen tiltakozott az unió tanácsának azon szerdai dön­tése ellen, hogy egyelőre nem döntenek az NDK és a Koreai Népi Demokratikus Köztársa­ság felvételéről. A spanyol, iráni, japán, thaiföldi, libériai és ír küldöttség közölte, hogy támogatja azt a határozati ja­vaslatot, amely a közép- és kis hatalmaknak a világbéke fenntartásában játszott szere­pével és felelősségével foglal­kozik. A javaslatot a mostani ülésszak során megvitatják. MAGYAR-LENGYEL EGYÜTTMŰKÖDÉS Horváth Gyula miniszterhe­lyettes vezetésével könnyűipa­ri küldöttség tartózkodott Len­gyelországban. A tárgyalások eredményeként jegyzőkönyvet írtak alá a két ország könnyű­iparának 1970. évi kooperá­ciós és tudományos-műszaki együttműködéséről. A két iparág együttműködé­sének bővítését előirányzó jegyzőkönyvet magyar részről Horváth Gyula, lengyel rész­ről Marian Sobolewski köny­­nyűipari miniszterhelyettes ír­ta alá. MAGYAR SZAKEMBEREK TANULMÁNYÚTJA (MTI) A magyar—szovje­tudományos-műszaki egyez­mény keretében magyar szak­emberek tanulmányozták a szovjet műtrágyakutató mun­kálatokat. Dr. Almássy Gyula, a ké­miai tudományok kandidátu­sa, dr. Gáti Ferenc, az MTA tudományos munkatársa, Ma­­lovecky Gyula és Györffy Wer­ner, a peremartoni, illetve a péti műtrágyagyár vegyész­­mérnöke a moszkvai Össz-Szö­­vetségi Műtrágya- és Növény­védőszer Kutató Intézetben, valamint a vinyicai­­vegyiipa­ri kombinátban eredményes tapasztalatcserét folytatott szovjet kollégáival. PÓTVÁLASZTÁS ANGLIÁBAN (MTI) Csütörtökön két lon­doni, két angol vidéki és egy skóciai választókerületben pót­választást tartottak a megüre­sedett alsóházi mandátumok betöltésére. Az öt körzet közül négyben munkáspárti jelöltet választottak meg, bár az 1966-osnál sokkal alacsonyabb többséggel, egyben pedig a konzervatív párt hódította el a mandátumot. Az eredmény megmutatta, hogy a munkás­párt túlságosan vérmes re­ményei megalapozatlanok vol­ Az Elnöki Tanács ülése Rend teet a tudományos kutatók munkaviszonyáról Módosították a honvédelmi hozzájárulást A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pén­teken ülést tartott. Törvényerejű rendeletével kihirdette a Magyar N­épköztársaság kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság kormá­nya között a vízummentes utazás tárgyá­ban aláírt egyezményt. Az Elnöki Tanács a tudománypolitikai irányelvekkel összhangban törvényerejű rendelettel szabályozta a kutatóintézeti vezetők és egyes kutatói munkakörökben dolgozók munkaviszonyát. Az új tvr. elő­segíti a tudományos káderek jobb kivá­lasztását, továbbá azt a célt szolgálja, hogy a gyakorlati munkást kedvelő kuta­tók bizonyos idő után átkerülhessenek az iparba vagy a népgazdaság más terüle­tére és a tudományos intézetekben szer­zett tapasztalataikat a gyakorlatban hasz­nosítsák. A tvr. szerint a felügyeletet gyakorló miniszterek által kijelölt kutatói munka­körökre az eddigi határozatlan időre szóló munkaviszonnyal szemben határozott, legfeljebb ötévi időtartamra szóló szerző­dést lehet kötni. A kutatóintézeti vezetők vezetői megbízatása határozott időre, ugyancsak legfeljebb öt évre szól majd. A vezetői megbízatás megszűnése nem érinti a kutatóintézettel fennálló munka­­viszonyt. A törvényerejű rendelet végre­hajtásáról a munkaügyi miniszter gon­doskodik. (Folytatása az 5. oldalon) • ' 1 ’iré-í- »• J rí .­/"v ■ ■ * i A nap híreiből • _____ 1 ^ ■ tak mind az öt körzetben: az 1966-os munkáspárti szavazók körülbelül tíz százaléka pártolt el Wilsonéktól SZOVJET ŰRHAJÓSOK DETROITBAN (UPI) Beregovov vezérőr­nagy és űrhajóstársa, Konsz­­tantyin Feoktyisztov, csütör­tökön délután Fordék felleg­várába, Detroitba érkeztek, hogy megtekintsék az autóvá­rost. BOTRÁNY A TÁRGYALÁSON (Reuter) Újabb botrányos jelenetek miatt Hoffman bíró csütörtökön kénytelen volt fel­függeszteni a Fekete Párduc­pert. Robert Seale, az egyik amerikai néger szervezet ve­zetője több társával együtt azért áll a bíróság előtt, mert tavaly állítólag meg akarták zavarni a chicagói demokrata­párti elnökjelölő kongresszus rendjét. Seale-t, aki tiltakozott a tárgyalásvezetés törvényte­lenségei ellen, megint székéhez kötözték, és betapasztott száj­jal kell végigülnie saját perét. A tárgyalást akkor szakították félbe, amikor a vádlott egy pillanatra letépte a szájtapaszt és „fasizta disznónak” nevez­te az elnöklő bírót.

Next